Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 231

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available remote Modelowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwach transportowych
100%
PL
W referacie przedstawiono procesy logistyczne w aspekcie optymalizacji systemu obsługi technicznej i ich wpływ na koszty logistyczne przedsiębiorstwa. Przedstawiono również wykorzystanie programu komputerowego lingo extended 7.0. Do rozwiązania określonej sytuacji decyzyjnej w przedsiębiorstwie eksploatującym niejednorodne środki transportu.
EN
The paper presents sense of logistic processes in the aspect of optimizing technical servicing and influence on logistic costs. Modeling process was supported with LINGO Extended 7.0 software. Moreover author presents an example of applying LINGO applications to solving spccified decision situation for the company exploititig non-homogeneous means of transport.
EN
The considerations included in the paper apply to the problem of the multi-criteria evaluation of transportation systems with constraints on delivery times in supply chains. For this reason, the identification of the transport network model and the nature of the configuration of the supply chain itself was carried out. In addition, a review of issues of the multi-criteria evaluation were done with respect to transportation systems. Later, the problem of the transport service of a distribution system were formulated and then, the results were analysed using the multi-criteria method. Finally, the paper examines the impact of the threshold of compliance and the threshold of non-compliance on of the final outcome of the solution.
PL
Rozważania zamieszczone w artykule dotyczą problematyki wielokryterialnej oceny systemów przewozowych przy ograniczeniach na czas dostawy w łańcuchach dostaw. W tym celu dokonano identyfikacji modelu sieci transportowej oraz istoty konfigurowania samego łańcucha dostaw. Ponadto dokonano przeglądu problematyki oceny wielokryterialnej w aspekcie systemów przewozowych. W dalszej części sformułowano problem obsługi transportowej systemu dystrybucji, a następnie przeanalizowano otrzymane wyniki wykorzystując metodę wielokryterialną. W końcowej części artykułu przeanalizowano wpływ wartości progu zgodności i progu niezgodności na wynik końcowy rozwiązania.
4
100%
EN
Issues related to the optimisation of transport systems in which some restrictions on delivery time exist have been discussed. To this end transport systems have been characterised, the input data of the considered optimisation problem have been identified and a respective optimisation task has been formulated. A method to accomplish the task is presented and a computer application capable to solve such issues is characterised. The final part of the paper presents the results of a computational experiment conducted for a sample distribution system.
PL
Z makroekonomicznego punktu widzenia dystrybucja oznacza proces i strukturę przemieszczania towarów od wytwórców do docelowych odbiorców. Stanowi ona zatem wyodrębniony zbiór kanałów rynku i sprzężeń między nimi. Integralną częścią systemu dystrybucji są systemy przewozowe jako elementu systemu transportowego, których celem działania jest optymalne zaspokajanie potrzeb transportowych zgłaszanych na danym obszarze. Rozważania zamieszczone w artykule dotyczą problematyki optymalizacji systemów przewozowych, które realizują zadania przewozowe przy losowym popycie występującym w systemie dystrybucji. W tym celu dokonano identyfikacji modelu systemu przewozowego, oraz sformułowano zadanie optymalizacyjne dla obsługi transportowej rynku.
5
Content available Potencjał systemu przewozowego i jego ocena
100%
PL
W artykule omówiony został problem potencjału systemu przewozowego oraz jego ocena. W tym celu dokonano identyfikacji systemu przewozowego oraz ich klasyfikacji. Ponadto przedstawiono model systemu przewozowego oraz scharakteryzowano jego elementy, przedstawiono zapis formalny modelu systemu przewozowego. Szczególną uwagę zwrócono na potencjał systemu przewozowego i jego ocenę w aspekcie realizacji zadań przewozowych. Przedstawiono formalny zapis potencjału systemu przewozowego oraz zdefiniowano wskaźniki jego oceny zarówno cząstkowe jak i wskaźnik ogólny. Teoretyczne aspekty związane z potencjałem systemu przewozowego i jego oceny zweryfikowano na przykładzie problemu badawczego, który został przedstawiony w końcowej części artykułu.
EN
The article discusses the problem of potential of transportation system and its evaluation. For this purpose, the identification of the transportation systems and their classification were done. More over the transportation system model, its elements and mathematical formulation were performed. Particular attention has been paid to the potential of the transport system and its evaluation in terms of the transportation task realization. Also the mathematical formulation of the potential of transportation system and its partial and general evaluation indicators were presented. The theoretical aspects of potential of transportation system and its assessment were verified on the calculation example, which was presented at the end of the article.
PL
W referacie przedstawiono problem dystrybucji dóbr z wykorzystaniem wielokryterialnej metody wspomagania decyzji. Analiza problemu realizowana była dwuetapowo, w pierwszym etapie sformułowano zadanie optymalizacyjne obsługi transportowej, a następnie przeprowadzono ocenę uzyskanych rozwiązań wykorzystując metodę wielokryterialną. Do rozwiązania problemu wykorzystano programy komputerowe OPTYMALIZACJA TRAS ODWOZU oraz EKSPERT.
EN
The paper discuses problem of goods distribution with multicriteria method as a decision supporting tool. The problem analysis was realized in two stages. In the first stage optimization task for transportation services was formulated and in second stage gathered solutions were evaluated with multicriteria method. In order to solve the problem author uses computer programs: TRANSPORT ROUTE OPTIMISATION and EKSPERT.
PL
Z makroekonomicznego punktu widzenia dystrybucja oznacza proces i strukturę przemieszczania towarów od wytwórców do docelowych odbiorców. Stanowi ona zatem wyodrębniony zbiór kanałów rynku i sprzężeń między nimi. Integralną częścią systemu dystrybucji są systemy przewozowe jako elementu systemu transportowego, których celem działania jest optymalne zaspokajanie potrzeb transportowych zgłaszanych na danym obszarze. Rozważania zamieszczone w artykule dotyczą problematyki optymalizacji systemów przewozowych, które realizują zadania przewozowe przy losowym popycie występującym w systemie dystrybucji. W tym celu dokonano identyfikacji modelu systemu przewozowego, oraz sformułowano zadanie optymalizacyjne dla obsługi transportowej rynku.
EN
From the macroeconomic point of view distribution is a process and structure of transport goods from producers to final consumers. It makes up so the distinguished gathering of the channels of the market and couplings between them. Transport systems are integral part of distribution systems as the element of the forwarding system aiming in optimal fulfilling forwarding needs notified on the given area. Considerations put in the article relate to the problems of the optimization of the transport systems which realize transport tasks near random demand stepping out in the system of the distribution. Transportation system model was identified. Optimization task of servicing transportation market was formulated.
PL
Nieodłącznym elementem wspomagającym proces przepływu towarów w łańcuchu dostaw jest transport, który bezpośrednio wpływa na sprawność realizowanych procesów logistycznych. Niezbędne, zatem staje się określenie związków transportu z otoczeniem wyrażających się w wielkości zapotrzebowań na usługi przewozowe zgłaszane przez otoczenie oraz sposobu ich realizacji przez system transportowy. Zasoby definiowane, jako czynniki wytwórcze posiadane lub kontrolowane przez firmę, również firmę transportową, determinują realizację zadań przewozowych i wpływają na racjonalizację systemu przewozowego. W artykule przedstawiono wybrane aspekty racjonalizacji systemów przewozowych w łańcuchu dostaw przy ograniczonych zasobach, jakimi w rzeczywistości dysponuje firma transportowa. Uwzględniając wielkość zadań przewozowych oraz zasoby, jakimi dysponuje firma zaproponowano metodologię formułowania zadania optymalizacyjnego w aspekcie organizacji systemu przewozowego. Ponadto w artykule przedstawiono również studium przypadku dotyczące racjonalizacji systemu przewozowego przy ograniczonych zasobach, jakim dysponuje firma.
EN
Transport is the inherent element supporting goods flow process in supply chain and directly affecting the efficiency of logistics process. Therefore it becomes necessary, to prescribe connections between transport and its surroundings defined as the size of a transport services demand reported by the surroundings and the method of its realization by the transportation system. Resources defined as a set of production factors owned or controlled by the company, also the transportation company determines the realization of the transportation tasks and affects the rationalization of the transportation system. The article presents selected aspects of the rationalization of the transportation systems in the supply chain with limited resources, which are in fact at the transport company disposal. Including the size of the transportation task and the company available resources, the methodology of the optimization tasks formulation in terms of transportation system organization was proposed. In addition, the article presents a case study on the rationalization of the transportation system with limited resources, which are at company disposal.
EN
The paper presents the problem of designing transportation system for goods distribution with usage of multicriteria decision supporting method. The general characteristic of transportation system as an element of distribution system was presented. Moreover, the distribution system was identified as a one of the most important elements of supply chain which aims in making products available in place and time matching client needs. In further part the problem was mathematically formalized to optimization task. Analyzing the problems of modeling conveying system forces claim that decisions taken within area of transport organization consist in solving complex decision problems. Complexity follows from the demand of best decision according to many aspects. Solution must ensure othe best realization of all partial criteria (aims) taken into account during decision making process. The article contains characteristics of methods of multicriteria evaluation with regard to short literature review. The emphasis was placed on ELEKTRA and MAJA methods which can be applied in the evaluation of complex decision problems in transportation systems. The last part of the article is verifies of presented issues by tneans of numerical experiment.
14
Content available remote System transportowy i jego ukształtowanie w Systemie Logistycznym Polski
100%
PL
W artykule dokonano identyfikacji i charakterystyki infrastruktury transportu jako elementu niezbędnego do efektywnego funkcjonowania Systemu Logistycznego Polski. Ponadto zwrócono uwagę na parametry charakteryzujące infrastrukturę oraz potrzebę opracowania jednolitej bazy danych z podstawowymi charakterystykami infrastruktury transportu. Artykuł zawiera również identyfikację wybranych wskaźników oceny infrastruktury oraz wizualizację wybranych charakterystyk z wykorzystaniem aplikacji komputerowej VISUM.
EN
The article presents identification and characterization of transport infrastructure which is needed element for effective functioning of the Logistics System of Poland. Moreover attention was paid to parameters that characterize the infrastructure and the need of developing a uniform database of the basic characteristics of transport infrastructure. The article contains the identification of selected indicators to assess infrastructure as well as visualization of selected characteristics with the usage of computer application VISUM.
16
Content available remote Wybrane aspekty modelowania obsługi transportowej w podsystemach dystrybucji
100%
PL
Z makroekonomicznego punktu widzenia dystrybucja oznacza proces i strukturę przemieszczania towarów od wytwórców do docelowych odbiorców. Stanowi ona zatem wyodrębniony zbiór kanałów rynku i sprzężeń między nimi. Integralną częścią systemu dystrybucji są systemy przewozowe jako elementu systemu transportowego, których celem działania jest optymalne zaspokajanie potrzeb transportowych zgłaszanych na danym obszarze. Rozważania zamieszczone w artykule dotyczą problematyki optymalizacji systemów przewozowych, które realizują zadania przewozowe przy losowym popycie występującym w systemie dystrybucji. W tym celu dokonano charakterystyki systemu dystrybucji oraz identyfikacji systemu przewozowego jako jednego z podsystemów dystrybucji. W dalszej części artykułu dokonano formalizacji elementów systemu przewozowego oraz sformułowano zadanie optymalizacyjne dla obsługi transportowej rynku przy losowym popycie.
EN
The distribution marks process and the structure of moving goods from producers to target recipient from the macro-economics of the point of the sight. She makes up so the distinguished gathering of the channels of the market and couplings between them. Transport systems are the integral part of the system of the distribution as the element of the forwarding system the optimum satisfy of forwarding needs notified on the given area is the whose aim of the working. Considerations put in the article relate to the problems of the optimization of the transport systems which realize transport tasks near random demand stepping out in the system of the distribution. Execute the identification of the model of the transports system in this aim, and formulate the task optimization for the forwarding service of the market.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.