Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł podejmuje zagadnienia dotyczące wybranych aspektów funkcjonowania łańcuchów dostaw, w których występują centra logistyczne. Wskazuje jak powstają nieprawidłowości w łańcuchach, objawiające się występowaniem efektu byczego bicza oraz w jaki sposób centra logistyczne mogą te nieprawidłowości zniwelować. Prezentuje również możliwości zastosowania technologii ECR w łańcuchach dostaw.
EN
Article tackles the issue on selected aspects of the supply chains in which there are logistics centers. Indicates how deficiencies occur in chains, as manifested by the presence of bull whip effect and how the logistics centers can overcome these deficiencies. It also presents the applicability of the ECR technology in supply chains.
PL
Artykuł podejmuje zagadnienia związane z minimalizowaniem efektu byczego bicza w łańcuchach dostaw. Wskazuje, w jaki sposób operatorzy logistyczni wpływają na prognozowanie i zamawianie zapasów, tak aby uzyskać oszczędność kosztów w łańcuchach dostaw. Prezentuje możliwości zastosowania technologii ECR w łańcuchach dostaw.
EN
Article tackling the issue of minimizing the bull whip effect in supply chains. Indicates that the methods can be used to make the best forecasting and ordering of stocks in order to achieve cost savings. It shows the technology can be applied in the ECR supply chains, as well as indicate the role of logistics providers.
PL
Wraz ze zmianami rynkowymi przed przedsiębiorstwami branży mleczarskiej stoi konieczność zmian funkcjonowania na rynku. Dostosowanie się do nowych konkurentów wymusza zmiany w obranych strategiach działania tych przedsiębiorstw.
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia strategii jakie przyjmują i realizują przedsiębiorstwa z branży usług logistycznych w Polsce oraz trendy występujących w tym obszarze w Europie, z uwzględnieniem założeń strategii "Europa 2020".
EN
Summary: article presents a strategy issues that companies adopt and implement the logistics industry in Poland and the trends occurring in this area in Europe, including the assumptions of "Europe2020".
PL
Jednym z najważniejszych wyzwań zarządzania logistycznego są dziś niewątpliwie synergiczne efekty rosnącej złożoności i zmienności, zarówno podmiotów gospodarczych, jak 18 Logistyka 6/2014 i powiązań między nimi. W artykule zdefiniowano systemy złożone i omówiono specyfikę ich zachowań. Wskazano na korzyści podejścia systemowego w opisie i modelowaniu procesów zarządzania logistycznego. Podejście systemowe w zarządzaniu logistycznym umożliwia zintegrowane i kompleksowe zarządzanie przepływami w świecie coraz bardziej złożonych systemów gospodarczych.
PL
W ostatnich latach firmy rolno-spożywcze szukają nowych rozwiązań w teoriach i praktykach strategii logistycznych, celem usprawnienia działalności i podniesienia swojej konkurencyjności. Logistyka stosowana w rolnictwie jako proces planowania, kontrolowania i organizowania przepływu materiałów dba o koszty, czas dostarczania produktów i wydajność pracy. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia zastosowania w rolnictwie odpowiednich środków transportu. W artykule opisano najnowsze modele samochodów firmy Mercedes-Benz wyprodukowane z myślą o ekonomiczności pracy w agrobiznesie.
EN
In recent years, agri-food industry companies have been searching for new solutions in theories and practices of logistics strategies, aiming at improving their operations and growing their competitive advantage. Logistics in agriculture as a process of planning, monitoring and organizing of goods flow processes, deals with costs, goods delivery time and work efficiency. The aim of the present article is to present the importance of using proper means of transport in agriculture. This paper describes the latest Mercedes-Benz cars manufactured to increase the cost-effectiveness of work in agribusiness.
14
Content available Polish youth on the European labour market
63%
EN
The starting point of this article is to attempt to analyze the current situation on the labor market in Europe. In order to characterize the European market the authors focused on the latest strategy called "Europe 2020" which aims to harmonize the functioning of the European market, to increase the competitiveness and productivity of the European economy by creating new jobs and higher standards of living. In the following part of the paper the authors present the new role of Polish universities. In this context, they have presented the skills and competencies of Polish graduates and university students as well as their chances of finding an interesting job in the EU.
PL
Punktem wyjścia niniejszego artykułu jest próba analizy obecnej sytuacji na rynku pracy w Europie. W celu scharakteryzowania rynku europejskiego autorzy skupili się na najnowszej strategii zwanej "Europa 2020", która ma na celu harmonizację funkcjonowania rynku europejskiego, w celu zwiększenia konkurencyjności i produktywności europejskiej gospodarki poprzez stworzenie nowych miejsc pracy i podniesienie standardów życia. W dalszej części artykułu autorzy przedstawiają nową rolę polskich uczelni wyższych. W tym kontekście, zaprezentowali umiejętności i kompetencje polskich absolwentów i studentów wyższych uczelni, a także ich szanse na znalezienie ciekawej pracy w UE.
15
Content available Innovative projects in enterprises
63%
EN
With the competitive market conditions, enterprises are increasingly often forced to develop. The development is ensured by innovations implemented in the form of projects. The aim of this study was to present the potential and outcomes of innovative activities in enterprises. Management of innovative projects was also emphasized as providing opportunities for the development of enterprises, supported within various EU and national programmes. The effects of an innovative project were illustrated based on a project implemented in a maintenance enterprise operating in the energy sector.
PL
W gospodarce krajowej energetyka należy do strategicznych gałęzi przemysłu. Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej jest warunkiem funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw gospodarce narodowej. Energetyka zasila wszelkie procesy w skali kraju i dlatego podstawową kwestią w przypadku energii elektrycznej jest ciągłość i bezpieczeństwo jej dostaw do finalnych odbiorców. Jednym z warunków ciągłego i niezakłóconego procesu produkcji energii elektrycznej w elektrowniach cieplnych jest sprawny system transportu i zapasów.
EN
The energy sector is one of the strategic industries in the national economy. The article shows the role of the transport and supplies systems as the element of the logistics system of the thermal power plants. Reliability and continuity of electricity supply is a precondition for all companies. The central issue in the case of energy is continuity and security of supplies to the nal customers. The main problem of continuous and uninterrupted electricity production process is an efficient transport and supply system.
PL
W artykule podjęto próbę przedstawienia, jak na przestrzeni lat, zmieniała się rola portów morskich. Porty w Europie musiały dostosować się do obsługi znacznie większego ruchu żeglugi towarowe. Porty przestały pracować indywidualnie stając się częścią globalnego łańcucha dostaw. Porty aby mieć silną pozycję w ruchu morskim dążą do współpracy z innymi portami i transportem lądowym. Obecnie poprzez swoją wielofunkcyjność stały się integralną częścią logistyki transportu mając znaczący wpływ na proces zarządzania łańcuchem dostaw. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano etapy rozwoju europejskich portów morskich, zwracając szczególną uwagę na procesy zarządzania w logistyce morskiej. Następnie przedstawiono współczesne tendencje zarządzania portami. Artykuł zamykają rozważania na temat sytuacji portów polskich i ich działań restrukturyzacyjnych.
EN
The present article serves as an attempt to show how, over the past years, the role of seaports has changed. European ports have had to adapt to handling considerably greater cargo shipping activities. The ports stopped working individually, thus becoming a part of global supply chain. Ports, in order to retain a strong position in maritime traffic, aim at cooperating with other ports and land transport units. Presently, through their multifunctioning, they have become and integral part of transport logistics, thus having significant impact on supply chain management processes. The first part of the article characterizes stages of European seaports' role, with particular focus on management processes in maritime transport. Then, there have been depicted modern tendencies in port management. The concluding deliberations are on the topic of Polish ports' situation and their restructuring operations.
PL
Czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw jest ich konkurencyjność zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, jest poziom ich innowacyjności. Poszukiwania innowacji, innowacyjnych rozwiązań obejmuje coraz więcej firm w tym i firmy logistyczne, jak i samą logistykę. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw zależy od wielu czynników zarówno o charakterze zewnętrznym jak i wewnętrznym z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Celem opracowania jest analiza porównawcza zewnętrznych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw w poszczególnych regionach Polski.
EN
Changing tastes of customers and the permanent development of technology are forcing entrepreneurs to expand agile attributes of supply chains. Agility allows for quick response to stimuli, but this requires adequate competence and resources, which is often hard for single businesses primarily in terms of their run and support. The attendance in the market is extorting need for the cooperation and integration in terms of innovation. The paper describes an agile supply chains and networks of entities participating in cluster as an example of a common strategy calls itself a hybrid of a lean manufacturing and agility in market relations.
EN
The authors made an attempt to present logistics strategies applied in maritime transport in Poland. First, they review logistics strategies used in great seaports of European Union. Then, they describe the role of Polish maritime ports in global supply chain. Ports, in order to have a strong position in maritime traffic, pursue cooperation with other ports and road traffic. Presently, with their multifunctional nature, ports have become an integral part of transport logistics, and have a great influence on the supply chain management process. The article is closed by deliberations on the position of Polish ports as compared to other European ports and their restructuring measures. The article was based on the literature analysis of logistics strategies. Selected publications on maritime transport have been analysed. Comparative synthesis of logistics strategies applied in Polish and European ports has been applied basing on English, German and Polish literature.
PL
Autorzy podjęli próbę przedstawienia strategii logistycznych stosowanych w transporcie morskim w Polsce. Opisali strategie logistyczne wykorzystywane w wielkich portach morskich w Unii Europejskiej. Następnie przedstawili rolę polskich portów morskich w globalnym łańcuchu dostaw. Porty, aby mieć silną pozycję w ruchu morskim, dążą do współpracy z innymi portami i z transportem drogowym. Obecnie porty mają wielofunkcyjny charakter, porty stały się integralną częścią logistyki transportu i mają duży wpływ na proces zarządzania łańcuchem dostaw. Artykuł przedstawia stanowisko polskich portów na Tel portów europejskich Artykuł oparto na analizie literatury dotyczącej strategii logistycznych. Analizie poddano wybrane publikacje dotyczące transportu morskiego. Syntezę porównawczą strategii logistycznych stosowanych w polskich i europejskich portach oparto o literaturę angielską, niemiecką i polską.
PL
Innowacyjność gospodarki jest wynikiem powiązań pomiędzy trzema sektorami: przemysłem, nauką i rządem. Bardzo duże znaczenie przywiązuje się do roli wiedzy i kapitału intelektualnego, traktując te czynniki jako wytyczne sukcesu przedsiębiorstwa. Coraz mniejszą rolą odgrywają czynniki wytwórcze: ziemia, kapitał i praca. Innowacyjność wpływa na konkurencyjność, pozycję gospodarki w świetle międzynarodowym. W artykule omówiono poziom innowacyjności przedsiębiorstw krajów Unii Europejskiej oraz pozycję Polski na ich tle, a także proces wspierania innowacyjności i kreatywności poprzez skuteczną politykę innowacyjności prowadzoną przez rząd. Nakłady na badania i rozwój mają kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości, a przez to na wzrost konkurencyjności w czasach ciągłych zmian i wahań (internacjonalizacja, globalizacja, dynamiczny postęp technologiczno-cywilizacyjny).
EN
Innovation is the result of economic ties between the three sectors: industry, academia and government. Attaches great importance to the role of knowledge and intellectual capital, treating these factors as a guideline success of the company. Diminishing the role played by factors of production: land, capital and labor. Innovation contributes to the development of competitiveness, the position of the economy in the light of international. In this article an attempt is made to present the level of innovation in the European Union, the determination of Polish, as well as discuss the process of promoting innovation and creativity through effective innovation policy. Expenditures for research and development are crucial for the development of entrepreneurship and thereby to increase competitiveness in times of constant change and variation (internationalization, globalization, the dynamic progress of technology and civilization).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.