Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3409

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 171 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  marketing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 171 next fast forward last
EN
Modern marketing strategies of companies are connected with keeping relations with different market entities, including clients. The knowledge arising from data analysis is of a hidden, specific and unique nature, which makes it difficult for the competition to copy and can thus be used as a basis for preparing the market relation advantage. When describing interactions and market relations multiple variables can be obtained. In order to reveal hidden and emergent characteristics the exploratory factor analysis (EFA) and the confirmatory factor analysis (CFA) can be applied. The aim of the paper is to present the results of factor models as an identification method of hidden characteristics of market relations in factor or construct intersections.
PL
Współczesne strategie rynkowe przedsiębiorstw związane są z utrzymaniem relacji z różnymi podmiotami rynku, w tym klientami. Wiedza pochodząca z analizy tych danych ma ukryty, specyficzny i unikalny charakter, trudny do skopiowania przez konkurencję, zatem może stanowić podstawę do konstruowania przewagi rynkowej opartej o relacje rynkowe. Opisując zjawiska interakcji oraz relacji rynkowych można uzyskać wiele zmiennych. Aby wyłonić ukryte i ponadjednostkowe (emergentne) cechy relacji rynkowych, można wykorzystać eksploracyjną analizę czynnikową EFA (ang. exploratory factor analysis), oraz konfirmacyjną analizę czynnikową CFA (ang. confirmatory factor analysis). Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników modeli czynnikowych jako metody identyfikacji ukrytych własności relacji rynkowych w przekroju czynników lub konstruktów.
5
Content available remote Kreatywny plan marketingowy przedsiębiorstwa
71%
PL
Artykuł jest próbą podsumowania dziesięcioletnich doświadczeń autora w sporządzaniu planów marketingowych dla kilkunastu polskich firm po roku 1990. Sporządzając plan kreatywny należy zachować określona procedurę postępowania i zasady ważne dla efektywności w praktyce. Proponowana procedura to: analiza strategiczna, formułowanie strategii, program oparty na marketingu-mix, plan roczny, harmonogram realizacji i kontrola
EN
The paper is treated as a summary of ten years practice in marketing plans performance for several Polish firms. The procedure of marketing plan creation is as follows: strategic analysis, strategy formulation, marketing-mix program, action plan, executive schedule and control. The main rules are: theory narrow implementation to specific needs of the firm, cooperation of consulting team and firm key workers, computer aided marketing information system, formal procedures of plan implementation, control and correct system, organization structure project with marketing controller and motivation system links wages to achievement financial results .
6
Content available remote Działalność marketingowa na rynku pracy województwa śląskiego
71%
PL
W związku z trudną sytuacją na rynku pracy województwa śląskiego, konieczne jest wykorzystanie różnych instrumentów, zmierzających do poprawy występujących relacji, w tym stosowanych w działalności marketingowej.
EN
In the consequence of difficult situation on the Silesia employment market, it is recommended to introduce instruments, including marketing one, that could improve existing relations.
7
Content available remote Wpływ internetu na tworzenie nowoczesnego marketingu przedsiębiorstwa
71%
PL
W artykule przedstawiono wpływ Internetu na proces tworzenia nowoczesnego marketingu. Przedstawiono koncepcję oraz zastosowanie e-marketingu. Na przykładzie strategii 'one to one' ukazano znaczenie relacji z konsumentem. W końcowej części zostały zamieszczone opisy kiosków interaktywnych oraz multimedialnych jako nowoczesnych rozwiązań marketingowych.
EN
The article presents Internet's influence on of process of making modern marketing. There are presented conception and applications of e-marketing. There is also shown role of making relationships with consumer an example of "one to one" strategy. In the final part of the article there is described interactive and multimedial kiosk as a modern marketing solutions.
8
71%
PL
Nieustające zmiany sytuacji na rynkach światowych (zmiany rozmiarów, chłonności, oczekiwań rynków, wyposażenia w zasoby, liberalizacja przepływu towarów) stwarzają wciąż nowe zagrożenia i możliwości dla korporacji transnarodowych. Wkraczają one na nowe rynki, podejmują działania racjonalizujące w swoich filiach, integrują je, zwiększają skalę i specjalizację działania, podejmują kooperację, tworzą alianse strategiczne z innymi firmami. Wymienione działania wymagają ciągłego inwestowania w marketingowe kanały informacyjne.
EN
All the changes which are present on world markets (size changes, market expectation, access in sources, liberalization in materials flow) make new treatments and opportunities for international corporations. They just entry on new markets, increase scale and specialization, are open to cooperate, and make strategy alliance with another companies. All the interns above are obliged in investing in marketing information channels.
9
Content available remote Rola marketingu w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej
71%
PL
Problem eurorynku powstał w roku 1993, gdy integracja polityczna, gospodarcza, technologiczna oraz kulturowa w Europie doprowadziła do powstania Europejskiego Rynku Wewnętrznego. Wobec faktu wejścia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. rpla marketingu wzrosła i będzie musiała dorównać i dostosować się do wymogów stawianych przez euromarketing.
EN
The problem of euroworks has begin has scince 1993, hanging when the technological intercheese-topped dish and cultural in Europe has the existence of International European Market. Seen of the fact of the integration of Poland to the European Union in May, 2004 the role eutomarketing has to increase and it should be adapt to the processes of exigeances presentees by the euromarketing.
10
Content available remote Z marketingiem po serendip
71%
PL
Artykuł podejmuje nowe zagadnienie serendipu w kontekście marketingowego spojrzenia na rynkowy proces tworzenia wiedzy. Podejście to zwraca uwagę na znaczenie grona interesariuszy i opisuje konsekwencje tworzenia wiedzy w ramach grupy interesariuszy dla zmian i tendencji w zakresie konkurencji, a także roli społecznej poszczególnych uczestników rynku. Podsumowanie skłania do transformacji sposobu patrzenia na rynek i odkrywania twórczej relacji kupujący-sprzedający.
EN
The presented paper discusses the problem of serendipity in the perspective of marketing in the market process of knowledge creation. The presented approach stresses the importance of stakeholders and describes the consequences of the knowledge creation process in the group of stakeholders for the changes and trends in market competition as well as the social roles of different market actors. The conclusion results in the changing perception of the market and discovering creative relation between a buyer and seller.
PL
Jakość usług zawsze była ważna i oceniana, w mniejszym lub większym stopniu, ale w obecnych czasach kategoria jakości stała się podstawowym identyfikatorem produktu usługowego, co wynika z faktu, że jakość jest jedną z podstawowych determinant zakupu usługi i praktycznie jedynym czynnikiem powtórnego wyboru określonego usługodawcy. Podstawą odniesienia sukcesu przedsiębiorstw świadczących usługi jest stałe doskonalenie jakości swoich usług w powiązaniu z odpowiednią obsługą klienta i skutecznym marketingiem. To właśnie marketing w dużym stopniu determinuje jakość wyrobu odbieraną i weryfikowaną przez konsumenta. Stąd też we współczesnym świecie, gdzie istnieje ogromna konkurencja, odpowiednie wykorzystanie trzech rodzajów marketingu może świadczyć o przewadze nad innymi firmami. Istotną rolę odgrywa zwłaszcza marketing wewnętrzny i interakcyjny, który wzmaga potrzebę obustronnego porozumiewania się jasnym i zrozumiałym językiem tak klienta z producentem- pracownikiem, jak i pracownika- klienta z dystrybutorem.
EN
The services play the huge role in global economy. They influence on the level of GNP and employment. The level of their standard decides about the quality of our life. Therefore the most important is to upgrade the quality of services for future and actual costumers. This article presents the meaning of the quality in services for enterprises and the connection between quality of service and marketing. It describes also the main kind of marketing which should be used by management in operating firms.
EN
The aim of the present study is presentation of the touritic company's marketing impotance. Marketing on this field is a big challenge for a market particpants. The raising concurence makes that much more companies realise the big importance of a such factor like "close contact with a client" in the marketing actnities. No one company want exist on the market only because of the concurence's marketing is worst that their own. The focus of activities to the client will became much more common, when the coma-nies will realise, that "partners marketing" is a factor who decide about succes. The batail for client makes necessery tofind out what are the possibilities and difficulties which describe the companies and clients behavioe. On the market better are thay who can better see further situations and see the possibilities unseen for the others. Very importtant way to examine the situation is the swat analys, which let to use marketing activities to bett company preparing to diffrent market situations.
13
Content available remote Koncepcja szczupłego produktu oraz jej implikacje kosztowe i jakościowe
71%
PL
Wiedza o produkcie jest jednym z podstawowych elementów systemu wspomagania procesu decyzyjnego. Od stopnia jej przyswojenia oraz aktualności mogą zależeć decyzje, jeśli w procesie ich podejmowania decydent korzysta z zasobów tej wiedzy. W artykule tym przyjęto, że zasoby wiedzy o produkcie dotyczą: funkcjonalności wyrobu, która wskazuje na efektywność i skuteczność pełnienia przewidzianych funkcji, poziomu cen rynkowych wytwarzanego wyrobu oraz kosztów i jakości jego wytworzenia.
EN
Assuming the premises of creating unconventional, often slightly modified, already existing, company management instruments, especially in the times of the economic slowdown on the market of industrial goods, it seems reasonably practical to suggest a concept consisting in reducing the product's "volume", preserving the previous price. This study elaborates on this issue.
14
Content available Nauki o zarządzaniu i marketing
71%
PL
W Polsce i w innych krajach słowo „zarządzanie” nie jest jednolicie rozumiane. Wręcz odwrotnie – jest używane w różnych kontekstach znaczeniowych. Jest nadużywane. Zarządzanie trzeba widzieć jako jeden z rodzajów szeroko rozumianego pojęcia „kierowanie” obok admini-strowania, dowodzenia, rządzenia i „mikrokierowania”. Zarządzanie jest związane z zespołową działalnością ludzi. Jest procesem dokonującym się w organizacji (instytucji), która ma spajający ją wspólny cel oraz niezbędne zasoby materialne i niematerialne. Jej organ zarządzający (organ władzy) przez realizację funkcji kierowniczych ma wpływ na funkcjonowanie i rozwój organizacji. Nauka o marketingu jest częścią nauk o zarządzaniu, czyli jest ich subdyscypliną. Funkcje marketingu są analogiczne do funkcji w całym zarządzaniu. Marketing jest zarządzaniem w odnie-sieniu do pewnego, węższego zakresu rzeczywistości: obszaru działań organizacji względem rynku. Jako nauki ukształtowały się one na początku XX wieku. Współcześnie wyraźnie wyodrębniło się zarządzanie publiczne z zarządzania biznesowego oraz marketing publiczny wyodrębnił się z marketingu biznesowego. Koncepcje i metody wypra-cowane w zarządzaniu mogą być w dużym stopniu przenoszone do marketingu i odwrotnie. W Polsce w nauce o marketingu słabo rozwijany jest wątek ochrony interesów konsumentów i innych odbiorców dóbr i usług. Zarówno zarządzanie, jak i marketing jako zjawiska gospodarcze mają, choć nie zawsze doceniane, silne związki z moralnością, a jako dyscypliny naukowe z etyką. Zarządzanie i marketing, jak każda nauka, na podstawie prowadzonych badań formułuje prawidłowości i prawa w swoim obszarze, co jest jednak trudne ze względu na wieloznaczność i emocjonalne zabarwienie przedmiotu badania oraz z powodu złożoności właściwej istotom ludz-kim. Twierdzenia nauk o zarządzaniu i marketingu charakteryzują się: 1) niskim stopniem ścisło-ści, 2) niską trwałością w czasie, 3) ograniczonością w przestrzeni.
EN
In Poland and in other countries a word „management” is diversely understood. It is used in differ-ent semantic context. It is overused. Management must be perceived as one kind of a widely understood “directing” concept, next to administration, leadership, governance and “microdirecting”. Management is connected with team activity of people. It is a process that takes place in or-ganization (institution), which has a common uniting aim and necessary material and immaterial resources. Its managing body (governing body) has influence on running and development of organization because it fulfills managerial functions. A marketing science constitutes a part of a management science, being its subdiscipline. Marketing functions are analogous to functions in the whole management. Marketing is a man-agement regarding specified, narrow range of reality: a sphere of actions of organization in refer-ence to market. As sciences they were constituted at the beginning of the 20th century. Nowadays, public management is distinctly separated from business management and public marketing is separated from business marketing. Concepts and methods elaborated in management may be, to a big extend, transposed to marketing and conversely. In Poland in a marketing science an issue of protection of consumers and other recipients of goods and services is poorly developed. Management and marketing alike as economic phenomena has, however not always appreciated, strong connections with morality, and as a scientific disciplines – with ethics. Management and marketing, as every science, basing on conducted research formulates rules and laws in their area. However, it is difficult because of ambiguity and emotional aspect of the object under research as well as because of complexity typical for human beings. Claims in management and marketing sciences are characterized by: 1) a low level of accuracy, 2) low time permanence, 3) limitation in space.
PL
W części I publikacji scharakteryzowano rodzaje strategii marketingowej oraz określono zakres ich zastosowań w warunkach wzrastającej konkurencji i zróżnicowanej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.
EN
In part I of present publication the authors has discussed the individual kinds of marketing strategies and specified the range of their possible uses in the conditions of increasing competition and different market position of the company.
PL
Firmy o ugruntowanym wizerunku proekologicznym z uwagi na pozytywny odbiór swojej aktywności z pozoru wydają się mieć większe poparcie w otoczeniu zewnętrznym także w mediach. Czy jednak rzeczywiście? Czy ekowizerunek jest przyjmowany przez dziennikarzy jako przywilej, który pozwala rekompensować wszelkie niedociągnięcia i wpadki, czy odwrotnie – jest traktowany jak wyznacznik wyższych standardów i stawia przed jednostką znacznie wyższe wymagania we wszelkich pozostałych sferach jej działań? Przedsiębiorstwa, prócz twardej gry o rynek konsumencki metodami wyliczalnymi, takimi jak cena, jakość i dostępność, muszą coraz większą wagę przykładać do sfery postrzegania marki przez swoją grupę odbiorców, także za pośrednictwem mediów. W naukach o public relations wydzielono nawet osobny dział zajmujący się wyłącznie konstruowaniem i utrzymywaniem odpowiednich kontaktów z dziennikarzami – media relations. Co więcej – obsługa MR to jedna z głównych ofert agencji PR, a są i takie, które specjalizują się wyłącznie w tej aktywności. Inna sprawa, że zakładane są najczęściej przez byłych dziennikarzy, co – choć nieco kontrowersyjne etycznie – ułatwia relację z dawnymi kolegami po fachu.
18
Content available remote Zarządzanie produktem jako istotne podejście marketingowe
71%
PL
Produkt jako podstawowy instrument marketingowy pełni ważne funkcje w przedsiębiorstwie i pozyskiwaniu oraz utrzymaniu klientów. Każdy produkt spełnia określone funkcje podstawowe i dodatkowe. W strukturze produktu można wyróżnić trzy poziomy: rdzeń produktu, produkt rzeczywisty i produkt poszerzony. Istotnym elementem strategii produktu jest polityka kształtowania marki. Ważny składnik produktu i jednocześnie instrument marketingu stanowi opakowanie. By móc zarządzać produktem konieczne jest wykonywanie analiz struktury asortymentowej produktu i cyklu jego życia.
EN
A product as the main marketing tool plays an im portant role within the enterprise in winning clients over also maintaining them. Every product fulfils basic and additional defined functions. There are three parts within the structure of the product: a core of the product, the real product and the widen product. An essential element of a product strategy is the policy of a brand shaping. The other important component and simultaneously the tool of marketing there is an attractive packaging. In order to manage the product it is necessary to analyse the assortment structure ofthe product and its life cycle.
19
Content available remote Nowe oblicze marketingu bezpośredniego
71%
20
Content available remote Marketing i logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
71%
PL
Obszerna już na naszym rynku wydawniczym literatura z zakresu wymienionych w tytule zagadnień została uzupełniona książką Tadeusza Wojciechowskiego zatytułowaną "Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem". Autor wyjaśnia, że nie jest jego zamiarem proponowanie nowego, odrębnego od dotychczasowych systemu zarządzania firmą. Podstawą proponowanej koncepcji jest realna potrzeba zwiększenia roli zarówno marketingu, jak i logistyki w istniejącym systemie zarządzania przedsiębiorstwem.
first rewind previous Strona / 171 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.