Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Techniques for collecting and recording information
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Artykuł dotyczy rejestratora zdarzeń - czarnej skrzynki dla wszystkich typów pojazdów samochodowych. Urządzenie będzie rejestrować wiele danych nt. stanu technicznego pojazdu, sposobu jego prowadzenia oraz BRD. Rejestrator może być wykorzystany w samochodach osobowych, służbowych i uprzywilejowanych, taksówkach i autobusach, samochodach ciężarowych. Rejestrator może pełnić rolę neutralnego świadka dla policji, sądów i firm ubezpieczeniowych, którym ułatwi rekonstrukcję przebiegu wypadków drogowych i dostarczy dowodów na temat jego sprawców. Urządzenie przyczyni się do bardziej regulaminowej (zgodnej z przepisami) i ekonomicznej jazdy, co w znaczny sposób ograniczy liczbę wypadków drogowych oraz zanieczyszczenie środowiska.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper refers to the Event Recorder - black box for all types of the motor vehicles. The device will record data concerning the vehicle's technical condition, the way it was driven and RTS. The recorder may be used in private and commercial cars, cars with the right of way, taxies, buses and trucks. The recorder may serve the purpose of the neutral witness for the police, courts and insurance firms, for which it will facilitate making the reconstruction of the road accidents events and will provide proof for those who caused them. The device will bring about more law-abiding and efficient driving, which will significantly contribute to decreasing the number of the road accidents and limiting the environmental pollution. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza oraz ocena metod i technik i rejestracji informacji wykorzystywanych w badaniach organizatorskich, a także na tym tle przedstawienie istoty i wskazania mocnych i słabych stron sposobu i urządzenia do rejestracji wybranych elementów procesu pracy - metody TOR (Time-Object-Recording). Scharakteryzowano tą metodę, przedstawiono zbiór metod rejestracji wykorzystywanych w metodach organizatorskich, a także ich analizę i ocenę.
EN
A new method of recording events in the man-technical system relation is discussed. The method, called TOR (Time-Object-Recording), Includes a way of acting and a device for recording selected elements of the working process. The TOR method is characterized in the context of basic methods and techniques of collecting and recording information, of such methods make it possible to determine the advantages and disadvantages of the presented instrument of research. (original abstract)
XX
Jedną z metod zbierania danych statystycznych stanowią badania ankietowe. Pytania zawarte w kwestionariuszu są odpowiednio zaprojektowane oraz związane z pewnymi cechami ilościowymi lub jakościowymi. Odpowiedzi na pytania udzielane przez respondentów można traktować jako realizację pewnych zmiennych losowych ilościowych bądź jakościowych. Celem przeprowadzania badań ankietowych jest zebranie danych niezbędnych do oszacowania wybranych parametrów rozkładu zmiennych losowych. (fragment tekstu)
EN
One of the most popular ways to get information about socio-economical occurrences are statistical researches that use questionnaires as a research tool. Within analysis of this type of data very often appears outliers problem. This article presents some of the methods of outliers identification. Those methods use independent test and quasi-independent test. Author illustrates presented methods on an empirical example that shows advantages and disadvantages of those methods. (original abstract)
XX
Badania rynków zagranicznych prowadzone przez polskie przedsiębiorstwa oparte są zwykle na źródłach wtórnych. Z kolei badania z wykorzystaniem zagranicznych źródeł pierwotnych rzadko jeszcze są realizowane przez polskie przedsiębiorstwa, nawet te wyspecjalizowane w badaniach marketingowych. Częściej są one zlecane zagranicznym firmom badawczym. Niemniej jednak dane ze źródeł wtórnych okazują się często nie wystarczające. Zmusza to do podjęcia decyzji o zbieraniu danych ze źródeł pierwotnych, co zaś zmusza do rozważenia takich problemów, jak wybór między podejściem emic i etic oraz wybór metod zbierania danych. (fragment tekstu)
EN
Polish enterprises mostly explore the secondary data sources in their research of foreign markets. Primary sources are still rarely used. Methods of data gathering (data about foreign markets from primary sources) do not have to be very expensive. Most of these methods are very well known. They belong both to direct and indirect survey methods. The first ones are more cheaper in foreign markets research. Within the last 10 years survey methods have been applied through the Internet. This was resulted in further reduction of the foreign markets research costs. (original abstract)
XX
O efektywności procesów dystrybucji decydują m.in. terminowość, szybkość i bezbłędność. W niniejszym artykule Autorzy opisują wyniki badań prowadzonych w oparciu o technikę wywiadu oraz analizę przypadków biznesowych, których celem było zidentyfikowanie problemów firm (i ich przyczyn) uniemożliwiających efektywną realizację procesów dystrybucji. Jedną z głównych przyczyn problemów zdiagnozowanych w badaniach okazał się brak dostępu do rzetelnych i aktualnych informacji, opisujących daną lokalizację (lub obiekt), do której realizowana będzie dostawa. Zidentyfikowany brak informacji dotyczył w głównej mierze danych adresowych oraz warunków funkcjonowania lokalizacji. W związku z tym Autorzy w dalszej części artykułu wskazują na możliwości wykorzystania standardu GLN (ang. Global Location Number) dla identyfikacji fizycznych parametrów lokalizacji. Opisany został prototyp rejestru lokalizacji opartego na identyfikatorach GLN stanowiący wynik prac badawczych. Głównym celem badań opisanych w niniejszym artykule jest zidentyfikowanie możliwości podniesienia efektywności procesów dystrybucji poprzez zastosowanie w praktyce biznesowej prototypu rejestru lokalizacji opartego na identyfikatorach GLN. (abstrakt oryginalny)
EN
The efficiency of distribution processes is determined by timeliness and accuracy. In this article, authors described the results of conducted research based on interview techniques and business case analysis, which aimed to identify the problems of companies (and their causes), preventing the effective realization of distribution processes. One of the main reasons for the problems diagnosed in the research was the lack of credible and up-to-date information describing the location (or object) to which the delivery will be realized. Identified the lack of information mainly concerned address data and conditions for the operation location. Therefore, authors in this article indicate the possibility of using the GLN (Global Location Number) standard for identifying physical location parameters. The prototype of the location register based on the GLN identifiers has been described as the result of the research work. The main purpose of the described research in this article is to identify opportunities to improve the efficiency of distribution processes by applying in business practice the location register based on GLN identifiers. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie sposobów rejestrowania głosu klienta (voice of customer) we współczesnej wersji metody QFD. W artykule najpierw przedstawiono rozumienie pojęcia "głos klienta", a następnie dokonano przeglądu sposobów rozpoznania głosu klienta i przedstawiono wynik ich klasyfikacji. Opisano obszerniej tych z nich, które są rekomendowane do stosowania we współczesnej metodzie QFD. W zakończeniu podano wnioski z analizy dotyczące dominacji badań jakościowych, koncentracji na zbieraniu danych bezpośrednio od klienta i stosowania triangulacji metod i źródeł danych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the methods of recording the voice of the customer (VOC) in the modern QFD. The paper presents the understanding of the term "voice of the customer" and a review of tools for recognition and recording the VOC. Next the methods were classified and those of them which are recommended for use in modern QFD were described in more details. At the end of the stated conclusions from the analysis regarding the dominance of qualitative research, focus on collecting data directly from the client and use triangulation methods and data sources.(original abstract)
XX
W artykule scharakteryzowano szczegółowo zogniskowany wywiad grupowy, jako samodzielną metodę badań jakościowych, podkreślając zalety i wady tej metody.
EN
The article in detail chacterize cocentrated group interview as an independent method of quality research. Stressed advantages and disadvantages of this method. (MP)
XX
Budowanie relacji międzyorganizacyjnych, a zwłaszcza inicjowanie ich, stanowi ważny obszar badań w naukach o zarządzaniu. Niniejszy artykuł sugeruje, że tzw. tajny agent stanowi technikę badawczą dobrze dostosowaną do badania rutyn organizacyjnych nakierowanych na kształtowanie relacji z nowymi partnerami. W artykule omówiono procedurę oraz główne wyzwania związane ze stosowaniem tej techniki. Autor przedstawia przykładowe obszary zastosowań techniki badawczej, a także zakreśla kierunki jej wykorzystania w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
Building inter-organizational relationships, especially initiating them, is important field in management research. This paper suggests so-called secret agent as the research technique adjust ed to studying organizational routines oriented at building new business partnerships. In the paper the procedure and main challenges of using this technique are discussed. The author presents exemplary areas of implementation and main direction of further development. (original abstract)
XX
Analiza zasobów informacyjnych gromadzonych przez różnego rodzaju instytucje i organizacje pozwala spojrzeć na nie jak na olbrzymią bazę danych (w literaturze przedmiotu często nazywaną zasobami danych). Zasoby te są gromadzone w różnej postaci, zarówno elektronicznej, jak i tradycyjnej - papierowej. W połączeniu z nowoczesną technologią, którą można zastosować do ich analizy, dają możliwość uzyskania ogromnej wiedzy na temat dowolnego podmiotu (dotyczy to osób fizycznych i osób prawnych). Ze względu na różne technologie, które są wykorzystywane do przetwarzania tych zasobów, nie ma możliwości zastosowania uniwersalnych narzędzi informatycznych, które dawałyby możliwość łatwego pozyskiwania interesujących nas danych analitycznych. Szczególnie istotne jest to w przypadku dostępu do danych, które w całości lub częściowo są przetwarzane w sposób tradycyjny. W mniejszym stopniu dotyczy to zasobów przetwarzanych w izolowanych środowiskach informatycznych. (fragment tekstu)
EN
This paper presents a broadened view on data collections which are processed by IT systems and the nature of which requires that certain formal and legal requirements should be met during their processing. The analysis covers all kinds of data that are related to information on natural and legal persons and unincorporated entities. The analysis also attempts to create a generalised model of a homogeneous environment which would offer the possibility to use classical ICT methods and tools, taking into account the existing legal norms in this regard. The presented analysis also includes potential effects that may arise as a consequence of changes in the manner and mode of data processing following changes in legislation. (original abstract)
XX
Problemem badawczym opracowania było wskazanie na semiologię, jako naukę o znaku i znaczeniu, w kontekście możliwości jej wykorzystania do identyfikacji i opisu wiedzy w wirtualnych organizacjach sieciowych. Przedmiotem badań była zatem rzeczywistość informacyjna i informatyczna, czyli informacja jako proces i jako produkt.
EN
The article presents semiology as an instrument of identification and description of knowledge within the area of virtual network organizations. (original abstract)
12
Content available remote Zastosowania systemów ARTR
63%
XX
Systemy automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ARTR) znajdują coraz częstsze zastosowania w ramach funkcjonowania inteligentnych systemów transportowych. Identyfikacja pojazdów oraz gromadzenie i przetwarzanie danych w centralnych bazach danych pozwala na tworzenie wyszukanych rozwiązań stanowiących odpowiedź na współczesne wyzwania bezpiecznego i efektywnego transportu. W artykule zaprezentowano najpopularniejsze zastosowania systemów ARTR. (abstrakt oryginalny)
EN
The automatic license plate recognition systems (ALPR) are increasing use in the intelligent transport systems (ITS). Identification of the vehicles and data collection and analyzing allows to create sophisticated solutions for ITS. The article presents the main applications of the ALPR systems. (original abstract)
XX
Warunki działania współczesnych przedsiębiorstw stają się coraz trudniejsze i złożone. Ich otoczenie staje się niepewne i niestabilne, a ryzyko występuje w każdej dziedzinie gospodarowania. Otoczenie przedsiębiorstwa nie tylko tworzy dla niego warunki działania, ale także jest źródłem informacji użytecznej do określania celów, strategii, instrumentów działania. Prowadzenie działalności zawsze związane jest z ryzykiem. Aby je ograniczyć, potrzebne są informacje o partnerach, konkurencji, sytuacji na rynku zbytu, na rynku pracy, koniunkturze w kraju i na świecie. Ich zakres i dokładność zależą od charakteru prowadzonej działalności i jej skali. (fragment tekstu)
EN
The context within which a company operates includes its source of useful information for specifying the targets, strategy and instruments. The context includes buyers, contractors, competitors local labour market, the sources and possibilities of access to capital and, finally, the local and regional administrative departments and offices. The sources of information include publications from central and regional statistical centers, the economic institutions, administration economic councils and institutions servicing the market, banks, marketing agencies, telephone directories, press agencies, radio and TV, computers data networks, the Internet. Information in the possession of a company gathered for other purposes is also used together with sales statistics, reports, invoices, stock inventaríes, earlier research reports. Companies may also make use of data obtained in "matching centers", business enquiries and even detective agencies. The system of monitoring performs a special role in continually observing the market and other fields. (original abstract)
14
Content available remote Systemy wymiany informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce
63%
XX
W artykule usystematyzowano wiedzę na temat informacji kredytowej oraz informacji gospodarczej. Przedstawiona zostanie historia powstania i zasady działania Biura Informacji Kredytowej oraz biur informacji gospodarczych. W dalszej części opracowania będą omówione różnice i podobieństwa między wymienionymi podmiotami. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a regularisation of knowledge about credit and economic information. The study investigates the history of origin and standards of Credit Information Office and Economic Information Office. Next part of the article presents similarities and differences between mentioned entities. (original abstract)
XX
Omówiono istotę steganografii (czyli ukrywania informacji), a następnie jej stosowanie w plikach tekstowych, plikach dźwiękowych, w nagłówku TCP/IP, w plikach graficznych. Przedstawiono zastosowanie steganografii w cyfrowych znakach wodnych, dokonano porównania steganografii i kryptografii oraz omówiono sposoby przeciwdziałania steganografii. Pokrótce opisano programy steganograficzne i narzędzia wykrywające ich użycie oraz zastosowanie steganografii w praktyce.
EN
This article presents one the data protection methods used in companies - steganography. At the beginning there is a short presentation of the history of hiding information. The next part of the article shows some techniques which might be use in steganography. These are: text files, audio files, TCP/IP header, and the most popular - graphic. It turns out, that the best solution to protect company's data is combining steganography and cryptography. There is a low probability of detecting and encoding hidden information. In the end of the article there is a short description of steganography applications. (original abstract)
XX
Autorzy przedstawili zarys modelu informacji strategicznej w przedsiębiorstwie. Problem jest bardzo istotny, gdyż większość polskich przedsiębiorstw nie wdrożyła żadnego systemu informacji strategicznej w praktyce gospodarczej. Autorzy przedstawili model oparty na sześciu perspektywach. Są to: Dywersyfikacja - Procesy, Dywersyfikacja - Funkcje, Dywersyfikacja - Metody, Procesy - Funkcje, Procesy -Metody oraz Metody - Funkcje. Wskazano również główne czynniki wpływające na implementację modelu na szczeblu przedsiębiorstwa. Informacja strategiczna w dzisiejszej gospodarce staje się kluczowym czynnikiem sukcesu.(oryg. streszcz.)
EN
The authors presented the model of strategic information system at company level. The issue is very important because of the majority of Polish enterprises have not implemented any strategic information system in business practice. The authors presented the model based on six perspectives. These are: Diversification - Processes, Diversification - Functions, Diversification - Methods, Processes - Functions, Processes - Methods and Methods - Functions. The basic factors influencing model implementation at the company level were pointed out. Strategic information in contemporary business are crucial as a success factor.(original abstract)
XX
Omówiono badania rynkowe i marketingowe jako źródło informacji oraz pozyskiwanie informacji przez przedsiębiorstwa lotnicze.
XX
W pracy opisano metodę pasywnego zbierania informacji o konkurentach rynkowych. Źródłem do ich pozyskania były serwisy powszechnie dostępne, np.: grupy dyskusyjne czy portale społecznościowe. Dodatkowym źródłem informacji są portale internetowe zbierające i przetwarzające dane dotyczące wykorzystania słów AdWords oraz organicznych słów kluczowych. Tak zdobyta wiedza pozwala na identyfikację strategii działania potencjalnej konkurencji. Badania przeprowadzono dla instytucji edukacyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a passive method gathering of information about market competition. The sources for acquisition the pieces of information arewidely available internet services such as: discussion groups or social networks. Another source of information are the Internet services that collect and proceed data from AdWords and Organic Keywords use. The acquired knowledge allows to identify marketcompetition's potential strategy. The research example was the educational organisation.(original abstract)
XX
Wdrażanie informatycznych systemów nadzorowania jakości produkcji, które rejestrują dane produkcyjne (ang. Traceability systems - TCS), staje się ważnym elementem działania firm. Traceability (identyfikowalność) to zdolność śledzenia (rejestracji historii) przepływu produktów na zasadzie rejestracji danych identyfikujących te produkty oraz wartości procesowych, a także odwiedzanych lokalizacji. Odpowiednia funkcjonalność systemów TCS zapewnia o ich efektywności. Prosta konfigurowalność tych systemów daje zaś firmie przewagę technologiczną, ponieważ skraca czas wdrożenia i dołączenia stanowiska produkcyjnego do systemu. Celem artykułu jest określenie pożądanych cech komputerowo wspomaganego systemu nadzorowania jakości produkcji wyrobów mechanicznych w nawiązaniu do idei Przemysłu 4.0. (abstrakt oryginalny)
EN
The implementation of product quality supervision information systems that record production data (traceability systems - TCS) is becoming an important element of business operations. Traceability is the ability to track (history registration) products flow based on registration of data, which identify these products, critical process values as well as visited locations. The appropriate functions of TCS systems ensure their effectiveness. Easy configurability of the systems gives the company a technological advantage, as it reduces the time of implementation and connection of a production station to the system. The aim of the article is to define the desired features of a computer-aided production quality supervision system for mechanical products in relation to the idea of Industry 4.0. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.