Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Liberalization of energy production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
100%
XX
Liberalizacja jest procesem ustanawiania rynku wewnętrznego przez eliminowanie niepotrzebnych przeszkód i ograniczeń w handlu1. Jest jedną z czterech kwestii definiowanych w strategii lizbońskiej (pozostałe to: innowacyjność, przedsiębiorczość i spójność społeczna), która dotyczy rynków telekomunikacji, energii, transportu i rynków finansowych2. Rynek energii obejmuje podaż i popyt na surowce energetyczne, takie jak gaz ziemny, ropę naftową, paliwa stałe (antracyt, węgiel bitumiczny, lignit), paliwo atomowe oraz odnawialne źródła energii. Proces tworzenia otwartych i konkurencyjnych rynków energii dotyczy energii elektrycznej i gazu, dla których Unia Europejska opracowała przepisy zawierające się w tak zwanym pakiecie energetycznym. (fragment tekstu)
EN
The article characterizes the energy sector in the European Union and liberalization influence on progressing changes in this sector. It decsribes reasons and results of liberalization process implementation in this sector. The paper performs also gas market liberalization as a part of the energy sector based on gas directives and progress this process in the European Union and in Poland. (fragment of text)
XX
Problematyka zwiększenia udziału gazu ziemnego w krajowej strukturze źródeł energii nabiera coraz większego znaczenia w kontekście zobowiązań międzynarodowych Polski. W szczególności należy wskazać wymogi, jakie na nasz kraj nakładają pakiet energetyczno-klimatyczny oraz III pakiet liberalizacyjny. Wymagania tych pakietów wskazują na konieczność zmiany sposobu funkcjonowania krajowego gazownictwa. Bez przeprowadzenia zmiany trudne będzie zwiększenie znaczenia tej branży w krajowym sektorze energii. Szczególną rolę w działaniach nakierowanych na zwiększenie znaczenia gazu ziemnego ma doprowadzenie do zwiększenia pewności dostaw gazu ziemnego poprzez racjonalne kształtowanie struktury źródeł dostaw gazu dla krajowych odbiorców oraz przez rozbudowę krajowej infrastruktury gazowniczej, w tym infrastruktury służącej do magazynowania gazu ziemnego. Realizacja tych działań jest warunkiem ograniczenia niepewności przerw w dostawach gazu ziemnego dla krajowych odbiorców oraz wpłynie na zwiększenie znaczenia gazu ziemnego w krajowej strukturze źródeł energii. (abstrakt oryginalny)
EN
The question of an increased share of natural gas in Poland's structure of energy sources is gaining significance in view of the country's international commitments. These are in particular the energy and climate package as well as the third liberalization package. The packages necessitate some changes in the functioning of the domestic gas market. Without reform it will be difficult to increase the role of this branch in Poland's energy sector. In order to boost the use of gas, its supplies need to be guaranteed through a rationally shaped structure of internal sources of delivery and through a development of gas infrastructure which involves natural gas storage facilities. Only when the above conditions aremet, will the threat of interrupted supply be reduced and, subsequently, the role of gas in Poland's energy structure will increase. (original abstract)
XX
Austria jest niewielkim państwem, ale o dość wysokim zapotrzebowaniu energetycznym. Nie posiada własnych złóż surowców energetycznych, a do tego brak dostępu do morza pociąga za sobą zależność od innych państw w kwestiach tranzytowych. Kraj jest położony w centrum Europy, dzięki czemu krzyżuje się w nim wiele międzynarodowych tras przesyłu, ale równocze- śnie sprzyja to łatwemu uzależnieniu od importu. W tych mało sprzyjających warunkach geopolitycznych przyszło Austrii mierzyć się w drugiej połowie XX w. z koniecznością kształtowania polityki energetycznej, która gwarantowałaby bezpieczeństwo energetyczne państwa i jednocze- śnie spełniała normy środowiskowe. Austria wcześnie dostrzegła potencjał odnawialnych źródeł energii, w szczególności hydroenergii, wykorzystując w ten sposób szczególną topografię kraju. Pod względem udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii elektrycznej w kraju Austria należy do nielicznych pionierów energetyki odnawialnej w Europie. Sukcesem tego państwa była też dokonana w 2001 r. liberalizacja rynku energii elektrycznej, którą Austria przeprowadziła najszybciej spośród państw członkowskich Unii Europejskiej. Liberalizacja umożliwiła zasadniczą reorganizację struktury austriackiego rynku energii z korzyścią dla odbiorców końcowych. Nie udało się jednak zrealizować w pełni wszystkich założonych celów i Austria wciąż stoi przed pewnymi wyzwaniami związanymi z kształtowaniem rynku. Należą do nich, z jednej strony, kwestie wewnętrzne, takie jak wciąż wysoka koncentracja na rynku w obszarze sprzedaży energii. Z drugiej strony, budowa jednolitego rynku w Unii Europejskiej i konsolidacja z rynkami Europy Środkowo-Wschodniej wymagają dalszych działań w zakresie dostosowywania struktury austriackiego rynku energii. W artykule dokonano analizy zarówno podstaw, jak i samego procesu kształtowania rynku energii w Austrii, jego oceny i przeglądu bieżącej sytuacji stanu energetyki w państwie(abstrakt oryginalny)
EN
Austria is a relatively small country, however it has quite a high energy demand due to the country's high civilizational development. The country does not have its own natural energy resources. Austria also does not have access to the sea, therefore it cannot take advantage of offshore opportunities. These issues make Austria rely on other countries to import energy. Given Austria's central geographical position, a significant number of international energy routes cross in Austria. This, however, entails Austrian strong import dependency. Despite the adverse geopolitical context, Austria needed to create a national energy policy, which would guarantee the energy security of the country and meet environmental standards. Austria recognised the potential of renewable energy sources quite early - especially hydro energy - taking advantage of the mountainous topography. The country is one of the leaders in the European Union in terms of share of renewable energy sources in overall domestic electricity production. 2001 marked the beginning of the symbolic liberalized energy market in Austria. The implementation process of the liberalization was the fastest of all the EU member states and was generally successful. The liberalization allowed the structure of the Austrian energy market to essentially be reorganized and to become beneficial for the final consumers. Nevertheless, not all the targets have been met. Austria is facing challenges regarding the further development of the energy market. This includes internal issues such as the still quite high market concentration at the retail level. On the other hand, the creation of a common European energy market and the market coupling with the Central and Eastern European region require further regulatory actions in regards to adjusting the structure of the Austrian energy market. The following paper analyzes the objective premises and the process of the energy market's development in Austria. It also contains a review of the current national energy situation and an assessment of the liberalization process.(original abstract)
EN
Electricity energy is an indispendable part of life with continuously improving technology. Growth of the sector is unavoidable due to the increasing need of electricity. Properly functioning market structure is also important to attract investments in the sector. Therefore, plenty of steps are taken and essential changes are being done. Even though progress has been made in regards to the process that starting with the Electricity Market Law and aims to have an electricity market that is clear, reliable, competitive, and integrated with electricity markets of other countries, it has not yet reached this desired goal. Therefore, Turkish Energy Market was decided to establish the name of more liberal and more reliable electricity market. Only electricity trading is going to be done in this market at the first step. Purpose of the study is determining of potential changes in the market after Turkish Energy Market foundation. For this purpose, primarily current situation of electricity market is mentioned to understand changes that will happen in the market. Finally, weaknesses, strengths, threats and opportunities for electricity market are tried to specify by SWOT analysis. (original abstract)
XX
Do niedawna elektroenergetyka była wyłączona z procesu tworzenia wspólnego rynku. Dopiero w latach 80. ubiegłego stulecia Komisja Europejska w raporcie "Rynek wewnętrzny energii" rozpoczęła rozważanie możliwości liberalizacji europejskiego rynku energii. Postawiono przed unijną elektroenergetyką zadanie niezawodnego zaopatrzenia w tanią i przyjazną dla środowiska energię. Tak zdefiniowane zadania znalazły odzwierciedlenie w celach polityki energetycznej Unii Europejskiej, którymi są: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zapewnienie konkurencyjności unijnej gospodarki - konkurencja powinna prowadzić do wzrostu efektywności wykorzystania energii na terenie UE, ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Wraz z podjęciem decyzji o liberalizacji elektroenergetyki nastąpiły zasadnicze zmiany w sytuacji dostawców energii elektrycznej. Ponieważ regulację rynku wewnętrznego pozostawiono w gestii państw członkowskich, proces ten nie przebiega jednakowo w całej Unii. (fragment tekstu)
XX
Liberalizacja rynku energii elektrycznej wdrażana w Polsce i UE, która umożliwia klientom swobodny wybór sprzedawcy energii elektrycznej, powoduje zmiany w modelu biznesowym przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo (Vertically Integrated Undertaking - VIU). Autor przedstawia propozycję modelu biznesowego VIU i analizuje go pod kątem czynników, które wpływają na koszty. (abstrakt oryginalny)
EN
Liberalization of electric energy market being implemented in Poland and the European Union, which allows the clients a free choice of electric energy supplier, has brought about changes of the business model of a vertically integrated energy undertaking (VIU). The author presents a proposal of the VIU business model and analyses it from the point of view of factors which affect costs. (original abstract)
XX
Autorzy wskazują na procesy prowadzące do zmian w funkcjonowaniu elektroenergetyki i ewolucję podejmowanego przez jej nią ryzyka finansowego. Przedstawiają także zmiany w przepisach prawa regulujących hurtowy segment rynku energii elektrycznej, wpływające na charakter jego funkcjonowania. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej zmieniła podejście do zarządzania ryzykiem w elektroenergetyce. Ryzyko to zaczęto w większym stopniu postrzegać z perspektywy wolnego rynku i konkurencji. Ma ono coraz bardziej charakter finansowy. Zarządzanie w tych warunkach w coraz większym stopniu zbliża się do zarządzania portfelem instrumentów finansowych lub czynników ryzyka, upodabniając specyfikę funkcjonowania uczestników rynku energii elektrycznej do przedsiębiorstw działających na rynkach finansowych. Nowe regulacje wprowadzane przez Komisję Europejską spowodują, że w niedalekiej przyszłości zakłady elektroenergetyczne działające na rynku hurtowym będą nie tylko stosowały instrumenty rynku finansowego, ale same będą traktowane jako instytucje finansowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Authors strive to present both the serious change of the daily operations risk management that is taken to achieve targets of the power company, taken in the wholesale market and new regulatory landscape that can soon influence the power companies trading activities. The liberalisation of power market has caused the change of the risk management in the power sector. Risk started to be more perceived by perspective of free market and competition, having the financial characteristic. Hence the risk of daily operations in wholesale electricity and energy markets and its management became similar in these companies to portfolio of financial instruments or risk drivers, creating similarity to the financial institution. Next step in this development is set by the European Commission that prepared new regulations making possible that in the near future the power companies acting on the wholesale power market will use not only techniques and tools of the financial market, but shall be regulated as financial institutions. (original abstract)
8
Content available remote Gospodarcze konsekwencje liberalizacji rynku gazu ziemnego w Niemczech
75%
XX
Scharakteryzowano rynek gazu i jego znaczenie. Omówiono gospodarcze konsekwencje liberalizacji rynku gazu w Niemczech oraz możliwości wykorzystania doświadczeń niemieckich na rynku gazu w Polsce.
EN
The Article is about the liberalization of the gas market in Germany. It contains characteristics of main elements of the market and an assessment of the process of liberalization. There were also formulated recommendations for further research and suggestions for Poland, that is about to face challenges related to the implementation of European Union directives relating to the liberalization of the energy market. (original abstract)
XX
Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego oraz międzynarodowe spory wokół podziału zasobów energii zwróciły uwagę Unii Europejskiej na konieczność wypracowania wspólnej polityki energetycznej. Do podstawowych zagadnień problemowych można zaliczyć brak jednolitego rynku energetycznego, nieprzejrzyste mechanizmy importu surowców, zakłócenia dostaw tych surowców oraz zagrożenia polityczne. Wewnętrzne podziały w Unii rzucają jednak cień na możliwość wspólnotowego porozumienia, przede wszystkim ze względu na zróżnicowane stosunki z Federacją Rosyjską. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary questions of energy security and international disputes concerning division of energy resources drew EU's attention to the necessity of development of a common European energy policy. Main issues consist of lack of common energy market, unclear mechanisms of importing energy materials, disruptive energy supply lines and political threats. However, divisions inside the EU cast a shadow on the possibility of reaching common agreement, mostly due to various relations with Russian Federation of individual EU members. (original abstract)
XX
Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej w roku 1999 zapoczątkowała zainteresowanie analizą czynników wpływających na cenę energii elektrycznej. Postępująca transformacja monopolistycznych struktur wytwórczych do struktur opartych na mechanizmach konkurencyjnych jak również powstające od tego czasu nowe podmioty gospodarcze zajmujące się handlem energią elektryczną spowodowały rozwój zastosowania analizy fundamentalnej sektora energii w Unii Europejskiej oraz identyfikacji podstawowych czynników kształtujących cenę energii elektrycznej. Ekspertyzy z tego zakresu nie tylko sprzyjają konkurencyjności poszczególnych wytwórców, ale również decydują O sukcesie i funkcjonowaniu podmiotów spekulacyjnych na rynku. Prawidłowe rozpoznanie, kwalifikacja i hierarchia a tym samym właściwa ocena czynników wpływających na koszty energii elektrycznej staje się w okresie postępującej liberalizacji w większości krajów europejskich problemem o wielkim znaczeniu gospodarczym i społecznym. Długoterminowa strategia koncernów energetycznych oraz grup inwestorów strategicznych i podmiotów spekulacyjnych na rynku bazuje na analizie rozwoju rynku energetycznego, co podkreśla jej wagę. Doskonalenie metod prognozowania cen energii elektrycznej stanowi rdzeń w hierarchii działań głównych uczestników rynku. Dzięki przejrzystości cen na rynku energii poprzez ogólnodostępne internetowe platformy handlowe, teoretyczne modele prognozy cen podlegają ciągłej praktycznej weryfikacji i ewolucji. Właściwa ocena kierunku rozwoju cen i daleko sięgające konsekwencje decyzji podjętych na jej podstawie podkreślają rolę rozeznania czynników kształtujących cenę energii elektrycznej oraz ich poprawną interpretację zarówno w perspektywie następnych dni jak i nadchodzących lat. Rynek energii elektrycznej jest rynkiem stosunkowo nowym, a poprawne wyodrębnienie i ocena czynników fundamentalnych oraz ich wzajemnego współdziałania stanowi wciąż wyzwanie dla większości uczestników rynku. (fragment tekstu)
EN
In the first part is described the significance of the fuels and the electricity for the development of society and its economical growth. The role of coal in the fuel balance in Europe and its share for production of power in Europe is discussed. The coal is the fuel which is traded on the global markets in opposite to electricity, which represents local markets. The correlation between the local and the global markets and their definition is described. The evolution of the price formulae for coal and electricity as a function of the market liberalization is an important topic, which is here discussed, in order to recognize the main commercial and economical aspects. Further the hierarchy of the factors influencing the power price needs to be specify depends on the market type in the European Union. The methods to determinate the scope of influence by each identified factor are defined and discussed. The energy price politics and the power price paid by the final customer are described in this dissertation as next. The impact of the European (and each single country) legislation on the power price is very vital and is discussed based on different scenarios for potential legislation development. The promotion of the renewable energy sources in Europe causes costs which are borne by the final customer. The scope of the additional electricity costs by country and by renewable energy type are shown. The different liberalisation level on energy markets in Europe has to be taken into consideration by the analysis of the power price structure in certain European countries. The factors which slow down or accelerating the energy sector liberalisation in EU need to be discussed. The scope of liberalisation and the power exchange and the energy flows on the countries cross borders in Europe have to be compared. The supply and demand situation on the European energy markets must be pointed out and corrected by the actions of the speculative market players. All of it is described in the third part of the work. The fourth part of the dissertation classifies the factors determining the energy price on the European markets depends on the type of the market and the country. An overview as a table library is presented and commented. This is the essential part of the work answering the main question- also taking to consideration the aspects discussed in the second and the third part of the dissertation. The last part is dealing with the forecast of changes in the hierarchy of the factors which determinate the power price in Europe and defined the aspects which are interesting to be discussed in the next publications. (original abstract)
11
Content available remote Uwarunkowania i kierunki reform sektora elektroenergetycznego w Polsce
75%
XX
Celem artykułu było przedstawienie problematyki i zakresu reform realizowanych w sektorach elektroenergetycznych w kontekście już występujących i pojawiających się nowych tendencji i uwarunkowań oraz ich znaczenia dla przemian dokonujących się w sektorach elektroenergetycznych Unii Europejskiej i Polski. (fragment tekstu)
EN
The process of liberalizing Poland's energy (and electricity-generating) sector, launched in the 1990s, is determined by a number of internal and external factors. They mainly include the following: the systemic transformation process which covers the market process of reforming Poland's energy sector, and the process within EU programmes which aims to create an electric power common market. A key role is also played by the factors related to the security of energy supplies to the entire EU, including Poland, as well as by global changes (stricter greenhouse gas emissions standards and increased demand for energy, mainly generated by developing countries). In this context, the further process of liberalization and the adopted trends in the energy sector are likely to be greatly affected by the EU third energy package and the energy-climate package.(original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest prezentacji problemu kosztów osieroconych, które pojawiły się w procesie tworzenia konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Po raz pierwszy kwestia ta ujawniła się w USA, a dokładnie w Kalifornii, później dotknęła ona gospodarki krajów członkowskich UE, w których jej rozwiązanie nabrało znaczenia po wejściu w życie Dyrektywy 96/92/UE, określającej zasady działania jednolitego rynku energii elektrycznej. Zadanie to nie należy do łatwych, ze względu na zróżnicowane formy kosztów osieroconych oraz problem dokładnego oszacowania ich wysokości, Mimo iż większość proponowanych rozwiązań przekłada się, wcześniej czy później, na wzrost płatności finalnych odbiorców energii elektrycznej, to jednak ich wdrożenie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. W artykule przestawiono podstawowe zasady metodologii wypracowanej przez Komisję Europejską, dotyczącej zasad identyfikacji kosztów osieroconych oraz ich odzyskiwania. Problematykę tę odniesiono najpierw do kra-jów UE-15, a następnie do państw, które stały się członkami UE w 2004 roku i później. Te pierwsze są bowiem bardziej zaawansowane w procesie ich odzyskiwania, a jest to rezultatem wcześniejszego jego wdrożenia. Ponadto konieczność szybszej implementacji zapisów Dyrektywy 96/92/UE spowodowała, iż znaczna część decyzji inwestycyjnych w sektorach energetycznych tych państw była podejmowana już z uwzględnieniem realiów rynkowych. Dotyczy to zwłaszcza Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, w których zakres kosztów osieroconych jest najwęższy. Z pewnym opóźnieniem procesy te przebiegają w nowych krajach członkowskich UE. Z tego też względu dotyczą one bardziej złożonych problemów, co ma miejsce przede wszystkim w Polsce, na Węgrzech i w Słowacji, a w kilku krajach tej grupy (np. w Bułgarii i Rumunii) zagadnienie to nie zostało jeszcze dostatecznie rozpoznane. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the problem of stranded costs which appeared in process of creation of competitive electricity market. The first time this question appeared in USA and exactly in California and then reaclied the economies of member states of EU. In EU the solution of it became more important after entering into force of Directive 96/92/EU which defined the principles of functioning ofcommon electricity market. This task isn't easy, because of different forms of stranded costs and problem of strictly assessment of their level. Although the majority of proposed solutions translate the stranded costs earlier or later on increase of finał customers' payment, their implementation is necessary for correctly functioning of competitive electricity market. In article the basie principles of methodology of European Commission have been presented which refer to identification and recovering of stranded costs. Those questions have been touched first for EU-15 countries and then for countries which became member of EU in 2004 and later. The first are more advanced in recovering of stranded costs what is result of earlier keeping of market laws. Thus the considerable part of investment decisions in those countries was madę under market conditions. It refers especialfy to Finland. Sweden and Great Britain where the scope of stranded costs is the narrowest. With some delay those processes run in the new EU member countries. Therefore they include morę difficult problems what take place especially in Poland, Hungary and Slovakia. Besides those questions hasn't been recognised sufficiently in some countries of this group. (original abstract)
XX
Ustanowienie w roku 1957 Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej miało na celu stworzenie organizacji mogącej skutecznie konkurować z najsilniejszymi gospodarkami świata. Dzięki integracji państwa członkowskie osiągnęły dobrobyt oraz wysoki poziom rozwoju gospodarczego. Współcześnie jednak wobec wyzwań globalizacji, rosnącej konkurencyjności innych gospodarek oraz spowolnienia tempa rozwoju konieczne stało się zrewidowanie dotychczasowej polityki. Artykuł podejmuje kwestie reformy regulacji prawnych w sektorze energii elektrycznej w kontekście m.in. założeń Strategii Lizbońskiej. Liberalizacja sektora energii elektrycznej związana jest z szerszym procesem restrukturyzacji sektorów sieciowych Unii Europejskiej, który zakłada głębokie reformy liberalizujące funkcjonowanie gospodarek rynkowych. Praca koncentruje się w szczególności na ocenie procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej oraz wpływie założeń Strategii Lizbońskiej na postęp w tym zakresie. Najistotniejsze elementy Strategii to w głównej mierze środki zmierzające do reform ekonomicznych rynku wewnętrznego, środki zorientowane na ochronę środowiska sprzyjające tworzeniu i rozwojowi innowacyjnych przedsiębiorstw, instrumenty warunkujące optymalne i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także stosunkowo nowe, skupiające szczególną uwagę właściwych organów regulacyjnych oraz szeroko rozumianych uczestników rynku energii - działania ukierunkowane na rozwój konkurencji w ramach prawidłowego funkcjonowania sektorów sieciowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The establishment of the European Economic Community in the year 1957 was aimed at creating an organization which would successfully compete against the strongest economies in the world. Thanks to the process of integration the member states achieved prosperity and a high level of economic growth. In the following decades, however, because of the challenges of globalization, increasing competitiveness of other economies and a slowed pace of development, which entails the growth of unemployment, the member states were forced to revise their current policy. The article is taking issues of the reform of law regulations in the electric energy sector in context of the Lisbon Strategy. The liberalization of the mentioned sector is connected with the wider process of restructuring European Union network sectors which concentrate on liberalizing reforms of market economies. The work concentrates in particular on the process of the liberalization of the electric energy market assessment and the influence of Lisbon Strategy guidelines. The most essential elements of the strategy are: instruments making their way to economic reforms of the internal market, instruments for the environmental protection supporting creation and development of innovative enterprises, optimal instruments conditioning responsible using natural resources and finally relatively new actions directed on the development of competition as part of correct functioning network sectors with particular attention on participants such as independent authorities. (original abstract)
14
Content available remote Giełdowe obligo gazowe - próba oceny
63%
XX
W artykule ukazana została geneza oraz wprowadzenia cel giełdowego obliga gazowego, jak również jego specyfika i inne związane z nim regulacje. W dalszej części artykułu przedstawiono skutki giełdowego obliga gazowego, a także argumenty przemawiające za zasadnością jego wprowadzenia. Zdaniem autora giełdowe obligo gazowe jest właściwym rozwiązaniem w prawie polskim, jednak jego poziom powinien wynosić mniej niż 10%. Wprowadzenie obliga giełdowego już w 2012 r. należy jednak uznać za działanie sztuczne i nakierowane głównie na osłabienie dominującej roli PGNiG. W procesie urynkawiania sektora energetycznego w Polsce i liberalizacji rynku gazu wprowadzenie obliga stanowiło krok we właściwym kierunku, choć instrument ten nie odpowiadał uwarunkowaniom rynkowym istniejącym w okresie, w którym obligo zostało wprowadzone. Niezależnie jednak od wprowadzenia giełdowego obliga gazowego zasadniczy wpływ na wzrost znaczenia giełdowego obrotu gazem będzie mieć zaś przede wszystkim dywersyfikacja kierunków i źródeł dostaw tego surowca.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the origin and purpose of the exchange obligation related to natural gas (an obligation to sell some of the natural gas on an exchange), it shows specifics of this regulation as well as related requirements. Further the paper presents what effects it had to implement exchange obligation and what was the reason to introduce it. According to the author the regulation is a right solution In the Polish law but its level should be less than 10%. The exchange obligation was introduced already in 2012 and this is considered as unpremeditated action with the main aim to weaken the dominant role of the gas company PGNiG. The regulation is a step in the right direction to liberalize gas market in Poland though this tool wasn't appropriate for the market at the time it was introduced. However, notwithstanding the introduction of exchange obligation, diversification of router and sources to supply natural gas will have the major impact on gas trading via exchange.(original abstract)
XX
Celem badania była weryfikacja, czy unijne rozwiązania regulacyjne wpłynęły na poprawę konkurencji na rynku gazu, zdefiniowanej za pomocą wskaźnika zmiany sprzedawcy. Analizie poddano 11 reform gazowych w 22 krajach UE między 1998 a 2013 rokiem. Do niezbilansowanej próby czasowo-przekrojowej zastosowano systemowy estymator Uogólnionej Metody Momentów ze względu na najlepsze właściwości statystyczne oraz możliwość uwzględnienia endogenicznego charakteru zmiennych regulacyjnych. Wyniki oszacowań potwierdziły skuteczność i pozytywny wpływ na konkurencję narzędzi regulacyjnych, które poprawiają płynność obrotu hurtowego i obniżają bariery wejścia na rynek związane z dostępem do sieci gazowej. Dodatkowo prywatyzacja największych przedsiębiorstw gazowych aktywizowała konkurencyjne zachowanie klientów w krótkim i w długim okresie. W celu zbadania kolektywnego wpływu rozwiązań regulacyjnych na konkurencję na rynku gazu skonstruowano prosty indeks deregulacyjny. Wykazano istotny związek między ilością wprowadzonych prorynkowych regulacji a wzrostem konkurencji na rynku gazu. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper verified if the EU-favoured regulatory tools influenced the level of competition in EU members' gas sectors. Dynamic panel models were applied to an unbalanced sample of 22 countries be-tween 1998 and 2013 to check the efficacy of 11 EU regulations in activating gas suppliers' switching. Estimation results supported the hypothesis that the regulatory tools that improved liquidity of the gas wholesale market and lowered gas market entry barriers related to gas network encouraged higher gas suppliers' switching. Additionally, privatisation of gas incumbent companies had a positive effect on competition in the gas industry in the short and long term. To analyse the joint impact of regulations on the gas competition a simple liberalisation index was constructed. The conclusion was that the more regulatory tools were implemented in member's gas market, the higher was the switching rate. (original abstract)
XX
Celem pracy jest omówienie uwarunkowań zmian w polityce energetycznej Norwegii, jakie zaszły w tym kraju w minionym półwieczu. Szczególny nacisk położono na kwestię odkrycia i wprowadzenia do eksploatacji własnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, dzięki którym Norwegia ma wyjątkową pozycję na europejskim rynku energii jako znaczący dostawca tych paliw. Podkreślono, że wydobycie surowców energetycznych, będące wynikiem konsekwentnych działań modernizacyjnych, stało się znaczącym źródłem przychodów dla budżetu państwa oraz wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wskazano, że zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego służyło także kontynuowanie rozbudowy hydroelektrowni, mających już wcześniej znaczny udział w bilansie energetycznym, oraz prowadzenie prac nad upowszechnianiem innych OZE. Podkreślono, że duże znaczenie dla prowadzonej w Norwegii polityki energetycznej mają działania służące ograniczeniu konsekwencji ekologicznych prowadzonej gospodarki energetycznej, co wiąże się z dążeniem do zwiększenia znaczenia koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego w realizowanej polityce energetycznej. Scharakteryzowano istotę zmian liberalizacyjnych w norweskim sektorze energii oraz uwarunkowania rozwoju nordyckiego rynku energii. Podkreślono, że Norwegia jest jednym ze światowych liderów zmian w funkcjonowaniu sektora energii związanych z wprowadzeniem reform liberalizacyjnych. Szczególny nacisk położono na kwestię rozwoju rynku energii elektrycznej, rozwój połączeń elektroenergetycznych z innymi krajami oraz wpływ tych działań na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii dla odbiorców finalnych. W końcowej części pracy zawarto wnioski z przeprowadzonej analizy. Podkreślono, że doświadczenia z modernizacji sektora energii w Norwegii mogą ułatwić innym krajom dostosowywanie swych sektorów energii do standardów, których wprowadzenie wymusza pakiet energetyczno-klimatyczny oraz III pakiet liberalizacyjny obowiązujące w krajach UE. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper describes the determinants of changes in the energy policy of Norway which took place during the past half-century. A particular emphasis has been placed on the issue of the discovery and use of Norway's own oil and natural gas deposits, thereby securing the country a unique position in the European energy market as a major supplier of these fuels. The exploitation of the country's energy resources, characterized by consistent efforts at modernization, has become a significant source of revenue for the state budget and has enhanced the country's energy security. Continued efforts to further develop hydropower, which already had a significant share of the energy balance, combined with the promotion of other renewables, have also contributed to better energy security. The article also raises the issue of Norway's energy policy, which to a large extent focuses on minimizing environmental impact, in line with the tendency to prioritise the concept of sustainable development. The nature of liberalization in the Norwegian energy sector is presented together with the conditions under which the Nordic energy market has developed. It is emphasized that Norway is a world leader in terms of restructuring the functioning of the energy sector. Particular emphasis is placed on the development of the electricity market and electricity interconnections with other countries, as well as the positive impact on the security of the energy supply for end users. It can be concluded that the experience of modernizing the energy sector in Norway might help other countries to follow suit, and to adapt their energy sectors to the standards resulting from the adoption of the energy-climate package and the third liberalization package in force in the European Union. (original abstract)
XX
Przemiany jakie przechodzi w ostatnich latach sektor paliwowo-energetyczny skutkują zmianą struktury wytwarzania energii elektrycznej. O ile jednak oczywista jest zmiana struktury paliwowej, której podstawową przyczyną jest wspierany odpowiednimi instrumentami polityki ekologicznej rozwój odnawialnych źródeł energii oraz oczekiwany wzrost kosztów wytwarzania (spowodowany wdrożeniem systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2), to rzadziej podejmowane są dyskusje na temat struktury własnościowej producentów. Tymczasem postępująca liberalizacja rynków energii elektrycznej, a wraz z nią reformy rynkowe, takie jak wdrażanie konkurencji, dostęp stron trzecich do sieci, czy rozdział działalności ułatwia niezależnym podmiotom gospodarczym zainteresowanym wytwarzaniem energii elektrycznej - zarówno na własne potrzeby, jak i w celach odsprzedaży - proces uzyskiwania pozwoleń i prowadzenie działalności. Elektrownie i elektrociepłownie przemysłowe, których głównym celem działalności jest produkcja energii elektrycznej i ciepła na własne potrzeby, powinny zatem stać się atrakcyjną alternatywą, zwłaszcza w dobie niestabilnych cen na rynku paliw pierwotnych i energii elektrycznej. Choć w chwili obecnej ceny energii elektrycznej są stosunkowo niskie, w średnim i długim terminie ten trend może się odwrócić. W takim przypadku przedsiębiorstwa posiadające własne źródła wytwarzania będą mogły optymalizować dostawy w zależności od sytuacji na rynku paliw i/lub rynku energii elektrycznej i ciepła. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, celem artykułu jest analiza zmian jakie przeszedł sektor energetyki przemysłowej w kontekście postępującej liberalizacji rynku energii elektrycznej i gazu oraz analiza kierunków dalszego rozwoju energetyki przemysłowej w Polsce. Mając na uwadze priorytety w unijnej i krajowej polityce energetycznej w zakresie oddziaływania na środowisko oraz zalety wynikające z wykorzystania paliw gazowych w energetyce wydaje się, że w przyszłości może wzrosnąć poziom wykorzystania gazu ziemnego w energetyce przemysłowej. Jednak rozbudowa jednostek gazowych uzależniona będzie m.in. od relacji pomiędzy cenami gazu ziemnego i węgla. Porównanie poziomów i zmienności tych cen w ostatnich latach nie wypada korzystnie dla gazu. Jednak dalsza liberalizacja rynku gazu oraz realizowane obecnie inwestycje w zakresie gazowej infrastruktury dają szanse na pewne zmiany w zakresie kształtowania się cen gazu w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The changes affecting the fuel and power sector in recent years have resulted in a change in the structure of electricity generation. There is a clear link to the fuel mix caused by the instruments of environmental policy, in other words the development of renewable energy sources and the expected increase in production costs (due to the implementation of the European Emissions Trading Scheme for CO2 emissions), while discussions on the structure of ownership are rarely raised. Meanwhile, advancing liberalization of electricity markets, along with market-oriented reforms such as the implementation of competition, Third-Party Access to the transmission network, or unbundling facilitates the process of obtaining permits and running the business for independent companies interested in electricity generation, both for their own needs, and for resale. Auto-producers, whose main purpose is the production of heat and electricity for their own consumption, should therefore become an attractive option, especially in times of volatile prices of primary fuels and electricity. Even though at the present time electricity prices are relatively low, in the medium and long term, this trend could be reversed. In this case, companies that have their own sources of heat and power generation will be able to optimise the delivery, depending on the situation in the fuel and/or electricity and heating markets. Considering the above reasons, the purpose of this article is to analyse the changes that the auto-producers have gone through in the context of the ongoing liberalisation of the electricity and gas markets, and to analyse the directions of further development of electricity and heating production auto-producing sector in Poland. Bearing in mind the priorities of the EU and national energy policy in the areas of environmental impacts and benefits resulting from the use of gas in power generation, it seems that in the future the utilization of natural gas by auto-producers may increase. However, the expanded use of gas will be also subject to the relationship between the prices of natural gas and coal. A comparison of the levels and volatility of these prices in recent years is not favourable for gas. Nevertheless, further liberalisation of the gas market, together with ongoing investments in gas infrastructure, might lead to some changes in natural gas prices in Poland. (original abstract)
XX
Elektroenergetyka tradycyjnie była traktowana przez rządy jako sektor strategiczny, wykorzystywany od XIX w. do wspierania podstawowych celów polityki gospodarczej. Obecnie, jej liberalizacja ma wesprzeć zwiększanie konkurencyjności unijnej gospodarki. Rodzi się jednak pytanie o to, do jakiego stopnia liberalizacja rynku energii elektrycznej może poprawić jej wyniki. Przykładem, który może być odpowiedzią na postawione pytanie, jest finansowanie działalności elektroenergetyki. Liberalizacja sprawia, że finansowanie tego sektora przejmują instytucje finansowe, wymagające znacznie wyższej efektywności niż urząd regulacyjny zatwierdzający taryfy. Rodzą się jednak obawy, że wielkie koncerny energetyczne, dzięki wysokiej kapitalizacji rynkowej, mogą mieć łatwiejszy dostęp do tanich źródeł finansowania, niż mniejsi uczestnicy rynku energii. Ten sposób finansowania działalności przedsiębiorstw eliminuje zachowania mające na celu wykorzystywanie przedsiębiorstw elektroenergetycznych do osiągania innych celów niż maksymalizacja zysków (np. celów polityki społecznej). Gdy staje się możliwa identyfikacja właścicieli przedsiębiorstw, kierownictwo pełni rolę agentów właścicieli i jest zazwyczaj rozliczane za tworzenie wartości dodanej. (fragment tekstu)
XX
Liberalizacji rynku gazu nie przyniosła obniżki cen i wzrostu efektywności przedsiębiorstw, wzmocniła natomiast monopolistów, w tym największego dostawcę gazu dla UE - Gazpromu. Celem strategicznym tego rosyjskiego koncernu jest zbudowanie globalnej, pionowo i poziomo zintegrowanej korporacji energetycznej, zajmującej wiodącą pozycję na światowym rynku, w sektorze gazu, ropy, przetwórstwa węglowodorów oraz energii. Autor analizuje ambitną strategię rozwoju Gazpromu, na tle potencjalnych zmian na światowym rynku surowców energetycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Gas market liberalization has not entailed the drop in prices and performance growth of companies. However, it strengthened monopolists, including the largest gas supplier for the European Union - Gazprom. The author analyses the ambitious development strategy of Gazprom against the background of potential changes on the world energy resources market. (original abstract)
20
Content available remote Problemy polskiej energetyki w kontekście liberalizacji rynku
63%
XX
Liberalizacja lub choćby ukształtowanie sprawnie funkcjonującego przemysłu energetycznego o wyraźnej orientacji rynkowej wymaga nie tylko wdrożenia wielu różnych działań i środków, lecz także eliminacji barier, takich jak kontrakty długoterminowe czy regulacja cen. Również obecna konsolidacja sektorów gazu i energii elektrycznej w Polsce stoi w sprzeczności z forsowaną przez Komisję Europejską ideą liberalizacji rynków energetycznych w Unii Europejskiej. Niniejszy artykuł poświęcony jest problemom polskiej energetyki, które ograniczają powstawanie skutecznej konkurencji na liberalizowanym rynku energetycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
Liberalization, or at least achieving a well functioning market-oriented energy industry, requires not only the implementation of a number of instruments, but it also requires the elimination of barriers, such as long term contracts and price regulations. In fact, also the present and further consolidation of the electricity and gas sector in Poland goes against the spirit of the Commission's ambitions to liberalize the energy markets in the European Union. This article discusses the problems of the energy sector in Poland in the light of the challenges that represent obstacles to achieving effective competition in the energy market. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.