Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Intranet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Autor omawia pojęcie telematyki w przedsiębiorstwie, korzyści ze stosowania serwisów telematyki na przykładzie intranetu, nowe modele organizacyjne jako potencjały użytkowe telematyki i przykładowe korzyści telepracy, przedsiębiorstwa wirtualne na przykładzie firmy Lewis Galoob Toys USA, rynki elektroniczne i ich 5 poszczególnych systemów. Omówiono bariery i szanse stosowania serwisów telematyki w przedsiębiorstwach polskich.
EN
Author discusses a concept of telematics in the firm, advantages of applying telematics services on intranet example, new organizational models as useful telematics potentials and advantages of teleworking. Moreover, virtual and electronic markets are presented. The bariers and chances for applying telematics services in Polish firms are examined. (A.P.)
XX
Artykuł na temat sieci wewnątrzfirmowych. Przedstawiono cechy oraz rolę intranetu w firmie. Opisano technologie intranetowe oraz zalety ich stosowania. Przedstawiono poszczególne systemu współczesnej wersji intranetu.
3
Content available remote Znaczenie nowoczesnych ICT w usprawnianiu wewnątrzorganizacyjnej komunikacji
100%
XX
Współczesne procesy wymiany informacji zarówno w warstwie operacyjnej: człowiek-człowiek, jak i organizacyjnej, różnią się istotnie od tego, jak przebiegały jeszcze 10-20 lat temu. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne zmieniły nie tylko czas dostępu do źródeł informacji, ale wpłynęły również na takie atrybuty, jak jakość informacji czy procesy transformacji zbiorów informacyjnych. Artykuł ma na celu wskazanie, jak użytkownicy nowoczesnych narzędzi ICT oceniają ich znaczenie w usprawnianiu procesów pozyskiwania, wymiany, współdzielenia oraz współtworzenia informacji. W tekście zaprezentowany zostanie fragment badań prowadzonych w organizacjach wiedzy dotyczących oceny znaczenia nowoczesnych narzędzi ICT, m.in. takich jak intranet - w usprawnianiu wewnątrzorganizacyjnej komunikacji. Szczególną uwagę skierowano na ocenę wpływu ICT na kreowanie oraz kształtowanie relacji wewnątrz organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Modern processes for the exchange of information both in the operational layer: human-to-human and organizational, differ in a significant way from how they proceeded still 10-20 years ago. Modern information and communication technologies have changed not only the access time to information sources but also impacted attributes such as quality of information transformation processes. The goal of the article is to identify how users of modern ICT tools evaluate their relevance for process improvement, exchange, share, and co-operation of information. Thus the article presentssome research carried out in knowledge organisations concerning the assessment of the significance of modern ICT tools, among other things, such as Intranet tomprove intra-organisational communication.(original abstract)
XX
Intranet, rozumiany jako wewnętrzny serwis www, który udostępnia dne i usługi niezbędne pracownikom w codziennych dzialaniach i służy komunikacji między nimi, posiada 59 proc. największych firm w Polsce. Stwierdzono to w badaniu przeprowadzonym przez wrocłwski oddział Instytutu Pentor na zlecenie Contium SA. Próba badawcza wynosiła 300 przedsiębiorstw, losowanych spośród 2000 firm osiągających największe przychody wg dziennika "Rzeczpospolita". W artykule przedstawiono na ile w firmach to rozwiązanie jest skuteczne i efektywne.
XX
Zabezpieczenie systemu informacyjnego przed nieautoryzowanym dostępem do danych może być dla administratora takiego systemu poważnym wyzwaniem. W artykule przedstawiono jedno z rozwiązań tego problemu, które zostało pokazane na podstawie wdrożonego systemu w dużym przedsiębiorstwie międzynarodowym, posiadającym heterogeniczną sieć komputerową.
EN
In last years there is a big rumour concerning a security of information systems. It can be the challenge for a system administrator to secure the system enough to prevent unauthorised people to read data from it. This paper shows a possible solution, which works in a quite big enterprise, in a heterogeneous system. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród ekspertów ds. komunikacji wewnętrznej i intranetu na temat postrzeganego w ich praktyce oddziaływania portali intranetowych na zarządzanie wiedzą w organizacjach. Zdaniem ekspertów-respondentów portale intranetowe najsilniej oddziaływają na transfer wiedzy i wykorzystywanie wiedzy, a w mniejszym, ale zauważalnym stopniu na ewaluację i rozwój wiedzy, innowacyjność w organizacji i motywowanie do dzielenia się wiedzą. Paradoksalnie, zdaniem ekspertów wpływ portali intranetowych jest marginalny na sfery: zwiększanie kompetencji pracowników oraz identyfikowanie wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the results of a survey performed among experts in internal communications and intranet on the perceived impact of intranet portals on knowledge management in their organizations. According to responding experts, the strongest impact of intranet portals is observed on knowledge transfer and knowledge usage, and weaker - but noticeable - on knowledge evaluation and development, innovation in organization and motivation to share knowledge. Paradoxically enough, experts say the impact of intranet portals is marginal in increasing employees' competence and knowledge identification. (original abstract)
7
100%
XX
Niemal w każdej z licznych, a dostępnych pozycji literaturowych można się spotkać z inną typologią rozwoju systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Nastąpił więc w tej sferze kompletny chaos terminologiczny, dlatego - po zauważeniu takiej potrzeby - w niniejszej pracy podjęto kolejną próbę uporządkowania tej sfery opartą na tendencjach integracyjnych z jednej strony, a z drugiej na tendencjach konwergencyjnych (upodobniania się i przenikania implementacji) umożliwionych przez ciągły postęp technologiczny. (fragment tekstu)
EN
The main objective of this article is to present the idea of the development of information systems consisting in the integration and convergence approach. After a short introduction which includes definitions of the main concepts used in the analysis, the author presents the development of information systems through the prism of three main development paths: the increasing complexity of logical systems structure, functional integration and the expansion of the infrastructure of network systems. The integration consisted mainly in solving technical problems connected with the construction of systems (hardware, system software, system applications, and network infrastructure) and logical problems - looking for organizational and functional solutions. The convergence - the cyclical operation carried out on an increasingly higher level - assimilation and adapting the systems to the current requirements of the end user. The meeting of tendencies and all the development paths occurs at a corporate level. In the final part of the article, the author presents a summary and draws conclusions based on the findings. (original abstract)
XX
Ekstranet bardzo chętnie wdrażają wielkie korporacje, posiadające sieć oddziałów regionalnych. Wprowadzenie ekstranetu do firmy powoduje zwiększenie elastyczności przedsiębiorstw przez umożliwienie im szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu i wewnątrz firmy. Jest niezastąpiony w komunikacji z wybranymi grupami. Jak działa, kiedy go stosować?
XX
59 proc. największych firm w Polsce posiada intranet - tak wykazało badanie przeprowadzone wiosna tego roku przez Instytut Pentor. Warto się zatem przyjrzeć temu, co czyni intranet tak atrakcyjnym rozwiązaniem i jakie są jego kierunki rozwoju.
XX
Intranet - często określany jako bezpieczny, godny zaufania system komunikacji wewnętrznej jest siecią komputerową ograniczającą się do komputerów np. w firmie lub organizacji. Taka lokalna sieć (LAN) po zamontowaniu serwera umożliwiającego korzystanie w jej obrębie z takich usług jak strony WWW, poczta elektroniczna, czyli usług typowo internetowych to intranet. Dostęp do niej mają zazwyczaj tylko pracownicy firmy. Dużych firm bez intranetu już chyba nie ma, a w małych nie jest on instalowany, bo nie ma takiej potrzeby.
EN
Modern processes for the exchange of information both in the operational layer: human-to-human and organizational, differ in a significant way from how they proceeded still 10-20 years ago. Modern information and communication technologies have changed not only the access time to information sources but also impacted attributes such as quality of information transformation processes. The goal of the article is to identify how users of modern ICT tools evaluate their relevance for process improvement, exchange, share, and co-operation of information. Thus the article presentssome research carried out in knowledge organisations concerning the assessment of the significance of modern ICT tools, among other things, such as Intranet tomprove intra-organisational communication.
XX
Artykuł przedstawia możliwe zastosowania nowoczesnych serwisów telematyki w przedsiębiorstwach w aspekcie korzyści dla tych przedsiębiorstw i ich pracowników oraz skutki oddziaływania tych serwisów na otoczenie. Na przykładzie Internetu, intranetu, Ekstranetu oraz zjawiska telepracy i aliansów strategicznych zasygnalizowano kierunki zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. (fragment z tekstu)
EN
The paper present new ideas such as telematics and its services. It presents conditions - existing of proper infractures - of application of telematics services in enterprises. Taking internet and intranet into consideration it analyses the profits of their applications both for enterprises and employees. It indicates that the use of telematics services leads to a creation of new strategies of economic organisation performance. The above strategies are discussed in the paper, as well as situation in Poland is presented, i.e. the limits and chances of telematics services application in Polish enterprises.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano istotę i korzyści gospodarki elektronicznej oraz jej wpływ na doskonalenie procesów komunikowania zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w relacjach z innymi przedsiębiorstwami i klientami. Na tej podstawie dokonano analizy stanu i perspektyw rozwojowych gospodarki elekronicznej w Polsce. Określono ograniczenia i bariery rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych, które powodują, że dla wielu polskich przedsiębiorstw (zwłaszcz małych i średnich) korzyści gospodarki elektronicznej są wciąż niewykorzystaną szansą na poprawę efektywności i uzyskanie przewagi konkurencyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the nature and advantages of digital economy and its impact on improving a three communications areas, such a as:inside business, business to business and businessto consumer communications. Based on these background the state and the perspectives of digital economy in Poland are evaluated.The barriers and limitations of a modern information technology development in Poland are the main reasons that the digital economy development for many Polish firms, especially small and medium, is still only an opportunity for better efficiency and competitive advantage.(original abstract)
XX
Autor wyjaśnia, że intranet służy w firmie wielu celom, które są ściśle skorelowane z potrzebami organizacyjnymi. Najczęściej usprawnia komunikację wewnętrzną, umożliwia wprowadzenie spójnej polityki komunikacyjnej, usystematyzowanie oraz zwiększenie szybkości przepływu informacji, obniżenie kosztów administracyjnych, stworzenie pozytywnego wizerunku wśród pracowników oraz ich zintegrowanie. Zdaniem autora firma, podejmując decyzję o uruchomieniu intranetu, musi zdawać sobie sprawę, że należy ciągle dbać o jego rozwój, a w tym celu niezbędne jest powołanie zespołu redakcyjnego, którego głównymi zadaniami, oprócz bieżącej aktualizacji będą badania efektywności oraz stała promocja portalu wśród pracowników.
XX
Celem artykułu jest ukazanie miejsca systemu wyszukiwania informacji w systemie informacyjno-decyzyjnym, wykorzystanie Intranetu jako głównego źródła informacji w przedsiębiorstwie wielozakładowym oraz wyjaśnienie pojęcia złożonych struktur tekstowych, jakim jest hipertekst, za pomocą przeglądarki WWW. (fragment tekstu)
EN
In this paper the author exhibited the place of the retrival information system in the information-decision system, describing the idea of complex text structures and the role of Intranet as the source of information of the future, based on hypertext. (original abstract)
XX
Omówiono realizację projektu o kryptonimie IntraED (internet w edukacji) zrealizowany i pilotażowo wdrożony w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1996-1998. Celem projektu było zautomatyzowanie procesów komunikacyjnych występujących w ramach organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych z określonego przedmiotu za pomocą powszechnie znanych z Internetu usług sieciowych.
EN
Incredibly fast development of the Internet throughout the last decade of the twentieth century may be regarded as proof for reaching by the computerized Information Technology the fully-fledged form of evolution. It is a sort of a paradox that rapid growth of a global web repudiated the solutions already implemented in majority of companies (inc. universities), which have been working under a rule of local area networks developed usually without global communication requirements context. Undisputedly it becomes necessity to update admitted solutions to the level required in the Internet era. One of the answers to processes taking place in the world of the networks is intranet. Intranet is a combination of Internet communication standards implemented in local area network. Even though in Poland, same as in the rest of the world, it were universities which were the pioneers in the early stage of developing the idea of the global network, the process of changing local universities' networks into the line working intranets is a bit more difficult than it was expected. In result, the universities, which constitute one of the most essential parts on internet, are incapable of using effectively their own local area networks in terms of communicating possibilities offered by already implemented solutions. Project called IntraED was one of the experiments, which were to improve learning process communication infrastructure. It was carried out in the Academy of Economics in Kraków in 1996-1998. The paper includes the project general overview and a short discussion of its main outputs. (original abstract)
XX
Umiejętna polityka przedsiębiorstwa, której celem jest zapewnienie najpełniejszego wykorzystania informacji dostępnych z różnych źródeł do realizacji strategii firmy, jest kluczem do osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej w przyszłości. Menedżerowie muszą z jednej strony wykorzystywać zalety wynikające z różnorodności sieci informacyjnych, a z drugiej strony dążyć do integracji informacji pochodzących z różnych źródeł. Niezmiernie istotna jest także elastyczność w podejściu do zarządzania informacją w przedsiębiorstwie - minęły już czasy tworzenia ogromnych systemów, które tworzyły problemy zamiast je rozwiązywać. Narzędzia zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, w tym aplikacje przetwarzające informacje, będą musiały być dostosowane do konkretnych potrzeb, a także dostatecznie elastyczne, aby umożliwiać przedsiębiorstwu natychmiastową reakcję na zmiany w otoczeniu. (fragment tekstu)
XX
Obecnie podstawowym kanałem komunikacji wewnątrz firmy jest sieć komputerowa, dlatego też ważną rolę w każdej większej firmie odgrywa intranet. W artykule przedstawiono zastosowanie i zalety tego narzędzia.
XX
Budżetowanie operacyjne jest narzędziem stosowanym z powodzeniem od blisko stu lat. W ostatnim czasie nasiliła się jednak jego krytyka. Nieustanne, coraz mniej przewidywalne zmiany w otoczeniu, postępująca globalizacja oraz nasilająca się konkurencja sprawiają, że poszukiwane są nowe, coraz bardziej radykalne rozwiązania. Być może jednak wystarczy usprawnić funkcjonujący system sterowania przedsiębiorstwem, by uniknąć konieczności dokonywania drastycznych zmian polegających na odejściu od budżetowania. Pierwszym celem artykułu jest przedstawienie możliwości różnorodnego wykorzystania internetu oraz intranetu w procesie budżetowania operacyjnego. Cel drugi to udowodnienie za pomocą badań literaturowych oraz studium przypadku, że odpowiednie zastosowanie obu tych narzędzi może pozwolić na wyeliminowanie przynajmniej jednej z wad budżetowania operacyjnego. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe wady oraz zalety budżetowania operacyjnego, część druga dotyczy zastosowania Internetu oraz intranetu w procesie budżetowania, część trzecia to opis case study. (abstrakt oryginalny)
EN
Operational budgeting is a tool used successfully for nearly a hundred years. In recent times, however, one can observe escalating criticism of this tool. Constant, less predictable changes in the environment, increasing globalization and rising competition cause that new, more and more radical solutions are being sought. Perhaps it is sufficient to improve the functioning of enterprise control systems to avoid the need to make drastic changes, involving the disappearance of budgeting. The first objective of this paper is to present the diverse possibilities of using the internet and intranet in the operational budgeting process. The second aim is to prove by means of literature research and case study that the appropriate use of both these tools can help to eliminate at least one of the disadvantages of operational budgeting. The first part of the article presents main advantages and disadvantages of operational budgeting, the second part deals with the use of the internet and intranet in the budgeting process, and the third part is a description of the case study. (original abstract)
XX
Onet.pl jako pierwszy polski portal wprowadził usługę dokładnego targetowania kampanii reklamowych w sieci. Zapowiada to również Wirtualna Polska. Jak to działa, skąd się biorą profile internautów, co ma z tego reklamodawca, a co portal, to zagadnienia omawiane w niniejszym artykule.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.