Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 724

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Gospodarka odpadami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
XX
Biorąc pod uwagę aspekt historyczny, odkąd ludzkość wybrała osiadły tryb życia, śmieci zawsze stanowiły ważny problem jakości jej życia. W Europie, a zwłaszcza na obszarach dzisiejszego Dolnego Śląska, podstawy mechanizmów regulujących gospodarkę odpadami zostały wypracowane jeszcze w okresie średniowiecza. Naturalnie system ten ewoluował, w efekcie czego współcześnie oparty jest na selektywnej segregacji, której wdrożenie określono "rewolucją śmieciową". Ze strony samorządów lokalnych ustawa, która "rewolucję" tę wywołała, stała się jednak przedmiotem niezwykle ostrej krytyki i po zaledwie dwóch miesiącach funkcjonowania trafiła do poprawy.(abstrakt oryginalny)
EN
Taking into consideration historical aspect, waste has always been an important problem since people have chosen a settled way of life. In Europe, and especially in the areas of present Lower Silesia, the basis of mechanisms regulating waste management were worked out in the Middle Ages. Of course the system has evolved as a result of which it is based on selective segregation now, which implementation is called "waste revolution". Local authorities severely criticized the act that led to the "revolution" and only after two months of its functioning it had to be improved.(original abstract)
EN
The present article focuses on Italian solid urban waste management companies in the aim of ascertaining whether the best practices in this field, and specifically regarding separated waste collection (paper, plastic, glass, organic compostable, and non-recyclable waste), are sufficiently widespread as per European Union directives relative to the circular economy. In addition to this analysis, the paper also evaluates the financial performance of a companies' group which should operate economically to guarantee continuity of management and provision of services to the community at large. The analysis concerns companies operating in approximately 900 municipalities located throughout the Italian territory. The results show a quite variegated situation, in which the northern regions appear to represent the macro-area where the most efficient firms operate, realizing the highest level of separated waste collection despite having the lowest unitary revenues, both per ton collected and per inhabitant served. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza regulacji zawartych w dyrektywach i rozporządzeniach oraz postulatów prezentowanych w strategiach i programach odnoszących się do podstawowych zagadnień zrównoważonej gospodarki odpadami. Ma on za zadanie wyszczególnienie kluczowych priorytetów Unii Europejskiej w tym temacie na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju wyrażonej m.in. w strategii Europa 2020. Fundamentalnym aktem prawnym wyznaczającym podstawowe zasady zrównoważonej gospodarki odpadami jest dyrektywa 2008/98/WE. Ustanawia ona m.in. hierarchię postępowania z odpadami, która określa preferowaną kolejność działań - od zapobiegania powstawaniu odpadów do ich unieszkodliwiania. Priorytety, odnoszące się do poszczególnych szczebli hierarchii postępowania z odpadami, niejednokrotnie są rozwijane i uszczegóławiane w dokumentach strategicznych należących do soft law. Ponadto niniejsza publikacja porusza także problematykę efektywności regulacji prawnych i środków zmierzających do realizacji w praktyce zasad zawartych w planach i programach.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is comparative analysis of rules included in directives and regulations and claims presented in strategies and programmes referring to essential issues of sustainable waste management. This study intends to specify European Union's key priorities in that matter on the background of sustainable development conception expressed, inter alia, in Europe 2020 strategy. The fundamental legal act indicating essential principles of sustainable waste management is directive 2008/98/EC. This legislation establishes, inter alia, a waste hierarchy, which indicates the preferable order of actions - from prevention to disposal. The priorities, referring to particular level of the hierarchy, are often developed and elaborated in strategic documents classified as soft law. Furthermore, this publication discuses the effectiveness of law regulations issues and the measures aiming to implement the rules included in plans and programmes into the practice.(original abstract)
XX
W krajach rozwiniętych główny ciężar gospodarki odpadami spoczywa na zorganizowanym (sformalizowanym) i masowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Funkcjonowanie tych systemów regulowane jest przepisami prawnymi na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Jednocześnie niektóre frakcje odpadów są całkowicie lub częściowo wyłączone z tego systemu (np. odpady gabarytowe, odzież używana, żywność, odpady zielone, czy metale). Są one, podobnie jak w krajach rozwijających się, częściowo zagospodarowane w drodze nieformalnych działań. Organizacja, sposób funkcjonowania, skala czy zasięg przestrzenny tych działań jest bardzo różny. Cały system formalny jest zorganizowany w sposób hierarchiczny i ściśle regulowany przepisami prawnymi. Natomiast działania nieformalne podlegają regulaminom lub zestawom reguł. Tym samym gospodarka odpadami komunalnymi w krajach rozwiniętych tworzy skomplikowaną mozaikę działań, organizacji i instytucji przyczyniających się do redukcji odpadów oraz ich uciążliwości. Celem artykułu jest określenie, czy systemy gospodarki odpadami w krajach rozwiniętych posiadają cechy, które pozwalają na osiągnięcie korzyści, jakie niesie policentryczny system zarządzania. Analizę przeprowadzono na przykładzie Polski. W tym celu wykorzystano Theoretical Model for the Commons (Carlisle & Gruby, 2019(abstrakt oryginalny)
EN
In developed countries, the main burden of waste management rests on the organised (formalised) and massive municipal waste management system. The functioning of these systems is regulated by legislation at the local, national, and international levels. At the same time, some waste fractions are entirely or partially excluded from this system (e.g. bulky waste, second-hand clothing, food, green waste, or metals). As in developing countries, they are partially managed through informal undertakings, the organisation of which, including the mode of operation, scale, or spatial coverage, are diversified. The formal system is organised hierarchically and strictly regulated by law. On the other hand, informal activities are governed by terms and conditions or sets of everyday rules. Thus, municipal waste management in developed countries forms a complex mosaic of activities, organisations and institutions that contribute to reducing waste and its nuisance. The paper aims to determine whether waste management systems in developed countries have the characteristics facilitating the achievement of the benefits resulting from a polycentric management system. The analysis was conducted using the Polish waste management system as an example. For this purpose, a Theoretical Model for the Commons (Carlisle & Gruby, 2019) was used.(original abstract)
EN
The main purpose of the paper is to substantiate the ways to improve the legal framework of mineral waste management in Ukraine in relation to the legal regime within technogenic mineral deposits and the property right of such waste. This study used such methods as the method of terminological analysis, the method of analogy, as well as axiomatic and formal legal methods. Special attention is given to the introduction of the dual legal regime of mineral waste within technogenic mineral deposits by combining the legal regime of minerals with elements of the legal regime of waste. The paper shows that the compulsory alienation of mineral waste as minerals must be recognized as a separate ground for termination of property right. It is also proposed to establish the guarantees of the property right of valuable mineral waste, namely: transfer (alienation) of this waste as minerals to ownership of the Ukrainian people exclusively by court decision; the existence of the procedure for such transfer (alienation), determined by law.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu transformacji polskiej gospodarki odpadami z modelu linearnego w model obiegu zamkniętego na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw mierzony liczbą i strukturą zatrudnienia w podmiotach prowadzących działalność związaną ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz odzyskiem surowców. Analiza poprzedzona została wskazaniem istoty i przesłanek transformacji, krótką charakterystyką modeli gospodarki odpadami ze zwróceniem uwagi na zalety nowego modelu tej gospodarki. W badaniach wykorzystano dane z rejestru REGON.(abstrakt autora)
EN
The article presents the analysis of the impact made by Polish waste management transformation from a linear model to a closed circuit model on SME sector development, measured by the number and structure of employment in the entities running a business related to waste collecting, processing, disposal and the recovery of raw materials. The analysis was preceded by discussing the transformation essence and its reasons, brief characteristics of waste management models along with emphasizing the advantages of the new model of this economy. The research was based on the data collected from the Official Company Register (REGON).(author's abstract)
XX
W artykule zaprezentowano system gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce przez wszystkie podmioty wprowadzające opakowania na rynek. Artykuł stanowi syntetyczne zestawienie obowiązków przedsiębiorstw objętych systemem gospodarki odpadami opakowaniowymi, opisanych w podstawowych aktach prawnych. Przedstawiono w nim możliwe scenariusze wyboru przez podmiot objęty obowiązkiem zapewnienia odzysku recyklingu odpadów opakowaniowych i wyboru najkorzystniejszego z nich oraz wskazano perspektywy rozwoju procedur/systemu gospodarowania tymi odpadami.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper shows a system of management of packing waste in Poland by all companies which introduce packing on the market. This article presents a synthetic combination of obligations of companies which apply to a system of management of packing waste described in fundamental legislative. The author of this paper draws attention to the presentation of three possible ways of management of packing waste in a company and points out for the perspectives of development of management of packing waste in Poland. (original abstract)
8
Content available remote Rachunkowość zarządcza w zakładzie gospodarowania odpadami
80%
XX
Cel - celem artykułu jest przedstawienie koncepcji rachunkowości zarządczej dla zakładów gospodarowania odpadami. Zastosowanie rachunkowości zarządczej może przyczynić się do redukcji istotnych kosztów dla zakładów, jakimi są: energia, paliwo, materiały. Część odpadów może być jedynie składowana, ale można z nich odzyskać surowce wtórne, jeśli zakład gospodarowania odpadami posiada sortownię. Dzięki rachunkowości zarządczej można zidentyfikować i porównać mierniki, które pozwalają podnieść efektywność zakładu i osiągnąć status lidera. Takimi miernikami mogą być m.in.: powierzchnia kwater, transport odpadów, dodatkowe usługi. Metodologia badania - przy pisaniu artykułu zastosowano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa, wywiad z kierownictwem i pracownikami zakładu gospodarowania odpadami, studium przypadku. Wynik - efektem badań było wdrożenie rachunkowości zarządczej w jednym z dolnośląskich zakładów gospodarowania odpadami. Oryginalność/Wartość - opracowanie zawarte w artykule jest autorskie i nie było dotychczas wdrażane w innych jednostkach. Występuje możliwość wdrożenia przedstawionej koncepcji w innych organizacjach. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the article presents the concept of management accounting for the waste disposal plants. Communities have discovered that integrated waste disposal plants can minimize costs and environmental effects and maximize recovery and conservation of energy and materials. Some waste can't be successfully recycled, composed and converted to energy. In addition, some waste will always need to be landfilled. Four primary waste management paths are: recycling, composting, waste-to-energy, land disposal. Depending on the scope and complexity of waste management program, it might want to establish measures for any or all of the following: collection, waste transfer stations, waste transport, waste management facilities, support services. Design/Methodology/approach - In the article used the following methods: collecting data, reading a literature, synthesis. Findings - the article present implementation of management accounting in the company from Low Silesia. Originality/value - the article presents authorial conception of management accounting for the waste disposal plants. (original abstract)
EN
The article deals with genesis of rating agencies, their development and influence on the state of the local economy. This knowledge is crucial while conducting financial operations on any market. The article treats also about the most important issues related to the rating agencies. Article researches historical data based on financial reports published by Polish financial institutions. Conclusions of this research will help to understand the significance of rating agencies acting on financial markets, to judge rules of their operations and the quality of delivered ratings. (original abstract)
10
Content available remote Waste Reduction as an Innovative Strategy : Case Studies
80%
EN
As presented in the article, the issue of waste management is crucial for contemporary economies, especially from a perspective of the citizens. Companies apply various methods to manage waste in a sustainable way, usually limiting their activities to the scheme of "reduce, re-use and recycle". Although the needs of global community are the same (in terms of sustainable development) regardless country of origin, the companies apply different strategies of waste management. The insourcing model may be perceived as a way to gather waste from available places (streets, scrap-heaps or garbage dumps) and re-used to create a new value for the obtained resources. The outsourcing model is a chance for companies which have some production waste to be disposed. In it the customers (or generally speaking - people) are interested in gaining the resources to create a new product which is far from a firstly produced. The choice for specific model is irrelevant, because the crucial issue is sustainability which can be achieved by synergic cooperation of all waste-cycle members. (original abstract)
XX
Celem artykułu była identyfikacja problemów gospodarki odpadami komunalnymi w Katowicach, które ujawniły się po wejściu w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyłonione problemy dotyczą trzech grup odbiorców ustawy - gminy, jej mieszkańców oraz przedsiębiorstwa zajmującego się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Identyfikacja głównych problemów pozwoliła na stworzenie podstaw teoretycznych do praktyk doskonalących, jakie powinny być uwzględnione w dalszych działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Katowicach. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article was to identify the problems of municipal waste management in Katowice, which emerged after the amendment to the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities entered into force. Emerged problems concern three groups of recipients of the Act - residents, municipalities and businesses dealing with the collection and disposal of waste. Identification of the main problems has allowed to create the theoretical basis for the improvement actions that should be taken into account in further efforts to improve the functioning of the municipal waste management systems in Katowice. (original abstract)
XX
Opisane w artykule badania dotyczyły otrzymywania zielonych pigmentów - krzemianów i tlenków niklu(II) w procesie strącania z roztworów metakrzemianu sodu lub wodorotlenku sodu za pomocą siarczanu(VI) niklu(II) i odpadowego roztworu pogalwanicznego zawierającego również siarczan niklu. Otrzymane krzemiany i tlenki poddano badaniom właściwości fizykochemicznych, takich jak: chłonność wody, ftalanu dibutylu i oleju parafinowego oraz gęstość nasypowa. Poruszona została również kwestia morfologii powierzchni cząstek oraz ich wielkości za pomocą technik SEM i DLS. (abstrakt oryginalny)
EN
The conducted studies pertained production of green pigments, nickel(II) silicates and oxides, by precipitation from solutions of sodium metasilicate or sodium hydroxide using nickel(II) sulphate(VI). The obtained silicates and oxides were tested for their physicochemical properties, such as bulk density, capacities to absorb water, dibutyl phthalate and paraffin oil. Particle surface morphology and their size were also estimated using SEM and DLS techniques. (original abstract)
EN
Sustainable waste management means action leading to avoiding waste, recovery of any possible materials and substances from waste, and making them safe for the environment. Placing the waste on garbage dump sites means the loss of potentially useful and usable materials, the loss of land and potential hazards to the environment. Sustainable waste management is strongly related to selective waste collection. There are many types of selective waste collection Systems. They differ depending on the country, population of the area, type of object etc., but all of them have the same objective - to improve recycling of waste. This paper describes the case of selective waste collection at the Gdańsk University of technology GUT), which was initiated by students. The selective waste collection system at GUT corresponds to the system in the city of Gdańsk. It means that colours of the containers for selectively collected waste are the same - yellow for plastics, blue for paper and green for glass. Cans are collected in can - shaped containers painted red or pink.(fragment of text)
EN
The amount of waste of all kinds produced by human societies is increasing in ąuantity. There has never been so much waste generated in Norway as today. In 1950 each Norwegian generated about 25 kg waste. Last year the among was 324 kg per capita [www.miljostatus.no/ Tema/Avfall/], and the mountain of garbage is growing with the growing economy. The generation of waste and lack of adeąuate waste management represents a serious and growing threat to the natural environment and to human health, both locally and globally. Strong political and industrial measures are urgently needed to change this trend. Waste gives rise to a number of environmental problems in modern society. Serious environmental impacts are caused when materiał at the end of its lifecycle is deposited on a landfill or incinerated as waste. Inadequate waste-management results in toxic substances polluting the air, soil and water, emissions of greenhouse gases and the loss and depletion of natural resources. In Norway waste management has been a prioritised political topie over the last decade. This paper will explore some of the challenges facing waste management in Norway and briefly discuss how Norway is dealing with these challenges. Some aspects of Norwegian experience with waste management might be useful to people, organisations or authorities in other countries and regions.(fragment of text)
XX
W artykule przedstawiono koncepcję rachunku kosztów dla zakładu gospodarowania odpadami. Zmiany w regulacjach prawnych dotyczące segregacji śmieci określone w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminie powodują, że większość gmin podnosi stawki za wywóz śmieci. W związku z tym również zakłady gospodarowania odpadami dostosowują się do zmian. Koniecznością staje się kalkulowanie kosztów składowania odpadów oraz kosztów odzyskiwanych surowców wtórnych, stanowi ono główny wątek artykułu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the concept of cost accounting for the waste disposal plants. Communities have discovered that integrated waste disposal plants can minimize costs and environmental effects and maximize recovery and conservation of energy and materials. Some waste cannot be successfully recycled, composed and converted to energy. In addition, some waste will always need to be landfilled. Four primary waste management paths are: recycling, composting, waste-to-energy and land disposal. Depending on the scope and complexity of waste cost management program, cost centers might be established for any or all of the following: collection, waste transfer stations, waste transport, waste management facilities, support services.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie nowych wyzwań legislacyjnych i technologicznych w branży gospodarki odpadami w Polsce. W opracowaniu skupiono się głównie na diagnozie i analizie stanu prawnego i technologicznego w przedsiębiorstwie REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. Wymienione zmiany i dostosowania wynikają z wytycznych Unii Europejskiej na temat nowych dostępnych technik w gospodarce odpadami.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to present new legislative and technological challenges in the waste management industry in Poland. The study focuses mainly on the diagnosis and analysis of legal and technological status in the enterprise REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o. o. These changes and adjustments result from the European Union guidelines on new available techniques in waste management.(original abstract)
XX
Postęp techniczny i rozwój cywilizacyjny w coraz większym stopniu prowadzą do konsumpcyjnego trybu życia. W połączeniu ze wzrastającą liczbą ludzi na świecie prowadzi to do generowania ogromnych ilości odpadów. Ich składowanie jest najgorszym z możliwych rozwiązań, powodującym znaczące i często nieodwracalne straty dla środowiska naturalnego, a także generującym olbrzymie koszty. Dodatkowo strumień odpadów może być znakomitym źródłem pozyskiwania surowców wtórnych, a także wytwarzania energii w bioreaktorach czy poprzez termiczne technologie przekształcania odpadów.(fragment tekstu)
EN
Changes made in the Polish legislation in the field of waste management, are necessary due to the adjustment of Polish law to European Union requirements. The amount of the desirability of the changes will apply IT tools supporting local governments in meeting the new requirements for the dumping, storage and disposal of waste as well as billing. Data obtained in such systems may be helpful in making decisions about the ability to create large, efficient facilities for the management of waste and their thermal transformation. For this purpose also is necessary to use specialized in-formation tools.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania rozwiązań logistycznych w gospodarowaniu odpadami, których zadaniem jest obniżenie kosztów, poprawa jakości obsługi klienta oraz redukcja zanieczyszczeń. W opracowaniu zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z problematyką logistyki powtórnego zagospodarowania odpadów, to jest terminy: gospodarka odpadami, gospodarowanie odpadami, odpady oraz logistyka zwrotna. Zaprezentowano przesłanki zastosowania rozwiązań logistycznych w gospodarce odpadami. Szczególną uwagę zwrócono na metody zagospodarowywania odpadów w systemie gospodarki odpadami. Podjęcie tej problematyki jest wyzwaniem z uwagi na dynamikę zmian w gospodarce odpadami krajów Unii Europejskiej. Ponadto jest to temat dotyczący każdego człowieka, który jest głównym producentem odpadów. To właśnie człowiek jest pierwszym ogniwem łańcucha usuwania. Dokumenty publikowane przez Unię Europejską podkreślają, że liczba obecnie wytwarzanych opadów nie spełnia założonych norm i nie jest wystarczająca dla zapewnienia zrównoważonej gospodarki odpadami. Przed władzami publicznymi wszystkich szczebli w Polsce jest jeszcze wiele pracy, by osiągnąć zrównoważony poziom gospodarki odpadami i przekierować strumienie odpadów w stronę ich ponownego wykorzystania.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to present the use of logistic solutions in waste management, whose task is to reduce costs, improve the quality of customer service and reduce pollution. The article defines the basic concepts related to the re-waste management logistics: waste management, waste concept and reverse logistics. The article presents conditions for using logistic solutions in waste management. Particular attention has been paid to the methods of waste management in the waste management system. Undertaking this problem is a challenge due to the dynamics of change in waste management of European Union countries. In addition, this is a topic for everyone who is the main producer of waste. Human is the first link in the removal chain. Documents published by the European Union underline that the number of currently produced precipitation does not meet the established standards and is not sufficient to ensure sustainable waste management. There is still a lot of work for public authorities at all levels in Poland to achieve a sustainable level of waste management and redirect waste streams towards re-use. (original abstract)
XX
W silnie zurbanizowanym i uprzemysłowionym regionie śląskim skumulowały się problemy środowiskowe. Do priorytetów rozwoju województwa śląskiego od lat należy zwiększenie skuteczności ochrony środowiska w zakresie usuwania odpadów, jednak postęp jest niewystarczający. W opracowaniu skoncentrowano się na ocenie gospodarki odpadami w gminach województwa. Wykorzystano dostępne dane statystyczne, dokumenty strategiczne oraz przeprowadzono badania ankietowe (2012) dotyczące rozwoju rynku dóbr i usług ekologicznych w województwie (w tym stanu gospodarki odpadami). Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że najważniejsze wyzwania związane z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi to: zmiana sposobów postępowania z odpadami, uzupełnienie braków infrastrukturalnych (zwłaszcza spalarni dla aglomeracji śląskiej), edukacja społeczeństwa i działania organizacyjne w gminach (określenie kryteriów i wysokości opłat pobieranych od mieszkańców oraz wybór wykonawcy usługi odbioru odpadów).(abstrakt oryginalny)
EN
In the Silesia region due to the large urbanized and industrialized areas there are numerous environmental problems. One of the key development priorities of Silesian Voivodeship is the increase of the environmental protection effectiveness especially due to the disposal of waste. Unfortunately, progress in this field is still insufficient. This study focuses on the assessment of waste management in Silesian Voivodeship municipalities. For this purpose, the available statistical data, strategic documents and conducted in 2012 survey on the development of the environmental goods and services in Silesian Voivodeship (including the state of waste management) have been used. Based on the above data, it can be said that the most important challenges facing the voivodeship due to the introduction of the new waste management system, include: changes in waste disposal methods, building of lacking infrastructure (in particular, the construction of incinerators for the Silesian agglomeration area), ecological education and system organization at the municipal level (especially definition of criteria and the amount of fees charged to residents and the choice of contractor waste collection services).(original abstract)
EN
The growth of environmental pollution is leading to a decrease in the quality of the natural environment. On one hand the costs resulting from environmental pollution have a negative impact upon the pace of economic development, on the other hand however, certain economic instruments may make firms concentrate their efforts on decreasing pollution resulting from productive processes e.g. by eliminating obsolete technology or precise and rational management of sources and materials. Restraint of this negative tendency may take place by introducing a suitable system of environmental fees and charges. Appropriate policy concerning the level of rates and elastic methods of their usage mobilises firms to introduce more environmentally sound technology. The approaching integration of Poland with the countries of the European Union requires more environmentally sound policies, which demand implementing a Polish system of environmental fees. Fees for waste generation in particular demand adaptation to rules accepted in the European Union. The introduction of such corrections lies in Poland's interest, which would not decrease the competitive edge of Polish firms on International markets, and would simultaneously contribute to lowering pollution and fulfil the demands of the European Union in the sphere of improving legal rules protecting the environment.(fragment of text)
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.