Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 335

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Milk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
XX
Wprowadzenie. Celem pracy było porównanie składu chemicznego, właściwości fizyko-chemicznych oraz jakości mikrobiologicznej mleka trzech gatunków zwierząt. Materiał badawczy stanowiło surowe mleko: krowie, kozie i ośle. Analizowano podstawowy skład chemiczny (zawartość białka ogółem, kazeiny, białek serwatkowych, tłuszczu, laktozy, suchej masy, popiołu). Ponadto oznaczono profil kwasów tłuszczowych oraz zawartość pierwiastków mineralnych, a także jakość mikrobiologiczną każdego rodzaju mleka. Wyniki i wnioski. Mleko ośle charakteryzowało się największą zawartością laktozy (7,30 %), niską koncentracją białka ogółem (1,63 %) - przy dużym udziale białek serwatkowych (0,56 %) oraz najmniejszą spośród badanych gatunków mleka zawartością tłuszczu (0,38 %) - przy największym udziale kwasów linolowego (6,95 %) i linolenowego (9,38 %). Stwierdzono istotne różnice jakości mikrobiologicznej mleka oślego, oznaczając najmniejszą ogólną liczbę drobnoustrojów (3,53 log jtk/cm3), bakterii psychrotrofowych (2,26 log jtk/ cm3) oraz bakterii z grupy coli (1,97 log jtk/ cm3). Uzyskane w ramach niniejszej pracy wyniki pozwalają stwierdzić istotne różnice pomiędzy mlekiem oślim, a mlekiem krowim i kozim. Ponadto mleko ośle może stanowić alternatywę dla dzieci cierpiących z powodu alergii na białko mleka krowiego, jak również być surowcem do produkcji nowych rodzajów napojów fermentowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. The aim of the study was to compare the chemical composition, physicochemical prop- erties and microbiological quality of milk from three animal species. The experimental material was raw cow's, goat's and donkey's milk. The basic chemical composition was analyzed (total protein, casein, whey protein, fat, lactose, dry matter, ash content). In addition, the profile of fatty acids and the content of mineral compounds, as well as the microbiological quality of each type of milk were determined. Results and conclusion. Donkey's milk was characterized by the highest content of lactose (7.30 %), a low concentration of total protein (1.63 %) - with a high share of whey proteins (0.56 %) and the lowest fat content among the examined types of milk (0.38 %) - with the highest content of linoleic acids (6.95 %) and linolenic acids (9.38 %). Significant differences in the microbiological quality of donkey's milk were found, with the lowest total number of microorganisms (3.53 log cfu/ cm3), psychrotrophic bacteria (2.26 log cfu/ cm3) and coliform bacteria (1.97 log cfu/ cm3). The results obtained in this study exhibit significant differences between donkey's milk and cow's and goat's milk. Moreover, donkey's milk could be an alternative for children suffering from allergies to cow's milk protein, as well as a raw material for the production of new types of fermented beverages. (original abstract)
2
Content available remote Kampanie promocyjne o charakterze promocji towarowej na rynku mleka w Polsce
100%
XX
Celem opracowania była analiza wspólnych działań producentów i przetwórców na rynku mleka w Polsce. Wzięto pod uwagę doświadczenia kampanii o charakterze promocji towarowej mleka i produktów mlecznych prowadzone w Polsce w latach 1997-2011. Omówiono także źródła finansowania oraz organizację tych kampanii, biorąc pod uwagę specyfikę promocji towarowej i charakter prowadzonych działań. Stwierdzono, że prowadzenie działań o charakterze promocji towarowej jest uzasadnione ekonomicznie; są one uwzględnione jako element obecnych i planowanych działań promocyjnych w Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper was the analysis of producers and processors cooperative activities on the milk market in Poland. The experiences of promotion campaigns of commodity milk and milk products conducted in Poland in the years 1997-2011 were taken into account. Also the sources of fi nancing and organizing these campaigns were discussed, taking into account the specifi c nature of the commodity promotion and the nature of activities carried out. It was found that the conducting of commodity promotion activities which promote selected product groups is economically justifi ed and they are a part of current and planned promotional activities in the European Union.(original abstract)
XX
Najbardziej znaną kampanią promocyjną w USA jest projekt "Got milk?", który trwa nieprzerwanie od 1993 r. Kampania została zainicjowana przez przetwórców mleka, którzy w obliczu spadku jego konsumpcji musieli przedsięwziąć jakieś środki. Niniejszy artykuł przedstawia przyczyny zainicjowania kampanii, jej cele i efekty. Podkreślono, że wprawdzie z zewnątrz kampania ma charakter społeczny (nie promuje żadnej konkretnej marki mleka i opisuje jego korzystny wpływ na ludzkie zdrowie), ale jej głównym celem jest nakłanianie do większej konsumpcji mleka i przekonywanie, Ŝe jest ono dobre w każdym wieku. Cel, jaki postawiono kampanii, z wielu powodów, które opisano w artykule, okazał się zadaniem zbyt trudnym. Tak więc pomimo wielomilionowych nakładów na promocję nie przyniosła ona zamierzonego efektu. Zmieniła natomiast postrzeganie picia mleka - nie jest to już związane z koniecznością dostarczania organizmowi odżywczych składników; dzisiaj wiąże się raczej z ulubioną porą dnia i przekąską, taką jak ciastka czy płatki kukurydziane.(abstrakt autora)
EN
The best known promotion campaign in the United States is the project titled "Got milk?" that is conducted from 1993. This campaign was initiated by milk processors, who had to counteract decrease of milk consumption. This paper presents stimuli of "Got milk?" campaign launching as well as its goals and effects. It was underlined that although from outside this campaign shows social spirit (it doesn't promote any milk brand and emphasize wholesome side of milk use), but its main goal is to encourage to bigger milk consumption and persuade that milk is good at every age. The pointed objective was too difficult to achieve for many reasons, which are discussed in the paper, as intensive promotion of soda drinks for example. So, despite millions of dollars spent on promotion, it did not bring the expected outcome. But this campaign has changed perception of milk - it is not connected with a necessity of providing vital elements of a diet for human body anymore; today it is tied to a favorite part of a day and a snack, like cookies or cornflakes(author's abstract)
XX
1. W czasach, gdy produkcja rolnicza jest stosunkowo nisko opłacalna, rolnicy muszą precyzyjnie znać koszty ponoszone na określoną działalność i potencjalne przychody z jej prowadzenia. Muszą mieć możliwość porównywania osiąganych wyników w swoich gos podarstwach z potencjalnymi (normatywnymi), wynikającymi z racjonalnej technologii produkcji. Zastanawiać się na przyczynami różnic i je eliminować. 2. Rolnicy w obecnych warunkach (globalizacja) muszą mieć możliwość porównywania i wyboru technologii produkcji - ze swojego punktu widzenia - najbardziej atrakcyjnych. W ramach określonej technologii, aby móc trafnie podejmować decyzje, muszą posiadać informacje o nakładach inwestycyjnych i kosztach produkcji. 3. Postęp techniczny w zakresie gromadzenia danych i dzielenia się informacją umożliwia opracowanie bazy danych, która jest dostępna w Internecie i użyteczna do planowania w gospodarstwach rolniczych. Przykładem są rozwiązania niemieckie w ramach KTBL. 4. Rozbudowana polityka rolna UE, określone działania i środki, aby były skuteczne, muszą opierać się na rzetelnych parametrach normatywnych. 5. Kraje, w tym Polska, które nie dysponują szczegółowymi parametrami do produkcji rolniczej (a decydują się na jej wspieranie), powinny jak najszybciej opracować taki system. Podejmując decyzje o kierunkach wspierania gospodarstw rolniczych, nie można bazować wyłącznie na informacjach pochodzących z FADN - stanowiących informacje historyczne i nieujmujące problemu racjonalności działań w gospodarstwach rolniczych (błędy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi).(fragment tekstu)
EN
To properly react (at operational and strategic) in the agricultural enterprise must have accurate information. Particularly important is information related to the economic dimension of certain projects (income and costs). Information can be processed (by giving them a specific value) construct strategic and operational plans which will assist in the management of the enterprise (farm) agriculture. The main objective of this paper is to present a standard cost accounting based on standards and normatives in milk production based on the solutions proposed by the German KTBL (Das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft). The present system, according to the author, gives the possibility of a complete, proper understanding of the costs of normative (as specified agricultural activity).(original abstract)
5
Content available remote Porównanie zawartości kadmu i ołowiu w mleku różnych gatunków zwierząt
100%
XX
Celem badań było porównanie zawartości kadmu i ołowiu w mleku czterech gatunków zwierząt hodowlanych. Wybrane metale ciężkie oznaczono w 41 próbkach mleka: 14 krowiego, 8 koziego, 5 owczego, 14 klaczy. Analizy wykonano za pomocą spektrometrii absorpcji atomowej. Średnią zawartość kadmu oznaczono na poziomie: w mleku krowim - 0,0079 mg/kg, kozim - 0,0071 mg/kg, klaczy - 0,0066 mg/kg, owczym - 0,0050 mg/kg, natomiast ołowiu odpowiednio w mleku: klaczy - 0,0180 mg/kg, owczym - 0,0147 mg/kg, krowim - 0,0128 mg/kg, kozim - 0,0102 mg/kg. Statystycznie istotne różnice w zawartości Pb wykazano między mlekiem kozim i klaczy. Mleka krowie, kozie i owcze nie różniły się statystycznie istotnie między sobą pod względem zawartości ołowiu. Spośród przebadanych próbek mleka klaczy ok. 29% stanowiły próbki, w których poziom Pb był wyższy niż dopuszczalny.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to compare the content of cadmium and lead in the milk of four species of farm animals. Selected heavy metals were determined in total of 41 milk samples including: 14 - of cow's, 8 - of goat's, 5 - of 14 sheep's and 14 of mare's. The analyses were performed using atomic absorption spectrometry. The average cadmium content was determined at the level: in cow's milk - 0.0079 mg/kg, goat's - 0.0071 mg/kg, mare's - 0.0066 mg/kg, sheep's - 0.0050 mg/kg, while the lead in the milk: mare's - 0.0180 mg/kg, sheep's - 0.0147 mg/kg, cow's - 0.0128 mg/kg, goat's - 0.0102 mg/kg, respectively. Statistically significant differences in the content of Pb were determined between goat's and mare's milk. Cow's, goat's and sheep's milks did not differ statistically from each other in terms of lead content. Amongst the samples of studied mare's milk about 29% were those, in which the level of Pb was higher than acceptable.(original abstract)
6
Content available remote The effect of milk consumption on bone mass density in obese and thin adult women
100%
EN
Study aim: To assess the effect of milk consumption lasting two months on BMD of obese and thin young women.Material and methods: A group of 38 untrained women (18 obese [O] - BMI>30, and 20 thin [T] - BMI<20), aged 20 - 25, years participated in the study. They were randomly assigned into BMI-matched experimental [E] or control [C] groups containing 9 obese and 10 thin subjects each. Experimental groups were given 2 glasses of milk (600 mg/day of calcium; fat content 1.5%) for 2 months, 3 days a week. At the beginning (Pre) and at the end (Post) of the study, bone mass density (BMD) at the hip and spine (L2-L4) was measured using DEXA technique, and oestrogens, calcium and phosphorus were determined in serum. Body fat content (%F) and lean body mass (LBM) were determined using the bioimpedance (BIA) technique.Results: In both experimental groups BMD significantly (p<0.05 - 0.001) increased in both areas by 4 - 7%. In the TE group, %F significantly (p<0.05) decreased by 8% and LBM significantly (p<0.001) increased by 3%. Serum calcium decreased in all groups except OC by 3 - 5% (p<0.05 - 0.01) and oestrogens markedly increased in all groups except TC.Conclusion: The data suggest that adequate milk intake (thus calcium) in adolescence is an indicator of attaining adequate bone mass density, thus preventing the risk of osteoporosis.
XX
Przedstawiono warunki produkcji mleka w województwie podlaskim. Zaprezentowano dane statystyczne dotyczące przemysłu mleczarskiego w Polsce. Omówiono Projekt Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mleczarskich.
EN
Podlaskie voivodship has one of the worst nature conditions in Poland. This region has the biggest per cent of meadows and pastures in land area in Poland. Podlaskie voivodship had sixth place in gross animal output and market animal output in Poland in 1999. In gross and market crop output the region was one of the worst in country. The milk production is chance for region developing. Farm Dairy Development Project, which was presented in article, shows development of Podlaskie voivodship possibility. (original abstract)
8
Content available remote Mlekomaty - nowy sposób bezpośredniej sprzedaży mleka surowego w Polsce
100%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat funkcjonowania nowego sposobu bezpośredniej sprzedaży mleka surowego finalnemu konsumentowi. Obecnie coraz częściej surowe mleko sprzedawane jest przez producentów rolnych w urządzeniach dystrybucyjnych zwanych mlekomatami. W artykule przedstawiono wymagania prawne w zakresie sprzedaży mleka surowego za pomocą mlekomatów, zasadę ich działania, a także zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne mogące wystąpić od momentu pozyskania mleka w gospodarstwie rolnym do jego sprzedaży konsumentowi. Ponadto podano liczbę mlekomatów w poszczególnych województwach i miastach w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to present the current state of knowledge on the functioning of the new method of direct sales of raw milk to the final consumer. Currently, more often the raw milk is sold by agricultural producers in the distribution devices called milkomats. The article presents legal requirements for the sale of raw milk in milkomats, principle of their operation, and biological, chemical and physical hazards which may occur at the time between obtaining milk in the farm to its sale to the consumer. Moreover, the numbers of milkomats in particular provinces and cities in Poland are given.(original abstract)
9
Content available remote Wybrane aspekty funkcjonowania rynku mleka w Polsce
100%
XX
Produkcja mleka w Polsce ma znaczący potencjał rozwoju, pomimo że jest ona objęta limitem (kwota mleczna). Polska kwota mleczna stanowi 6,5 % łącznej unijnej wielkości referencyjnej, co stawia nasz kraj na szóstej pozycji wśród największych unijnych producentów mleka. Pozytywną tendencją w polskim sektorze mleczarskim jest fakt, że w ostatnim czasie zatrzymano spadek pogłowia krów mlecznych. Produkcja mleka pozostaje od kilku dość stabilna i nieznacznie przekracza 12 mln ton. Daje to Polsce czwarte miejsce w UE po Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Polska jest uważana za jedno z najlepszych miejsc do rozwijania produkcji mleczarskiej. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej w polskim sektorze mleczarskim zaszły pozytywne zmiany wynikające z konieczności dostosowania do wymogów Jednolitego Rynku: zdecydowana poprawa jakości skupu mleka, poprawa warunków sanitarno-higienicznych na szczeblu producentów mleka jak i w przetwórstwie mleka, wyższa towarowość mleczarska, lepsza relacja skupu do produkcji mleka oraz generalnie zwyżka cen skupu mleka. (fragment tekstu)
EN
The milk production in Poland has a significant potential for development, although she is embraced with limit (milk amount). In the Polish dairy sector a fact that in the recent time a fall in the headage of dairy cows was stopped is a positive trend. The milk production remains from a few quite stable and slightly is crossing 12 mln ton. The fourth place is giving it to Poland in the EU all over Germany, France and Great Britain. Poland is regarded as one of the best places for developing the dairy production. After the accession to the European Union in the Polish dairy sector positive changes resulting out of necessity occurred adaptations to requirements of the single market: determined improvement of the quality of the purchase of the milk, improvement in sanitary-hygienic conditions on the rung of milk producers as well as in the processing of the milk, higher dairy goodness, better relation of the purchase for the milk production and generally rise in prices of the purchase of the milk. (original abstract)
XX
Współczesne maszyny udojowe wymagają prowadzenia dalszych badań, aby sprostać wymaganiom sprzętu udojowego. Nieidealny project kubka udojowego wpływa na niezupełny wydój krów. Dostępność urządzeń do stymulacji przepływu mleka zwiększa wydajność udoju. Jednak, poja-wia się problem niekontrolowanego ruchu osiowego kubka udojowego na strzyku krowy. W rezultacie, przepływ mleka jest zmniejszony, szczególnie na końcowych etapach udoju. Dochodzi do zwiększenia wewnętrznej średnicy gumy strzykowej co powoduje odpadanie kubków udojowych. Pojawia się kwe-stia złagodzenia niektórych negatywnych skutków aby ulepszyć wydajność kubków udojowych. W kubku udojowym, guma strzykowa znajduje się w pozycji odprężenia podczas dojenia i spoczynku. Dlatego podlega ciągłemu rozciąganiu. Powoduje to zmniejszenie elastyczności bez względu na mate-riał a także skrócenie okresu serwisowego. Zastosowanie urządzenia do potrzymania gumy, która znaj-duje się w stanie rozciągnięcia tylko podczas przepływu mleka, spowoduje zwiększenie wydajności kubka udojowego. Zaproponowany automatyczny mechanizm pneumatyczny zwalnia gumę od obcią-żenia podczas okresu spoczynku. Ustalono zależność siły napięcia gumy od powierzchni membrany pierścieniowej. Udowodniono, że powierzchnia membrany 0.00065 m2 dostarcza napięcia mechani-zmowi bez względu na podciśnienie robocze. Otrzymano równanie regresji, które łączy parametry geo-metryczne systemu roboczego z wysiłkiem skierowanym na otwarcie membrany. Potwierdzono odpo-wiedniość działania przy zastosowaniu pneumatycznego urządzenia zacieśniającego. Nieznaczący ruch osiowy gumy podczas dojenia stwarza efekt stymulujący. W rezultacie kompletność udoju zwiększa się o 3-8%.(abstrakt oryginalny)
EN
Modern milking machines need some additional studies to meet the requirements as to milking equipment. An imperfect design of a teatcup results in an incomplete milking of cows. The availability of devices for milk flow stimulation promotes an increase in a cow milk yielding capacity. But here arises a problem of an uncontrolled axial motion of a teatcup on a teat. As a result, a full milkflow is re-duced, particularly at the final stages of milking. There is an effect of an increase in an inner diameter of a liner barrel, which causes that teatcups fall down. A scientific problem of the mitigation of some negative developments with the view to improve the efficiency of a teatcup arises. In a teatcup shell a liner is in a detended position during milking and resting periods. Thus, it under constant stretching. It results in a loss of elasticity irrespective of the material, as well as in reduction ofthe period of service maintenance. The use of a device for support-ing a liner which is in a stretched state only during the milkflow, will result in an increase of a teatcup efficiency. The suggested automatic pneumatic mechanism releases a liner from the load during the resting period. The dependence of a ten-sion force of a liner from the surface area of an annular membrane has been es-tablished. It has been proven that the membrane surface of 0.00065 m2 provides tension for a mechanism performance irrespective of operating vacuum pressure. The regression equation which connects geometrical parameters of an operating system with the efforts directed at the opening of a leading membrane has been received. A suitability of operation of using a pneumatic tightening device has been substantiated. An insignificant axial motion of a liner during a cycle of milk-ing creates a stimulating effect. As a result, a completeness of miliking increases by 3-8%(original abstract)
XX
Celem pracy było określenie profilu kwasów tłuszczowych w tłuszczu mleka krowiego pozyskiwanego z regionu Warmii i Mazur. Materiał badany stanowiły próbki mleka krowiego zebrane z 10. małych indywidualnych gospodarstw w okresie letnim. Krowy były żywione pastwiskowo. Tłuszcz wydzielano metodą Rösego-Gottlieba, estry metylowe przygotowano metodą IDF Standard 1999 i poddano analizie na chromatografie gazowym. Badane mleko krowie zawierało 67,14% nasyconych kwasów tłuszczowych, 30,60% jednonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz 2,29% wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Kwas palmitynowy oznaczono w ilości 30,56%. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe występowały w stężeniu 8,46%, a kwas CLA - w stężeniu 0,68%. Procentowy udział badanych grup kwasów tłuszczowych był zróżnicowany w mleku krowim pochodzącym od poszczególnych gospodarstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to determine the profile of fatty acids in the fat of cows' milk collected from selected manufacturers from the region of Warmia and Mazury. The material for the study were the samples of cows' milk collected in summer from 10 small individual producers. The cows were fed on the pasture. Fat was extracted using Rösego- -Gottlieb method, methyl esters were prepared according to IDF Standard 1999 and analyzed with a gas chromatograph. The tested cows' milk contained 67,14% saturated fatty acids, 30,60% monounsaturated fatty acids and 2.29% polyunsaturated fatty acids. Palmitic acid was the main component (30,56%). The level of short-saturated fatty acids was 8,46%, and CLA 0,68%. The percentage contribution of fatty acids in milk varied greatly depending on different individual farmers. (original abstract)
XX
Chów bydła mlecznego należy do tych kierunków produkcji, które są silnie powiązane z potencjałem produkcyjnym gospodarstwa, a szczególnie powierzchnią gospodarstwa, strukturą użytków i zasobami pracy. [...] gospodarstwa mleczne osiągają (szczególnie w ostatnich latach) stabilne i wyższe dochody oraz wyższą opłatę pracy w przeciwieństwie do gospodarstw, w których dominuje chów trzody chlewnej, czy też produkcja roślinna. [...] rozważania pozwalają na sformułowanie kilku wniosków: • po pierwsze. Unijna liberalizacja rynku mleka przebiega stosunkowo wolno i z dużymi oporami państw członkowskich. Zakłada ona sukcesywne obniżanie cen interwencyjnych masła i obniżanie subwencjonowania wykorzystania tłuszczu mlecznego, co oznacza malejącą ochronę rynku wewnętrznego w UE. Utrzymują się jednak nadal podstawowe regulatory podaży na unijnym rynku mleka. Do takich należy kwotowanie produkcji należące do instrumentów regulacji z kilkudziesięcioletnim stażem, których utrzymanie przewiduje się do 2015r. Ciągle ważnym elementem, jednakże o krótszej perspektywie, pozostają dopłaty do eksportu oraz dopłaty bezpośrednie, które po 2007r. mają być dla wszystkich państw członkowskich wliczane do jednolitych płatności obszarowych. Ma też miejsce subwencjonowanie wykorzystania odtłuszczonego mleka w proszku na pasze. Pozostałe regulatory podaży na rynku mleka, jakkolwiek występują, to mają charakter marginalny. • po drugie. Ocena sytuacji dochodowej gospodarstw nastawionych na produkcję mleka wykazała, że po wstąpieniu Polski do UE nastąpiła poprawa warunków ekonomicznych produkcji mleka (wzrost cen na mleko), jak i większa stabilizacja dzięki kwotowaniu produkcji, w porównaniu z gospodarstwami trzodowymi oraz gospodarstwami o dominującej produkcji polowej [9, 10]. Gospodarstwa utrzymujące stado krów 10-20 sztuk uzyskiwały już dodatni dochód rolniczy netto oraz parytetową opłatę pracy Dopiero jednak skala produkcji ponad 300 tys. kg mleka rocznie (tj. stado ok. 50 krów) zapewniła rolnikom znaczne korzyści ekonomiczne. Rolnicy z gospodarstw o takiej skali produkcji mogli z całą pewnością liczyć na pokrycie pełnych kosztów wykorzystania czynników wytwórczych ziemi, pracy i kapitału własnego i uzyskiwały przewagę kosztów alternatywnych. • po trzecie. Woj. kujawsko-pomorskie w zakresie udziału w obrocie mlekiem należy do pierwszej siódemki w kraju z udziałem w rynku ok. 7%. Po przystąpieniu do UE wystąpiły tam procesy koncentracji produkcji, głównie poprzez zmniejszenie się liczby dostawców ze względu na niespełnienie kryteriów jakości produkcji oraz weterynaryjnych. Niemniej produkcja mleka w tym regionie pozostaje nadal w dużym stopniu rozdrobniona, zaś mankamentem jest stosunkowo wąska lokalna baza przetwórcza. W efekcie znaczna część produkcji wypływa poza region, a wraz z tym nadwyżka ekonomiczna, co oznacza utratę potencjalnych efektów mnożnikowych. (fragment tekstu)
XX
W dostępnej literaturze krajowej nie wiele jest prac na temat jakości mleka krów żywionych dawką pasz z udziałem kiszonki. Celem przeprowadzonego doświadczenia było badanie składu i niektórych właściwości mleka krów żywionych dawką z udziałem kiszonki. (fragment tekstu)
EN
The investigations have been conducted on the milk samples obtained from 54 cows of the nob breed. The cows have been fed in the following way: in the first group of farms with fodders containing dent corn silages, in the second with betroot leaves silage and in the third with grass silage. It has been found that the quality of milk is dependent on the kind of fodder used. Milk obtained from cows fed with dent corn silage received best organoleptic, physico-chemical and microbiological evaluation. (original abstract)
XX
Scharakteryzowano polskie mleczarstwo na tle mleczarstwa unijnego. Przedstawiono perspektywy i przyszłość polskiego mleczarstwa.
EN
In the paper the dairy sector 2 years after integration Poland to EU was presented. This fact had large impact on restructurization process of presented sector. The technological gap between Polish and West European industry is still large. In the future the problem for polish firms will be the quote system in EU. (original abstract)
XX
Mleko jest produktem rolniczym wyjątkowo nietrwałym i szybko psującym. Dlatego też konieczne jest poprawne ukształtowanie jego łańcucha logistycznego. Warunkiem niezakłóconego procesu wytwarzania mleka o wysokiej jakości technologicznej jest dobrze zorganizowana i skuteczna w szybkich działaniach siec dealerska sprzętu do doju i chłodzenia mleka. Celem pracy jest dokonanie analizy i oceny struktury terytorialnej firm dealerskich i sprawujących serwis maszyn udojowych na tle regionalnych, teoretycznych potrzeb rolnictwa, wynikających ze zróżnicowanej skali produkcji mleka w poszczególnych województwach.(abstrakt oryginalny)
EN
The milk as an agricultural product is extremely perishable. Therefore it is necessary to create the proper logistics chain. The smooth process of milk production with high quality technology depends on wellorganized and effective, high-speed dealers network activities in sales of equipment for milking and cooling. The aim of this article is to analyze and evaluate the territorial structure of dealers' firms and services of milking machines against regional, theoretical needs of agriculture, which might be caused by the scale of milk production diversity in separate voivodeship.(original abstract)
XX
Dostosowanie gospodarki mleczarskiej ma na celu podniesienie jakości oraz poprawę parametrów higieniczno-sanitarnych mleka produkowanego w Polsce oraz wyrobów mleczarskich, by sprostać obowiązującym w UE standardom.
EN
The aim of milk market adaptation is quality risening and healthy improving of milk production and its prodacts in Poland to be a match EU norma. Milk and its products quality is a base parameter which decides admitance them to the trade turnover. It is also very important point in competition at domestic and international milk market. Only 13 Polish dairies have export permisions to EU countries and only 12 daries have ISO 9000 certificate. It shows how long distance is between Poland and European Union. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest analiza wahań sezonowych wielkości skupu mleka w latach 1991-2009 oraz wskazanie i ocena zmian w tym zakresie zachodzących. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że sezonowość skupu mleka w okresie lat 1991-2009, a zwłaszcza od 2002 r., znacznie się zmniejszyła, co należy ocenić pozytywnie. Rynek ma szanse znacznie stabilniej funkcjonować, obniża się poziom napięć na linii producent - zakład przetwórczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the analysis of the seasonal changes in the quantities of milk рurchase between 1991 and 2009 and to show and evaluate changes in this area. On the basis of the conducted аnalysis it can be stated that the seasonality in the quantities of milk purchase between the years 1991 and 2009, especially since 2002, has decreased which should be evaluated positively. The market has a chance of stable functioning and it decreases the level of tension between the producers and processing establishments management. (original abstract)
18
Content available remote Dobrostan zwierząt w polskich gospodarstwach mlecznych
75%
XX
W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty funkcjonowania gospodarstw mlecznych wskazujące na poziom dobrostanu. Zbadano 110 gospodarstw położonych na terenie województw mazowieckiego i podlaskiego. Stwierdzono, że wśród badanych gospodarstw prawie 98% stosowało ściółkę naturalną, która jest najlepszym materiałem legowiskowym dla krów. We wszystkich badanych gospodarstwach zadawano zwierzętom paszę co najmniej 2 razy dziennie, a w 99,1% z nich krowy miały stały dostęp do wody. W 63,9% badanych gospodarstw wypasano krowy na pastwisku. Wśród nich regularny, codzienny wypas na pastwisku zapewniało zwierzętom 85,5% gospodarstw. W badanej populacji wybieg posiadało 52,7% gospodarstw. Tylko 29,4% gospodarstw pozostawiało cielęta z matką na co najmniej jeden dzień. Wśród badanych rolników 70,6% przeprowadziło w ostatnich latach inwestycje, których celem było podniesienie poziomu dobrostanu zwierząt. (abstrakt oryginalny)
EN
The study shows selected aspects of dairy farms operating, which indicate the level of animal welfare. 110 farms situated in the provinces of mazowieckie and podlaskie were examined. It was found, that among the tested farms nearly 98% provided animals with natural bedding materials, which are the best for lying cows. All tested farms fed animals at least 2 times a day. In 99,1% of them cows were provided with continuous access to water. 63,9% of tested farms provided cows with access to pasture. Regular, daily grazing on pasture was ensured in 85,5% of them. 52,7% of tested farms had paddocks. Only 29,4% of them kept calves with their mothers for a period of at least one day. 70.6% of examined farmers had carried out investments aimed to raise the level of animal welfare in recent years. (original abstract)
XX
Celem artykułu było przedstawienie handlu zagranicznego mlekiem i produktami mleczarskimi w UE. Szczególną uwagę zwrócono na eksport i import mleka i przetworów mlecznych w UE i na świecie. Do analizy zmian w handlu wykorzystano metody graficzne, tabelaryczne i opisowe. Analiza handlu zagranicznego dotyczy głównie 2020 roku, a światowy eksport wybranych produktów mleczarskich analizowano w latach 2000-2020. Badanie wykazało rozwój handlu mlekiem i produktami mleczarskimi w krajach UE i na świecie. Taka sytuacja jest wynikiem zwiększonego zapotrzebowania na mleko i skali produkcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to present foreign trade of milk and dairy products in the EU. Particular attention is paid to exports and imports of milk and dairy products in the EU and globally. Graphs and tabular and descriptive methods are used to analyze the changes in trade. The analysis of foreign trade focuses mainly on 2020; however, global export of selected dairy products was analyzed for the years 2000-2020. The survey shows the development of trade for milk and dairy products in the EU countries and the world. (original abstract)
XX
Przedstawiono wyniki badań zebrane poprzez międzynarodową współpracę internetową, której celem była analiza rozmieszczenia pogłowia bydła mlecznego i produkcji mleka w Australii oraz ich prezentacja w formie graficznej - na mapach. (oryg. streszcz.)
EN
The article presents the findings which has been collected during international co-operation by e-mail. The paper aimed at the analysis of distribution of cow's milk stock and milk production in Australia and presentation in graphic form on the map. (original abstract)
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.