Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 273

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  restructuring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje problematykę restrukturyzacji zatrudnienie a szczególnie trudną do realizacji dla firm redukcję zatrudnienia. Jednym ze stosowanych coraz częściej przez firmy rozwiązań w przypadku zwolnień na dużą skalę czyli zwolnień grupowych jest wykorzystanie podejścia określanego jako outplacement (polskim odpowiednikiem są zwolnienia monitorowane).
EN
The article presents the issue of staff restructuring and particularly the issue of redundancies. Outplacement has become one of the most frequent solutions in mass layoffs applied by companies.
EN
The author provides a critical evaluation of the bill, pointing out that, among others, it does not contain a legal definition of the term “equity facility”, which can give raise to numerous interpretative doubts. The author proposes improvement of this definition due to the significant size of that concept and the need to efficiently navigate the text of the act at the time of its existence. He also puts forward changes to avoid a conflict with a European Union rule. The provisions concerning the organization and operation procedure of the Bank Guarantee Fund does not provide the operational and structural independence of each individual function of the Fund, which also is in conflict with European Union law. In the author’s opinion, the bill deserves further legislative consideration.
3
Content available Podstawowe zasady postępowań restrukturyzacyjnych
85%
PL
The restructuring law in force in Poland for two years is still a young branch of law, mainly based on bankruptcy law, which is referred to by the judiciary and doctrine. However, despite the many similarities that combine somehow the two legal acts, i.e. the restructuring law and the bankruptcy law, one should point to some differences already existing at the foundation of these legal acts, i.e. the principles on which they were based. These principles constituted the basis for legislative work, as well as now constitute the main interpretation of the restructuring law. The main purpose of restructuring proceedings is to preserve the debtor’s enterprise, which, as a consequence, generates a lot of positive effects, in this that it helps to achieve the second of the prime objectives of the proceeding, i.e. to satisfy the debtor’s creditors. Other important measures that are supposed to be a consequence of the application of regulations based on the principles described in this article are also those affecting the awareness and mentality of entrepreneurs, among whom there is still a widespread belief that filing for bankruptcy involves bankruptcy, the inability to recover their debts, which causes frequent lack of willingness to take active actions on the part of creditors. Restricting the restructuring law on the described principles is to provide multiple benefits – ensure the debtor’s further existence, satisfy the creditors and maintain stability in the economic market.  
EN
The legal assessment concerns the Government’s draft bill on granting public aid for rescuing or restructuring entrepreneurs (Sejm Paper No. 300). The proposed provisions indicate the source of financing of public aid for rescuing or restructuring entrepreneurs and establish a new entity granting the aid, as well as specify the conditions, rules and procedure for granting it. The draft provides for granting the following public aid to entrepreneurs: rescue aid (urgent and temporary aid), temporary restructuring support (for a period longer than in the case of rescue aid, as its continuation or as an independent instrument) or restructuring aid (aid for removing the causes of difficulties within a long-term plan). The legal instruments provided for in the project will apply not only during the period of economic disturbances caused by COVID-19, although the project explicitly mentions also this situation.
5
Content available remote Działania restrukturyzacyjne w Instytucie IMPiB po procesie konsolidacji
80%
PL
W referacie przedstawiono uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne poprzedzające proces konsolidacji Jednostki oraz prowadzone w kilku etapach działania konsolidacyjne dobrowolne i urzędowe. Systemowe analizy własne prowadzone przez organa władzy w zakresie przekształceń własnościowych po zakończeniu pierwszego etapu konsolidacji w IPTS Metalchem oraz próby implementacji przez organa władzy własnych analiz systemowych po 2 etapie dobrowolnej konsolidacji w IPTS Metalchem. Omówiono działania przygotowawcze i prognozy Komisji ds. konsolidacji. Dokonano porównawczej analizy skutków realizacji procesu konsolidacji oraz omówiono sytuację ekonomiczną i społeczną po konsolidacji Instytutu IMPiB i związane z tym wybrane problemy.
EN
Presentation describes external and internal factors preceding Institute's consolidation process and several stages of voluntary as well as legal consolidation actions. Analyses performed by government bodies regarding property changes after the first stage of consolidation in IPTS Metalchem and efforts of those bodies to implement their system analyses after the second stage of voluntary consolidation in IPTS Metalchem are discussed. Preparation steps and predictions of Consolidation Commission are also described. The consequences of the accomplished consolidation were analized by means of a comparative analysis and the IMPiB's economical and social situation including problems related with it after the consolidation were discussed.
PL
Omówiono problematykę procesów związanych z koniecznością restrukturyzacji i rozwoju polskiego przemysłu chemicznego w powiązaniu z okresem jego eksploatacji - utrzymania ruchu. Wiąże się to z koniecznością przechodzenia, w warunkach Unii Europejskiej, na politykę zarządzania przez koszty. Opisano działania Grupy Kapitałowej „PROCHEM" prowadzące do kompleksowej obsługi procesów restrukturyzacyjno-rozwojowych i utrzymania ruchu.
EN
This issue discusses problems of processes concerning the necessity of restruc-tion and development of Polish chemical industry in relation to the period of its exploitation maintaing operation. It is associated with the necessity to fulfil the conditions of European Union's policy of management by costs. The activities of HPROCHEM" Group leading to the complex service of restructurion and development processes as well as maintaing operation are discussed.
7
Content available remote Outsourcing jako forma restrukturyzacji funkcji transportowych
80%
PL
Celem artykułu jest przedstawienie outsourcingu jako koncepcji możliwej do zastosowania w przypadku restrukturyzacji funkcji transportowych realizowanych w przedsiębiorstwie. Podstawową funkcją, jaką ma do spełnienia outsourcing, jest stworzenie kadrze zarządzającej firmą warunków do tego, aby mogła skoncentrować się na głównej działalności gospodarczej firmy oraz planowaniu jej strategicznego rozwoju, zamiast poświęcać swój czas i energię na funkcje pomocnicze, w tym w szczególności transportowe. W ten sposób firmy mogą w pełni wykorzystać swoją konkurencyjność i skupić się na dążeniu do maksymalnego zwiększenia wartości, jaką spółka przedstawia dla akcjonariuszy.
EN
The article presented the concept of contractual outsourcing as a form of restructuring of the company. Outsourcing is defined as a delegate to outside the scope of services (provided to date by the organization). The text especially presents the potential benefits of outsourcing contract, the risks associated with its use and the basic steps of the process.
8
Content available remote Zarządzanie personelem w procesie restrukturyzacji
80%
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące różnych modeli reakcji ludzi na planowane zmiany w przedsiębiorstwie. W praktyce najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, w której pracownicy negatywnie reagują na procesy zmian. Obawiają się utraty dotychczasowej pozycji i przywilejów. Zaprezentowano różne metody kształtowania pozytywnych postaw wobec restrukturyzacji. Jednym z podstawowych narzędzi zarządzania personelem w procesie restrukturyzacji jest właściwie funkcjonujący system przepływu informacji do pracowników.
EN
The article presents ideas concerning various models of human reactions to changes planned in the company. In practice, employees, who fear the loss of their present position and priviledges, most often react to the process of changes in a negative way. The article present methods of forming positive attitudes towards restructuring. One of the basic tools in personnel management in the process of restructuring is a good information flow towards employees.
EN
The primary objective of the article is to identify conditions of restructuring from the point of view of Polish steel industry by using Cobb and Douglas model (C-D). Both in European economies and Polish economy, the steel industry is included to important branch of industry. The steel sector has been a permanent component of the Polish economy. Restructuring of metallurgy in Poland has been realized since 1990s. Finally after several years of changes (in the first decade of the 21st century) steel plants adjusted theirs operations to market economy conditions. Nowadays we think that the steel sector has competitive position on the domestic and European markets but if it is truth. On the base of C-D model, the author of the article presents results of the statistical analysis and answer the question about influence property and employment on production in steel industry. Obtained relations between particular components of production function show the condition of steel industry in Poland.
PL
Rozwój energetyki światowej w najbliższych pięćdziesięciu latach z uwzględnieniem jej głównych nośników. Informacja o programie rozwoju elektrowni wodnych i geotermalnych w Islandii wraz z wytwarzaniem wodoru na drodze elektrolizy wody dla potrzeb motoryzacji.
EN
Development of the world Energy generation sector in the oncoming fifty years with consideration of its main carriers. Information on the programme of hydropower plants and geothermal plants in Island together with production of hydrogen by water electrolysis for the needs of an automobile industry's development.
PL
Scharakteryzowano aktualną sytuację techniczno-ekonomiczną polskiego przemysłu koksowniczego oraz omówiono zamierzenia restrukturyzacyjne zawarte w biznes planach opracowanych przez poszczególne koksownie. Plany te w szczególności zawierają program zmniejszenia zatrudnienia wynikający z przemian organizacyjnych, likwidację nadmiernych zdolności produkcyjnych, modernizację techniczną, w tym na rzecz ochrony środowiska, likwidację nieczynnych obiektów koksowni oraz rekultywację terenu.
Karbo
|
2001
|
tom Nr 10
364-371
PL
Przedstawiono trendy światowe i sytuację w polskim hutnictwie stali. Gospodarka wolnorynkowa wymusza znaczny spadek produkcji hutniczej i w konsekwencji zmniejszanie zapotrzebowania na koks oraz poważne trudności w przemyśle koksowniczym.
PL
Program obejmuje utrzymanie zdolności produkcyjnej 9,4 min ton koksu rocznie. Jako realny popyt na koks zakłada się 3,5 - 4 min t/r dla metalurgii, 0,5 min t/r dla innych przemysłów, l min t/r dla celów grzewczych. 3 - 3,5 min t/r na eksport. Przedstawiono działania restrukturyzacyjne koksownictwa oraz określono rozmiar koniecznych środków finansowych.
EN
The programme envisages the maintenance of the production capacity in the volume of 9,4 mln tons of coke per annum. The demand, as the real one, is assumed for 3,5-4 mln t/y for metallurgy, 0,5 mln t/y for other industries, 1 mln t/y for heating purposes, 3-3,5 mln t/y for exports. The paper presents restructuring activity in coking industry and determines the value of necessary financial means.
PL
Procesowi restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego i ograniczenia wydobycia węgla w Polsce towarzyszą istotne zmiany metanowości kopalń oraz ilości metanu ujmowanego systemami odmetanowania i metanu zagospodarowanego. W kopalniach metanowych zlokalizowanych w południowej części GZW zmiany poszczególnych wskaźników metanowości zachodzące w latach 1993-2002 w dużej mierze objaśniane są zmianami wielkości wydobycia węgla. W kopalniach zlokalizowanych w północnej części GZW silnemu wzrostowi metanowości kopalń oraz ilości metanu ujmowanego nie towarzyszy wzrost efektywności wykorzystania ujętego metanu. Zmiana ustawodawstwa polskiego zmierzająca w kierunku zaliczenia gazów kopalnianych do niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii, poprawiłaby niewątpliwie warunki inwestowania i w perspektywie mogłaby przyczynić się do zwiększenia efektywności wykorzystania ujętego gazu kopalnianego (metanu). W sposób pośredni może to wpłynąć również na zmniejszenie emisji metanu (gaz cieplarniany) do atmosfery oraz na rozwój technik odmetanowania i wzrost bezpieczeństwa eksploatacji węgla kamiennego.
EN
The restructuring of the Polish coal mining and limitation of coal production are accompanied by considerable changes in the methane content in mines, quantity of methane recovered through methane removal systems and managed methane. Changes of individual methane indexes in the methane mines of the south part of the Upper Silesian Coal Basin in the years 1993 to 2002 are mostly explained by changes in coal production. In the mines in the north part of the USCB, the great increase in methane content in mines and quantity of methane is not accompanied by the increase of management of the recovered methane. The situation could by remedied by a suitable change in the law classifying mine's gases to the group of unconventional and renewable sources of energy. In a long run, it would result in the increased efficiency of the recuperated mine's gas, i.e. methane. Indirectly, it may also have an influence on the decrease of the methane emission (greenhouse gas) to the atmosphere, on the development of methane-removal technologies, and safety of coal mining operations.
EN
Working efficiency in gas industry. Factors conditioning Polish gas engineering working efficiency. Use of transmission-storage systems. Initial specification of costs in gas industry in the year 2001.
EN
Working efficiency in gas industry. Factors conditioning Polish gas engineering working efficiency. Use of transmission-storage systems. Initial specification of costs in gas industry in the year 2001.
17
Content available remote Otoczenie sektora jako jeden z istotnych warunków jego restrukturyzacji
80%
PL
Analiza polskich doświadczeń w zakresie restrukturyzacji sektora górnictwa węgla wskazuje na występowanie różnych relacji zarówno z otoczeniem bezpośrednim, jak i pośrednim. Proces zmian następował w zmieniającym się w szybkim tempie otoczeniu- ekonomicznym, polityczno-prawnym, społecznym i rynkowym. Dlatego konieczne jest nie tylko jego monitorowanie, ale również stworzenie i doskonalenie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.
EN
The analysis of Polish experience within the scope of restructuring of the coal mining sector shows its various relations with both direct and indirect environment. The process of changes has been taking place in a rapidly changing economic, political and legal as well as social and market environment. Therefore, not only is it necessary to monitor the environment, but also to create and improve early warning system against any threats.
EN
This paper presents a way to rescue traditional branches of Silesian industry based on the use of restructuring of mining and metallurgy. In recent years crisis has shaken the stability of many industries, including Silesian industry. To improve their condition, they began to use tools to rationalize resources and streamline internal processes more frequently. One example of such actions is restructuring. The fact of undertaking restructuring does not guarantee immediate improvement. Restructuring gives a good chance of achieving the desired objectives, but executed improperly ends in failure.
PL
W artykule tym przedstawiona została droga ratowania tradycyjnych gałęzi przemysłu śląskiego na podstawie restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa. W ostatnich latach kryzys zachwiał stabilnością wielu gałęzi przemysłu, również przemysłu śląskiego. Aby polepszyć swoją kondycję, z większą częstotliwością zaczęły one stosować narzędzia służące racjonalizacji zasobów oraz usprawnieniu wewnętrznych procesów. Jednym z takich przykładów takich działań jest restrukturyzacja. Fakt przeprowadzenia restrukturyzacji nie gwarantuje jednak natychmiastowej poprawy. Restrukturyzacja daje duże szanse na osiągnięcie zamierzonych celów, jednak przeprowadzona niewłaściwie kończy się niepowodzeniem.
EN
The automotive industry is one of the branches with the highest degree of internationalization of production. The beginnings of the investment activities of automobile concerns, including Western Europe, in the new Member States date back to the early 1960s. The inflow of foreign direct investment to the automotive sector was widespread in the 1990s. The transition to a market economy was accompanied by growing demand for foreign capital with the change in ownership of industrial enterprises. The main form of inflow of FDI to Poland to the automotive sector, since the beginnings of the 90s was the takeover of existing industrial plants by foreign investors for their restructuring and joint ventures.
EN
The automotive industry is one of the branches with the highest degree of internationalization of production. The beginnings of the investment activities of automobile concerns, including Western Europe, in the new Member States date back to the early 1960s. The inflow of foreign direct investment to the automotive sector was widespread in the 1990s. The transition to a market economy was accompanied by growing demand for foreign capital with the change in ownership of industrial enterprises. The main form of inflow of FDI to Poland to the automotive sector, since the beginnings of the 90s was the takeover of existing industrial plants by foreign investors for their restructuring and joint ventures.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.