Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 937

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
2
Content available remote Modelowanie nieustalonych sił aerodynamicznych
100%
PL
Znajomość zlinearyzowanych nieustalonych sil aerodynamicznych (czyli tzw. funkcji aerodynamicznej transmitancji operatorowej) odpowiadających małym zaburzeniom ruchu konstrukcji lub podmuchom, jest istotna dla analizy stabilności mchu układów aeroelastycznych. Na podstawie wyników obliczeń numerycznych oraz rozważań teoretycznych, zaproponowano ogólną postać liniowego (dyskretnego) operatora aerodynamicznego w dziedzinach Laplace* a i czasu, dla dwu- i trojwvmiarowveh nieustalonych oplywów poddźwiekowych. Jest on w pewnym sensie uogólnieniem znanego rozwiązania Theodorsena dla profilu w przepływie nieściśliwym.
EN
The knowledge of linearized unsteady aerodynamic forces i.e. the aerodynamic transfer matrices related to small structural motion and gusts, is essential for stability analyses of aeroelastic systems. On the basis of numerical results and theoretical considerations, a general form of the (unsteady) linear, discretized aerodynamic operator in the Laplace- and in the time-domain, for two- and three-dimensional subsonic flow is proposed. It corresponds to the classical Theodorsen solution lor an airfoil in incompressible flow.
3
Content available remote Duality theory of vector-valued function spaces III
100%
EN
The paper is a continuation of [5] and [6], where the duality theory of Banach-space valued function spaces E(X) is developed. We deal with order continuous linear functionals and singular linear functionals on E(X). We show that if (E,||ˇ||E) is a Banach function space then the singular dual E(X)~s is equal to the topological dual of E(X) provided with the Minkowski functional P of the set W = {f
PL
Najważniejszą rolę w systemie zarządzania przestrzenią odgrywają instrumenty planistyczne na poziomie gminnym. Od studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a zwłaszcza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zależy ostateczny kształt konkretnej przestrzeni. Poziom lokalny nie jest jednak jedyny.
PL
Głównym celem artykułu jest wykazanie, że podstawowe znaczenie w budowaniu pozytywnego i pożądanego wizerunku sieci detalicznych FMCG mają marki własne. Ich pozycjonowanie jest przekazywane m. in. w procesie komunikacji, który obecnie koncentruje się na podkreślaniu pozacenowych atrybutów wizerunku. W artykule omówiono zagadnienia pozycjonowania i budowania wizerunku marki własnej oraz jej wpływ na pozycjonowanie oferty detalisty. Wykazano zmiany w komunikacji marki własnej w ciągu kilku ostatnich lat - dokonano analizy komunikatów reklamowych.
EN
The main objective of this paper is to demonstrate that the main role in building a positive and desired private brand image is played by price positioning and communication of non-price attributes of the image. The challenge for the author is to demonstrate that the essential part of communication PL, apart the product's price, is product's quality and other emotional arguments to encourage the purchase and rising from the market needs and current consumer's lifestyle. The article presents current strategy of private brands'price positioning and compares the slogans used in the communication of private labels in recent years, showing the changes in communicated attributes. The article was developed based on the available literature review and own observation.
PL
Artykuł podzielony jest na trzy części. W części pierwszej przedstawiono w syntetycznym skrócie cele i przesłanki prywatyzacji kolejowych przedsiębiorstw przewozowych. W części drugiej zaprezentowane zostały możliwe (z punktu widzenia rozpatrywanych w publikacjach opcji) do zastosowania modele prywatyzacji spółek wchodzących w skład Grupy PKP S.A. Część trzecia zawiera możliwe scenariusze zmiany układu sił po procesie prywatyzacji (w zależności od przyjętego modelu). W podsumowaniu wskazano najważniejsze elementy instytucjonalne wpływające na przebieg i skutki prywatyzacji. W artykule przyjęto hipotezę: model przyjętej prywatyzacji spółek grupy PKP S.A. będzie w istotnym stopniu określał kierunek, sposób i stabilność ich wzrostu i rozwoju. Celem rozważań jest ukazanie potencjalnego układu sił wśród interesariuszy w zależności od przyjętej metody prywatyzacji. Każdy model prywatyzacyjny bowiem kształtuje określonego typu układ instytucjonalno-relacyjny w przedsiębiorstwie. Wskazany problem wydaje się fundamentalny dla dalszego przetrwania, wzrostu i rozwoju spółek przewozowych w warunkach rosnącej konkurencji międzygałęziowej.
EN
The article consists of three parts. The fi rst deals with general problems of privatization, the second part presents models of privatization and the advantages and disadvantages of this process. The third describes the change in the strength of various stakeholders in the privatization of railway companies. The main hypothesis is: privatization model has a signifi cant impact on growth and development companies.
11
Content available remote Obrabiarki mobilne - trendy rozwojowe w obróbce skrawaniem
100%
Mosty
|
2018
|
tom nr 3/4
90--91
PL
Droga wojewódzka nr 981 łączy Krynicę z północną częścią Polski. W latach 2010-2014 na tej drodze w wyniku intensywnych i długotrwałych opadów uaktywniły się dwa rozległe osuwiska w miejscowości Kąclowa – pierwsze osuwisko przy granicy z Florynką i drugie przy wyjeździe z centrum miasta. Obydwa osuwiska bardzo utrudniły komunikację na DW981 na odcinku Grybów-Krynica, a w szczególności możliwość przejazdu pojazdów powyżej 3,5 tony.
PL
W artykule przedstawiono ilość wytwarzanych osadów ogólnych w państwach członkowskich UE, w podziale na działalności gospodarcze i sposoby ich przetwarzania. Przedstawione dane są zgodne z zapisami określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów. Przedstawiono również sposoby zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce.
EN
Amounts of generated common sludges in EU member states, divided into economic activities and also methods of their treatment are presented in the article. Presented data are consistent with the provisions defined by the Regulation (EC) No. 2150/2002 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2002 on waste statistics. There are methods of sewage sludge treatment in Poland presented as well.
PL
Głównym celem rozważań jest wykazanie, iż podstawową rolę w budowaniu pozytywnego i pożądanego wizerunku marek własnych odgrywa pozycjonowanie cenowe oraz komunikacja pozacenowych atrybutów wizerunku. W strategii budowania wizerunku oraz zarządzania marką własną przez detalistów FMCG cena przestała być podstawowym elementem komunikacji. Istotna stała się: jakość produktu oraz inne atrybuty zachęcające klienta do zakupu. W artykule porównano slogany reklamowe przypisane przez sieci FMCG w komunikacji marek własnych na przestrzeni ostatnich lat. Przedstawiono również aktualną strategię pozycjonowania cenowego marek własnych. Artykuł został opracowany na podstawie przeglądu dostępnej literatury oraz obserwacji własnych.
EN
The main objective of this paper is to demonstrate that the main role in building a positive and desired private label image is played by price positioning and communication of non-price attributes of the image. The challenge for the author is to demonstrate that the essential part of PL communication, apart from the product’s price, is product’s quality and other emotional arguments to encourage the purchase and rising from the market needs and current consumer’s lifestyle. The article presents the current strategy of private brands price positioning. The article was developed based on the available literature review and author’s own observation.
RU
Основная цель рассуждений – показать, что главную роль в формировании положительного и желательного имиджа собственных марок играет ценовое позиционирование и указание на неценовые атрибуты имиджа. В стратегии формирования имиджа и управления собственной маркой розничными продавцами товаров повседневного спроса цена перестала быть основным элементом коммуникации. Существенными стали: качество продукта и другие атрибуты, поощряющие клиента к покупке. В статье сравнили рекламные слоганы, используемые сетями по продаже товаров повседневного спроса в коммуникации собственных марок на протяжении последних лет. Представили также актуальную стратегию ценового позиционирования собственных марок. Статья разработана на основе обзора доступной литературы и собственных наблюдений.
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.