Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Qualitative coefficients
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Praca dotyczy konstrukcji i sposobu -wykorzystania ilościowego wskaźnika agregującego informację zawartą w wielowymiarowej bazie danych jakościowych. Przykładem takich baz danych są oceny jakościowe pozyskane na drodze badań ankietowych, sondaży itp., dotyczące bezpośrednio niemierzalnych zjawisk ekonomicznych albo społecznych. W artykule rozważono szczegółowo przydatność takiego wskaźnika do analizy zmian aktywności gospodarczej w sektorze budowlanym w Polsce.(abstrakt oryginalny)
2
Content available remote Istota jakości życia w koncepcji zrównoważonego rozwoju
75%
XX
Celem artykułu jest analiza zagadnienia jakości życia w koncepcji zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu skupiono się na wyjaśnieniu, czym jest jakość życia, przedstawiono zarys koncepcji zrównoważonego rozwoju, a następnie odniesiono się do istoty jakości życia według tej koncepcji. Niniejsze rozważania mają charakter teoretyczny i stanowią przegląd literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to analyze the issue of quality of life in the concept of sustainable development. The study focuses on explaining what is the quality of life and also presents an outline of the concept of sustainable development. Next, reference to the essence of the quality of life in the concept of sustainable development. These considerations are theoretical and provide an overview of the literature. (original abstract)
XX
Do sprawnego podejmowania decyzji oraz porównywania jakości różnych obiektów lub do oceny zmian jakościowych tego samego obiektu w czasie istnieje potrzeba zagregowania wartości wielu cech obiektu za pomocą jednego wskaźnika. Syntetyczny wskaźnik jakości opisuje jakość obiektu za pomocą jednej liczby pochodzącej z założonego przedziału zmienności, np. <0;1>. Jednym z podstawowych problemów przy konstruowaniu syntetycznych wskaźników jakości jest sprowadzenie wartości cech obiektu wyrażonych w różnych jednostkach miar do takiej samej skali względnej. Wobec różnorodności definicji pojęcia jakości w literaturze dla potrzeb rozważań w niniejszym artykule przyjęto definicję za normą ISO 9000:2005 w tłumaczeniu zapisanym w normie PN-EN ISO 9000:2006 w punkcie 3.1.1, jako: "stopień, w jakim zbiór inherentnych3 właściwości spełnia wymagania". (fragment tekstu)
EN
Normalization of inherent characteristic values is one of key steps in construction of composite quality indicators. The selected normalization method influences the quality of the entire indicator. In this article outside of the normalization methods presented in the literature the author suggested methods using the function whose domain is an unbounded interval and codomain is an open interval. In addition, he proposed a method based on function approximation to the critical value of inherent characteristics. (original abstract)
XX
Choć koncepcja jakości życia i badania nad nią zyskują coraz większą wagę w nauce, wciąż nie ma pełnej zgody co do samej definicji tego pojęcia. Najważniejsza linia podziału przebiega pomiędzy definicjami subiektywnymi i obiektywnymi. Subiektywne określenia jakości życia, choć dobrze współgrają z poczuciem zadowolenia z życia jednostek, nastręczają wielu trudności pomiarowych. Dzieje się tak głównie z powodu rozmaitych obciążeń poznawczych i afektywnych, jakimi obarczone są odpowiedzi respondentów pytanych o subiektywną jakość ich życia. Ponadto, nawet subiektywne odczucia mogą dotyczyć albo satysfakcji z życia jako całości, albo chwilowego zadowolenia, przy czym w badaniach nie jest łatwo oddzielić te różne aspekty. Z drugiej strony, obiektywne wskaźniki jakości życia są łatwiejsze do zmierzenia, jednakże wydawać się mogą arbitralne, jeśli nie mają uzasadnienia w postaci jakiegoś odniesienia do subiektywnego dobrostanu. Pomimo możliwych zastrzeżeń, to właśnie obiektywne wskaźniki są lepszą podstawą formułowania wytycznych politycznych i jako takie stały się częścią definicji zrównoważonego rozwoju. Jakość życia, obecnych i przyszłych pokoleń, jest zarówno punktem wyjścia określenia, w jaki sposób powinien dokonywać się rozwój, jak i celem takiego zrównoważonego rozwoju. Niniejszy artykuł jest krótkim przeglądem koncepcji związanych z subiektywnymi i obiektywnymi określeniami jakości życia, trudnościami z nimi związanymi oraz współzależnościami z koncepcją zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
Although most of scientists engaged in quality of life researches agree in many aspects of the definition of the very subject of their discipline, there are also many controversies. The main parting line divides objective and subjective definitions of quality of life, which, however, by many researchers are treated as complementary. Subjective indicators of quality of life, although better complying with the sense of well-being of individuals, are often difficult to be measured, because of cognitive and affective biases of humans. Objective indicators, although less inconvenient in finding their values, may seem to be arbitrary ones and require justification, possibly by implying their interdependence with subjective sense of quality of life. On the other hand, objective indicators are strictly connected with the definition of sustainable development: quality of life is a substantial part of the definition of sustainable development, while sustainability of development seems to be necessary for high quality of human life. This paper is a short review of the main concepts concerning quality of life and its relationship with sustainability of development.(original abstract)
XX
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań nad zmianą właściwości fizykochemicznych oleju (słonecznikowego, rzepakowego), który naświetlano lampą kwarcową z filtrem o długości promieniowania 365 nm przez 14h w okresie dwudniowym. Do oceny zmian zachodzących w olejach wykonano pomiary lepkości oraz wybranych wskaźników jakościowych. Analizowano też skład wyższych kwasów w obu olejach. Zarówno w przypadku oleju rzepakowego, jak i słonecznikowego z dodatkiem BHT zaobserwowano zahamowanie procesu tworzenia wodoronadtlenków, jak również wtórnych produktów utleniania. Kwasowość olejów po naświetlaniu selektywnym nieznacznie wzrosła. Odnotowano także niewielki wzrost zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych w stosunku do nasyconych kwasów tłuszczowych w analizowanych olejach. Przeprowadzone badania wykazały aktywność 2,6-bis-(t-butylo)-4-metylofenolu przy dodatku 0,02% tego przeciwutleniacza do obu olejów. (abstrakt oryginalny)
XX
Celem pracy jest przedstawienie podstaw nowej polskiej metody monitoringu hydromorfologicznego rzek (MHR), która w Polsce będzie wdrażana od 2010 roku(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of valuation of surface water bodies is to determine if, according to theWater Framework Directive, they will achieve good ecological status or potential by the year 2015. The new MHR method makes possible valuation of river hydromorphology. The method takes into account many EU and national regulations, if the availability of existing source materials, the present implementation of the Water Framework Directive as well as economic and organizational conditions.The method is based on assessment off our elements:hydrological regime, river continuity, and river bed and flood valley morphological conditions. Each element under goes digital evaluation on the basis of parameters and attributes. This allows to take in consideration many very different factors. The monitoring of hydromorphological elements renders possible qualitative classification and river ecosystem valuation. This constitutes the basis for diverse economic considerations(original abstract)
7
Content available remote Poprawa jakości życia jako imperatyw zrównoważonego rozwoju
75%
XX
W opracowaniu podjęto próbę dokonania oceny wpływu realizacji unijnej strategii zrównoważonego rozwoju na jakość życia. Aktualność problemu wiąże się z tym, że skutki kryzysu gospodarczego z 2008 r. są nadal odczuwane przez miliony ludzi, również w Europie, w postaci pogorszenia się warunków życia i pracy, wzrostu bezrobocia i rosnących dynamicznie nierówności dochodowych. W związku z tym wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia zamierzonych celów gospodarczych przy uwzględnieniu uwarunkowań społecznych i środowiskowych zasługują na baczną uwagę. W opracowaniu przeanalizowano pojęcia jakości życia i szczęścia oraz najczęściej wykorzystywane indeksy jakości życia. Na podstawie raportów przygotowanych przez organizacje międzynarodowe, Eurostat oraz Komisję Europejską starano się ocenić rzeczywisty wpływ realizowanych strategii rozwoju na dobrostan obywateli.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper attempts to evaluate what impact the implementation of the EU Sustainable Development Strategy has had on the quality of life. This problem is relevant today, as millions of people, also in Europe, are still experiencing the negative impacts of the economic crisis of 2008 in the form of deteriorating living and working conditions, increasing unemployment and dynamically growing income inequality. Therefore, any undertakings aimed at achieving the desired economic goals, taking into account all social and environmental aspects, deserve close attention. The paper analyses the concepts of quality of life and happiness, as well as the most commonly used quality of life indicators. Based on the reports prepared by international organizations, Eurostat and the European Commission an attempt has been made to assess the real impact of the realised development strategies on the welfare of citizens.(original abstract)
XX
Celem poniższych rozważań jest ocena wartości poznawczych oraz formalnostatystycznych jakościowych wskaźników złożonych szacowanych w Polsce. Analiza empiryczna obejmuje szeregi czasowe indeksów klimatu oraz odczuć ekonomicznych, obliczonych dla przemysłu przetwórczego ogółem na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu we współpracy z GUS. Analizowane tutaj wskaźniki klimatu dotyczą zarówno sytuacji gospodarczej ogółem, jak i poszczególnych elementów procesu gospodarowania, tj. popytu, produkcji i zobowiązań finansowych. Okres poddany analizie to VI 1992-IX 1995, a jego wybór był uwarunkowany względami formalnymi, związanymi z dostępem w pożądanych przekrojach cza-sowych i przestrzennych do porównywalnych danych empirycznych. (fragment tekstu)
EN
The author presents the results of an empirical analysis of indices of economic activity based on a sample investigation which was conducted in manufacturing industry from June 1992 to September 1995. The analysis confirms the thesis that the qualitative indices are highly sensible to changes that occur in both enterprises and the economy. Hence, they can be useful for diagnostic as well as forecasting purposes. Indices of economic climate as well as those economic perceptions display a high degree of compatibility with the real dynamics of production. However, the time series available are too short for the determination of existence of lags and leads between them, and thereby for the determination of the predictive value of qualitative indices. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera analizę możliwości dostosowania złożonych wskaźników jakościowych, liczonych na podstawie wyników badań ankietowych GUS, do standardów stosowanych w Unii Europejskiej. Analiza obejmuje dane empiryczne publikowane przez GUS, szacowane na podstawie informacji uzyskiwanych jako odpowiedzi na pytania ankiety koniunkturalnej, wykorzystywanej do badania kierunków zmian aktywności gospodarczej w przemyśle przetwórczym, budownictwie oraz handlu detalicznym.
EN
The paper presents several composite indicators of business activity based on the CSO survey data for manufacturing, construction, and retail trade, developed according to EU concepts and standards. (short original abstract)
XX
Przedstawiono porównanie kształtowania się wybranych jakościowych wskaźników koniunktury w budownictwie dla województwa poznańskiego i Polski w okresie od stycznia 1995 do września 1997 w przekroju form własności oraz wielkości przedsiębiorstw (bez największych). Analizie poddano szeregi czasowe przedstawiające wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunkturalnego oraz wskaźników prostych odnoszących się do oceny portfela zamówień, wartości produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej.
EN
The main aim of this article is to present the development of the chosen business conditions survey method in the proveince of Poznań and to compare them with their equvalents for whole country. The paper analyses data from the period of January 1995- September 1997, taking into account the forms of ownership and the size of enterprises. The studies covered the time series which presented the values of a complex indicator, i.e. the indicator of general business climate, as well as the simple indicators as regards the assessment of demand (portfolio of orders), the value of construction-assembly production and the financial situation. (short original abstract)
11
Content available remote Determinanty oceny jakości działań w organizacjach publicznych
63%
XX
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące formalnych i teoretycznych podstaw oceny jakości działań w organizacjach publicznych. Wyjaśniono pojęcia: podmiot publiczny i organizacja publiczna. Przedstawiono syntezę charakterystyki strategii "Sprawne Państwo 2020". Przeprowadzono analizę porównawczą celów strategii i ich wskaźników oraz omówiono jej wyniki. Zinterpretowano normatywną definicję jakości w kontekście organizacji publicznych. Przedstawiono również pojęcie wartościowania jakości z uwzględnieniem międzynarodowych wskaźników jakości w administracji publicznej. Zaproponowano podejście umożliwiające przeprowadzanie oceny jakości działań w organizacjach publicznych. W podsumowaniu zawarto syntezę uwarunkowań oceny jakości działań organizacjach publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents considerations regarding the formal and theoretical basis for assessing the quality of activities in public organizations. The notions of public entity and public organization are explained. The synthesis of the characteristics of the strategy "Efficient State 2020" is presented. A comparative analysis of the objectives of the strategy and their indicators was carried out and their results were discussed. The normative definition of quality has been interpreted in the context of public organizations. The concept of quality evaluation has also been presented, taking into account international quality indicators in public administration. An approach was proposed to enable the assessment of the quality of activities in public organizations. The summary contains a synthesis of conditions for the assessment of the quality of activities of public organizations.(original abstract)
XX
Nakłady na edukację są często wskazywane jako czynnik decydujący o jakości edukacji, wyrażanej najczęściej osiągnięciami edukacyjnymi uczniów mierzonymi wynikami egzaminów zewnętrznych. Doniesienia zawarte w literaturze na temat badań nad edukacyjną funkcją produkcji nie są zgodne co do wskazanego założenia, spotykane są zarówno doniesienia o pozytywnym wpływie nakładów na jakość edukacji, jak i o braku istotności takiego wpływu. Przedstawione problemy sprawiły, że jako cel badań przyjęto wykazanie wpływu poziomu nakładów na edukację ponadpodstawową na osiągnięcia edukacyjne uczniów. Badania przeprowadzono na losowej grupie 100 powiatów, wytypowanych po 20 z każdej z pięciu klas powiatów zależnie od poziomu rozwoju społecznego. Dane pozyskane z Banku Danych Lokalnych obejmowały lata 2012-2014, a dane o osiągnięciach egzaminacyjnych dotyczyły 2015 r. Analizy przeprowadzono, stosując jednowymiarową i wieloczynnikową analizę ANOVA. Wykazały one większe znaczenie poziomu nakładów dla wskaźnika edukacji na poziomie gimnazjum, a mniejsze znaczenie na poziomie edukacji ponadgimnazjalnej. Stwierdzono statystycznie istotne różnice tylko pomiędzy skrajnymi klasami w edukacji na poziomie liceum oraz edukacji wyrażanej zagregowanym wskaźnikiem edukacji obejmującym edukację gimnazjalną i ponadgimnazjalną.(abstrakt oryginalny)
EN
Education inputs are often presented as an essential determinant of education quality, usually expressed in the form of students educational performance represented by the results of external exams. Authors concerned with the educational function of production are not unanimous as to the above assumption - some argue that the inputs have a positive impact on the quality of education while others state that they have no such impact. The above-mentioned issues prompted the present author to pursue a research aim which consisted in demonstrating the impact of secondary education inputs on the educational performance of students.The study covered a random group of 100 districts, selected to represent five categories depending on the level of Local Human Development Index (with 20 districts per one category). Data on education inputs were obtained from the Local Data Bank and covered a period between 2012-2014, while exam performance data referred to 2015. All data were analysed using univariate and multivariate analysis of variance. The analysis demonstrates that education input levels were more significant at lower secondary school level. They have been found to be less significant at secondary school level; statistically significant differences have been identified only between extreme categories at secondary education level and for the aggregated index covering lower secondary school and secondary school education levels.(original abstract)
XX
Wartość odżywcza pitnych soków, która jest jedną z podstawowych cech składowych ich jakości, zdeterminowana jest w głównej mierze udziałem surowca owocowego w gotowym produkcie. Poprawna ocena jakości pitnych soków owocowych powinna obejmować - obok badań sensorycznych i badań tzw. "bezpieczeństwa produktu" - oznaczanie wskaźników informujących o ewentualnym zepsuciu mikrobiologicznym, jak również oznaczanie wskaźników pozwalających wnioskować o udziale surowca owocowego w gotowym produkcie. Wskaźniki jakości, pozwalające wnioskować o udziale surowca owocowego w sokach pitnych, mogą pełnić równocześnie rolę mierników ich wartości odżywczej. Według szeregu opracowań z zakresu badania jakości soków owocowych ogólnie przyjętymi wskaźnikami jakościowymi pozwalającymi wnioskować o udziale surowca owocowego w tych produktach są: ekstrakt bezcukrowy oraz popiół ogólny. Wymienione wskaźniki są równocześnie powszechnie przyjętymi podstawowymi miernikami wartości odżywczej pitnych soków owocowych. (fragment tekstu)
EN
Quality indicators pointing to an actual content of fruit raw material in fruit juices and juice beverages are: sugar-free extract (to a limited extent) and general ash and also a "residual extract" - an indicator proposed by the authors. This indicator should be adopted as obligatory for the testing of fruit juices and fruit beverages. In the article the authors have discussed the problem of fruit juices' adulteration. (original abstract)
XX
Łańcuchy środków-celów zbudowane z jakościowych i sekwencyjnych danych opisujących struktury poznawczo-motywacyjne nabywców można wykorzystać podczas segmentacji rynku. Celem analiz było sprawdzenie, czy i jak miary podobieństw sekwencji wpływają na właściwości wybranych ilościowych wskaźników jakości grupowania oraz na końcowe wyniki eksploracyjnej analizy skupień. W grupowaniu 482 drabinek użyto następujących miar podobieństwa sekwencji: Hamminga, najdłuższej wspólnej podsekwencji, najdłuższego wspólnego przyrostka i optymalnego dopasowania oraz 3 wskaźników jakości grupowania: Silhouette, Bakera, Huberta oraz Huberta i Levina. Na podstawie indeksów jakości grupowania za najlepszy uznano model z 8 grupami, bez względu na sposób wyznaczania podobieństwa między obiektami.(abstrakt oryginalny)
EN
The Means-End Chains are built with qualitative and sequential data describing the cognitive-motivational structures of consumers, which can be used for market segmentation. The objective of the study is to analyse whether and how sequence dissimilarities measurement affects the properties of the selected quantitative cluster validity indexes and the final results of exploratory cluster analysis. The following measures of sequence dissimilarity were used in the grouping of 482 ladders: Hamming, the longest common subsequence, the longest common suffix and optimum matching. S cluster validity indexes were used to measure clustering goodness: silhouette, index of Baker and Hubert and index of Hubert and Levin. Based on the cluster validity indexes the model with 8 groups was selected as the best irrespective of the sequence dissimilarity measure used in the analysis.(original abstract)
EN
This paper presents an analysis of the quality of raw coal production on the example of selected mine. the aim was to verity the effective functioning of the quality management system in this field and to investigate the variation of the direction indicators.(original abstract)
XX
Test koniunktury składa się ze wskaźników charakteryzujących sytuację ekonomiczną w sposób jakościowy, za pomocą ocen wyrażanych przez jednostki objęte reprezentatywną próbą badawczą. Oceny te są wyrażane w formie odpowiedzi na pytania ankiety i dotyczą sytuacji własnej jednostki, a nie sytuacji ogólnej. Wskaźniki testu koniunktury mogą być proste lub złożone. Wskaźniki proste oceniają pojedyncze elementy koniunktury, np. sprzedaż w handlu, zatrudnienie w usługach, sytuację finansową gospodarstw domowych. Natomiast wskaźniki złożone stanowią agregację wybranych prostych wskaźników diagnostycznych i prognostycznych, syntetycznie charakteryzujących koniunkturę. Obecnie są stosowane dwa złożone wskaźniki jakościowe: wskaźnik zaufania koniunkturalnego (Business Confidence Indicator, BCI); wskaźnik odczuć ekonomicznych (Economic Sentiment Indicator, ESI). Wskaźniki te są stosowane głównie w celu sektorowych i ogólnogospodarczych porównań międzynarodowych.
EN
Comparison of the retail trade business survey indicators in Poland and in the European Union Member States was carried out with the help of two aggregate indicators: the Business Confidence Indicator and the Economic Sentiment Indicator. The business growth trends in the Polish and European trade were similar, whereas the business survey results in individual EU Member States were very much diversified, and the division of these countries into old and new did not matter.
XX
Już od dawna istnieje zapotrzebowanie na prostą i uniwersalną metodę ilościowego określenia poziomu jakości, która mogłaby być powszechnie stosowana w codziennej praktyce gospodarczej. Chociaż niektórzy badacze poddają w wątpliwość sens porównywania różnych i różnorodnych cech, tym niemniej ze względu na społeczną potrzebę posługiwania się tego typu miernikami, nie ustają próby ich formułowania i optymalizacji. W artykule zaprezentowano popularne metody ustalania współczynników ważkości pod kątem ich przydatności przy kwalifikowaniu wyrobów do zróżnicowanych poziomów jakości.
EN
In the synthetic practical quality assessment it seems necessary to value the parameters with regard to the essential role they play in the production process, during exploitation, or simultaneously during the manufacture and exploitation of a product. This problem is not always noticed in the literature pertaining to that matter. The author attempts to evaluate the popular methods of determining the coefficients of significance with respect to their usefulness for the determination of complex product quality coefficients, especially when classifying products among different quality levels. The basic problems connected with estimating the significance coefficients in studies on product quality have been presented. (original abstract)
18
Content available remote Competitiveness Eval Uation of Coal Enterprise
63%
XX
W artykule rozważono zagadnienia z zakresu analizy konkurencji przedsiębiorstw węglowych w Federacji Rosyjskiej. Zaprezentowano teoretyczne i metodologiczne aspekty konkurencji przedsiębiorstw oraz konkurencyjności. Dokonano przeglądu metod i wskaźników używanych w analizie konkurencji przedsiębiorstw. Na poziomie analizy konkurencji przedsiębiorstw zostały sformułowane rekomendacje. Utworzono listę wskaźników do analizy konkurencji przedsiębiorstwa górniczego. Analiza porównawcza wskaźników konkurencji została przeprowadzona dla firm "SUEK" i "Kuzbassrazrezugol".(abstrakt oryginalny)
EN
The paper considers the issues of coal enterprises competitiveness assessment of the Russian Federation. Theoretical and methodical aspects of enterprise competition and competitiveness are presented. The review of the methods and indicators used for enterprise competitiveness assessment is given. The recommendations of enterprise competitiveness assessment level are analyzed. The list of indicators of coal enterprise competitiveness assessment is formed. The comparative assessment of competitiveness indicators of JSC "SUEK" and JSC "Kuzbassrazrezugol" is given.(original abstract)
19
Content available remote Wskaźniki zdolności jakościowej rozkładów skośnych- studium przypadku
63%
XX
Celem artykułu jest analiza wybranych metod wyznaczania wskaźników zdolności jakościowej z uwagi na rozkłady skośne danych pomiarowych, z uwzględnieniem analizy zagrożeń związanych z błędnymi interpretacjami tych wskaźników. W celu rozwiązania problemu właściwego wyznaczenia wartości (realnej wartości) PCI przeprowadzono analizę danych pochodzących z przedsiębiorstwa produkującego stelaże siedzisk samochodowych. Obliczenia przeprowadzono w programie Statistica oraz Excel.(fragment tekstu)
EN
The main aim of the paper is analysis of the selected method for determining the Process Capability Index (PCI) due to skewed measurement data, including analysis of the risks associated with erroneous interpretations of these indicators. In the first part of the article describes the classic method of determining PCI. Then briefly discusses different approaches to their determination, with a detailed description of the method Clements modified the method of percentiles Burr type XII, dedicated to the small sample size and skewed distribution. The research in the production company confirmed other authors simulation studies that the CPI are sensitive to skewness of a distribution. In order to assess the process capability it is absolutely necessary to check whether the assumptions dedicated approach to the determination of the PCI are fulfilled or not. Described, in this paper, example clearly shows that ignoring these assumptions could have a serious impact on the real assessment of whether the process meets the relevant requirements or not. Based on the analyzed example was noticed following hazards of improper use of the available methods: 1. In case of inconsistent with the normal distribution should expect unpredictability in terms of assessment of process capability . determination of the value of PCI using classical method may result in overestimation or underestimation of this PCI.s. 2. Improper method of determining the value of PCI may lead to a situation that management of the company will be took decisions based on a false belief about the fulfillment by the characteristics of the requirements, which in turn may lead not only to prevent adequate control of characteristics, but even deregulation of this characteristic. 3. Understatement of real value of PCI may result in the incorrect assess of quality level selected characteristics of products by company management.(original abstract)
XX
Dobrowolny System Kontroli jakości soków i nektarów w Polsce realizuje cele, do których należy między innymi: ochrona interesów producentów soków i nektarów przez eliminowanie nieuczciwej konkurencji, ochrona konsumenta przed nieuczciwymi praktykami, podniesienie jakości produktów oferowanych do sprzedaży. Celem przeprowadzonych badań była ocena wyróżników jakościowych oraz oznaczenie zawartości wybranych związków antyoksydacyjnych w świeżych sokach i napojach owocowych. Materiałem badanym były soki świeże, niepasteryzowane, jednego z polskich producentów, o smaku jabłkowym, pomarańczowym i grejpfrutowym oraz wieloowocowe napoje owocowe typu "smoothie". Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że o zawartości polifenoli ogółem i witaminy C w badanych sokach owocowych i napojach decyduje ich skład surowcowy. Stwierdzono, że nie wszystkie badane soki i napoje spełniały wymagania jakościowe zawarte w Polskiej Normie i Kodeksie AIJN. (abstrakt oryginalny)
EN
Polish Association of Juices and Soft Drinks Producers has introduced Voluntary Control System (DSK) of juices and nectars. The main objectives of DSK are: assuring producers' rights by eliminating unfair trading, protecting consumers against unethical practices and improving the quality of products offered on the market. The aim of this study was to assess the quality factors and determine the levels of certain antioxidants in fresh fruit juices and fruit drinks. Fresh non-pasteurised juices (apple, orange, grapefruit) and smoothie multifruit drinks were examined. On the basis of the research it has been stated that the level of polyphenols and vitamin C in the examined fruit juices and drinks is determined by product composition. The level of antioxidants, such as polyphenols and vitamin C in the smoothie apple-raspberry drink with Aloe Vera was the highest. The orange juice was the richest source of vitamin C and the apple juice contained the highest level of polyphenols. The research has also shown that not all of the examined beverages met the standards of Polish Code of Practice of AIJN (European Fruit Juice Association). (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.