Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Koszty procesu fiskalnego podatku rolnego
100%
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących kosztów procesu fiskalnego podatku rolnego na przykładzie gmin wiejskich położonych w województwach małopolskim i zachodniopomorskim. Do określenia kosztów procesu fiskalnego wykorzystano kategorie kosztów wymiaru i poboru podatku rolnego oraz ich relacje do wpływów z tytułu podatku rolnego. Przedstawiono kategorie kosztów wymiaru i poboru podatku rolnego. Do określenia kosztów procesu fiskalnego wykorzystano relacje kosztów wymiaru i poboru podatku rolnego do wpływów z tytułu podatku rolnego. Na podstawie przeprowadzonej analizy nie uzyskano jednolitych wniosków odnośnie stopnia fiskalizmu. Powszechnie obowiązującym w literaturze przedmiotu jest twierdzenie o stopniu fiskalizmu na poziomie około 10%. Teza ta potwierdziła się tylko w gminie nr 2, gdzie wskaźnik fiskalizmu nie przekroczył poziomu 1%. Jako czynniki zwiększające efektywność procesu fiskalnego można wymienić m.in. sprzyjające warunki prowadzenia produkcji rolniczej, wysokie dochody tytułem podatku rolnego. Czynnikami ograniczającymi efektywność procesu finalnego są: niskie wpływy z podatku rolnego, wydatki o charakterze rzeczowym, wykorzystywanie przewidzianych ustawowo ulg i zwolnień podatkowych
EN
The paper attempts to identify the cost of the fiscal process of agricultural tax on example of rural communes, located in the region of Malopolska province, and Zachodniopomorskie province. To determine the fiscal cost of the process used, cost assess and collect tax revenue from the agriculture to the title. Accepted model for determining the degree of fiscal policy allowed to asses that the agricultural tax in part confirm the thesis of low fiscal policy in Poland (about 10%). Only in the municipality of Nr 2 the rate did not exceed the level of fiscal stringency of 1%. As factors that increase the efficiency of the fiscal process include, among others: favorable conditions of agricultural production, high-income agricultural tax title. As factors that reduce the efficiency of the fiscal process include, among others, low agricultural tax revenue, expenditures in property provided by law use tax deductions and exemptions.
EN
The category of public goods is one of the fundamental elements of the concept of market failures and, at the same time, one of the arguments justifying state intervention. Supporters of this approach emphasize the specificity of land and its great importance in shaping sustainable economic development. The main goal of this article is to present a critical point of view towards the concept of agricultural land as a public good. The authors assumed that the theory of public goods, as a scientific justification for state interventionism in agriculture, including the agricultural land market, is much more polemical in nature than is presented in mainstream research. The position of the Austrian school of economics is presented as an alternative approach to researching the issue of agricultural land. The study is of a theoretical nature. The analysis is based on deductive reasoning and verbal logic. The analysis of the problem shows that, according to the criteria used in the theory of public goods, agricultural land is a typical private good. On the other hand, the issue of goods integrally connected with land, such as agricultural landscape and quality of the natural environment, is debatable. The specificity of these goods does not necessarily lead to the conclusion that state intervention is necessary. The following arguments are against state intervention: the inability to objectively identify social needs, the political and redistributive nature of state intervention, the existence of market mechanisms for financing public goods.
PL
Kategoria dóbr publicznych jest jednym z fundamentalnych elementów koncepcji zawodności rynku i jednocześnie jednym z argumentów uzasadniających interwencję ze strony państwa. Zwolennicy tego podejścia podkreślają specyfikę ziemi i jej duże znaczenie w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Celem artykułu jest przedstawianie krytycznego stanowiska wobec koncepcji ziemi rolniczej jako dobra publicznego. Przyjęto założenie, że teoria dóbr publicznych jako naukowe uzasadnienie interwencjonizmu państwowego w rolnictwie, w tym również na rynku ziemi rolniczej, ma dużo bardziej polemiczny charakter, niż jest to przedstawiane w głównym nurcie badań. Jako alternatywne podejście do badania kwestii ziemi rolniczej zaprezentowane zostało stanowisko austriackiej szkoły ekonomii. Praca ma charakter teoretyczny. W analizie wykorzystano wnioskowanie dedukcyjne i logikę w postaci werbalnej. Przeprowadzona analiza problemu wskazała, że według kryteriów stosowanych w teorii dóbr publicznych ziemia rolnicza jest typowym dobrem prywatnym. Dyskusyjna jest natomiast kwestia takich dóbr integralnie z ziemią związanych, jak krajobraz rolniczy i jakość środowiska naturalnego. Jednak specyfika tych dóbr nie musi prowadzić do wniosku, że interwencja państwa jest konieczna. Przeciwko interwencji państwa przemawiają takie względy, jak: brak możliwości obiektywnej identyfikacji potrzeb społecznych, polityczny i redystrybucyjny charakter interwencjonizmu państwowego, istnienie rynkowych mechanizmów finansowania dóbr publicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.