Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EIS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
100%
EN
Purpose: The study contains the analysis of TiO2 and SiO2 surface modification impact on physical and chemical characteristics of Ti-6Al-7Nb alloy samples in the solution simulating cardiovascular system. Design/methodology/approach: Sol-gel coatings were selected on the ground of data taken from literature. The base of stock solution consisted of silicon dioxide precursor SiO2 (TEOS) and titanium oxide precursor TiO2. Application of SiO2 and TiO2 coating on the surface of Ti alloy was preceded by mechanical working - grinding (Ra = 0.40 ?m) and mechanical polishing (Ra = 0.12 ?m). Corrosion resistance tests were performed on the ground of registered anodic polarisation curves and Stern method. Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) was also used in order to evaluate phenomena taking place on the surface of the tested alloys. The tests were made in artificial blood plasma at the temperature of T = 37.0š1°C and pH = 7.0š0.2. Findings: Test results obtained on the ground of voltamperometric and impedance tests showed that electrochemical characteristics of Ti-6Al-7Nb alloy differs relative to the type of surface treatment. Practical implications: Potentiodynamic and EIS studies of corrosion resistance in artificial plasma enable to predict the behavior of modified Ti-6Al-7Nb implants in cardiovascular system. The topic proposed in the article is favourable for the development of entrepreneurship sector due to high demand on such technologies and relatively easy implementation of obtained laboratory test results in the industrial and clinical practice. Originality/value: Suggestion of proper surface treatment variants that incorporate sol-gel method is of perspective significance and will help to develop technological conditions with specified parameters of oxide coating creation on the surface of metallic implants.
EN
This study is aimed at evaluation of corrosion resistance of wires made of stainless steel X10CrNi18-8 used in cardiologic treatment. Influence of modification of wire surface, involving sterilisation process with ethylene oxide (EO) on their corrosion properties, was analyzed. The tests were performed in artificial blood plasma simulating human blood environment. Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) was used in order to evaluate phenomena taking place on the surface of the tested steel. Offering specific variants of surface modification with application of electrochemical and chemical methods is of a long-range importance and it contributes to elaboration of technological conditions featuring definite parameters of creation of oxider layers resistant to sterilising agent effect, on medical products made of steel 18-8 intended to come into contact with blood.
PL
Celem pracy była ocena odporności korozyjnej drutów wykonanych ze stali nierdzewnej X10CrNi18-8 stosowanych w zabiegach kardiologicznych. Analizowano wpływ modyfikacji powierzchni drutów z uwzględnieniem procesu sterylizacji w tlenku etylenu na ich właściwości korozyjne. Badania realizowano w sztucznym osoczu symulującym środowisko krwi. Dla oceny zjawisk zachodzących na powierzchni badanej stali zastosowano metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS – Electrochemical Impedance Spectroscopy). Zaproponowanie odpowiednich wariantów obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem metod elektrochemicznych i chemicznych ma perspektywiczne znaczenie i przyczynia się do opracowania warunków technologicznych o sprecyzowanych parametrach wytwarzania powłok tlenkowych odpornych na działanie czynnika sterylizującego na wyrobach medycznych wykonanych ze stali 18-8 do kontaktu z krwią.
PL
Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) jest coraz częściej wykorzystywana w laboratoryjnych i terenowych badaniach powłok ochronnych, inhibitorów korozji, warstewek pasywnych i do oceny kinetyki procesów korozyjnych. Metoda ta, w odróżnieniu od metod stałoprądowych, umożliwia nieniszczącą ocenę właściwości barierowych powłok nieprzewodzących oraz określenie rezystancji procesu korozyjnego pod powłoką. Metoda może znajdować zastosowanie do oceny powłok ochronnych na powierzchniach metalicznych i betonowych, oceny stanu zbrojenia w żelbecie oraz skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji Przedstawiono przykładowe spektra impedancyjne uzyskane dla powłok lakierowych na wybranych stalowych obiektach mostowych. Celem referatu jest popularyzacja tej metody w budownictwie.
EN
EIS is being used more and more often for laboratory and in situ research of protective coatings, corrosion inhibitors, passive layers and corrosion process kinetics. As distinct from direct current methods, this method enables to estimate barrier properties of non conductive coatings with no destruction and to determine the resistance of corrosion process under coating. This method can be used for estimation of protective coatings on metallic and concrete surface, estimation of concrete reinforcement condition and for evaluation of activity effectiveness of migrating corrosion inhibitors. The examples of EIS spectrum obtained for point coatings on selected steel bridges have been presented. The paper has been prepared to popularize this method in building industry.
EN
The paper presents the results of the pitting resistance investigations of selected stainless steels in the chloride environment and the simultaneous impact of erosive factors using the cyclic polarization technique. Additionally, using electrochemical techniques, ie: electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and measurement of corrosion potential, the behavior of the passive layer of selected stainless steels in the environment of chlorides and erosion was examined. On the basis of the obtained results, the resistance of stainless steels 1.4301 and 1.4404 was found, both on the effect of chloride ions and erosive factors in the studied systems. Both tested steels are susceptible to pitting corrosion. It was found that a good measure of erosive impact on stainless steel is both impedance spectrum analysis and continuous monitoring of the corrosion potential of steel.
EN
In this paper we present the use of electrochemical impedance spectroscopy measurement as a tool to measure the thickness of calcium sulphate film formed on an XC70 carbon steel. The solution used is a mixture of sodium sulphate and calcium chloride solution at different concentrations. The film thickness of calcium sulphate is estimated, after an immersion time of 4 days. The results indicate reciprocal relationship between measured capacitance and thickness of calcium sulphate film.
EN
The paper presents the results of the pitting resistance investigations of selected stainless steels in the chloride environment and the simultaneous impact of erosive factors using the cyclic polarization technique. Additionally, using electrochemical techniques, ie: electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and measurement of corrosion potential, the behavior of the passive layer of selected stainless steels in the environment of chlorides and erosion was examined. On the basis of the obtained results, the resist-ance of stainless steels 1.4301 and 1.4404 was found, both on the effect of chloride ions and erosive factors in the studied systems. Both tested steels are susceptible to pitting corrosion. It was found that a good measure of erosive impact on stainless steel is both impedance spectrum analysis and continuous monitoring of the corrosion potential of steel.
7
Content available remote Uniwersalny mikroprocesorowy miernik impedancji elektrycznej
94%
PL
W artykule przedstawiona została zasada działania oraz konstrukcja mikroprocesorowego miernika impedancji charakteryzującego się szerokim zakresem mierzonej impedancji od 1 k[om] do 10 M[om] oraz stosunkowo szerokim pasmem pomiarowym od 1 kHz do 100 kHz. Zwarta budowa, niewielkie rozmiary oraz niska cena prezentowanego urządzenia sprawiają, że w mniej precyzyjnych pomiarach stanowi alternatywę dla drogich, komercyjnych rozwiązań tego typu.
EN
In this article theory of operation and design of a microprocessor electrical impedance measurement device is presented. It features broad input impedance range from 1 k[om] to 10 M[om] and relatively wide measurement bandwidth from 1 kHz to 100 kHz. Compact design, small dimensions and low price are its advantages and make an alternative choice to expensive commercial equipment.
PL
Przedstawiono wynika badań potencjodynamicznych i impedancyjnych przewodzących kompozytów polimerowych opartych na osnowie polietylenu z dodatkiem octanu winylu (Elvax 450) firmy DuPont. Głównym składnikiem przewodzącym badanych kompozytów polimerowych była sadza silnie przewodząca. Poprawienie wydajności prądowej elektrod kompozytowych uzyskano poprzez wprowadzenie aktywnego dwutlenku rutenu. Wykonano statystyczną analizę zależności potencjodynamicznych pozwalająca określić zależności wydajności prądowej zaprojektowanych elektrod w funkcji procentowego udziału wprowadzonego tlenku. Wykazano poprawę parametrów elektrochemicznych charakteryzujących kompozyty polimerowe wraz ze wzrostem udziału dwutlenku rutenu.
EN
Results have been presented of potentiodynamic and impedance investigations of conducting polymeric composites based on the polyethylene matrix with addition of DuPont vinyl acetate (Elvax 450). High conducting carbon black was the main conducting component of investigated polymeric composites. Improvement of the current output of composites electrodes was realised by introduction of active ruthenium dioxide. Statistical analysis was carried out of potentiodynamic dependencies allowing determination of relations of the current output of designed electrodes in the function of the percentage of introduced oxide. An improvement of electrochemical parameters has been shown characterising polymeric composites with increase of the percentage of ruthenium dioxide.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań impedancyjnych powłok barierowych w chlorku metylenu. Odpowiedni do badań poziom przewodnictwa chlorku metylenu uzyskano przez dodatek soli organicznej. Z uwagi na dużą agresywność roztworu pomiary wykonywano w systemie automatycznych pomiarów wielokrotnych. Uzyskano zróżnicowanie odporności badanych powłok barierowych. Stwierdzono, że hybrydowe powłoki siloksiranowe wykazują bardzo dobrą odporność w chlorku metylenu.
EN
The results of impedance measurements of barrier coatings in methylene chloride are presented. The required level of conductivity of methylene chloride was achieved by addition of organic salt. Tests were carried out in multiple measurements system because of the high aggressiveness of the methylene chloride. It has been stated that hybrid siloksirane coatings show excellent resistance to methylene chloride.
EN
We present a new approach to designing of application which can be used for data acquisition. Cellular phone is used to transfer the data. Connecting many phones builds highly scalable measurement network. SMS messages were used to transfer the data.
EN
This paper presents an investigation on corrosion behavior of Sn-1.0Ag-0.5Cu-XAl (X = 0, 0.1, 0.5, 1.0) by means of polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) measurements in 3.5 wt.% NaCl solution. The results show that addition of aluminum into SAC105 shifts the corrosion current density and passivation current density towards more positive values. It is also found that with an increase in aluminum concentration in SAC105 solder alloy, the corrosion current density increases and polarization resistance decreases. This suggests that SAC105 with the highest concentration of Al has the lowest corrosion resistance. In this case, the corrosion behavior seems to be attributed to anodic dissolution of aluminum and Sn-matrix.
EN
Unusual electrochemical impedance spectroscopy (eis) data obtained for dissolution and passivation of a copper rotating disc electrode in copper sulphate solution and analogous to data reported recently by other authors was represented as a rational function of frequency in terms of zeros and poles. The conditions of stability under potential control (pc) and galvanostatic control (gc) were formulated based on values of zeros and poles and were illustrated with calculated responses to potential and current steps. The loss of stability under pc due to resistance added in series was interpreted as change of the sign of the impedance zero.
EN
The corrosion resistance of Ni–Mo (11÷32 wt% Mo) alloy coatings during 72 h exposure in 0.5 mol·dm−3 solution of NaCl was investigated by means of EIS method. The highest corrosion resistance (charge transfer resistance >12 kΩ·cm2) among all investigated coatings was measured for Ni–Mo coatings with higher molybdenum content (21÷32 wt%). However, after 48-60 h of immersion, visible micro cracks appeared in Ni–28 wt% Mo and Ni–32 wt% Mo alloy coatings, probably due to the significant internal stresses. This phenomenon was observed especially for Ni–32 wt% Mo coating, and it was accompanied by an abrupt decrease in a charge transfer resistance from 8.7 to 2.7 kΩ·cmThe corrosion resistance of Ni–Mo (11÷32 wt% Mo) alloy coatings during 72 h exposure in 0.5 mol·dm−3 solution of NaCl was investigated by means of EIS method. The highest corrosion resistance (charge transfer resistance >12 kΩ·cm2) among all investigated coatings was measured for Ni–Mo coatings with higher molybdenum content (21÷32 wt%). However, after 48-60 h of immersion, visible micro cracks appeared in Ni–28 wt% Mo and Ni–32 wt% Mo alloy coatings, probably due to the significant internal stresses. This phenomenon was observed especially for Ni–32 wt% Mo coating, and it was accompanied by an abrupt decrease in a charge transfer resistance from 8.7 to 2.7 kΩ·cm2 after 5 and 24 h, respectively. According to EIS results, coating containing 21 wt% Mo offers the best protective properties towards steel substrate. This may be associated with the existence of a compact, tight and very thin passive layer which does not undergo damage during exposure. after 5 and 24 h, respectively. According to EIS results, coating containing 21 wt% Mo offers the best protective properties towards steel substrate. This may be associated with the existence of a compact, tight and very thin passive layer which does not undergo damage during exposure.
PL
Metodą EIS zbadano odporność na korozję powłok Ni–Mo (11÷32% mas. Mo) w czasie 72 h ekspozycji w 0,5 mol·dm−3 roztworze NaCl. Najwyższą odpornością na korozję (rezystancja przeniesienia ładunku >12 kΩ·cm2), spośród wszystkich zbadanych powłok, charakteryzowały się powłoki Ni–Mo o zawartości 21÷32% mas. molibdenu. Zauważono jednak, że po 36÷60 h ekspozycji, na powierzchni powłok Ni–28% mas. Mo oraz Ni–32% mas. Mo pojawiły się widoczne pęknięcia, których przyczyną są najprawdopodobniej duże naprężenia wewnątrz powłok. To zjawisko było szczególnie wyraźne w przypadku powłoki Ni–32% mas. Mo, bowiem towarzyszył mu gwałtowny spadek rezystancji przeniesienia ładunku z 8,7 do 2,7 kΩ·cm2 po odpowiednio 5 i 24 h ekspozycji. Zgodnie z wynikami pomiarów metodą EIS, powłoka Ni–Mo zawierająca 21% mas. Mo zapewnia najlepsze właściwości ochronne podłoża stalowego, pomimo nieznacznie niższej od powłoki Ni–28% mas. Mo rezystancji przeniesienia ładunku. Można to powiązać z wytworzeniem na jej powierzchni zwartej i bardzo cienkiej warstwy pasywnej, która nie ulega uszkodzeniu w trakcie ekspozycji w roztworze NaCl.
EN
Purpose: The subject of the research work is an analysis of surface roughness impact and the influence of the steam sterilisation process on physicochemical properties of samples made of Ti-6Al-4V and Ti-6Al-7Nb alloys after their exposure in a solution simulating the osseous environment. Design/methodology/approach: A surface roughness diversification of the samples made of Ti alloys was obtained with the aid of mechanical working – grinding and with the use of mechanical polishing. A corrosion resistance test was performed based on an anodic polarization curves recording. An Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) method was used as well for assessment of the effects which occur on the surface of the examined alloys. Findings: The potentiodynamic studies showed favourable influence of steam sterilisation process (in an autoclave) on corrosion resistance of Ti alloys, regardless of the applied mechanical treatment. Exposition of the samples in Ringer’ solution caused further increase of corrosion resistance only for Ti-6Al-7Nb alloy. Analysis of impedance spectra showed presence of the capacitive passive layer for all tested variants. Research limitations/implications: Obtained results of potentiodynamic studies showed how a physicochemical condition of the samples surface, exposed to the solution simulating osseous system environment, was changing. In order to determine properties fully and surface structures of the Ti-6Al-4V and Ti-6Al-7Nb alloys after the sterilisation and the 60-day exposure to Ringer’ solution, impedance characteristics, obtained by means of EIS were determined. Differences of parameters describing electrical properties of the layers formed after the exposure to Ringer’ solution, are probably caused by a change of their chemical composition. Originality/value: The potentiodynamic and EIS studies of corrosion resistance in Ringer’ physiological solution allow to predict behaviour of Ti-6Al-4V and Ti-6Al-7Nb implants in osseous system environment.
EN
Cr-free conversion coatings were deposited from a bath containing: titanium(III) chloride, fluorosilicic acid, hydrogen peroxide and oxalic acid. An XPS analysis of the coating deposited for 3 min showed titanium to be present mainly at the +4 oxidation state number and zinc at the +2 oxidation state number, in the form of oxides and hydroxides. Silicon forms silicates. DC polarization showed that the corrosion current densities for the coatings deposited for 30 s – 6 min were below 1 μA·cm−2 and lower than that of zinc coating. EIS and neutral salt spray test revealed that in order to ensure good protective properties deposition should be conducted for at least 3 minutes.
PL
Bezchromowe powłoki konwersyjne otrzymano z kąpieli zawierającej: chlorek tytanu(III), kwas fluorokrzemowy, nadtlenek wodoru oraz kwas szczawiowy. Analiza XPS powłoki osadzanej przez 3 minuty wykazała obecność tytanu na +4 stopniu utlenienia oraz cynku w formie utlenionej, zarówno pod postacią tlenków jak i wodorotlenków. Na podstawie pomiarów polaryzacyjnych stałoprądowych obliczono szybkość korozji w 0.5 M NaCl powłok osadzanych w zakresie 30 s do 6 min, która była niższa od 1 μA·cm−2 oraz niższa od szybkości korozji porównawczej powłoki cynkowej. Badania zmiennoprądowe metodą EIS oraz test w komorze solnej pozwoliły stwierdzić, że dobre właściwości ochronne posiadają powłoki bezchromowe osadzane przez przynajmniej 3 minuty.
16
84%
EN
Purpose: The paper deals with investigations on the influence of the parameters of the electrochemical treatment of austenitic steel on their electrochemical behaviour in Tyrod solution. Design/methodology/approach: Electrochemical investigations concerning the corrosion resistance of austenitic steel samples were carried out by means of the potentiodynamic and elektrochemical impedance spectroscopy method. Findings: The analysis of the obtained results leads to the conclusion that chemical passivation affects also the chemical composition of the passive layer of steel and changes its resistance to corrosion. Electrolytic polishing improves corrosion resistance, as can be proved by the shift of the value of the corrosion potential and breakdown potential of the passive layer and the initiation of pittings. Practical implications: In result of the presented investigations it has been found that the best corrosion resistance can be achieved thanks to the application of electrolytic polishing of the steel in a special bath and chemical passivation in nitric (V) acid with an addition of chromic (VI) acid temperature t = 60°C for one hour. Originality/value: The enormous demand for metal implants has given rise to a search for cheap materials with a good biotolerance and resistance to corrosion. Most commonly used are steel implants assigned to remain in the organism for some limited time only. It was compare two electrochemical methods: potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy.
PL
W pracy wskazano na wciąż duże zainteresowanie magnezem i jego stopami z Al, Zn, Mn, Zr oraz pierwiastkami ziem rzadkich oraz krótko opisano kierunki aktualnych badań dotyczących metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) jako metody zwiększającej odporność antykorozyjną stopów magnezu. Zaprezentowano metody pomiarowe służące do oceny właściwości antykorozyjnych powłok konwersyjnych wytworzonych w procesie PEO na magnezie i jego stopach. Opisano zalety i wady metod nieelektrochemicznych i elektrochemicznych, w tym: test w komorze solnej, test zanurzeniowy (ocena wyglądu, ubytek masy, zbieranie wodoru) oraz pomiary potencjału obwodu otwartego (OCP), polaryzacji potencjodynamicznej (PDP), analizę Motty-Schottky’ego oraz elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną (EIS). Wykazano przewagę techniki EIS nad niszczącymi pomiarami elektrochemicznymi, która pozwala na prowadzenie nieniszczących pomiarów długoterminowych wytworzonych powłok ochronnych. Dokonano przeglądu roztworów korozyjnych, najczęściej stosowanych do oceny właściwości antykorozyjnych powłok konwersyjnych oraz wskazano rozcieńczony roztwór Harrisona (DHS), jako odpowiednie medium do badań cienkich powłok (~10 μm) wytworzonych metodą PEO na stopach magnezu przeznaczonych do zastosowań w warunkach przemysłowych. Zwrócono uwagę na konieczność właściwego doboru czasu trwania pomiarów korozyjnych w zależności od właściwości powłoki oraz jej potencjalnego zastosowania.
EN
The paper shows the unfailing interest in magnesium and its alloys with Al, Zn, Mn, Zr and rare earth elements, and briefly describes the directions of current research on the method of plasma electrolytic oxidation (PEO) as a method of increasing the corrosion resistance of magnesium alloys. The measurement methods for the assessment of anti-corrosion properties of conversion coatings produced in the PEO process on magnesium and its alloys are presented. Described are the advantages and disadvantages of non-electrochemical and electrochemical methods, including: salt spray test, immersion test (assessment of appearance, weight loss, hydrogen collection) and measurements of the open circuit potential (OCP), potentiodynamic polarization (PDP), Motta-Schottky analysis and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The advantage of the EIS technique over destructive electrochemical measurements has been demonstrated, which allows for non-destructive long-term measurements of the produced protective coatings. The most common corrosive solutions used to assess the anti-corrosive properties of conversion coatings were reviewed and the diluted Harrison solution (DHS) was indicated as a suitable medium for testing thin coatings (~10 μm) produced by the PEO method on magnesium alloys intended for use in industrial conditions. The necessity of proper selection of the duration of corrosion measurements depending on the properties of the coating and its potential application has been pointed out.
18
84%
EN
Friction Stir Welding (FSW), provides an alternative to MIG and TIG welding methods for joining aluminium alloys. The article presents the results of electrochemical corrosion resistance test of alloy AW- 7020M and its joints welded by FSW. The study was performed using the method of electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Impedance spectroscopy studies showed that both, the FSW welded joint and base material AW-7020M has a good resistance to electrochemical corrosion in sea water environment, wherein the welded joint has a higher susceptibility to this type of corrosion. Research has indicated the desirability of applying the FSW method for joining AW-7020M alloy in shipbuilding industry.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku cieczy jonowej imidazoliowej (oktylosiarczanu 1-butylo-3-metyloimidazoliowego) do kąpieli na właściwości korozyjne warstw Ni-P wytwarzanych metodą redukcji chemicznej. Warstwy Ni-P wytwarzano w kąpielach o różnej zawartości cieczy jonowej. Strukturę wytworzonych warstw analizowano za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej oraz elektronowej mikroskopii skaningowej. Badania korozyjne wytworzonych warstw realizowano metodami: potencjodynamiczną oraz spektroskopii impedancyjnej w środowisku 0,5 M NaCl. Przedstawiono wyznaczone charakterystyki prądowe j = f(E) oraz parametry korozyjne badanych materiałów. Wyniki pomiarów impedancyjnych oraz ich modelowania za pomocą obwodów elektrycznych odwzorowujących badane układy korozyjne przedstawiono w postaci amplitudowych i fazowych charakterystyk częstotliwościowych. Przeprowadzone badania wykazały, że modyfi kowanie warstw Ni-P przez dodatek cieczy jonowej do roztworu w niewielkim stopniu wpływa na ich właściwości korozyjne.
EN
The aim of our study focuses on presentation of the influence of imidazolium ionic liquid (1-buthyl-3-methylimidazolium octylsulfate) on the microstructure and corrosion properties of prepared Ni-P layers by the electroless method in bath with different ionic liquid additions. Surfaces of Ni-P layers were characterized using scanning (SEM) and X-ray diffraction techniques. The polarization and EIS studies of produced layers were realized in 0.5M NaCl solution. The polarization curves j = f(E) and corrosion parameters were determined. The impedance measurements were represented in the form of phases and amplitudes frequencies characteristic and resulting models of equivalent electrical circuits were established. The performed investigations showed insignifi cant influences of ionic liquid additions into basic bath on corrosion properties of electroless Ni-P layers.
20
Content available remote Characterization of GFRP interlayer as barrier layer in Al/CFRP laminate
84%
EN
Carbon fibre reinforced polymers (CFRPs) are an attractive construction material with an increasingly wide scope of application, including the aircraft industry. By combining them with metal elements and producing fibre metal laminates (FMLs), it is possible to achieve higher mechanical properties than in the case of combinations with glass fibre reinforced polymer (GFRP). However, there is a problem associated with galvanic corrosion regarding combinations with aluminium and its alloys, stainless steel and with magnesium alloys because CFRP composites are electrical conductors. Adhesives with increasingly higher resistivity are applied in adhesive bonding technology. Fibre metal laminates (FMLs), particularly those dedicated for aircraft primary structures must be not only corrosion resistant, but first of all they must be characterized by a proper combination of mechanical properties, including fatigue features. Therefore, when designing the metal surface treatment and the type of interlayers, it is necessary to consider the joint adhesion, mechanical properties of the hybrid laminate and corrosion properties. This article presents the characterization of an interface microstructure: the anodic layer on the AA 2024 aluminium alloy-GFRP-CFRP interlayer of hybrid laminates with electrical properties presented in a previous publication. The observations have been carried out on cross-sections of Al/GFRP-R/CFRP, Al/GFRP-S/CFRP and Al/CFRP laminates in a 2/1 layout with fibres oriented in the 0° direction. Moreover, impedance measurement was performed for the oxide layer in contact with a 3.5% aqueous NaCl solution by means of electrochemical impedance spectroscopy (EIS). It has been found that the low contact resistivity between the laminate with the GFRP-S interlayer was caused by carbon fibre migration to the Al/GFRP-S boundary. Furthermore, the low surface resistance of the CFRP composite and the porosity of the outer part of the oxide layer on aluminium enables the diffusion of aggressive ions and migration of electrical charge towards the metal substrate, which poses a threat of corrosion initiation in moisture condensation conditions.
PL
Kompozyty polimerowe wzmacniane włóknem węglowym (CFRP) są atrakcyjnym materiałem konstrukcyjnym o coraz szerszym zastosowaniu, w tym w lotnictwie. Łączenie ich z elementami metalowymi oraz wytwarzanie laminatów metalowo-włóknistych (FML) pozwala na uzyskanie wyższych właściwości mechanicznych od połączeń z kompozytem wzmacnianym włóknem szklanym (GFRP). Niestety, dla połączeń z aluminium i jego stopami, stalą nierdzewną, stopami magnezu problemem jest korozja galwaniczna, ponieważ kompozyty CFRP są przewodnikami prądu. Do łączenia technologią klejenia stosuje się kleje o coraz wyższej rezystywności. FML przeznaczone zwłaszcza na lotnicze struktury pierwszorzędowe (ang. aircraft primery structures) muszą nie tylko być odporne na korozję, ale przede wszystkim muszą mieć odpowiedni zestaw właściwości mechanicznych, w tym zmęczeniowych. Dlatego projektowanie obróbki powierzchni metalu i rodzaju międzywarstw musi uwzględniać adhezję połączenia, właściwości mechaniczne hybrydowego laminatu i właściwości korozyjne. W artykule przedstawiono badania mikrostruktury interfejsu: warstwa anodowa na stopie aluminium AA 2024- międzywarstwa GFRP-CFRP laminatów hybrydowych o właściwościach elektrycznych przedstawionych we wcześniejszej publikacji. Obserwacje wykonano na przekrojach laminatów Al/GFRP-R/CFRP, Al/GFRP-S/CFRP oraz Al/CFRP w układzie 2/1 z włóknem w kierunku 0°. Ponadto wykonano pomiar impedancji dla warstwy tlenkowej w kontakcie z 3.5% wodnym roztworem NaCl metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Stwierdzono, że przyczyną niskiej rezystywności kontaktowej laminatu z międzywarstwą GFRP-S była migracja włókna węglowego do granicy Al/GFRP-S. Ponadto niska rezystancja powierzchniowa kompozytu CFRP i porowatość zewnętrznej części warstwy tlenkowej na aluminium umożliwia dyfuzję agresywnych jonów i wędrówkę ładunku elektrycznego w kierunku podłoża metalowego, co stwarza zagrożenie inicjowania korozji w warunkach kondensacji wilgoci.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.