Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 110

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Marketing concept of the company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań empirycznych zmierzających do określenia sposobów działań rynkowych polskich przedsiębiorstw w latach 1995-1997. W pierwszej części zaprezentowano sposoby działań rynkowych realizowane przez przedsiębiorstwa w Polsce, w drugiej części różnice w orientacjach przedsiębiorstw państwowych i sprywatyzowanych.
EN
The article presents the findings of an empirical research which has focused on market activities of Polish enterprises in 1995-1997. In the first part of the paper the findings have been discussed and analysed in terms of market activities realised by Polish enterprises whereas in the second part certain differences in orientations of privatised and state-owned companies have been pointed out. (JW)
XX
Obecnie na Ukrainie działa około 50 firm zajmujących się badaniem rynku, z czego 10 ma wiodące znaczenie. W opracowaniu autorka analizuje zasady i rozwój badań rynku na Ukrainie. Omawia znaczenie i charakter tych badań podkreślając ich rolę w działalności marketingowej przedsiębiorstwa.
EN
In this article, the author analyses the principles and development of market research in Ukraine. In the first part of the article, the author discusses the general character and importance of market research. She stresses its role in the marketing activities of an enterprise. Currently, there are approximately 50 market research firms operating in Ukraine, but only 10 or so have any fundamental importance. Market research should be characterised by an appropriately high standard. It should be based on specific ethical rules, contained in specific codes. The author looks at a number of basic solutions used in market research codes around the world. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono ewolucję pojęcia marketingu. Omówiono czyniki zmian marketingu, takie jak: boom technologiczny i informatyczny, proces globaliacji, zmieniające się postawy klientów, zmiany w gospodarce światowej, trendy proekologiczne. Zwrócono uwagę na zwiazki z klientami.
XX
Autorka przeprowadziła badania ankietowe na przełomie czerwca i lipca 1995 roku. Tematykę ankiety podzieliła na cztery grupy: obrazu środowiska konkurencyjnego, marketingu instytucjonalnego, działań przedsiębiorstwa i zidentyfikowania zmian w firmach. Na postawie wyników autorka stwierdziła iż nie wszyscy przedstawiciele komórek marketingowych zdają sobie sprawę, że mogą konkurować z przedsiębiorstwami z innej branży lub z przedsiębiorstwami zagranicznymi. Niekorzystnie wypadła także analiza strategii konkurowania, która nie posiada spójnej koncepcji działania. Zdaniem autorki przedsiębiorstwa polskie mają szansę osiągnąć światowy poziom w wielu dziedzinach i ponownie zdobyć rynek polski jeśli polityka makroekonomiczna będzie przynajmniej neutralna.
EN
The paper is based on the findings of survey research which was carried out by the author at the turn of June and July of 1995. The subject matter of the survey was divided into four parts: 1) the image of competition's environment, 2) institutional marketing, 3) the activity of an enterprise and 4) identifying changes in a firm. The findings indicate that not all representatives of marketing entities realise that they have possibility to compete with companies of other branch or with foreign enterprises. Moreover, the analysis of competition's strategy shows that there is not a coherent concept of the strategy's implementation. According to the author, Polish enterprises have a chance to reach the world level if macroeconomic policy would be at least neutral. (MN)
XX
Artykuł dotyczy problematyki funkcjonowania służb marketingowych w przedsiębiorstwie PKP. Autorka omówiła strukturę pionu marketingu w przedsiębiorstwie PKP oraz czynniki wpływające na efektywność jego działania.
EN
This article dedicates to problems of functioning marketing section in PKP Company. It describes the framework of marketing sections and their tasks. It also includes the critical examination of existing marketing services.(original abstract)
XX
Przedstawiono cechy zarządzania marketingowego. Podkreślono różnicę pojęć: zarządzanie marketingiem i zarządzanie marketingowe. Opisano przemiany w przemyśle mięsnym związane z adaptowaniem do warunków rynkowych i wynikające z tego zainteresowanie marketingiem. Porównano stan zarządzania marketingiem w polskich zakładach mięsnych, znany z badań własnych, ze stanem standardowym, znanym z literatury. Z analizy tych danych wyciągnięto wniosek, że w dużych zakładach mięsnych stosowane są już elementy zarządzania marketingowego.
EN
Attributes of marketing management was presented in this paper (not management of marketing Department enterprise). Polish meat industry path to marketing was described and state of marketing in meat plants too. Marketing management state in polish meat plants that is known from own research results was compared to standard state that is known from professional literature. A conclusion was drawn from this data: elements of marketing management are already applied in big meat plantas. (original abstract)
XX
Inżynieria marketingowa jest praktycznym zastosowaniem mechanizmów strategii marketingowej w funkcji zarządzania ryzykiem (działaniu, którego poddana jest firma). Można więc przyjąć założenie, że inżynieria marketingowa jest formą zarządzania ryzykiem poprzez marketing.
XX
Głównym zadaniem opracowania jest określenie kierunków zmian orientacji polskich przedsiębiorstw. Ocenie poddano poziom rozwoju zarządzania marketingowego firm oraz zmian jakie nastąpiły w tym zakresie w ostatnich latach. Publikację oparto na wynikach badania ankietowego przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia 2005 r. przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie na losowo wybranej próbie 451 przedsiębiorstw mających dostęp do sieci Internet.
EN
The main objective of this article is to discuss changes in the orientation of Polish enterprises. Foremost, the authors assessed the evolution of marketing management philosophy in Polish enterprises as well as changes that have occurred recently in this area. Because the organisational structure of enterprises should reflect the development of marketing functions, the authors also discuss this issue. This article was based on the results of a national survey conducted using an internet questionnaire administered in November/December 2005 by the Cracow University of Economics on 451 randomly selected Polish enterprises with internet access. (original abstract)
XX
Tematem swoich rozważań uczynił autor istniejące oraz przewidywane warunki, a także szanse i zagrożenia rozwoju marketingu w warunkach polskich. Po krótkiej historii rozwoju marketingu w skali światowej i w Polsce, autor przeanalizował relacje zachodzące pomiędzy prywatyzacją a marketingiem. Do najważniejszych barier rozwoju orientacji marketingowej przedsiębiorstw zaliczył kwalifikacje menadżerów i załóg. Na końcu przedstawił w jaki sposób orientacja marketingowa rozwija się w różnych sferach gospodarki (rynek dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych, usługi, instytucje finansowe).
EN
In this article the author analyses the factors determining the development of marketing in Poland against the background of the transformation of the economy and society. In his introduction the author examines the limited attempts made to implement marketing in practice under the centrally planned economy and the development of marketing in the independent academic world. The author notes the consequences of such actions under the conditions of a developing market economy. Analysing the relationship between marketing and privatisation, the author treats the latter as an important although insufficient lever in the transition of enterprises towards a marketing orientation. A considerable part of this analysis is devoted to the questions of barriers, personnel and skills. In the final part of this article he discusses the development of marketing in different sectors of the economy. (original abstract)
XX
Praca stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 1990-1993 na Lubelszczyźnie w przedsiębiorstwach ze sfery agrobiznesu. Jej celem jest odpowiedź na pytanie, czy i w jakim stopniu objęte analizą przedsiębiorstwa udoskonaliły pod względem marketingowym realizowane modele organizacji i zarządzania.
EN
The paper is a following-up of the research on agricultural businesses, conducted in the region of Lublin in 1990-1993. The objective of the paper is to offer an answer to the question whether the analysed companies have been able to improve their organizational and management models in the perspective of marketing.
EN
Western, Central and Eastern Europe have universal access healthcare systems. The systems in Central and Eastern Europe, however, are characterised by historical and continuing underfunding that results in poor infrastructure and lack of staff incentives. A legacy of the communist concentration on inpatient care is the oversupply of hospital beds which continue to take up a disproportionate amount of the already limited healthcare budget - stopping the more cost effective focus on ambulatory care and preventative medicine. The underfunding and inappropriate allocation have led to the development of a secondary healthcare market within the public system, in which the individual patient is often forced to pay to access a service at the point of delivery which is theoretically free. (fragment of text)
XX
W artykule przedstawiono istotę oraz podstawowe cele marketing społecznego. Omówiono zależności pomiędzy koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi a marketingiem personalnym.
EN
In this paper the authoress presented personnel marketing conception. She gave definition of mentioned idea. Special attention was paid to necessity of equal treatment team and unit approach related to social system in a modern enterprise. The authoress compared personnel marketing with human resources management and pointed out the main differences between the both ideas. In the last part of this paper she presented the most important goals of personnel marketing which decided about its specific character. (original abstract)
XX
Dokonano próby określenia relacji między kulturą a komunikacją marketingową oraz zaprezentowano propozycję ram analizy komunikacji międzykulturowej, która może być wykorzystywana w procesie przygotowywania przekazów międzykulturowej komunikacji marketingowej.
EN
The main goal of the paper is a description and analysis the influence of culture on a specifity of cross cultural marketing communications adressed to consumers. The author presents the evolution of marketing communications' role in a turbulent international environment and systématises some key marketing communication models - Classic Mass Communications, Integrated Marketing Communications and Marketing Network Communications as well as Intercultural Marketing Communications' Model. The main part of paper is devoted to the presentation of so-called Cultural Marketing Analysis Framework which should be used to an evaluation of cross cultural marketing messages. In the conclusions, author suggests that academics and practitioners of marketing should mainly focus their cognitive efforts on the development of tools and procedures which would enable them the use of different national and ethnic cultures as innovation makers in a process of product/brand development. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych dokumentujących zmiany, jakie wystąpiły w okresie polskiej transformacji lat 90. Stanowią one podstawę do oceny postaw rynkowych firm usługowych scharakteryzowanych w układzie: uwarunkowania – działania – rozwój.
EN
The here presented results of empirical research depict changes which took place in times of the Polish transformation in the nineties. They form the basis for evaluation of the market situation of service companies characterized in aspects of: conditioning - activities - development. This enabled us to estimate the implementation stage of the marketing management process in context of the new economic integration. (original abstract)
XX
Najbardziej praktyczną i sprawdzoną teorią działania podmiotów gospodarczych i osiągania sukcesów na rynku stał się marketing. Bez jego znajomości trudno być dziś aktywnym i skutecznie działającym uczestnikiem życia społeczno-gospodarczego. Marketing nie jest wprawdzie zjawiskiem nowym, ale w warunkach polskiej gospodarki jego pojęcie funkcjonuje zaledwie kilka lat. Zachodzące przeobrażenia i zmiany systemowe w naszym kraju (po roku 1989), prowadzące do powstania dojrzałej gospodarki rynkowej, powodują w ostatnich latach wzrost zainteresowania problematyką marketingu. (abstrakt oryginalny)
EN
The transformations and system changes tking place in Poland and leading to the formation of a mature market economy over the last few years have been causing a growth of interest in marketing. Under cuurent conditions of market development and economic pressure on effective management marketing is acquiring greater and greater significance thus proving its practical usefulness. Although marketing is not a new phenomenon it has been functioning in our country for only a few years. A great evolution has taken place in the development, understanding, and implementation of marketing. Modern marketing is extremely dynamic, operating in changeable environment. Therefore new ideas, application instruments, new adaptations of commonly familiar methods are surfacing; on the other hand opinions concerning the disintegration of traditionally formulated marketing are speading. Philip Kotler, the distinguished "expert of expert" in the field of marketing, has pronounced the need to depart from the traditional paradigm of "4P". New marketing challenges require a new kind of marketing utilizing both research and practical achievements of other science and theories. Therefore marketing (the so called metamarketing) is considered to be of interdisciplinary nature. (original abstract)
XX
Realizacja marketingowej koncepcji działania firmy polega nie tylko na wykonywaniu określonych czynności w procesie tworzenia produktów. Jej nieodłącznym, a zarazem bardzo ważnym składnikiem jest dostarczenie produktów odbiorcom. Warunkiem osiągania celów ustalonych w dziedzinie sprzedaży jest więc to, aby wytworzony produkt był zaoferowany konsumentowi zgodnie z jego potrzebami, a więc w odpowiedniej formie oraz we właściwym czasie i miejscu. Spełnienie tego warunku oznacza podjęcie pewnych działań i zastosowanie określonych instrumentów składających się na jeden z elementów marketingu-mix, jakim jest dystrybucja towarów. (abstrakt oryginalny)
EN
Distribution refers to activities that make products available to customers when and where they want to use is a major decision in the development of marketing strategies. A channel of distribution (sometimes called a marketing channel) is a group of individuals and organisations that direct the flow of products from producers to customers. Providing customers benefits should be the driving force behind all marketing channel activities. Buyers'needs and behaviour are therefore important concerns of channel members. Making products available benefits customers. Channels of distribution make products available at the right time, in the right place, and in the right quantity by providing such product-enhancing functions as transport and storage. Although consumers do not see the distribution of a product, they value the product availability that channels of distribution make possible. (original abstract)
XX
Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na najważniejsze problemy związane z procesem ustanawiania cen w przedsiębiorstwie o orientacji marketingowej. Cena stanowi tu tylko jedno z narzędzi marketingu współtworzących znany paradygmat marketingowy w postaci 4P (cena, produkt, promocja i dystrybucja). Szczególny akcent położono na marketingową formułę kształtowania cen oraz jej związki z formułą kosztową i popytową. Sformułowano także podstawowe zasady i cele polityki cen oraz wyboru strategii cen. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper price is considered as an element of marketing-mix. It plays a special role in company's activity which means that it links together all the marketing instruments to fulfill customer requirements and at the same time it generates profits to fulfill company objectives. This article covers three approaches to making prices decisions, i.c.: cost, demand and marketing formula, with an emphasis on the marketing approach to pricing. Despite limitations in cost and demand approaches, they both contribute to setting the upper and lower limits to pricing discretion. Other important inpusts to the pricing decision considered are: company and marketing objectives, company resources, competion and market structure, social and legal aspects and a number of other factors according to the circumstances. The need to take into account all of them makes it essential that a company should establish a framework of pricing policies and procedures to include: prices and company objectives, pricing and marketing strategy, procedures and methods for setting specific prices, price changes, credit and discount policy. Finally it's worth stressing that pricing decisions are a strategic issue. That gives rise to the following implications: -pricing decisions should be made in the context of the overall marketing objectives and strategy, -they should be consistent with other marketing instruments, -they should not place too much emphasis on cost inputs to the decision, to mention just the main ones. Depending on the product life cycle a company can select one of three types of marketing price strategies: market-skiming pricing, market-penetration pricing and market-positioning pricing. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.