Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 371

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwentaryzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
3
Content available remote Inwentaryzacja - zasady i wskazówki praktyczne (2)
100%
PL
W artykule przedstawiono czynniki niezbędne do realizacji procesu magazynowego w przykładowym przedsiębiorstwie. Przedstawiono strukturę magazynową oraz zaprezentowano proces inwentaryzacji i elementy składowe instrukcji inwentaryzacyjnej. Na koniec podano algorytm ustalenia i kwalifikacji różnic inwentaryzacyjnych.
EN
The article presents the factors necessary for the realized of the warehousing process on the example enterprise. Warehouse structure and process of stocktaking and elements of inventory instruction were presented. Finally, the algorithm for determining and qualifying stocktaking differences was given.
8
Content available remote Strategie oszczędzania sprężonego powietrza
80%
PL
Wiele osób poszukuje strategii oszczędzania sprężonego powietrza. Z mojego dwudziestopięcioletniego doświadczenia wynika, że zarządy firm często dobrze planują budżety projektów oszczędnościowych, niestety gorzej jest z adresowaniem zadań wynikających z audytów.
PL
W opracowaniu omówiono jedno z najczęściej stwierdzanych naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Przeanalizowano kilkadziesiąt orzeczeń komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co umożliwiło wskazanie głównych obszarów zagrożenia bezpieczeństwa finansów publicznych. Zakres podmiotowy oraz przedmiotowy nierzetelnego prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji omówiono z wykorzystaniem metody dogmatycznej, prawnoporównawczej oraz analitycznej. Badania, o których mowa, zostały poparte analizą statystyczną zagadnienia, przeprowadzoną na podstawie danych opublikowanych w sprawozdaniach z działalności komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w latach 2012–2016. Uwzględniono stan prawny obowiązujący na dzień 21.08.2017 r.
EN
The study discusses some of the most frequently found violations of public finance discipline. Several dozen committees ruling in cases of violation of public finance discipline have been analyzed. The main areas of public finance security risk are identified. The subjective and objective scope of incorrect inventory management and accounting was discussed using dogmatic, legal, comparative and analytical methods. The research was supported by a statistical analysis of the issue, based on the data published in the reports on the activities of adjudicating committees in cases of violation of public finance discipline in 2012–2016. The legal status of 21.08.2017 was taken into account.
PL
Inwentaryzację linii elektroenergetycznych przeprowadza się w celu poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego sieci. Można ją wykonać np. przy użyciu lotniczego skaningu laserowego. W trakcie pomiaru otrzymuje się chmurę punktów, z której podczas klasyfikacji wyłonione zostają podzbiory punktów reprezentujących słup elektroenergetyczny. Linie średniego i wysokiego napięcia budowane są głównie na słupach stalowych. W opracowaniach, jakie powstają w trakcie inwentaryzacji (np. przekrojach) słupy muszą być zobrazowane w postaci jednego punktu, o znanych współrzędnych x, y, z. W pracy przedstawiono metody identyfikacji słupa elektroenergetycznego linii wysokiego napięcia (słupa stalowego) i wyboru takiego punktu z grupy punktów reprezentujących słup po klasyfikacji, który może reprezentować słup zgodnie z obowiązującymi normami. W celu weryfikacji zaprezentowanych metod, słupy elektroenergetyczne zostały również pomierzone techniką GPS RTK, z zastosowaniem wcięcia liniowego do środka słupa.
EN
Inventory of power lines is carried out to improve the safety of the power network. It can be done using airborne laser scanning. From obtained point cloud, after its classification, subsets of points representing the masts are extracted. Lines of medium and high voltage are built mainly on steel poles. In the studies that arise in the course of such inventory e.g. sections, pylons must be visualized in the form of a single point with known coordinates x, y, z. The paper presents a method of identifying a pylon of high-voltage electric power lines (steel pillars) and selection one from the group of points representing pylon, which can represent it, in accordance with applicable standards. In order to verify the presented methods, pylons were also measured by means of GPS RTK using a linear indentation in the center of the mast.
PL
Artykuł dotyczy historii górnictwa rud żelaza w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego, jednego z głównych ośrodków hutniczych Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Przedstawiono krótki zarys dziejów miejscowego górnictwa i hutnictwa żelaza, technik eksploatacji oraz zachowane relikty dawnych robót górniczych. Zwrócono uwagę na brak pełnego opracowania tematu górnictwa rud w regionie oraz potrzebę właściwej ochrony pozostałości górniczych. Relikty dawnych kopalń znajdujące się w okolicach Ostrowca są cennym zapisem górniczych tradycji regionu, jednak na skutek działalności człowieka narażone są na zniszczenie. Punktem wyjścia do zapewnienia im ochrony oraz podjęcia dalszych badań powinna być szczegółowa inwentaryzacja. W artykule opisano przebieg i wyniki pierwszego etapu terenowych prac inwentaryzacyjnych.
EN
The article embraces the history of iron ore mining near Ostrowiec Świętokrzyski – one of the major metallurgy centres of the Old-Polish Industrial Region. It presents a short historical outline of local mining and metallurgy as well as the preserved relics of the past mining works and exploitation techniques. The author emphasizes the lack of studies over the issue of iron ore mining in this region and underlines the need to protect the remnants of mining history. The relics of old mines located around Ostrowiec constitute a valuable record of the region’s mining traditions. However, they are now exposed to destruction as a result of human activities. A detailed cataloguing should be a stepping stone in ensuring protection and taking further actions to save the relics. The article describes the course and results of the first phase of terrain cataloguing works.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.