Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1994

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 100 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Banking sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 100 next fast forward last
XX
Autor podejmuje się próby oceny sektora bankowego w województwie świętokrzyskim, na podstawie działalności wybranych banków. Przedmiotem analizy są następujące banki: Bank PKO BP, Bank PEKAO S.A., Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. i LUKAS Bank Świętokrzyski S.A.
EN
An author tries to estimate a bank's sector in Świętokrzyski Voivodship. He analised such banks as: Bank PKO BP, Bank PEKAO S.A., Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. and LUKAS Bank Świętokrzyski S.A. (A.Ł.)
XX
Co roku Central European Economic Review robi przegląd sektora bankowego. W tym roku przegląd obejmuje banki polskie, czeskie, rosyjskie i węgierskie. Wszędzie stwierdza się wzrost obrotów, jako że banki mają coraz więcej klientów detalicznych i poszerzają gamę oferowanych usług - od kart kredytowych po wyszukane narzędzia kontroli i regulowania operacji pieniężnych w firmie. Mimo to banki odnotowują spadek stopy zysku powodowany głównie rosnącą konkurencją tak wewnętrzną jak zewnętrzną.
EN
Every year Central European Economic Review surveys banking sector. In this year's survey the authors looks at how banks are coping in the region's four markets: Poland, Russia, Hungary and Czech Republic. This year, banks everywhere say business is brisk, but tougher than ever. Volumes are growing fast, as banks sign up more retail clietns and roll out new product lines, from credit cards to fancy cash-management tools. But with interest rates failing and competition from foreigners and locals biting, they have to sprint just to stay in place
XX
Artykuł analizuje raport z 2006 roku dotyczący rynku bankowego Europy Środkowo-Wschodniej. Rynek ten charakteryzuje się silnym wzrostem i dużą rentowością. Jest znacznie atrakcyjniejszy od rynków zachodnioeuropejskich.
EN
Opening of national banking sector always started discussions and disputes. It is a common knowledge that countries in transition needed capital and technological support to improve economic competitiveness but there were some concerns about control over banking sector. Currently, this debate has started again. The aim of this work is to analyse the development of banking sectors of Visehrad countries in 1999-2010. In the first part described the process of foreign investment in these sectors. In the second part measures of functions fulfilled by a well developed sector were estimated and index of development of banking sectors of Visehrad countries was constructed.
XX
Celem opracowania jest charakterystyka procesów konsolidacji banków spółdzielczych w Polsce w latach 1998-2004, a także próba oceny ich efektów ekonomicznych. Rok 1998 przyjęto jako początkowy w analizie ze względu na nasilenie się procesów konsolidacyjnych, determinowanych wymogami kapitałowymi stawianymi bankom przez regulacje prawne bankowości. W opracowaniu wykorzystano dane analityczne Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego w Warszawie, a także wyniki badań ankietowych realizowanych w 2001 r. na próbie 35 banków spółdzielczych regionu podkarpackiego. (fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to show the processes of consolidation of the cooperative bank sector in Poland in 1998-2004 as well as a trial of estimation of their economic effects. In this period the sector of cooperative banks experienced transformation, of which processes of consolidation were the most important element. Their result was the decrease in number of the cooperative banks by about half. However, cooperative sector regained their market position and started to be competitive. (original abstract)
EN
Introducing a well-designed system of corporate governance is considered an effective tool to ensure the stability and resilience of a banking system. It was in 2006 when Bangladesh initiated its first corporate governance code (CG code). Despite trying to meet the code of enhancing the internal monitoring mechanisms and transparency in governance, it is apparent that the quality in bank credit portfolios continuously deteriorated. This paper aims to empirically analyze the impact of adopting the CG code on performance for eight years (2010-2017) of 21 major commercial banks of Bangladesh. In this case study, we suggest that the CG code may have given the Bangladeshi commercial banks an ill-incentive for the reduction of executive directors under the pressure of meeting a guideline to increase the ratio of independent directors. This incentive structure had a negative impact on bank performance during the period. Another finding is that the fundamental structure of ownership and control by sponsor directors remained unchanged during the period. This structure of maintaining the control of power by a group with its vested interest may have hindered the effectiveness of the CG code in Bangladesh. We suggest that the agenda of CG practices should go together with a policy for mitigating a potential bias under the ownership concentration because any attempt of adopting codified CG practices would be futile under the fundamental structure in Bangladesh. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest dokonanie analizy wpływu regulacji Bazylea III na sektor banków spółdzielczych w Polsce. Realizując taki cel, najpierw dokonano charakterystyki wymienionych regulacji, następnie przedstawiono wyniki badań. Przeprowadzone rozważania pokazują, że regulacje Bazylei III wymuszą na bankach spółdzielczych niezbędną konsolidację, co w efekcie przełoży się na wzmocnienie pozycji sektora spółdzielczego w bezpośredniej konkurencji z bankami komercyjnymi.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to examine the impact of the Basel III regulations on the sector of co-operative banks in Poland. First, the regulations were characterized and the outcomes presented. The considerations indicate that the Basel III regulations will force co-operative banks to become consolidated, which will result in a strengthened position of the co-operative banking sector in direct competition with commercial banks.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest dokonanie analizy udziału w rynku bankowym i wstępna ocena kondycji finansowej podmiotów spółdzielczych. Jest to problem istotny ze względu na stabilność całego sektora bankowego, mimo że żaden bank spółdzielczy ani żaden SKOK nie jest podmiotem systemowo ważnym, jednak zachwianie ich stabilności może efektem domina zaburzyć sytuację na całym rynku bankowym. (fragment tekstu)
EN
In the article was made the analysis of the position of co-operative banks and credit unions in Polish financial market. Discussions were based on available financial data and the up-todate literature on the subject. The analysis was provided in period of 2009 to 2013 (according to data in the 1st half-year). In the first part of the article was made analysis of the share in the financial market and comparing with the sector commercial banks of co-operative banks and credit unions. The second part of the article was devoted to discussing some measures which characterize financial position of co-operative banks and credit unions. Indicated potential sources of examined problems of the institution stayed in this part. The third part had character summing up and was concentrating on threats associated with the current situation of co-operative banks and credit unions as well as was signaling directions of action necessary for the withdrawal. (original abstract)
XX
W zmieniającym się środowisku politycznym, społecznym i ekonomicznym o sukcesie rynkowym banków decyduje długoterminowa, efektywna polityka zarządzania konkurencyjnością. W artykule zaprezentowano zachowania konkurencyjne małopolskich banków wynikające ze zmian zachodzących na rynku lokalnym i światowym.
EN
In a turbulent and changing economic, social and political environment the market success of a bank is decided in the long term by an effective policy for managing the organisation`s competitiveness. This is an interactive process of strategic thinking, the implementation of strategy based on innovation and quality, and the application of advanced information technology. In the study, changes in the competitive behaviour of banks in Małopolska are presented as a consequence of changes occurring on both local and global markets. The aim of the analysis is to understand how banking institutions function in conditions of rising competitive pressure in the sector. (original abstract)
XX
W odpowiedzi na kryzys finansowy, który rozprzestrzenił się w Szwecji w latach 1990-1992, władze tego kraju podjęły szereg działań mających na celu przywrócenie stabilności systemu finansowego. Szwedzkie doświadczenia z okresu zwalczania kryzysu uchodzą za wzorcowe. Celem artykułu jest prezentacja realizowanej wówczas koncepcji sanacji sektora finansowego i ocena jej skutków z perspektywy współczesnych doświadczeń z kryzysami. (abstrakt oryginalny)
EN
Answering the financial crisis that was in Sweden between 1990-1992 the government took a lot of actions that had to stabilize the financial system. The Swedish experiences of defeating the financial crisis become a pattern. The aim of the article is to present the Swedish conception of reform in the financial sector and the opinion of its results from the present experiences with the crisis. (original abstract)
XX
W opracowaniu przedstawiono proces łączenia się dwóch lub kilku banków w jedną całość, poprzez fuzje, przejęcie lub współpracę strategiczną. Omówiono przyczyny konsolidacji w polskim sektorze bankowym: niski poziom funduszy własnych, wspomaganie gospodarki rynkowej, brak instytucji bankowych o dostatecznie rozwiniętej sieci i niedostateczna wielkość banków zdolnych konkurować z dużymi jednostkami finansowymi.
EN
Process of consolidation has been a well - known phenomenon in banking for a long time. It was known as early as in the XIX th and XX th century. What is consolidation?. To consolidate means to bring together the financial resources and accounts of a holding company and its subsidiaries so that the strength of the whole group is revealed. The reasons for the process of consolidation in the Polish banking system are: a low level of the own founds which makes it impossible to compete with the foreign rivals, the demands of the market economy, the lack of the banking institutions with the sufficiently well developed net, small banks that are not able to compete with big foreign financial institutions. (original abstract).
XX
Artykuł jest poświęcony roli kultury ryzyka w zarządzaniu instytucjami bankowymi. Przedstawiono wybrane wyniki badań (generalnie nielicznych) i stosunek władz nadzorczych do tego zagadnienia zarówno w odniesieniu do skali międzynarodowej, jak i krajowej. Autorzy stawiają hipotezę, że diagnoza kultury ryzyka w sektorze bankowym znacząco uzupełnia rozpoznanie kluczowych problemów zarządzania ryzykiem, a w dalszej kolejności (po podjęciu stosownych działań) przyczynia się do poprawy jego skuteczności, efektywności. Uwzględnienie problematyki kultury ryzyka może też mieć wpływ na poprawę jakości regulacji sektora bankowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is dedicated to the role of risk culture in the management of banking institutions. Selected research results (generally few) and the attitude of supervisory authorities to this issue are presented both in relation to the international and national (Polish) scale. The authors hypothesize that the diagnosis of risk culture in the banking sector significantly supports the recognition of key problems of risk management, and subsequently (after taking appropriate actions) contributes its effectiveness and efficiency. Paying attention to the risk culture issues may also have an impact on improving the quality of banking sector regulation.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono badania Instytutu Pentor. Wynika z nich, że bankowcy są raczej krytyczni wobec planu Hausnera. Z rezerwą oceniają też instytucje mające wpływ na warunki pracy banków. Jedynie Krajowa Izba Rozliczeniowa otrzymała wysokie noty.
XX
Została podjęta decyzja na temat dalszej przyszłości Bud-Banku. Będą sprzedawane licencje, na liście potencjalnych nabywców znajdują się inwestorzy z Ukrainy, Francji, bank francusko-austriacki.
XX
PKO Bank Polski jest największym bankiem w sektorze bankowym w Polsce. Ma większościowy udział kapitału polskiego. Dominuje w finansowaniu gospodarstw domowych, przedsiębiorstw wszystkich branż oraz uczestniczy w największych projektach infrastrukturalnych. Kondycja i aktywność PKO BP istotnie wpływają na gospodarkę narodową, a przez to - na wzrost gospodarczy. Jest to ważna instytucja związana z bezpieczeństwem finansowym sfery realnej i finansowej w Polsce. Analiza porównawcza działalności PKO BP na tle banków konkurencyjnych i sektora bankowego wykazała stabilną pozycję banku, ale także i konieczność zmian, aby utrzymać właściwe parametry działania i pozycję lidera na polskim rynku bankowym.(abstrakt oryginalny)
EN
PKO Bank Polski is the biggest bank in the banking sector in Poland. It owns the major part of Polish banking capital. It dominates in financing households and enterprises of all sectors and participates in the biggest infrastructural projects. The condition and activity of PKO BP greatly influences the national economy, and therefore the economic growth. It is an important institution connected to the financial security of the real and financial spheres in Poland. The comparative analysis of the activity of PKO BP compared to its competitors showed the bank's stable position but also the necessity of changes in order to keep the correct parameters of activity and its position as a leader in the Polish banking market.(original abstract)
18
80%
XX
W artykule podjęto próbę oceny stanu rozwoju sektora bankowego w Polsce na tle rozwiniętych gospodarek, ze szczególnym uwzględnieniem roli kapitału zagranicznego w budowaniu nowego systemu bankowego.(fragment tekstu)
EN
Opening of national banking sector always started discussions and disputes. It is a common knowledge that countries in transition needed capital and technological support to improve economic competitiveness but there were some concerns about control over banking sector. Currently, this debate has started again. The aim of this work is to analyse the development of banking sectors of Visehrad countries in 1999-2010. In the first part described the process of foreign investment in these sectors. In the second part measures of functions fulfilled by a well developed sector were estimated and index of development of banking sectors of Visehrad countries was constructed.(original abstract)
XX
W Polsce działają obecnie trzy główne organizacje zrzeszające firmy zajmujące się zarządzaniem wierzytelnościami: Związek Firm Windykacyjnych i Wywiadowni Gospodarczych, Polski Związek Windykacji oraz Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych opracowała projekt kodeksu "Zasady dobrych praktyk windykacyjnych", który ma być zatwierdzony w marcu 2005 roku. Firmy windykacyjne oraz osoby działające w ich imieniu nie będą mogły naruszać prawa and dobrych obyczajów.
XX
Jeszcze nie tak dawno temu chińskie banki były celem inwestycji dla zagranicznych korporacji finansowych. Jednak ostatnimi czasy sytuacja się odwróciła. W wyniku przeprowadzenia reform umacniających sektor finansowy, położenie banków Państwa Środka znacznie się poprawiło. Do niedawna tonące w niespłaconych kredytach wielkie komercyjne banki państwowe oraz mniejsze banki regionalne zaczęły nie tylko pozyskiwać zagranicznych inwestorów i przeprowadzać IPO na giełdach poza granicami kraju, ale również zajęły się rozbudowywaniem sieci oddziałów i przedstawicielstw na całym świecie oraz kupnem i przejmowaniem zagranicznych instytucji finansowych. Dysponując potężnymi kapitałami oraz korzystając ze spadku koniunktury na światowych rynkach finansowych, chińskie banki rozpoczęły wielki skok na zagraniczne instytucje działające w sektorze finansowym. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 100 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.