Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Obywatelstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote E-administracja w Unii Europejskiej
100%
XX
W artykule zaprezentowano proces kształtowania się e-administracji w Unii Europejskiej. Przede wszystkim przedstawiono główny dokument, który stał się impulsem do zastosowania elektronicznych środków komunikacji w relacjach obywateladministracja. Cele i założenia strategii unijnych zostały wsparte opartymi na nich inicjatywami, które zastosowano w Polsce. Artykuł kończą spostrzeżenia odnoszące się do wyzwań i przyszłego zastosowania e-administracji w Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents creation process of e-government in the European Union. Firstly, it concerns the main deed, which was an impulse to application an electronic means of communication between citizen and administration. Purposes and postulates of strategics in the European Union are supported the initiatives implemented in Poland. The article concludes remarks to challenges and e-government in the European Union in future.(original abstract)
2
Content available remote Obywatelstwo i obywatelskość w Unii Europejskiej
100%
XX
Dwudziestolecie obywatelstwa Unii Europejskiej, obchodzone w 2013 roku, skłania do refleksji nad tą instytucją. Czy przez ten okres zmienił się status i znaczenie obywateli w systemie politycznym Unii, czy mają oni możliwość uczestniczenia w procesie decydowania na poziomie unijnym, czy istnieją mechanizmy gwarantujące ich zaangażowanie i wpływanie na prawo unijne oraz kierunek, w którym Unia się rozwija? Czy obywatelstwo unijne jest projektem wyłącznie symbolicznym, za którym nie kryje się żadna wartość dodana? Czy spełnia ono warunki określania go mianem obywatelstwa? Odpowiedziom na te pytania poświęcony jest artykuł. Instytucja obywatelstwa UE została przeanalizowana w dwóch aspektach: obywatelstwa jako formalnego statusu łączącego się z określonym zakresem praw oraz obywatelskości, czyli mechanizmów gwarantujących udział obywateli w decydowaniu o losach wspólnoty politycznej. Wyniki analizy prowadzą do wniosku, że w ciągu dwudziestu lat funkcjonowania obywatelstwa unijnego jego znaczenie istotnie się zwiększyło na płaszczyźnie deklaratywnej - w tekście traktatów i aktów instytucjonalnych, nie wpłynęło to jednak na faktyczne zwiększenie udziału obywateli w kształtowaniu działań i polityki unijnej. Jest to wynikiem rozdźwięku, jaki powstał w Unii między obywatelstwem jako formalnym statusem a obywatelskością, jako rzeczywistym upodmiotowieniem jednostek w systemie politycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
Celebration of the 20th anniversary of the EU citizenship in 2013 was a good occasion for reflection on this institution. Has anything changed during this period in the status of European citizens and their role in the EU's political system? Do they have opportunities to participate in the European decision-making process and to influence the European law and the direction of the EU's development? Is the EU citizenship only a symbolic project that brings no added value? Can it be called "citizenship"? The article is devoted to answering these questions. The institution of the EU citizenship was analysed in two aspects: 1) citizenship as formal status connected with some rights and 2) civilness as mechanisms that guarantee participation in decisions on the future of a political community. The conclusion is that after 20 years the importance of the EU citizenship has been significantly increased, but only on declarative level - in the wording of treaties and institutional acts. However, this change has not caused the factual increase of citizen participation in the shaping of the European Union politics. It is the effect of a discrepancy on the EU level between citizenship as formal status and civilness as real empowerment of individual in the political system. (original abstract)
3
Content available remote Jak się zostaje Francuzem
100%
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie treści i skutków obowiązującej we Francji jedynie przez kilka lat ustawy o obywatelstwie, tzw. loi Mehaignerie. Chodzi tu w szczególności o te przepisy, które dotyczą kwestii obywatelstwa osób urodzonych we Francji z rodziców nie będących Francuzami.
EN
The aim of the article is presenting content and effects of French Republic citizenship act, so called loi Mehaignerie, being in force for few last years. Especially the regulations of citizenship in case of persons born in France of non-French parents have been discussed.(AŁ)
4
Content available remote Dimensions of Citizenship Policy in the Post-Yugoslav Space: Divergent Paths
100%
EN
The break-up of the former Yugoslavia resulted in the establishment of seven states with manifestly different citizenship regimes. Relating the politics of citizenship to the dominant nation-building projects, this paper argues that in the post-Yugoslav countries in which nation-building projects are consolidated (Croatia, Slovenia and Serbia) citizenship regimes converge around ethnic inclusiveness, while in those where nation building is contested (Macedonia and Montenegro) territorial rather than ethnic attachments are articulated in citizenship policies. In the case of Kosovo, and to a certain degree Bosnia and Herzegovina, policies emphasise territory due to international involvement in the shaping of their citizenship regimes. Even though all of these states have adopted ius sanguinis as the main mechanism of citizenship attribution at birth, the different approaches to naturalisation and dual citizenship indicate that the politics of citizenship are inextricably linked to the questions of nation building and statehood. To explore these issues, the paper first outlines the main traits of citizenship policies in contested and consolidated states. It proceeds by looking at different naturalisation requirements in the two groups of states. It argues that extension to ethnic kin occurs only in countries in which statehood and nation building are consolidated, where it serves to project an image of national unity. In states that are challenged by several competing nation-building projects, citizenship attribution through ethnic kinship is impossible due to lack of internal unity. The paper also analyses approaches to dual citizenship, identifying patterns of openness and restrictiveness. By doing so, it links the politics of citizenship to the interaction of foreign policy mechanisms in post-Yugoslav countries and identifies the points where these regimes overlap or conflict with each other. (original abstract)
EN
This paper identifies and synthetically demonstrates the most important steps and changes in the evolution of the idea and institution of citizenship in Europe over more than two thousand years. Citizenship is one of the essential categories defining human status. From a historical perspective, the idea of citizenship in Europe is in a state of constant evolution. Therefore, the essence of the institution of citizenship and its acquisition criteria are continually being transformed. Today's comprehension of citizenship is different from understanding citizenship in Europe in earlier epochs of history. In some of them, the concept of citizenship existed only in the realm of ideas. In others, the idea materialised, and membership in the state (or city) and civic rights and obligations found a formal, legal expression. The formation of the idea and institution of citizenship is a long and multi-phase process.(original abstract)
EN
Governments make assumptions about immigrants and then craft policies based on those assumptions to yield what they hope will be effective naturalisation outcomes: state security and trustworthy citizens. This study examines the thoughts, experiences and opinions about citizenship and civic engagement, drawing on a dataset of 150 one-hour interviews with permanent residents and naturalised citizens in New York and Berlin in 2004-2010 and again 2016-2020. It includes those who have naturalised or hold immigration statuses necessary for naturalisation (i.e., those who can and will naturalise, those who can but will not naturalise and those rejected for naturalisation or who do not meet eligibility requirements). I explore how immigrants participate as citizens and privileged non-citizens. My findings include the fact that immigrants define civic engagement - what 'citizen' participation means and who participates - more broadly and narrowly than anticipated. Immigrant perceptions of naturalisation and what becoming a citizen meant to them, and how naturalisation personally affected modes of participation. Defensive citizenship stimulated naturalisation but was deemed insufficient in contemporary New York and Berlin to protect immigrants and their engagement. State-designed naturalisation processes ignore immigrants' perspectives and performative modes of citizenship and, thus, ineffectively select the citizens states say they want.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest przedstawienie i zbadanie : jak obecnie wygląda przyjęte rozwiązanie kwestii "kto jest obywatelem UE", w jakim zakresie uległo ono modyfikacjom oraz jak jest oceniane. (fragment tekstu)
EN
This article analyses an issue of the scope ratione personae of the European citizenship and the EU influence on the autonomy of the Members States in matters of nationality. As far, the Treaties have not opposed to the binding rules derived from the customary international law. However, in the light of the ECJ jurisdiction and the advancement of the integration, it should be seen that the europeanization of domestic citizenship policy is becoming feasible.(original abstract)
8
Content available remote Obywatelstwo Unii Europejskiej
100%
XX
Julia Wojnowska-Radzińska omawia znaczenie instytucji obywatelstwa UE i podkreśla, że obywatelstwo Unii nie konkuruje z obywatelstwem krajowym, ale istnieje równolegle. Autorka skupiła uwagę na katalogu praw obywatela UE, ze szczególnym uwzględnieniem swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.(fragment tekstu)
EN
This article deals with the issue of European Union citizenship. Since 1992, both the Treaties and the case law of the Court of Justice have helped to create a direct and evolving bond of citizenship between the individual and the Union. Any person who holds the nationality of an EU member state is automatically also an EU citizen. EU citizenship is additional to and does not replace national citizenship. Moreover, European citizenship is evolving not only as a direct bond between the citizen and the Union but also as a sphere of relationships between the citizen and all the member states. That aspect of citizenship guarantees all the nationals the right to move freely throughout the territory of the Union, as well as the right to reside in any member state.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zmian, jakie dokonały się w okresie 2004-2010 w zakresie zatrudnienia za granicą oraz w Polsce w grupie śląskiej ludności autochtonicznej województwa opolskiego. Zmiany te są na tyle interesujące dla sfery rynku pracy, że przedmiotowa grupa ludności posiada już od dwudziestu lat - jako jedyna stosunkowo liczna grupa ludności w Polsce - swobodę zatrudnienia w Unii Europejskiej. Wynika to z możliwości potwierdzania przez tę grupę (jako ludność niemieckiego pochodzenia) niemieckiego obywatelstwa, którego w myśl prawa niemieckiego nigdy nie utraciła. Nowelizacja przepisów w prawie niemieckim w 1993 r. pozwala tej grupie - Ślązakom autochtonom pochodzącym z terenów państwa niemieckiego z 1937 r. - na uzyskanie paszportów niemieckich bez konieczności opuszczania Polski.(fragment tekstu)
EN
Since the Polish accession to the European Union some important changes in the situation on the Polish and foreign labor market have been observed. Changes in employment in Poland and abroad have been observed among the Polish population, but also among the population, which have Polish and German citizenship due to historical factors. Thus, in an article on the basis of studies there is presented findings on the changes relating to employment in Poland and abroad in the period 2004-2010 among population with dual citizenship living in the Opole Voivodeship. Presentation of the results was also taking into account the gender and age of the study population.(author's abstract)
10
Content available remote The Emotional Geographies of Migration and Brexit: Tales of Unbelonging
75%
EN
This article focuses on the emotionality of belonging among European Union (EU) citizens in the context of the United Kingdom's (UK) 2016 referendum and its result in favour of the UK leaving the EU, commonly referred to as Brexit. Drawing from testimonies of EU27 citizens in the UK (mainly mid- to long-term residents) published in a book and on blog and Twitter accounts by the not-for-profit and non-political initiative, the 'In Limbo Project', it explores a range of emotions which characterise the affective impact of Brexit and how they underpin two key processes disrupting the sense of belonging of EU citizens: the acquisition of 'migrantness' and the non-recognition of the contributions and efforts made to belong. The resulting narratives are characterised by senses of 'unbelonging', where processes of social bonding and membership are disrupted and 'undone'. These processes are characterised by a lack of intersubjective recognition in the private, legal and communal spheres, with ambivalent impacts on EU citizens' longer-term plans to stay or to leave and wider implications for community relations in a post-Brexit society. (original abstract)
XX
Artykuł porusza problem interpretacji pojęcia rezydenta i nierezydenta jako osoby fizycznej na gruncie obowiązującej ustawy Prawo dewizowe. O statusie tym decyduje wyłącznie miejsce zamieszkania, które jest pojęciem uregulowanym w kodeksie cywilnym. Nie jest ono tożsame z miejscem zameldowania osoby fizycznej, ani z faktem posiadania konkretnego obywatelstwa. Zagadnienie powyższe komplikuje fakt, iż przy każdej transakcji dewizowej ta sama osoba fizyczna musi być traktowana jednakowo. W artykule na przykładzie zgromadzonej literatury oraz orzecznictwa sądów w tym zakresie przedstawiono propozycję rozwiązania problemu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of interpreting the concept of resident and non-resident as an individual on the basis of the existing Foreign Exchange Act. The place of residence is the only factor determining the status, which is a term regulated by the Civil Code. It is not the same as the domicile of the individual, nor the fact of a possession of a particular nationality. This issue is complicated by the fact that each exchange transaction by the same person must be treated equally. In this article on the basis of gathered literature and case law on this subject a solution of this problem is proposed. (original abstract)
12
Content available remote Problematyka obywatelstwa w aktualnych pracach Rady Europy
75%
XX
Przedstawiono dwa dokumenty Rady Europy: europejską konwencję o obywatelstwie z 6 listopada 1997 r. oraz deklarację w sprawie sukcesji państw w odniesieniu do obywatelstwa przyjętą przez Komisję Wenecką 14 września 1996 r. Stwierdzono, że konwencja Rady Europy podjęła próbę kompleksowego uregulowania kwestii prawa międzynarodowego wiążących się z instytucją obywatelstwa. Opiera się ona w znacznej mierze na tradycyjnej konstrukcji obywatelstwa jako instytucji prawa wewnętrznego państw, wskazuje na możliwość pewnych regulacji, nie narzucając poszczególnym państwom rozwiązań szczegółowych. Nowym rozwiązaniem jest próba określenia następstw sukcesji państw w zakresie obywatelstwa państwowego. I w tym zakresie nacisk położono na uprawnienie państw do nadania obywatelstwa, a nie na prawo podmiotowe jednostek. Nowatorskie jest też podejście do kwestii podwójnego obywatelstwa, które - wprawdzie nadal uznawane za niekorzystne dla jednostek oraz zainteresowanych państw - nie jest już jednoznacznie wykluczane. Zdaniem autora nowa konwencja nie powinna wzbudzać zbyt gwałtownych kontrowersji i powinna wejść w życie w stosunkowo krótkim czasie.
XX
Celem artykułu jest analiza regulacji prawnych w odniesieniu do warunków przedłożenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Z jednej strony, rozważaniom poddano wymogi prawne w zakresie zgłoszenia inicjatywy, zbierania niezbędnych deklaracji poparcia oraz przedłożenia inicjatywy Komisji. Z drugiej zaś - zakres obowiązków (i uznaniowości) Komisji w odniesieniu do przedłożonych inicjatyw. W artykule postawiono tezę, że europejska inicjatywa obywatelska jest ważnym instrumentem wspierania demokratyzacji w Unii Europejskiej, jednak możliwości realnego wpływu obywateli Unii Europejskiej na Komisję Europejską w obszarze przedłożenia wniosku legislacyjnego wydają się niewystarczające. Dla zwiększenia efektywności europejskiej inicjatywy obywatelskiej jej obecne ramy prawne wymagają istotnych modyfikacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyse legal regulations on the conditions for pursuing the European Citizens' Initiative. First, the requirements for pursuing the initiative and collecting the necessary statements of support and submitting an initiative to the Commission are presented. Afterwards, the scope of responsibilities (and discretion) of the Commission in relation to the pursued initiatives is discussed. In addition, the article proposes a thesis that the European Citizens' Initiative is an important instrument to support democratisation in the European Union, but the possibilities of real impact of European Union's citizens on the European Commission in the area of submitting a legislative proposal seem insufficient. Finally, some modifications of the European Citizens' Initiative are recommended, which could increase its effectiveness significantly.(original abstract)
EN
Policy towards Hungarians living in neighbouring countries has been a central issue for Hungarian governments, yet Hungarian diaspora living mainly in Western Europe and North America have received very little attention. This has changed after the 2010 landslide victory of Fidesz. The new government introduced a structured policy focused on engaging Hungarian diaspora, largely due to the nationalist rhetoric of the governing party. The article argues that this change reflects a turn of Hungarian nationalism into what Ragazzi and Balalowska (2011) have called post-territorial nationalism, where national belonging becomes disconnected from territory. It is because of this new conception of Hungarian nationalism that we witness the Hungarian government approach Hungarian communities living in other countries in new ways while using new policy tools: the off er of extraterritorial citizenship; political campaigns to motivate the diaspora to take part in Hungarian domestic politics by voting in legislative elections; or the never-before-seen high state budget allocated to support these communities. Our analysis is based on qualitative data gathered in 2016 from focus group discussions conducted in the Hungarian community of Western Canada to understand the eff ects of this diaspora politics from a bottom-up perspective. Using the theoretical framework of extraterritorial citizenship, external voting rights and diaspora engagement programmes, the paper gives a brief overview of the development of the Hungarian diaspora policy. We focus on how post-territorial nationalism of the Hungarian government after 2010 eff ects the ties of Hungarian communities in Canada with Hungary, how the members of these communities conceptualise the meaning of their "new" Hungarian citizenship, voting rights and other diaspora programmes. We argue that external citizenship and voting rights play a crucial role in the Orbán government's attempt to govern Hungarian diaspora communities through diaspora policy. (original abstract)
XX
Przybliżono instytucję obywatelstwa europejskiego. Poruszono problemy dotyczące praw obywateli Unii i podwójnego obywatelstwa.
XX
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza myśli Jean-Jacques'a Rousseau i Jamesa Madisona (zaliczanych do najbardziej znaczących teoretyków powszechnego czy też republikańskiego ustroju w XVIII w.), ze szczególnym uwzględnieniem tematu obywatelstwa. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Autor skupia się na powiązaniach między ujęciami ludu i wynikającymi z nich koncepcjami obywatelstwa. Zastanawia się, czy składają się one na spójną wizję roli ustrojowej obywateli, czy też - przeciwnie - ukazują poważne rozbieżności w obrębie szerszej tradycji doktrynalnej. W tym celu sięga autor do najważniejszych prac tych pisarzy, wspierając swe wnioski krytycznymi odniesieniami do literatury sekundarnej, dotyczącej zwłaszcza ich poglądów na temat suwerenności ludu.PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna się od analizy myśli Rousseau, przechodząc następnie do myśli Madisona. Jest on zakończony rodzajem podsumowania, które daje okazję do uchwycenia zasadniczych powiązań i - przede wszystkim - różnic między ich argumentami. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza myśli obydwu autorów wykazuje, że w obrębie osiemnastowiecznej tradycji doktryny suwerenności ludu istniały przynajmniej dwa różne spojrzenia na obywatelstwo. Wykazuje ona także, że Rousseau postrzegał zwykłych obywateli w kategoriach bardzo czynnego zwierzchnictwa, domagając się częstych zgromadzeń ludu, uznanych za konieczne narzędzia ujawniania woli powszechnej. W tym względzie Madison ostrzegał stanowczo przed bardziej bezpośrednią czy zorientowaną lokalnie aktywnością obywatelską, poszukując takich mechanizmów wyborczych i ustrojowych tzw. rządów większościowych, które bardziej służyłyby interesowi publicznemu, zabezpieczając jednocześnie prawa mniejszości.WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Dalej idącym wnioskiem jest ten mianowicie, że dwa opisane modele obywatelstwa odsłaniają w istocie stosunkowo szerokie możliwości definiowania suwerenności ludu i - ściślej biorąc - roli ustrojowej aktywności obywatelskiej. Ta ostatnia będzie zależeć ostatecznie od założeń dotyczących dziedziny publicznej oraz oceny możliwości moralnych i politycznych samych obywateli. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to analyse the thought of J.J. Rousseau and J. Madison (counted among the most prominent theorists of popular or republican government in the Eighteenth century), with a special emphasis on the issue of citizenry. THE RESEARCH PROBLEMS AND METHODS: The author focuses on the relationship between the accounts of the people and the associated concepts of citizenship. He considers whether they can provide us with any coherent vision of the citizens' role in government or - rather - reveal serious discrepancies within a broader doctrinal tradition. To that purpose the author refers to the main works of these authors, supporting his conclusions by critical references to secondary sources, dealing especially with their views on popular sovereignty. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article begins with an analysis of Rousseau's thought, turning then to that of Madison. It finishes with a sort of summary, which gives an opportunity to emphasise the main similarities and - above all - differences between their arguments. RESEARCH RESULTS: The analysis of the both authors' thought indicates that there were at least two different views on citizenship within the eighteenthcentury tradition of popular sovereignty. It points out that Rousseau viewed the common citizenry in terms of the very active role of a sovereign, insisting on frequent assemblies of the people as a necessary means of identifying the general will. In that respect, Madison continually warned against a more direct or locally-oriented activity of the citizens, searching for such electoral and constitutional devices as majority rule that would more appropriately serve the public interest, securing the rights of minorities as well. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The far-reaching conclusion is that the two depicted models of citizenship reveal in fact considerably broad possibilities when it comes to defining popular sovereignty and - more specifically - the constitutional function of civic activity. The latter will be ultimately determined by the assumptions about the public sphere and evaluations of the moral and political capacities of these very citizens. (original abstract)
XX
Repatriacja na gruncie rodzimego prawa jest pojmowana jako powinność Państwa Polskiego polegająca na umożliwieniu powrotu na stałe do Ojczyzny rodakom, którzy pozostali na Wschodzie, potomkom dawnej Rzeczypospolitej, ofiarom komunistycznego terroru, przemocą zmuszonych do opuszczenia ziemi przodków, osiedlonych wbrew własnej woli na najtrudniejszych do zamieszkania obszarach byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, pozbawionych możliwości powrotu do Polski. Stwierdzenie polskiego pochodzenia to formalne uznanie polskiego pochodzenia cudzoziemca, które ma wpływ na ustalenie jego prawa do repatriacji. Wprawdzie konstrukcja prawna stwierdzenia polskiego pochodzenia służy wyłącznie celom ustawy o repatriacji, niemniej jednak definicja osoby polskiego pochodzenia znajduje zastosowanie w szeregu regulacjach materialnego prawa administracyjnego odnoszących się do sytuacji prawnej cudzoziemca. (abstrakt oryginalny)
EN
Repatriation is understood as a duty of the Polish state to create the possibility to return permanently to homeland people having Polish origin, living on the East, ancestors of the former Polish Republic, victims of the communist terror, forced to leave the land of ancestors, settled against they will on the hardest to live areas of the former USSR, deprived of the possibility to return to Poland. Legal confirmation of the Polish origin is a formal recognition of Polish origin to the foreigner which affects the determination of the right to repatriation. Although the legal construction of the confirmation of having Polish origin serves only the purposes of the Repatriation Law, however the definition of Polish origin was used in number regulations of substantive administrative law refering to the legal situation of foreigners.(original abstract)
XX
W prezentowanym opracowaniu przedstawiono zagadnienie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, która wprowadza wymóg posiadania obywatelstwa polskiego dla członków gminy żydowskiej. Zdaniem autorki, która powołuje się w tym przedmiocie na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, zapisy omawianej ustawy naruszają przede wszystkim zasadę wolności sumienia i religii, dyskryminując społeczność wyznania mojżeszowego. Krytyce poddano również zapisy ustaw religijnych, które wprowadzają warunek posiadania obywatelstwa polskiego dla osób chcących piastować niektóre stanowiska i urzędy duchowne, jak też korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w niektórych związkach wyznaniowych(abstrakt oryginalny)
EN
The following paper presents the issue of compliance with the Constitution of the Republic of Poland, the Act of 20 February 1997. Relation of the State to the Jewish communities in the Polish Republic, which introduces a requirement to have Polish citizenship for members of the Jewish community. According to the author, who refers in this regard to the position of the Constitutional Tribunal, the provisions of the law in question violate primarily the principle of freedom of conscience and religion, discriminating against the Jewish faith community. Critique were also records of another acts, which introduce the condition of Polish citizenship for people who want to hold some positions of the clergy, as well as the use of active and passive voting rights in some of the religious association.(original abstract)
19
Content available remote Unravelling Universal Social Citizenship: the Role of Local Social Policy
75%
XX
Celem artykułu jest próba zarysowania w teorii polityki społecznej autorskiej koncepcji lokalnego obywatelstwa społecznego. Paradoks koncepcji obywatelstwa społecznego polega na tym, że może ono służyć zarówno rozpoznawaniu, jak i skrywaniu nierówności w dostępie do świadczeń i usług oferowanych przez państwo opiekuńcze. W artykule przeanalizowane są te aspekty konstrukcji lokalnego obywatelstwa społecznego, dzięki którym może ono służyć temu pierwszemu celowi. W pierwszej części tekstu omówione jest znaczenie uprawnień w koncepcji lokalnego obywatelstwa społecznego - ukazane jest, że wyłącznie formalno-prawne ich rozumienie jest w polityce społecznej zbyt zawężające. W drugiej części przedstawione są różnice między liberalnym ich rozumieniem a proponowanym w ramach lokalnego obywatelstwa społecznego. W części ostatniej zaproponowane są hipotezy dotyczące ważniejszych przemian lokalnego obywatelstwa społecznego w Polsce - m.in. wskazane jest, że do czynienia mamy z silniejszym powiązaniem uprawnień z realizacją określonych obowiązków na poziomie lokalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is aimed at outlining the concept of local social citizenship within the theory of social policy. The paradox of social citizenship concept is that it may serve to both identify and disguise inequalities in access to welfare state benefi ts and services. Thus, those aspects of local social citizenship construct thanks to which it may serve the former objective are discussed in the paper. In the fi rst section of the paper, the importance of entitlements in the concept of local social citizenship is considered, proving that viewing them from formal and legal angles exclusively is too restrictive in regard to social policy. The second section contains considerations on differences between understanding them in the liberal manner and the one proposed within local social citizenship. In the last section, hypotheses concerning the more signifi cant transformations of local social citizenship in Poland are outlined. It is argued that entitlements at the local level are becoming stronger related to certain obligations of the citizens. (original abstract)
20
Content available remote Współczesne teorie społeczeństwa obywatelskiego w świetle nowego materializmu
75%
XX
Przyjrzyjmy się zatem współczesnym teoriom społeczeństwa obywatelskiego, a za podstawę ich klasyfikacji przyjmijmy zasugerowane przez Reinharta Kosellecka kryterium rozszerzania się praw obywatelskich. Będą to więc teorie o wymiarze lokalnym, globalnym i transnarodowym. Posłużą nam one za odniesienie do tytułowej koncepcji nowego materializmu, będącej jedną z najciekawszych współczesnych prądów w humanistyce.(fragment tekstu)
EN
The article discusses contemporary theories of civil society at the local, global and transnational level with reference to one of the most interesting modern trends in humanities - the concept of new materialism. The proposed classification has been based on the criterion of civil rights expansion suggested by Reinhardt Koselleck.(original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.