Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 796

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Retail trade
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
XX
Artykuł prezentuje ogólną charakterystykę rynku Unii Europejskiej. Przedstawia dynamikę rozwoju handlu detalicznego oraz perspektywy rozwoju handlu europejskiego.
XX
Artykuł omawia zmiany ilościowe, strukturę własności, strukturę sklepów według ich wielkości oraz strukturę branżową sklepów w Polsce w 1997 r.
XX
Artykuł prezentuje charakterystykę handlu detalicznego w 11 krajach Europy Środkowej w latach 1990-1994.
EN
Foreign Exchange market is always affected by huge amount of economic and political events, such as decisions of Central banks, changes of various economic ratios, elections, leaders official announcements and etc. Ten-fifteen years ago only big investors could invest in currencies and get a positive return on differences of their rates. Invented new financial instruments and technologies allowed creating a retail foreign exchange market, which has been made available to every human being. The paper discusses the structure, changes, trends and its causes of Foreign Exchange market intermediaries.(original abstract)
XX
Artykuł omawia tendencje w handlu światowym, sprzedaż bezpośrednią w świecie i w Polsce. Przedstawia perspektywy rozwoju sprzedaży bezpośredniej w Polsce oraz liderów na tym rynku w Polsce.
XX
W artykule na podstawie wyników badań własnych, realizowanych metodą wywiadu bezpośredniego wspomaganego kwestionariuszem, weryfikacji poddano motywy, które brane były pod uwagę przez przedsiębiorców handlu detalicznego w procesie kompozycji asortymentu. Przyjęto przy tym założenie, że motywy te są zdywersyfikowane w przypadku różnych grup produktów. W analizie wykorzystano zestaw cech klasyfikacyjnych podmiotów, który umożliwił poszukiwanie związków między przyjętymi rozwiązaniami w zakresie polityki asortymentowej a wynikami ekonomicznymi i pozycją rynkową badanych firm. Klasyfikacja według miejsca realizacji sprzedaży pozwoliła wykazać różnice w motywach zmian w asortymencie firm działających na terenach o różnym stopniu zurbanizowania. Badanie własne przeprowadzono w 2015/2016 roku na grupie 321 podmiotów handlu detalicznego funkcjonujących w województwie podkarpackim, w których ofercie znajdowały się produkty żywnościowe. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, basing on the results of the author's own research, conducted in a form of direct interview with the usage of a questionnaire, motives taken into account by retailers when shaping an assortment set are verified. It was assumed that the motives are diversified when comparing different groups of products. The analysis was conducted using some criteria classifying entities and it allowed to find some relations between solutions for assortment policy and economic results or market position of the enterprises under research. Classification by place of sale allowed to indicate some differences in motives for changes in assortment done by enterprises functioning at areas with different level of urbanization. The conclusions are based on results of the author's research conducted in 2015/2016 within a group of 321 retailing entities functioning in Podkarpackie voivodeship that offer food products. (original abstract)
XX
W artykule podjęto kwestię funkcjonowania poszczególnych formatów handlu detalicznego z perspektywy ocen konsumentów. Badaniu poddano tak tradycyjne, jak i nowoczesne formaty handlu, poddając ocenie ich liczbę, lokalizację, poziom cen, jakość oferowanych produktów, poziom obsługi klientów, godziny otwarcia oraz dostępne formy płatności. Przedstawiono także najbardziej oczekiwane przez konsumentów zmiany w polskim handlu detalicznym. Podstawy źródłowe opracowania stanowi literatura przedmiotu, raporty i dane instytucji badawczych oraz wyniki własnych badań pierwotnych. Zamieszczone w artykule wyniki badań wskazują, że najwyżej ocenianym przez konsumentów formatem handlu są sklepy specjalistyczne oraz hipermarkety. Najniżej zaś supermarkety oraz targowiska i bazary. W opinii konsumentów w ich miejscach zamieszkania brakuje najbardziej sklepów specjalistycznych. Zbyt dużo jest natomiast sklepów dyskontowych. Najbardziej oczekiwaną przez konsumentów zmianą w handlu detalicznym jest zwiększenie liczby usług dodatkowych oferowanych przez placówki handlowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on functioning of particular retailing formats from consumers' view. The objects of the research were traditional, as well as modern forms of trade. The evaluated specifications are: their number, location, price level, quality of products, customer service, opening hours and available forms of payment. The article presents also the most awaited changes in polish retail trade. The source foundations for this article constituted by the source literature, reports and data from research institutions and the results of field research ran within the research project titled: 'Retail trade and services in Poland - consumer's perspective' conducted in 2016. The presented results point, that the most highly evaluated forms of trade are specialised stores and hypermarkets. Markets and bazaars are the worst evaluated forms of trade. In consumers' opinion, there is a lack of specialised stores in their place of residence, whereas there are too many discount stores. The most awaited change in polish retail trade is increase the number of additional services offered by shops.(original abstract)
8
Content available remote Marketplace Trade - Selective Development or Inevitable Decline?
80%
EN
Purpose: The aim of this article is to present changes in the role of marketplace trade as a form of retail. Marketplace trade is one of the oldest forms of retail; however, its importance in supplying buyers with everyday items is systematically decreasing. The author attempts to answer the question of whether this form of retail is facing inevitable decline, or whether its selective development is possible. Design/methodology/approach: The article presents official data from the Central Statistical Office, the Local Data Bank of the Central Statistical Office, and the Statistical Office in Poznań, as well as the results of surveys published in specialist literature. The above-mentioned statistical data concern both the whole country and the Wielkopolska region. The conducted analyses cover the years 2010-2020. Findings: The article discusses the level of development of marketplace trade, its importance in the distribution of everyday products (FMCG) and the factors determining the use of this form of retail by customers. The main part of the analysis concerns the issue of whether marketplace trade is in the phase of decline or development. The discussion is supported by data on the changes in the number of permanent and temporary marketplaces in Poland and selected counties of the Wielkopolska region. Also included is a diagnosis of customers' preferences regarding the choice of a marketplace/bazaar/market as a place for doing their shopping. Research limitations/implications: In the future, it is worth repeating the research among actual and potential customers of bazaars and markets; also among the lessees of market stalls and booths, i.e. the sellers of goods. Practical implications: The article also indicates the determinants of choosing a specific marketplace, bazaar or city market as a place for making purchases. For this purpose, the results of several surveys relating to the functioning of marketplace trade in selected cities are presented. Originality/value: The results of the analyses have both cognitive and pragmatic value, especially in the context of preparing and implementing development plans for this retail format in individual cities and municipalities.(original abstract)
9
Content available remote Kierunki rozwoju formatów handlu detalicznego w Polsce i w Niemczech
80%
XX
W ciągu ostatnich dwudziestu lat zarówno w Polsce i w Niemczech intensywnie rozwijała się sieć sklepów dyskontowych i hipermarketów. Było to spowodowane większą wrażliwością klientów na ceny towarów. Coraz szersza skala działania sieci handlowych, wysokie obroty umożliwiały wynegocjowanie bardzo niskich cen u dostawców. Wrażliwy na ceny polski klient rezygnował z zakupów w małych przydomowych sklepach, nazywanych w literaturze convienience story, na rzecz hipermarketów i dyskontów. Jednak część klientów, po krótkiej euforii związanej z atrakcyjnymi zakupami w nowoczesnych formatach, powróciła do tradycyjnych sklepów i wymagała od ich właścicieli wyższej jakości towaru, zdecydowanie lepszej od towarów masowych. W Niemczech to raczej starzejąca się grupa społeczeństwa domaga się zlokalizowania niedużych sklepów blisko miejsca zamieszkania, w których dokonają sprawnie zakupów produktów żywnościowych, charakteryzujących się wysoką jakością.(abstrakt oryginalny)
EN
In the last twenty years, both in Poland and Germany, there have been intense developed of discount stores and supermarkets networks. It was caused by the increase of customers sensitive to commodity prices. The growing scale of concerns activity and high turnover allowed negotiating very low prices from suppliers. Polish price sensitive customer gave up shopping in small groceries, known in the literature as convenience stores, for hypermarkets and discount stores. However, some customers, after a brief euphoria related to attractive modern shopping formats, returned to traditional shop and required from their owners higher quality products, much better than mass products. In Germany, it is rather an aging society group that insists on placing small shops, which are located close to the place of residence, which make efficient purchasing of food products with high quality.(original abstract)
10
Content available remote Peculiarities of State Regulation of Retail Trade in Ukraine
80%
EN
Economic reforms of the transformational period in Ukraine contributed to a significant structural reorganization of retail trade, its demonopolization and denationalization. In addition to that, in the country is realized the state policy regarding coordination of work of all the elements of retail trade based on usage of market mechanisms of economy, development and implementation of trade rules and reinforcement of compliance control. (fragment of text)
11
Content available remote The Concentration of Retail in Poland
80%
XX
W artykule omówiono procesy koncentracji zachodzące w polskim handlu detalicznym. Pomimo silnych procesów koncentracyjnych, które miały miejsce po 2000 roku, Polska jest w dalszym ciągu krajem o rozproszonej strukturze handlu detalicznego. W najbliższych latach należy oczekiwać koncentracji kapitałowej (głównie przejęcia) w obrębie handlu nowoczesnego oraz kontraktowej (na przykład stowarzyszenia kupieckie) w handlu tradycyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the processes of concentration taking place in retail in Poland. In spite of strong concentration processes, which took place after 2000, Poland still remains a country of dispersed retail structure. In the nearest years we can expect capital concentration (mainly takeovers) in modern trade and contract concentration (for example, merchants' societies) in traditional trade. (original abstract)
EN
Objective: The purpose of this paper is to develop a framework of cooperation and coopetition between retailers and key manufacturers from a perspective of retailers offering consumer durables. Research Design & Methods: In order to answer the research questions semi-structured, in-depth and face-to-face interviews with managers of six SMEs or large retailers operating in Poland and offering consumer durables were carried out. Findings: The empirical studies confirm both cooperation and coopetition between retailers and manufacturers - suppliers of consumer durables depending on, among others, the category of consumer goods and the balance of power between retailers and manufacturers. The scope of cooperation is not too wide, and concerns only some of the value chain processes indicated in the literature. Implications & Recommendations: Conducted studies are exploratory and need to be deepen with the use of quantitative research that will help determine the impact of the balance of power between manufacturers and retailers and the strength of retailer-manufacturer relations on the range / areas and financial and non-financial performance of this cooperation. Contribution & Value Added: The originality of this work lies in studying some aspects of retailers' relations with their key suppliers operating in consumer durables market. (original abstract)
EN
The article presents geolocation as a modern form of communication with consumers, which is based on new methods of sending information. This modern technological solution is increasingly used by enterprises in various industries, including retail entities. It has a very wide range of applications from the perspective of marketing activities of trade entities. Geolocation can be used in the process of the analysis, planning and implementation of the marketing activities accompanying market research, the segmentation process or the composition of marketing mix tools. The article applies secondary research in the form of a critical analysis of the literature, including the analysis of activities of selected entities who are leaders in the application of geolocation.(original abstract)
XX
Autor przedstawił rolę jednostek detalicznych (stragany na targowiskach miejskich, sklepy owocowo-warzywne i spożywcze, sklepy samoobsługowe w tym supermarkety i hipermarkety) w obrocie ziemniakami oraz określił sposób współpracy z dostawcami zmieniaków.
EN
The main objectives of this paper were presentation of retail units in potatoes turnover and identification of requirements for potatoes supplier. The material was related with market researches provided in Poznań and include: stalls, groceries, hyper - and supermarkets. It was showed, among the other, that the main requirement for potatoes suppliers is supplying potatoes of good quality. For traders very important thing is competitiveness of potatoes price. Potatoes suppliers for super- and hypermarkets have to fulfill a lot of requirements related to quality, preparation commodities and supply organization. (original abstract)
XX
"Handel convenience to najogólniej mówiąc handel wygodny dla klientów, a prowadzące go placówki to miejsca często przez nich odwiedzane." W artykule omówiono kształtowanie się i rozwój sklepów typu convenience w USA oraz przedstawiono charakterystykę polskiego sektora sklepów typu convenience store (wygodny sklep).
EN
In this article, the author concentrates on the convenience store, which is poorly defined and rarely included in commercial statistics. These popularly termed convenience stores may provide an opportunity for many firms in the small and medium-sized retail sector. Convenience stores have successfully operated in Europe and in the United States for years by, inter alia, addressing the everyday needs of local customers. In Poland, these stores are usually associated with petrol stations and are relatively easy to observe. The second group, on the other hand - neighbourhood stores, frequently referred to as corner stores - has not been adequately systematized and described. To this end, the author attempts to familiarise readers with the specific character of convenience stores in the developed American market and to capture the beginning of the development process of convenience stores in Poland. (original abstract)
XX
Artykuł omawia raport na temat sprzedaży bezpośredniej w Polsce, przygotowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
XX
Artykuł omawia strukturę łódzkiego handlu oraz plany ekspansji zachodnich koncernów handlowych.
XX
W artykule przedstawiono wyniki wybranych miesięcznych badań koniunktury, kwartalnych badań wybranych zjawisk ekonomicznych oraz korelację pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami jakościowymi.
XX
W artykule zaprezentowano wyniki wybranych miesięcznych i kwartalnych badań koniunktury w polskim handlu detalicznym. Analiza wyników badań obejmuje 5-letnie szeregi czasowe.
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.