Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Personnel training
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia dwa główne rodzaje programów edukacji kadr kierowniczych: a) programy, których celem jest nauczanie nowych umiejętności; b) programy, których celem jest spowodowanie zmian organizacyjnych. W dalszej części omawia podstawowe zadania programu w zakresie zmian organizacyjnych.
XX
Celem niniejszego artykułu jest diagnoza wpływu integracji europejskiej na doskonalenie kadr administracji samorządowej na podstawie badań przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie opolskim. W badaniach wykorzystano ankiety oraz wywiady ustrakturyzowane jako główne narzędzia badawcze.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to diagnose the influence of European integration on the training process of local administration officials on the basis of research conducted in the offices of the local administration in Opole voivodeship. Research included questionnaires and the structured form of the interview as the main research techniques. (original abstract)
XX
Celem pracy jest prezentacja projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla branży turystycznej. W artykule omówiono stan wdrażania Europejskiej i Krajowej Ramy Kwalifikacji, a także przedstawiono metodologię budowy ramy sektorowej i opisano jej zawartość (wyznaczniki sektorowe, deskryptory poziomów). Projekt SRKT obejmuje: hotelarstwo, gastronomię hotelową, organizację turystyki oraz przewodnictwo, pilotaż i animacje. W oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzono oceny projektu ramy w kontekście jej przydatności do kształtowania jakości kształcenia kadr dla obszarów związanych z turystyką. Rama powinna być pożyteczna w procesie doboru kadr i określaniu drogi rozwoju zawodowego pracownika, ułatwi również porównywanie certyfikatów w krajach UE. Dalsze prace nad ramą związane będą z utworzeniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz wdrożeniem zasad walidacji i certyfikacji kadr turystycznych(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the project is to present the Sectoral Qualifications Framework for the tourism industry. The article discusses the status of implementation of the European Qualifications Framework and the Polish Qualifications Framework as well as presents methodologies frame construction sector and its major records. Based on the results of a survey the article assesses the framework project in the context of its suitability for shaping the quality of staff training in the areas related to tourism(original abstract)
XX
Celem projektu, który został zrealizowany w latach 1996-1999, była pomoc w procesie reformowania programów nauczania w zakresie administracji publicznej w Polsce, w trzech wyższych uczelniach: 1) Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej - AE w Krakowie, 2) Wydziale Politologii, Specjalność Samorządowa - UMCS w Lublinie, 3) Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Artykuł omawia realizację projektu oraz rezultaty.
XX
Artykuł omawia stan nauczania administracji publicznej w Polsce oraz stopień jej europeizacji. Przedstawia strukturę nauczania, programy studiów oraz praktyki zawodowe na kierunkach administracji publicznej.
XX
System wolnorynkowy oraz prawodawstwo regulujące kształcenie w Polsce kadr instruktorskich w snowboardzie prowadzą do dynamicznego wzrostu liczby podmiotów gospodarczych zajmujących się szkoleniami. Celem artykułu jest charakterystyka ilościowa kształcenia kadr instruktorskich w snowboardzie w latach 2004-2011. W przygotowaniu materiału posłużyła analiza dokumentów Polskiego Związku Snowboardu oraz Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu.(abstrakt oryginalny)
EN
Snowboard is the most developing snow sport in Poland. Considering changes in free-market system and legislation, it is also easy to observe a dynamic growth in the number of snowboard instructors. They are educated by various types of companies at various levels. The aim of the study is to characterize the market of training snowboarding instructors in Poland between 2004 and 2011. In preparation of the material documents of Polish Association of Snowboard Instructors and Trainers Association of Snowboard are referred to. (original abstract)
XX
Dynamika zmian w strukturze demograficznej polskiego społeczeństwa oraz wydłużenie czasu aktywności zawodowej pracowników wymuszają na pracodawcach podejmowanie wyzwań dotyczących kształcenia zawodowego osób z wieloletnim stażem pracy oraz ludzi bardzo młodych. W celu zaspokojenia oczekiwań rozwojowych obu grup pracodawca powinien podjąć działania związane z wdrożeniem koncepcji zarządzania różnorodnością w kontekście wieku pracowników. Celem artykułu jest omówienie istotnych różnic w potrzebach edukacyjnych dwóch pokoleń kadry oraz wskazanie na konieczność uwzględnienia tych odmienności dla zapewnienia wysokiej jakości usług szkoleniowych realizowanych zarówno przez pracodawcę, jak i firmy szkoleniowe.(abstrakt oryginalny)
EN
Dynamics of changes in the demographic structure of Polish society and the extension of professional activity of employees, force the employers to face the challenges related to professional education of people with long seniority as well as the very young. In order to satisfy the developmental expectations of these two groups the employer should take actions related to the implementation of diversity management concept in the context of staff age. The main aim of the paper is to discuss the significant differences in educational needs of these two employees' generations. Moreover, the necessity to take into account these diversities for assurance of high quality of educational services realized by the employer as well as the education firms has been described.(original abstract)
8
Content available remote Rola uczelni wyższych w przygotowaniu kadr do wdrażania budżetu zadaniowego
60%
XX
Uczelnie powinny wzmocnić swą pozycję na rynku instytucji oferujących usługi z zakresu przygotowania kadr dla potrzeb rynku pracy (w tym wdrażania budżetu zadaniowego). Celem artykułu jest próba zaprezentowania potencjału uczelni w kształceniu kadr z zakresu budżetu zadaniowego oraz wskazanie barier w realizacji tego przedsięwzięcia. (abstrakt oryginalny)
EN
Universities should strenghten their position on the market of institutions offering services in the field of educating staff that would fit the needs of the labour market (including staff qualified in task budget implementation). The aim of the article is to make an attempt to present the potential universities have in the field of educating staff qualified in task budget, as well as to indicate barriers that impede the realization of this potential. (original abstract)
XX
Artykuł porusza temat przemian jakie zaszły w kształceniu pracowników administracji publicznej. Przedstawiono kształcenie kadr administracji publicznej po roku 1990 oraz czynniki determinujące zmiany w kształceniu administracji publicznej.
10
60%
XX
Podstawowym celem artykułu jest prezentacja modelu kształtowania kierunków i treści kształcenia na uczelniach wyższych w warunkach zmieniającego się rynku pracy. Autorki przedstawiają koncepcję modelu w kontekście czynników ekonomicznych i gospodarczych wpływających na zachowania rynku pracy, a także w relacji do zmian prawnych i organizacyjnych w procesie kształcenia na uczelniach wyższych. Przesłanką do opracowania modelu stały się czynniki leżące po stronie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy wpływającego na zmiany oczekiwań pracodawców w stosunku do kwalifikacji i kompetencji zatrudnianej kadry oraz zmiany zachodzące w procesie kształcenia na uczelniach wyższych. (fragment tekstu)
EN
In the article will be presented a concept of the model, that shows how education contents and fields of studies are formed at universities in the condition of the changing labour market. The concept of the model will be exposed in the context of economic factors,which influence on the behavior in the labor market as well as in connection with the legal and organizational changes in the educational process at universities. Moreover, the model will be enriched with the universal process conception of the training program and education contents suitable to the modern economy requirements.(original abstract)
XX
W roku bieżącym przypada 60 rocznica działalności na AGH Katedry Technologii Szkła utworzonej w 1952 r., na ówczesnym Wydziale Ceramicznym a noszącej obecnie nazwę Katedry Technologii Szkła i Pokryć Amorficznych. Wówczas była to pierwsza w Europejskim Szkolnictwie Wyższym Katedra o takim profilu działania. W publikacji przedstawiono ważniejsze osiągnięcia naukowe Katedry w dziedzinie tradycyjnej technologii szkła, nowoczesnych zaawansowanych szkieł i materiałów szkło-ceramicznych, w tym materiałów dla optoelektroniki, materiałów bioaktywnych, hybrydowych organiczno- nieorganicznych szkieł i powłok na szkła, emalii i warstw ochronnych na metale, teorii stanu szklistego materii i krystalizacji szkieł, a także archeometrii szkieł, korozji i konserwacji szkieł zabytkowych i in. (abstrakt oryginalny)
EN
60-ty years ago at 1952 year at Faculty of Ceramics, of AGH the University of Science and Technology in Krakow has been organized Department of Glass Technology, now Department of the Technology of Glass and Amorphous Coating. At that time it was the first Department of such a profile in the European Universities. Scientific achievements of the Department in the traditional glass technology, modern advanced glasses and glass ceramics including materials for optoelectronics, bioactive materials, hybrid inorganic-organic glasses and coating on glass, protective enamels and thin layers on metals, glassy state of matter theory and glass crystallization, as well as glass archeometry and ancient glasses corrosion and conservation are shortly described. (original abstract)
XX
Praca podejmuje dyskusje wokół problemu właściwego kształcenia pracowników administracji publicznej, które trwają w polskiej nauce administracji od początki jej powstania. Główna oś sporu utrwaliła się wokół tego, czy program nauczania powinien być oparty na prawie, czy też bardziej odpowiednim wykształceniem dla urzędników jest ekonomia i zarządzanie. Szeroko dyskutowanym zagadnieniem pozostają także relacje między teorią a praktyką administracji. Pomimo opracowania wielu koncepcji i programów tych kwestii nie udało się jednoznacznie rozstrzygnąć. (abstrakt oryginalny)
EN
The study takes up the discussion on the issue of the appropriate education of public administration employees, which has been taking place in the Polish science of administration since it arose. The main axis of the dispute concentrates around whether the education programme should be legally based or whether economic and management education is more appropriate for officials. The relationship between theory and practice is also an extensively discussed issue. Despite the development of numerous concepts and programmes, it has not been possible to unambiguously settle these issues. (original abstract)
13
Content available remote Coaching jako narzędzie kształtowania elastycznych kadr
60%
XX
W turbulentnym otoczeniu współczesnych organizacji coraz częściej większe znaczenie w budowie przewagi konkurencyjnej mają kapitały niematerialne. Szczególnego znaczenia nabiera kapitał ludzki oraz jego rozwój. Niniejszy tekst dotyczy problematyki coachingu w ujęciu procesowym i systemowym oraz elastyczności osobistej. W pierwszej części artykułu autorka omawia proces ewolucji społecznej i zmianę wymagań w stosunku do kadr nowoczesnych organizacji. W drugiej definiuje pojęcie coachingu, jego specyfikę i omawia zalety.(abstrakt oryginalny)
EN
Modern organizational environment has been subject to continuous changes. Due to them organizations have been looking for new methods of management. The text refers to the issues of coaching in terms of procedural and systematic approach and personal flexibility. In the first part of the paper the author brings the qualifications of managers employed in the modern organization. In the second part she defines the concept of systemic coaching.(original abstract)
XX
W artykule omówiono w 10 punktach najważniejsze wyzwań jakie należy uwzględnić przy rozważaniu przyszłej profesjonalnej edukacji i szkolenia studentów dla potrzeb administracji publicznej oraz praktyków tej administracji. Szczególną uwagę zwrócono na umiejętności techniczne, kierownicze i przywódcze przyszłego skutecznego urzędnika administracji publicznej.
XX
Autor omawia cechy obecnie oferowanych programów z zakresu administracji publicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także klasyczne kształcenie w programach studiów europejskich w Unii Europejskiej.
XX
Kształcenie kadr dla przemysłu jest realizowane w Polsce w systemie edukacji zawodowej na szczeblu szkolnym, odpowiedzialnym za kształcenie pracowników wykwalifikowanych oraz w systemie uczelni technicznych, realizujących kształcenie inżynierów. W niniejszym artykule skoncentrowano się na aspektach przygotowania do pracy pracowników wykwalifikowanych. Opracowano model współpracy podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie młodzieży do pracy w przemyśle utworzonego w oparciu o koncepcję klastra edukacyjnego. W pierwszej części przedstawiono cele i założenia tworzenia klastra edukacyjnego. W drugiej części przedstawiono model struktury klastra edukacyjnego, interesariuszy klastra (potencjalnych uczestników klastra), zakres współpracy między nimi, przepływy informacji i zakres zadań. Następnie wskazano możliwości implementacji modelu poprzez: (a) tworzenie i wdrażanie strategii edukacji oraz (b) poprzez realizację projektów tematycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
EducaƟon of staff for industry in Poland is carried out in vocational education system in schools, responsible for education of qualified workers and in system of technical universities, responsible for engineering education. This article concentrates on aspects of education of qualified workers. There is presented model of cooperation institution responsible for vocational education for industry on the basis of concept of educational cluster. The first part of the article describes aims and determinants of cluster formulation. The second - model of structure of educational cluster, particularly: stakeholders of cluster (potential participants of cluster), scope of cooperation, information flows and stakeholders' activities. The last part of article discusses possibilities of implementation the model: (a) by creation educational strategies and (b) by caring out projects concentrated on parƟcular problem. (original abstract)
17
Content available remote Director Training and Financial Disclosure : Asian Insights
60%
EN
We provide evidence regarding the relationship between director training programs and improved financial reporting. Director Training Programs (DTP) help directors better understand the specific context in which a firm operates, including its operations and environment; awareness of business norms and values; standards of probity and accountability; and their fiduciary duties as an agent of investors. This study explores a recent requirement for director training and its effect on the quality of financial reporting for publicly listed companies in three eastern countries. This study examines the relationship between DTP and the quality of financial reporting of Australian, Malaysian and Pakistani publicly listed companies by using a sample of data from 2011 to 2013. We determined that Australian companies that incur additional DTP expenditures and have a flexible training schedule (Online DTP)improve their financial reporting quality and that a wellestablished DTP positively affects financial reporting quality in Malaysia. In addition, the results indicate that firm size negatively affects financial reporting quality in the Asia Pacific and older companies (firm age) suffer from low-quality financial reporting. (original abstract)
XX
Celem publikacji jest przedstawienie zadań i znaczenia Katedry Logistyki WSOWL w systemie kształcenia kadr logistycznych na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Aktualna działalność dydaktyczno-naukowa przedstawiona została w kontekście wcześniejszych osiągnięć zlikwidowanej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Kwatermistrzowskich w Poznaniu, z której dorobku personalnego, dydaktycznego i naukowego czerpie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, będąc jednocześnie kontynuatorką jej tradycji, dobrych praktyk i dokonań. W artykule omówiono szczegółowo bieżące zadania dydaktyczne, osiągnięcia naukowe oraz infrastrukturę dydaktyczną Katedry Logistyki. W artykule przedstawiono również potencjał Katedry w kontekście kształcenia i szkolenia kadr logistycznych, a także jej planowany rozwój. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the main tasks of the Department of Logistics of the General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces in the system of logistics staff training for the Polish Armed Forces. The current science and didactic activities were presented in the context of earlier successes of the restructured Military Academy of Quartermaster in Poznan. The present Logistics Department is taking advantage of the scientific, didactic and personal achievements of its predecessor. In the paper there were presented in detail the current didactic tasks, scientific achievements and educational infrastructure of the Logistics Department. Additionally, the paper present the potential of the Department in the context of logistic staff education and training, as well as its planned development. (original abstract)
XX
Dzisiejsza turystyka to specyficzna dziedzina współczesnego stylu życia oraz forma aktywnego wypoczynku mająca niebagatelne znaczenie w rozwoju kultury, wychowaniu i kształtowaniu światopoglądu prozdrowotnego społeczeństwa. Turystyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki, której jednym z celów jest obsługa stale rozwijającego się ruchu turystycznego. Praca w tej branży wymaga przede wszystkim doświadczenia, umiejętności organizacyjnych popartych praktyką i znajomością języków obcych. Ogromnie ważna jest także zdolność do podejmowania często strategicznych decyzji wobec stale zmieniających się warunków działania. Dlatego koniecznością stało się kształcenie kadr, począwszy od szkół ponadgimnazjalnych, poprzez wyższe studia zawodowe, do stopnia magistra włącznie. Celem artykułu jest analiza systemu kształcenia kadr dla potrzeb rynku turystycznego w Polsce w latach 2003-2010. (abstrakt oryginalny)
EN
Tourism is a specific area of modem lifestyle with a great significance for the development of culture, education and healthy lifestyle. Tourism is nowadays one of the most dynamically developing sectors of economy, one aim of which is servicing ever-growing number of tourists. Working in this industry requires, above all, experience, organizational skills and ability to make strategic decisions supported by practice and knowledge of foreign languages. Therefore, it became necessary to train well-educated staff at every level of education. The aim of this study is to analyze the system of staff training for the tourism market in Poland in 2003-2010.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono koncepcję systemu kształcenia specjalistów logistyki na odległość z wykorzystaniem Internetu i techniki komputerowej. Stanowi to element doskonalenia gotowości systemu logistyki. Metoda ta z powodzeniem "zastępuje" i rozwija dotychczasowy tradycyjny system kształcenia, m.in. ograniczając bezpośredni kontakt z prowadzącym zajęcia. Zastosowanie zaproponowanej metody wzbogaca tradycyjny proces kształcenia, podnosi jego efektywność, przynosi oszczędności czasowe i wymierne efekty ekonomiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the concepts of logistics specialists' education system at distance using the Internet and computer technology. It is the element of improving the readiness of the logistics system. This method successfully "replace" and develops the current traditional system of education, including limiting direct contact with a lecturer. The use of proposed method enhances the traditional learning process, increases its efficiency, brings time savings and measurable economic effects. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.