Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 999

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  higiena produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
PL
W artykule wykazano, że nowoczesność stosowanych technologii i wyposażenia nie jest gwarantem bezpieczeństwa żywności. Bezpieczeństwo wynika z właściwie zorganizowanego i wdrożonego programu higieny produkcji. Omówiono zagrożenia wynikające z niewłaściwego podejścia do higieny produkcji. Przedstawiono proces mycia i dezynfekcji jako ważny element systemu higieny produkcji. Omówiono rodzaje osadów, organizację procesu mycia i czynniki wpływające na skuteczność tego procesu. Wykazano, że nie ma uniwersalnych rozwiązań, dlatego proces mycia powinien być rozwiązywany w zaistniałej sytuacji indywidualnie.
EN
The paper shows that application of modern technologies and equipment does not guarantee the safety of food products. Safety is assured by application of properly organized and implemented program of hygiene. Negligence of food processing hygiene brings about severe consequences. Cleaning and disinfection are discussed as an important element of hygiene program. Soils formed on surfaces, organization of the cleaning and disinfection process and its efficiency are discussed. It was shown that there are no universal designs and cleaning and disinfection process must be individually developed for each particular case.
PL
Omówiono charakterystykę i podstawowe definicje nowego projektu Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego wymagań mikro-biologicznych dla środków spożywczych. Przedstawiono kryteria mikrobiologiczne dotyczące bezpieczeństwa żywności i omówiono kryteria higieny produkcji.
EN
The article presents the characteristics and the important definitions of the new draft of Commission Regulation on microbiological criteria for foodstuffs. The criteria: "food safety criterion" - applicable to products placed on the market and "process hygiene criterion" - a criterion indicating the acceptable functioning of the production process are presented.
PL
Celem pracy było porównanie klasycznej metody tamponowej i bioluminescencyjnego pomiaru ATP pod kątem ich przydatności do oceny czystości mikrobiologicznej powierzchni użytkowanych w przemyśle spożywczym. Założenia obejmowały określenie przydatności każdej z tych metod w zależności od rodzaju występującej mikroflory przy kontrolowanych warunkach doświadczenia. W badaniach nie stwierdzono statystycznie istotnej korelacji pomiędzy metodą tamponową a metodą bioluminescencyjnego pomiaru ATP. Metoda luminometryczna okazała się szczególnie przydatna przy badaniu stanu sanitarno-higienicznego powierzchni na które naniesiono komórki drożdży. Podkreślono konieczność znajomości morfologii i fizjologii drobnoustrojów przy doborze metod badawczych.
EN
The purpose of this investigation was to compare the conventional swabbing method to bioluminometric measurement of ATP in evaluating the cleanliness of surfaces used in food industry. Particular assumptions of the assay involved determination of the applicability of each of the methods, depending on present microorganisms under controlled conditions. Tlie results led to a conclusion that there was no essential statistical correlation between swabbing and luminometric measurement of ATP methods. The luminometric method appeared to be particularly useful in determination of sanitary-hygienic conditions of surfaces on which yeast cells were deposited. Importance of morphology and physiology of microorganisms in choosing the right research method was emphasized.
PL
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości bezpieczeństwa żywności w zakładach przemysłu spożywczego prowadzony jest monitoring czystości mikrobiologicznej. Przedstawiony przegląd metod analitycznych obejmuje techniki klasyczne i nowoczesne metody oceny stopnia czystości mikrobiologicznej powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych linii technologicznej, opakowań oraz powietrza. Podano również zasady monitoringu higieny personelu produkcyjnego. Oceniono metody pod względem ich dokładności i wiarygodności.
EN
To ensure the proper quality of food and safety, monitoring systems of microbiological contamination have been developed in food industry plants. The presented review of analytical methods concerns classical techniques as well as modern methods applied in estimation microbiological contamination level of industrial lines internal and external surfaces, packages, containers and air. The rules of production line personnel hygiene monitoring have also been discussed. Methods were assessed from the point of view of accuracy and reliability.
PL
W artykule omówiono znaczenie bakterii z rodziny Enterobacteriaceae jako ważnej grupy uwzględnianej przy ustalaniu kryteriów higieny procesu produkcji środków spożywczych. Przedstawiono ogólną charakterystykę Enterobacteriaceae, źródła, z jakich dostają się do produktów spożywczych i ich ujemny wpływ na jakość tych produktów. Zwrócono uwagę na wzrastające znaczenie gatunków chorobotwórczych Yersinia enterocolitica i Enterobacter sakazakii.
EN
The article presents the importance of the Enterobacteriaceae family as the important group considered as the hygienic criterion in food production. The general characteristics of Enterobacteriaceae as well as their sources in food products and negative effects on the quality of those products are presented. The increasing importance of pathogenic species Yersinia enterocolitica and Enterobacter sakazakii is mentioned.
PL
W opracowaniu omówiono różne metody stosowane do oceny skuteczności mycia. Przedstawiono metody wizualne, fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne wskazując na ich zalety oraz wady. Stwierdzono, że większość opracowanych testów wymaga dostępu do mytej powierzchni, co w warunkach przemysłowych w wielu przypadkach nie jest możliwe. Dlatego środki myjące i dezynfekujące powinny być badane w standardowych warunkach laboratoryjnych i na tej podstawie powinna być gwarantowana ich skuteczność stosowania w danych warunkach przemysłowych.
EN
The paper is discussing different methods of assessment of cleaning efficiency. Visual, physical, chemical and microbiological methods are discussed, and theirpros and cons are shown. It is concluded that most of the available tests needs the access to the cleaned surface and, in many cases; this is not possible under production conditions. Hence, cleaning and disinfecting agents should be tested under standard laboratory conditions and on this basis, their suitability for cleaning of particular soils should be guaranteed.
PL
Omówiono proces destrukcji termicznej przetrwalników i wyjaśniono, dlaczego bardzo rzadko może on być opisany pojedynczą reakcją pierwszego rzędu, co utrudnia obliczenie wymaganego czasu sterylizacji mediów. Podkreślono, że ten czas może znacznie wzrosnąć, jeśli w medium występują spory znajdujące się w stanie głębokiego uśpienia, tzw. „superuśpienia". Przedstawiono podstawowe różnice uzyskiwane przy sterylizacji termicznej mediów metodą okresową i w przepływie. Zwrócono uwagę na korzyści uzyskiwane przy prawidłowym rozruchu instalacji oraz optymalnym uszeregowaniu procesów wymaganych przez technologię.
EN
The process of thermal destruction of spores is discussed. It is explained why it can be very rarely presented with the first order reaction, what makes it difficult to calculate the required media sterilisation time. It is stressed that this time can increase considerably if spores, being in deep dormancy so called super dormancy, are present in the medium. Basic differences obtained during thermal sterilisation of media using the periodical and continuous (in flow) method are presented. The advantages resulting from the correct start up of the installation and optimal sequence of technological processes are underlined.
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.