Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem opracowania było określenie motywów zakładania działalności gospodarczej na lubelskim rynku usług gastronomicznych i noclegowych oraz barier wejścia przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne i noclegowe na podstawie badań zrealizowanych w 2007 i 2013 roku. Czas spowodował przewartościowanie motywatorów. Największego znaczenia nabrały motywy ekonomiczne związane z chęcią poprawy bytu materialnego przedsiębiorców. Właściciele punktów i zakładów gastronomicznych oraz obiektów noclegowych w okresie zakładania działalności gospodarczej napotykali i wciąż napotykają na bariery wynikające z makrootoczenia swoich przedsiębiorstw. Zmienia się jednak siła ich oddziaływania, co dowodzi, że otoczenie ma charakter turbulentny.
EN
The aim of the study is to determine the motives of starting a business on the Lublin catering and accommodation services market and entry barriers undertaken by enterprises providing catering and accommodation services on the basis of studies carried out in years 2007 and 2013. The time has caused a reevaluation of motivators. The largest importance gained the economic motives associated with the desire to improve the material being of entrepreneurs. The owners of points and catering establishments and accommodation facilities during starting a business faced and still face barriers arising from the macroenvironment of their businesses. It has been changing, however, the strength of their influence, which proves that the environment is turbulent.
PL
Celem badań było określenie obecnej, a także pożądanej przez przedsiębiorców w przyszłości aktywności jednostek samorządowych w tworzeniu uwarunkowań sprzyjających rozwojowi punktów i zakładów gastronomicznych oraz obiektów noclegowych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. W praktyce gospodarczej przedsiębiorcy w znikomym stopniu wykorzystują pomoc oferowaną przez samorządy i krytycznie oceniają ich działania, szczególnie urzędów gmin, związane ze stosowaniem zwolnień i ulg podatkowych. W opinii badanych takie działania są wykorzystywane zbyt rzadko, a jeśli już są, to w niewystarczającym stopniu. W przyszłości właściciele przedsiębiorstw gastronomicznych i noclegowych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego liczą w największym stopniu na zmniejszenie obciążeń fiskalnych oraz uproszczenie procedur formalnych w trakcie działalności gospodarczej.
EN
The purpose of this article is to determine the present as well as the desired by entrepreneurs in the future activity of local government units in the creation of conditions conducive to the development of catering points and gastronomic establishments and accommodation facilities operating in the province of Lublin. In economic practice the entrepreneurs scarcely use the assistance offered by local governments. Despite this, they critically evaluate local governments’ actions, especially commune offices associated with the use of exemptions and tax reliefs. In the opinion of the respondents, they are used very rarely, and if they are, it is insufficient. In the future, the owners of the catering and accommodation enterprises functioning in the province of Lublin expect to the greatest extent the reduction of the fiscal burden and simplifying the formal procedures in the course of business activity
PL
Celem opracowania jest określenie instytucjonalno-systemowych barier rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych i noclegowych funkcjonujących w wybranych gminach wiejskich województwa lubelskiego. Badanie metodą wspomaganego komputerowo wywiadu CAWI przeprowadzono w kwietniu i maju 2013 roku. Warunkiem wprowadzenia w życie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich jest wyeliminowanie barier wynikających z otoczenia instytucjonalno-systemowego. Szczególnie ważna rola spoczywa na władzy publicznej, która w opinii przedsiębiorców powinna skoncentrować swoje działania na zmianie systemu podatkowego, stabilizacji i upraszczaniu przepisów prawa, a także poprawie funkcjonowania administracji publicznej.
EN
The aim of the study is to determine institutional and systemic barriers of the development of catering and accommodation enterprises operating in selected rural communes in Lublin Province. The research by the use of computer-assisted interview CAWI was conducted in April and May 2013. The condition for the implementation of multifunctional development of rural areas is to eliminate the barriers stemming from the institutional and systemic environment. Especially important role lies with the public authority which, in the opinion of entrepreneurs should focus their efforts on changing the tax system, stability and simplifying the law, as well as improving the functioning of public administration.
PL
Przeprowadzone badania empiryczne pozwalają stwierdzić, że istniejące otoczenie instytucjonalno-systemowe stwarza bariery w rozwoju przedsiębiorstw świadczących usługi żywieniowe i noclegowe w województwie lubelskim. Warunkiem pobudzenia rozwoju badanych podmiotów jest dokonanie zmian, które powinny dotyczyć zwłaszcza polityki fiskalnej państwa, barier prawnych i administracyjnych.
EN
The aim of the article was to identify anddefine thepower of institutional andlegal barriers hampering the foundation and development of businesses providing catering and accommodation services in lubelskie province. 281 business entities were taken into consideration in the 2007 research. Fiscal barriers (high taxes, obligatory social-security contributions and other obligatory contributions to the state budget) were described by the respondents as the most burdensome factors. Barriers which hamper the creation and currentfunctioning of the analysed businesses to a moderate extent include legal factors, administrative factors and insufficient region promotion. Smaller hindrance to running a business entity is brought about by financial restrictions. The owners of catering and accommodation businesses feel a strong need for removing the aforementioned barriers which hinder the development of their businesses and result from the institutional and legal background.
EN
Subject and purpose of work: The aim of this article is to determine the influence of the institutional and systemic environment on the development of enterprises providing accommodation and catering services in Lublin province. Materials and Methods: The direct questionnaire and computer-assisted method of data collection CAWI were used to carry out research. Results: The research conducted in 2007 and 2013 shows that there was a positive change in the institutional and systemic environment, with improved access to capital and EU aid programs, along with government policy, local government policy and promotion, as well as tourism and business development organizations. Conclusions: Entrepreneurs expect greater involvement of the state in activities that encourage the increase of the competitiveness of enterprises. The issue of simplifying the tax system and reducing the existing taxes is particularly important.
PL
Przedmiot i cele pracy: Celem artykułu jest określenie wpływu otoczenia instytucjonalno-systemowego na rozwój przedsiębiorstw świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne na obszarze województwa lubelskiego. Materiały i metody: Do realizacji badań wykorzystano ankietę bezpośrednią oraz metodę wspomaganego komputerowo wywiadu CAWI. Wyniki: Przeprowadzone w 2007 i 2013 roku badania wskazują, że w otoczeniu instytucjonalnosystemowym doszło do pozytywnych zmian związanych z poprawą dostępności do kapitału i programów pomocowych UE, polityką rządu, polityką i promocją samorządów, działalnością organizacji wspierających rozwój turystyki i przedsiębiorczości. Wnioski: Przedsiębiorcy oczekują większego zaangażowania państwa w działania inspirujące wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Szczególnie istotna wydaje się kwestia uproszczenia systemu podatkowego oraz obniżenia obowiązujących podatków.
PL
Państwo, jako podmiot kształtujący uwarunkowania systemowe rozwoju przedsiębiorstw, powinno w sposób aktywny realizować „przyjazną”, z punktu widzenia przedsiębiorców, politykę gospodarczą. Stan faktyczny w tej kwestii znacznie rożni się od stanu pożądanego. Obecna aktywność państwa w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw, świadczących usługi gastronomiczne i noclegowe jest negatywnie oceniana przez adresatów tych działań. Oczekiwania właścicieli placówek gastronomicznych i noclegowych na zintensyfikowanie w przyszłości działań państwa, związanych z prorozwojową polityką gospodarczą, są bardzo duże.
EN
The development of tourism in the last decades has proven that it cannot be “left” solely under the influence of autogenic market activity. It appears that in numerous cases the state involvement is necessary. The aim of the publication was to define both the current and desired state involvement in supporting the development of businesses providing catering and accommodation services in Lublin region on the basis of empirical research carried out in 2007. Unfortunately, currently the state is involved to a small extent in creating favourable conditions for the development of the aforementioned business entities. A large majority of the owners of catering and accommodation businesses operating in the area of Lublin region reckon on large and very large future changes in the state activity which should, as a consequence, lead to the improvement of economic and financial situation of their businesses.
EN
The main focus of the study is on evaluation, from entrepreneurs perspective, of the current and the future desired level of activity on the part of the state for creating favorable conditions for accommodation and food facilities’ development within the Lublin province. In April and May 2013, in the Lublin province a sample of 317 accommodation and food companies was interviewed through computer-assisted web interview (CAWI). According to the entrepreneurs the state shows little involvement in creating solutions facilitating business activities. Among the most severely criticized the following were indicated: tourism and fiscal policies, and too high charges imposed on employers on account of employing workers. Changes are needed in these areas. Many of the interviewed claimed that in the future the state should intensify activities aimed at both para-tourist and tourist infrastructure development.
PL
Opracowanie koncentruje się na ocenie z punktu widzenia przedsiębiorców obecnej, a także pożądanej w przyszłości aktywności państwa w tworzeniu uwarunkowań sprzyjających rozwojowi punktów i zakładów gastronomicznych oraz obiektów noclegowych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Badanie metodą wspomaganego komputerowo wywiadu CAWI (ang. computer-assisted web interview) na próbie 317 przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne i noclegowe zrealizowano w kwietniu i maju 2013 roku na obszarze województwa lubelskiego. W opinii przedsiębiorców państwo generalnie mało aktywnie włącza się w kreowanie rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej. Szczególnie krytycznie oceniono przyjętą politykę turystyczną i fiskalną oraz zbyt wysokie obowiązkowe obciążenia pracodawców wynikające z faktu zatrudniania pracowników. W tych obszarach potrzebne są zmiany. W opinii wielu uczestników badania państwo w przyszłości powinno intensyfikować działania prowadzące do rozwoju infrastruktury ogólnej, a także turystycznej.
EN
The aim of the article is to present forms of cooperation between local authorities and non-governmental organisations, taking into consideration the model of cooperation between public administration and NGOs and legal aspects.The research part of the article is based on the secondary data from “Barometr Współpracy 2009” (Cooperation Barometer 2009) report and the research results from the authors’ analysis of the selected examples of good practices of cooperation undertaken by the units of territorial self-government in the Lublin Province. The forms of cooperation and the amount of public funds devoted to the activities of the non-governmental organisations have been analysed. Moreover, the examples of cooperation realized by self-governments in the Lublin Province have been provided. The present analysis has demonstrated that the development of cross-sectoral cooperation requires more commitment from its partners. The parties should adjust the model solutions to existing possibilities and local resources. The creation of an appropriate model of cooperation between local authorities and nongovernmental organisations is a positive example of creativity, activity and development of both types of sectors, which will unquestionably be appreciated by local communities.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie form współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z uwzględnieniem modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz aspektów prawnych. W części badawczej wykorzystano zarówno dane wtórne pochodzące z Raportu „Barometr współpracy 2009” oraz wyniki badań własnych związanych z analizą wybranych przykładów dobrych praktyk współpracy podjętej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim. Dokonano analizy form kooperacji oraz wielkości środków publicznych przeznaczonych na wydatki związane z finansowaniem działalności organizacji pozarządowych. Odniesiono się do przykładów współpracy zrealizowanych przez samorządy z województwa lubelskiego.Z przeprowadzonych analiz wynika, że zagadnienie budowania współpracy międzysektorowej wymaga większego zaangażowania partnerów w tym zakresie. Powinni oni modelowe rozwiązania dostosowywać do istniejących potencjałów i zasobów lokalnych. Wypracowanie właściwego modelu współpracy jednostki samorządowej i organizacji pozarządowej stanowi pozytywny przejaw kreatywności, aktywności i rozwoju obu sektorów, który z pewnością docenią społeczności lokalne.
PL
Celem opracowania jest dokonanie oceny wybranych zachowań ekonomicznych wiejskich gospodarstw domowych współtworzonych przez osoby niepełnosprawne. Wszystkie podmioty występujące w systemie gospodarczym realizują w mniejszym lub większym stopniu różnorodne zachowania ekonomiczne. Analizie poddano pozyskiwanie dochodów przez tego rodzaju gospodarstwa. Z uwagi na zakres przestrzenny badań zasadne wydaje się być przypuszczenie, że praca w rolnictwie to dominujące źródło dochodów analizowanych gospodarstw domowych. Postawiona została druga hipoteza, zakładająca, że źródła dochodów gospodarstw domowych determinowane są stopniem niepełnosprawności i okresem, na który orzeczenie zostało wydane. W celu weryfikacji hipotezy przeprowadzono badania ankietowe na grupie 5000 gospodarstw domowych współtworzonych przez osoby niepełnosprawne. Przeprowadzone analizy pozwoliły na pozytywną weryfikację jedynie drugiej hipotezy.
EN
All subjects that exist in a given economic system show to a greater or lesser degree various forms of economic behaviour. The main aim of this study is to analyze selected forms of economic behaviour in rural households with disabled people. In particular, the author presents a thorough analysis of ways of generating income by people living in such households. Taking into consideration the spatial scope of the research, it seems legitimate to assume that work in agriculture the predominant source of income in the analyzed households. Another hypothesis formulated in this study is the assumption that the sources of income in households with a disabled person are determined by the degree of disability and the period of legal disability status granted in a medical certificate. In order to verify the hypothesis, the author conducted survey studies of 5000 households with disabled people. The analysis allowed for a positive verification of only the second hypothesis.
EN
The paper has been prepared on the basis of the results of the study conducted as part of the project: “The determinants of economic activity of the disabled living in rural areas” co-financed by PFRON (State Fund for the Rehabilitation of the Disabled). A group of 5000 disabled people has been surveyed. The purpose of the paper was to inquire about the opinion of the disabled living in rural areas on the subject of their situation on the local job market. In the analysis, demographic features have been take into account (such as sex, age, education), as features differentiating the disabled persons living in rural areas, who in the survey evaluated the local job market. Most of the inquired consider the situation on the local job market to be bad or very bad, with respect to the chances of finding a job, a number of job offers, and their attractiveness. It is necessary to implement measures and programs that would help the disabled find a job, and at the same time, motivate the employers to hire them. The research results show that the steps taken so far are insufficient.
PL
Opracowanie powstało w oparciu o badania zrealizowane w ramach projektu „Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich” współfinansowanego przez PFRON. W badaniu wzięła udział grupa 5000 osób niepełnosprawnych. Celem opracowania było poznanie opinii osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich na temat ich sytuacji na lokalnym rynku pracy. Analizę oparto na uwzględnieniu czynników demograficznych (m.in. płeć, wiek, poziom wykształcenia) jako cech różnicujących osoby niepełnosprawne zamieszkałe na obszarach wiejskich, które dokonały w trakcie badania oceny lokalnego rynku pracy. W opinii większości badanych, sytuacja na lokalnym rynku pracy pod względem szans na znalezienie pracy, liczby ofert pracy oraz jej atrakcyjności jest zła lub bardzo zła. Konieczne jest uruchomienie programów i środków ułatwiających podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne, jednocześnie motywujących pracodawców do ich zatrudnienia. Wyniki badań wskazują na to, że dotychczasowe przedsięwzięcia w tej sferze są niewystarczające.
EN
Subject and purpose of work: The article compares cleaning services markets in Warsaw and Moscow. The productivity of work is the subject of the research, but not in the traditional neoclassical nterpretation, but within the institutional economy. The aim of the article is to show new ways of analyzing work productivity using institutional methodology. Materials and methods: The article uses a conventional method, which is a combination of institutional and neoclassical methodology. It covers sociological research tools and statistical methods of data processing used for quantitative analysis as part of the institutional approach. Results: Similar parameters of human capital indicators were obtained in the employees of both markets. The indicators of opportunism in the representatives of the employees of the Moscow market are much higher, which significantly reduces the quantitative values of the institutional work productivity in Eastern markets. Conclusions: In order to increase institutional work productivity in Eastern European markets (Russia) and to reduce opportunistic behavior of transaction participants, it is necessary to modernize institutional environment in these countries.
PL
Przedmiot i cel pracy: Artykuł porównuje rynki usług porządkowych w Warszawie i Moskwie. Przedmiotem badań jest wydajność pracy, lecz nie w tradycyjnej interpretacji neoklasycznej, a w ramach gospodarki instytucjonalnej. Celem artykułu jest pokazanie nowych sposobów analizowania wydajności pracy za pomocą metodologii instytucjonalnej. Materiały i metody: W artykule zastosowano konwencjonalną metodę, która jest kombinacją metodologii instytucjonalnej i neoklasycznej. Obejmuje ona socjologiczne narzędzia badawcze i metody statystyczne przetwarzania danych wykorzystywane do analizy ilościowej w ramach podejścia instytucjonalnego. Wyniki: Uzyskano podobne parametry wskaźników kapitału ludzkiego u pracowników obu rynków. Wskaźniki oportunizmu u przedstawicieli pracowników rynku moskiewskiego są znacznie wyższe, co w znacznym stopniu obniża ilościowe wartości instytucjonalnej wydajności pracy na rynkach wschodnich. Wnioski: Aby zwiększyć instytucjonalną wydajność pracy na rynkach Europy Wschodniej (Rosja) oraz ograniczyć oportunistyczne zachowanie uczestników transakcji konieczne jest zmodernizowanie środowiska instytucjonalnego w tych państwach.
EN
Subject and purpose of work: The aim of the article is to determine the level of accessibility of personal computers and the Internet and their use for distance work by professionally active persons with disabilities living in rural areas throughout Poland. Materials and methods: Surveys were carried out during the period from June 30, 2010, to May 31, 2011, on a sample of 5,000 persons with disabilities, 1359 of whom, during the last 30 days of the survey, were gainfully employed - they were professionally active. The area of research included randomly selected rural and urbanrural communes in sixteen provinces. Results: Personal computers and the Internet are most often used by the group of young people with disabilities and those who conduct their business activities in communes. Personal computers and the Internet are most often used by disabled persons with physical, sensory and complex disorders. Conclusions: It is necessary to intensify organisational, technical and legal activities and efforts that will contribute to a fuller and wider use of computers, the Internet and other assistive technology by people with disabilities.
PL
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest określenie poziomu dostępności do komputerów osobistych i Internetu oraz ich wykorzystania do pracy na odległość, przez osoby niepełnosprawne czynne zawodowo, zamieszkujące obszary wiejskie na terenie całej Polski. Materiały i metody: Badania ankietowe zostały zrealizowane w okresie od 30 czerwca 2010 roku do 31 maja 2011roku na próbie 5000 osób niepełnosprawnych, spośród których 1359 w ciągu ostatnich 30 dni od momentu badania wykonywały pracę zarobkową – były czynne zawodowo. Obszarem badań były losowo wybrane gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w szesnastu województwach. Wyniki: Komputer i Internet są najchętniej wykorzystywane w grupie młodych osób niepełnosprawnych oraz tych, które prowadzą swoją działalność gospodarczą na terenie gmin. Komputer i Internet najczęściej wykorzystywane jest przez niepełnosprawnych z dysfunkcją fizyczną, sensoryczną i złożoną. Wnioski: Należy zintensyfikować działania i wysiłki organizacyjne, techniczne i prawne które przyczynią się do pełniejszego i szerszego wykorzystaniem komputerów i Internetu oraz innych urządzeń wspomagających przez osoby niepełnosprawne.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.