Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obcokrajowcy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Berlin to największe miasto Niemiec i jedna z najważniejszych metropolii Europy, która przyciąga do siebie emigrantów z państw kontynentu, ale też innych regionów świata. Do dwóch najliczniejszych grup cudzoziemców w Berlinie należą obcokrajowcy z Turcji i Polski. Celem opracowania jest charakterystyka rozmieszczenia obcokrajowców w Berlinie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dwie najliczniejsze ich grupy: Turków i Polaków. Analizując rozmieszczenie tych dwóch grup w stolicy Niemiec, można zauważyć, że cechuje je znaczna selektywność terytorialna (silna i wspólna dla obu grup koncentracja w okręgach Wedding Zentrum, Osloer Straße oraz Neuköllner Mitte/Centrum), uwarunkowania historyczne początkowego osiedlania się oraz nieznaczna sukcesja do wschodniej części miasta.
PL
Postępujące procesy globalizacyjne powodują określone konsekwencje zarówno w sferze ekonomiczno-społecznej, jak i prawnej, co jest w ostatnich latach, w kontekście nowych zagrożeń, przedmiotem analizy nie tylko prawników czy socjologów, ale także kryminologów. Przestępczość innokulturowa jest również przedmiotem rosnącego zainteresowania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w krajach Unii Europejskiej. Jest to spowodowane między innymi swobodą przemieszczania pomiędzy krajami UE oraz kryzysem migracyjnym, który dotknął niemal wszystkie kraje europejskie. Niniejsze opracowanie podejmuje problematykę skali zjawiska przestępczości innokulturowej w strukturze przestępstw „krajowych” w kontekście dynamiki oraz perspektyw zmian w tym obszarze w Polsce. Autorzy w sposób analityczny przybliżają problematykę przestępczości wśród cudzoziemców w Polsce w ostatnich latach, ze szczególnym uwzględnieniem jej rozmiarów, dynamiki oraz prognozy. Przestępczość innokulturowa w Polsce koncentruje się głównie na określonych kategoriach przestępstw i w skali przestępczości w Polsce nie stanowi obecnie istotnego problemu kryminologicznego.
4
Content available Imigracje zagraniczne na stałe do Polski
88%
PL
W pierwszych latach po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, szczególne znaczenie miało zjawisko emigracji zarówno czasowej, jak i stałej z Polski do krajów Europy Zachodniej i Północnej o dużym natężeniu. Z biegiem lat ruch emigracyjny trochę osłabł na skutek światowego kryzysu gospodarczego przejawiającego się m.in. mniejszą liczbą miejsc pracy oraz zwolnieniami w krajach imigracyjnych pracowników o krótkim stażu pracy, czyli głównie imigrantów. Nie bez znaczenia był też fakt nieco mniejszego zapotrzebowania na pracę na rynkach zagranicznych, co było związane z tym, iż większość najbardziej zdeterminowanych Polaków wyjechała za granicę w pierwszych latach po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zwiększyło się natomiast natężenie imigracji na stałe do Polski. Wpływ na to mógł mieć duży udział Polaków w strukturze imigracji do Polski. Imigranci przyjeżdżający do Polski na stałe pochodzili przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Irlandii, czyli głównych krajów docelowych polskiej emigracji poakcesyjnej. Do Polski licznie przyjeżdżano również ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, krajów, w których mieszka duża liczba ludności polskiego pochodzenia. Pewna część imigrantów pochodziła także z państw słabiej rozwiniętych, w tym głównie z Wietnamu i Ukrainy. W artykule przedstawiono natężenie imigracji zagranicznej na stałe do Polski. Wskazano również pochodzenie imigrantów zagranicznych według wybranych krajów wcześniejszego zamieszkania. Dokonano charakterystyki imigrantów pod względem płci, wieku i stanu cywilnego. W pracy przedstawiono również rozmieszczenie przestrzenne imigrantów zagranicznych na stałe według gmin w Polsce w wybranych latach.
PL
Przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej powoduje, że codzienne kontakty z obcokrajowcami, także na obszarach wiejskich są coraz częstsze. Dokonano analizy relacji pomiędzy ludnością wiejską a rolnikami niemieckimi gospodarującymi w naszym kraju. Zachowania, postawy i działania omówiono z punktu widzenia obu stron.
EN
Everyday contacts with foreigners also on area of country are more and more often from accession time, Polish to European structures. The analysis of relations between country-folk and German farmers farming in our country was made. The behaviors, attitude and activity were have talked over with point of view both sides.
EN
Background. As a result of globalisation and Poland’s joining the European Union, more and more foreigners are coming to Poland to work, as tourists and for other purposes, sometimes settling in Poland. They also use the Polish health care system during their stays in Poland. Poles usually complain about their health care system, but there is a lack of foreigners’ opinions. Our detailed on-line survey in English for foreigners living in Poland will help to better describe their satisfaction with the Polish health care system, as well as their opinions and comments, which will help to improve the system in the future.
PL
Wstęp. W wyniku globalizacji i przystąpienia Polski do Unii Europejskiej coraz więcej obcokrajowców przyjeżdża do pracy do Polski, w celach turystycznych lub innych, czasami osiedlając się tutaj na stałe. Oni korzystają również z usług polskiego systemu ochrony zdrowia podczas swojego pobytu w Polsce. Polacy często narzekają na system ochrony zdrowia, ale brakuje opinii obcokrajowców. Nasza szczegółowa ankieta w języku angielskim skierowana do obcokrajowców żyjących w Polsce pozwoli ocenić ich satysfakcję z polskiego system ochrony zdrowia, jak również poznać ich opinie i komentarze oraz pozwoli ulepszyć system w przyszłości.
PL
Celem pracy jest określenie zmiany wielkości, struktury narodowościowej oraz poziomu segregacji głównych grup cudzoziemców mieszkających w Bremie w latach 1979–2010. Dokonano również porównania obszarów koncentracji obcokrajowców pod kątem charakteru ich zagospodarowania przestrzennego i cen wynajmu mieszkań, próbując ustalić wpływ tych uwarunkowań na rozmieszczenie badanych grup cudzoziemców. Stwierdzono ustabilizowanie się w ostatnich latach liczby obcokrajowców przebywających w Bremie, przy jednoczesnym pogłębiającym się ich zróżnicowaniu narodowościowym. Zmalał także poziom segregacji cudzoziemców, zarówno w stosunku do ogółu ludności, jak i między poszczególnymi ich grupami. Badania te wykazały również, iż koncentracja przestrzenna obcokrajowców jest uwarunkowana głównie kosztami wynajmu mieszkań oraz typem zabudowy. Ogólnie preferują oni obszary o cenach wynajmu niższych od średniej, czyli najczęściej dzielnice o zabudowie wielorodzinnej, z udziałem terenów przemysłowo-usługowych..
EN
The aim of this study is to determine changes in the size and structure of the main ethnic groups of foreigners living in Bremen and to calculate the changes in the level of segregation within these groups, as well as in relation to the total population of this city and the German population in the years 1979–2010. For detailed research the four largest groups of foreigners were selected: Turks, Poles, citizens of the “old EU” (EU 15) and citizens of the countries constituting the former Yugoslavia. Index of segregation (IS) indicates a relatively low level of spatial segregation of foreigners in Bremen and in the years 1979–2009 its values decreased only slightly. Only in the case of Poles and the former Yugoslavs considerable declines were recorded. The highest level of segregation was observed in the case of the Turks. This minority, in comparison to other groups of foreigners, also shows the greatest tendency to isolate, which is confirmed by high values of index of dissimilarity (ID). Immigrants from Turkey, Poland and the former Yugoslavia usually concentrate in areas with lower rents and multi-family buildings located in areas filled with post-war housing blocks outside the city center. Foreigners from the EU 15 countries tend to choose midtown neighborhoods characterized by higher rental prices. Furthermore, their level of income allows them to make housing decisions less dependent on the rent costs and may take into account other factors that ensure better living conditions.
PL
Artykuł przedstawia migracje obywateli polskich w kontekście mobilności siły roboczej w ramach UE. Po rozszerzeniu Wspólnoty w 2004 r. Polska stała się głównym krajem wysyłającym migrantów do innych państw regionu. Najważniejszymi miejscami docelowymi dla polskiej siły roboczej są Wielka Brytania i Irlandia, które otworzyły dla niej swoje rynki pracy w 2004 r., oraz Niemcy, wciąż utrzymujące restrykcje. Skupiono się na zatrudnieniu Polaków w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym wymienionych krajów, gdzie ich obecność jest ważna i zauważalna. Wyniki badań sugerują, że zarówno produkcja rolnicza, jak też przetwórstwo żywności w tych krajach są w dużym stopniu uzależnione od podaży pracy oferowanej przez obywateli nowych krajów członkowskich UE. Polscy robotnicy odgrywają dużą rolę i są pożądani przez pracodawców w niemieckim, brytyjskim i irlandzkim sektorze rolno-żywnościowym. Przyczyniają się do złagodzenia niedoborów podaży rodzimej siły roboczej, wynikających z gorszego statusu zawodowego oraz znacznie niższego wynagrodzenia w porównaniu z innymi sektorami gospodarki narodowej. Ponadto, do kluczowych czynników determinujących popyt na pracę Polaków należą relatywnie wysoka etyka pracy, wydajność oraz solidność w porównaniu z krajowymi pracownikami.
EN
This paper looks at migration of Polish citizens in the context of intra-EU labour mobility. Since the 2004 EU enlargement Poland has become the main migrant-sending country in the region. Polish labour migration concentrates in the United Kingdom and Ireland which opened their labour markets right after Poland’s accession, as well as in Germany, which restricts access to its labour market for workers from Poland. The focus is on two branches f economy in which many Polish migrants work, i.e. agriculture and food processing. The study results suggest that in the three examined countries those industries are heavily reliant on migrant, especially seasonal, workers from the new EU member states. Polish migrant workers are of great importance to the German, Irish and British agriculture and food processing and they are in demand. They mitigate the effects of domestic labour shortages resulting from a low work status and wages significantly lower than in the other sectors of national economy. Important determinants of Polish workers recruiting in agriculture and food processing are also their relatively high work ethic, productivity and reliability when compared with those of domestic workers.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.