Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 446

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktura przestrzenna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
PL
Celem pracy było stworzenie algorytmów i oprogramowania umożliwiającego szybką generację wybranych struktur przestrzennych. W efekcie powstały generatory umożliwiające tworzenie płaskich i walcowych, dwuwarstwowych siatek prętowych o różnej geometrii, generatory sferycznych siatek jednowarstwowych oraz narzędzie do dowolnego powielania zestawu elementów. Stworzone oprogramowanie zostało włączone do systemu obliczeń konstrukcji metodą elementów skończonych - FEAS.
EN
The aim of the paper was to create algorithms and routines for last generation of certain space bar structures. As an effect the generators of double layer plane and cylindrical meshes are created. The spherical single layer mesh generators and a tool to an arbitrary element set multiplication are elaborated. The routines an included into the FEM system FEAS.
EN
This article is a consideration on the issue of notions of the transportation network and its spatial structure. Differences between the network as an element of infrastructure and the network in the functional sense (e .g. network of public transportation lines) are discussed. Also possibilities are studied as to joint or separate studying of transportation in a given area, including also R. Domański's concept of units of public transportation networks. The author makes a review of various approaches to the issue of relations between the network and transportation system, being of the opinion that the system is superiour to the network. Treatment of the network in system categories results i describing its structure as distribution of elements of the network and interrelations occuring between them. The inteirrelations are of two kinds: formal and functional. Formal interrelations mean primarily distances and locations, and functional mean traffic and transported items. The article contains a review of methods to study individual elements of the network and interrelations between them. An important role here is played by graph methods though the topological approach despite its advantages also forces certain interpretation limitations. Painting to advantages of the system approach, and primarily to its stress on functional interrelations, the author states that it makes a basis for a multi-aspect analysis of the network, fuller than in traditional approaches.
PL
Położony w Karkonoszach Karpacz jest przykładem miejscowości, która miejski charakter i status miasta uzyskała dzięki rozwojowi funkcji turystycznej. Wraz z jej rozwojem zmieniała się struktura przestrzenna miasta. Zmiany te z jednej strony wyrażały się zagęszczaniem rozproszonej pierwotnie zabudowy, z drugiej strony zaś ekspansją na dawne tereny rolne lub leśne. Sprzeciwia się temu część mieszkańców (w tym właścicieli istniejących już obiektów turystycznych), argumentując, że Karpacz osiągnął już górny pułap pojemności turystycznej. W ostatnich latach przedmiotem sporu jest stosunkowo rozległy teren we wschodniej części miasta przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego na tereny rekreacyjne, wyłączone z zabudowy. W 2009 r. podjęta została próba (na razie nieudana) zmiany planu, która umożliwiłaby wybudowanie na tym terenie zespołu apartamentowców. Wzbudziło to protesty części mieszkańców. Przeprowadzone w 2011 r. badania ankietowe wykazały jednak, że zdecydowana większość mieszkańców części miasta, na której znajduje się sporny teren opowiada się za pozostawieniem jego dotychczasowej funkcji bez możliwości wprowadzania zabudowy. Karpacz jest typowym przykładem miasta, w którym istnieją wprawdzie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ale nie spełniają do końca swojej roli, ponieważ są zmieniane pod dyktando potencjalnych inwestorów.
EN
Located in the Karkonosze Mountains, Karpacz is an example of a community that acquired its urban character and legal status as a town as the result of tourism, and whose spatial structure has changed along with the development of the tourist industry. These changes are visible both in the increasing concentration of previously dispersed buildings, and in the city’s expansion into what was previously agricultural land and forests. Many residents (among them owners of existing tourist facilities) oppose this process, argui ng that Karpacz has already reached the maximum limits of its capacity for tourism. A relatively large area in the eastern part of the city, originally designated as a recreational site in the city’s development plan, became a bone of contention in 2009 wh en there was an attempt – so far unsuccessful – to change the city’s development plan to allow a housing development to be built in that area. This led to protests from some city residents. A poll conducted in 2011 revealed that the vast majority of Karpac z’s inhabitants were opposed to erecting new buildings on that site, and preferred to maintain the current restrictions on its development. Karpacz is a typical example of a community whose development plans, while existent, are not entirely functional, si nce they are often changed in response to the dictates of potential investors
PL
Zastosowana metoda optymalizacji wiejskiego układu gruntowego bierze pod uwagę dwa podstawowe kierunki poprawy rozłogu działek i gospodarstw: przybliżenie gruntów do siedlisk oraz wielkość i kształt działek. Podstawą budowy modelu optymalizacyjnego jest podział kompleksów scaleniowych na niewielkie paski elementarne oraz określenie odległości tych pasków od siedlisk gospodarstw. Ostatecznym efektem procedury optymalizacyjnej jest kompletna mapa numeryczna nowego układu gruntowego pozwalająca na zestawienie wymaganej dokumentacji ewidencyjnej. Pracochłonne procesy przygotowania danych, budowy modelu oraz jego rozwiązania zostały zautomatyzowane przy pomocy odpowiednich programów komputerowych, co umożliwia praktyczne stosowanie tej metody. Przeprowadzona optymalizacja układu gruntowego we wsi Filipowice wykazała, że zmiana istniejącego układu gruntowego, tak by główny kierunek działek był równoległy do osi zabudowy umożliwia znaczne zmniejszenie długości i powierzchni dróg. Udział powierzchni dróg w całym obszarze wsi zmniejszył się w wyniku optymalizacji z 3 do 2% przy równoczesnym przybliżeniu gruntów do siedlisk o około 200 m i około czterokrotnym zmniejszeniu liczby działek.
EN
The method used to optimize the rural land system takes into account two basic trends of its improvement: approaching lands to habitats and the size and shape of plots. The basis for creating optimization model is the division of the consolidation lands complexes into small elementary strips and determining their distances to farm habitats. The final result of the optimization procedure is a complete digital map of the new land deployment allowing to summarize the required cadastral documentation. Time-consuming processes of data preparation, model construction and its solutions have been automated by computer programs, which enable practical application of this method. The optimization, carried out for of Filipowice village, prowed that changie of existing land deployment, so that the main direction of the parcel was to be parallel to the axis of the development, can substantially reduce the length and surface of roads. The share of roads in the entire village area was reduced by optimizing from 3 to 2%, while the plots were brought 200 closer to farm habitats and the number of plots was reduced fourtrmes.
PL
Procesy rozwoju struktury przestrzennej polskich miast znacznie zintensyfikowały się po 2000 r. Szczególnie intensywne zmiany zaczęły zachodzić po 2004 r. Wykorzystując wcześniejsze badania dotyczące przeobrażeń struktury przestrzennej małych miast Dolnego Śląska, jakie zaszły w latach 1945–2000, zbadano w kolejnym okresie, tj. w latach 2000–2017, kierunek przemian przestrzennych wybranej grupy małych miast wokół Wrocławia. Miasta te po wielu latach zastoju urbanistycznego rozpoczęły proces przywracania zerwanych więzi łączących powstałą po II wojnie światowej zabudowę mieszkaniową z obszarami śródmiejskimi. Tempo i kierunek zmian, które zaszły w nich w ciągu ostatnich 17 lat, są przedmiotem przeprowadzonych przez Katedrę Urbanistyki i Procesów Osadniczych badań na wybranej grupie małych miast zlokalizowanych wokół Wrocławia.
PL
Tendencje i wpływy zmieniające tożsamość miast w dobie globalizacji są jednymi z najbar¬dziej dyskutowanych aspektów procesu przekształcania zasadniczych składników struktury przestrzennej. Dotyczy to przede wszystkim rynków, głównych ulic miejskich, wybranych skrzyżowań czy też placów przydworcowych. Zagadnienie jest bardzo aktualne w planowaniu i projektowaniu punktów przesiadkowych transportu zbiorowego i lokalnych centrów usługowych - węzłów struktury miejskiej1. Na przykładzie dwóch koncepcji rozwoju struktury śródmiejskiej w Krakowie przedstawiono charakterystykę podejść oraz motywów projektowych w zakresie budowania obrazu miejsca.
EN
Influences and trends, which change cities according to globalizing tendencies, are one of the most debated aspects of the transformation of city spatial structure. In particular it refers to the main markets, the downtown streets, selected city crossroads or train station squares. This issue is very current in planning and the design of public transport interchanges and local service centers - the spaces called urban structure nodes. Based on two examples of downtown structure development concepts in Krakow, the characteristics and motivations for design approaches in building such spaces were presented.
14
Content available remote The algorithm of adaptation by using graded meshes generator
100%
EN
An algorithm of remeshing based on graded meshes generator is presented. The algorithm starts with an initial grid, which is iteratively improved taking into account error estimate. Mesh density functions are used to generate grid over domain on which boundary value problem is solved. It is observed, that succussive meshes are convergent and especially they become denser near singularities. For unstructured grid generation the advancing front technique combined with Delaunay triangulation is used. The boundary of 2-D domain may be represented by B-spline curves. It may be multiconnected
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę klimatu lokalnego oraz dokonano waloryzacji klimatycznej Radomia, na podstawie której oceniono projektowane lokalizacje dzielnic mieszkaniowych oraz wskazano preferowane kierunki rozwoju terenów mieszkaniowych i przemysłowych. Zastosowano metodę waloryzacji obszarów zurbanizowanych opartą na ocenie topoklimatów, danych pomiarowych i charakterystykach użytkowania powierzchni i strukturze zabudowy. Przeprowadzono analizę pola wiatru z uwzględnieniem stanów równowagi atmosfery i morfologii obszaru oraz stanu zanieczyszczenia powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennego rozkładu opadu pyłu. Ze względu na warunki klimatyczno-zdrowotne na terenie Radomia wydzielono obszary: wyjątkowo niekorzystne, niekorzystne, o cechach przeciętnych i korzystne.
EN
The purpose of the study is to define the qualitative and quantitative features of the local climate of the city in combination with the other elements of the environment, the use of the surface and the structure of building, and to perform a climatic evaluation in order to provide a basis for shaping space and creating a system of open areas in the city. The results of the study refer to the concept of the natural model of the physical structure of the city of Radom. The method of climatic evaluation of urbanized areas applied was based on the existing measured data (meteorological data and air pollutants), the results of remote sensing, an evaluation of topoclimates based on the balance of the matter flow and energy exchange, and data on the use of the surface. As a result of the climatic evaluation performed, given areas were delineated in Radom - from particularly unfavourable to favourable ones. Actions were indicated which would make it possible to improve the climatic and health conditions. In evaluating the localization of new housing districts proposed in succesive versions of the physical plan for Radom, it was indicated that the city should develop in a strip system, mainly southwards, with the simultaneously creation of a system of ventilation tracts, involving elements controlling local air flows.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.