Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 720

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek wewnetrzny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
PL
Wzrost znaczenia marki na rynku polskim jest związany z jej fiinkcjami gwarantującymi wysoką jakość produktu. Marka zobowiązuje producenta do tego, żeby oferowany produkt miał określony zestaw korzyści użytkowych związany z opisanym na opakowaniu składem i wartością odżywczą. W artykule przedstawiono wyniki trzeciego Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek, opublikowanego przez firmę Ernst & Young oraz agencję badawczą ACNielsen. Szczególną uwagę zwrócono na siłę marki, jej wartość i postrzeganą jakość.
EN
The increase of importance of the brand on the Polish market is con - nected with itsfunäions guaranteeing the high quality of the product. The brand is the obligation of the producer that a däermined set offunctional benefits connected with composition described on the packaging and the nutritional value has the offered produa. In the article results of the Third Ranking of the Most Valuable Polish Brand were introduced, published by Rzeczpospolita in cooperation of the company Ernst & Young and the markä research agency ACNielsen. The special attention was given to detailed rankings in the scope of the strength of the brand, its prestige, the power, the perceived value and the perceived quality.
PL
W artykule przedstawiono marketingowe założenia idei napojów New Age, ich charakterystykę, udział na rynku amerykańskim, a także produkcję w ostatnich latach.
EN
In the paper authors presented marketing assumptions of New Age drinks idea, their characteristics, share on american market as well as production in last years
EN
In her article, the author presents the results of survey conducted by the Institute of Home Market and Consumption (IRWiK) in the mid-2006 among 364 enterprises on the changes, which — in the opinion of entrepreneurs — took place in the conditions of national enterprises' functioning after Poland's accession to the EU. The results achieved are confronted with earlier research on entrepreneurs' expectations related to Poland's access to the EU structures.
RU
В статье представлены результаты исследования, проведенного Институтом внутреннего рынка и потребления в половине 2006 г. среди 364 предприятий, касающегося изменений, какие по мнению предпринимателей произошли в условиях функционирования надиональных предприятий после вступления Польши в Евросоюз. Полученные результаты сопоставляются c более ранними исследованиями, которые касались ожиданий предприниматалей, связанных c вступлением Польши в структури Евросоюза.
Ekonomista
|
1992
|
nr 1
79-86
EN
The author argues that, under conditions of a liberalization of the market, surplusses of agricultural products are of a structural nature. This makes necessary an adjustment of the output and supply to the market conditions. A narrowing of the food market exerts a pressure on agricultural prices and incomes and, as a consequence, reduces the demand for industrial means of production for agriculture. This leads to undesired interrelationships within the economy and makes the recession even deeper. The Polish agriculture is not able, in its present economic conditions, to finance the costs of its reconstruction and modernization including, in particular, the inflow of the modern technology. With no inflow of this kind and the related reduction of production costs, the agriculture cannot meet the falling market prices and the foreign competition. A reorientation of economic policy toward a development option is necessary, and for this it must be assumed that the State and its specialized agencies would conduct an active policy of opening markets for agricultural products.
PL
Sok pomarańczowy jest najczęściej spożywanym (pod względem smaku) produktem branży sokowniczej zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. W artykule porównano wybrane cechy jakości soków pomarańczowych dostępnych na rynku krajowym z wytycznymi Kodeksu Praktyki AIJN. Zbadano osiem różnych soków pochodzących zarówno od największych producentów, jak i będących markami własnymi sieci handlowych. Oznaczono parametry fizykochemiczne stanowiące kryteria oceny tożsamości i autentyczności soków. Uzyskane wyniki zestawiono w formie tabelarycznej z wytycznymi Kodeksu Praktyki AIJN. Dodatkowo wykonano oznaczenie obecności dwutlenku siarki w celu weryfikacji zamieszczanej na opakowaniach informacji na temat sposobu utrwalania. Analiza wykazała zróżnicowaną jakość badanych soków, a wykryte niezgodności w większości przypadków dotyczyły pojedynczych cech, wskazujących jednak na działania mające na celu zafałszowanie soku (zbyt niska lub zbyt wysoka zawartość sumy karotenoidów, wskazująca na nadmierne rozcieńczenie lub prawdopodobieństwo docierania skórek do soku, nietypowy udział fosforu ogólnego w popiele ogólnym, co wskazuje na nadmierne rozcieńczenie).
EN
Orange juices are most commonly consumed beverages in respect of taste, both in Poland and throughout the European Union. The article compares the selected characteristics of the quality of orange juices available on the domestic market with the guidelines of the AIJN Code of Practice. The study involved eight different juices, coming both from the leading manufacturers, as well as being the private label retailers. Physico-chemical parameters, as constituting criteria for the assessment of the identity and authenticity of the juices, were determined. The results obtained are presented in a tabular form and compared with the guidelines of the AIJN Code of Practice. In addition, the determination of the presence of sulphur dioxide was performed, in order to verify the information about the way of preservation. The analysis showed a differentiated quality of juices, and discovered discrepancies in the majority of cases concerning individual characteristics, indicating the attempts to adulterate the juice (too low or too high content of carotenoids, indicating excessive dilution or probability of reaching an orange peel to juice, untypical total phosphorus content in ash, what indicates an excessive dilution).
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.