Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niedobor jodu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono aktualne zagadnienia związane z niedoborem jodu w Polsce oraz działania podjęte w ramach profilaktyki jodowej. Przytoczono dane dotyczące zawartości jodku potasowego w soli spożywczej w Polsce oraz oceniono prawidłowość procesu jodowania soli.
EN
The paper describes the current problems relevant to iodine deficiency in Poland as well as the activity in sphere of iodine prophylaxis. It includes data on potassium iodide levels on Polish edible salt. The results were compared to current requirements of Polish Food Law concering edible salt supplemented with iodine.
9
Content available Jod w żywieniu trzody chlewnej
84%
PL
Wobec znacznego stopnia niedoboru jodu w Polsce, od 1997r. wprowadzony został obowiązek powszechnego jodowania soli kuchennej. Sól przeznaczona do spożycia bezpośredniego powinna zawierać 2,3 +/- 0,77 mg jodu/100g soli. Obok badań dotyczących spożycia jodu i wpływu na zdrowie, realizowany jest monitoring jakości jodowania soli. Analiza danych z ocen przeprowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w latach 2000-2006 wykazała, iż w: 2000 r. - 80% prób soli miało prawidłową zawartość jodu, w 2001 r. - 86%, w 2002 r. - 79%, w 2004 r. - 93%, w 2005r. - 92% i w 2006r.- 94% prób soli.
EN
In 1997, considering a significant iodine deficiency in Poland an obligatory salt iodization programme was introduced at the level of 2,3 +/- 0,77 mg iodine/100g salt. Iodine intake studies and influence on health, as well as monitoring of the quality of salt is carried out in Poland. The data analysis of the research conduced by the State Sanitary Inspection in 2000- 2006 revealed that in 2000 - 80% of the examined salt samples had the appropriate iodine content, in 2001 - 86% of the samples, in 2002 - 79%, in 2004 - 93%, in 2005 - 92% and in 2006 - 94% of the studied samples.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu azotanu(III) sodu na wzrost i funkcjonowanie tarczycy u szczurów żywionych dietą AIN-93G pozbawioną jodu. Badania przeprowadzono na samcach szczepu Wistar (24 zwierząt) o początkowej masie 105g. Zwierzęta wraz z dietą otrzymywały NaN02 w ilości odpowiednio: I grupa - 0,0 mg/kg m.c.; II grupa - 20 mg/kg m.c.; III grupa - 80 mg/kg m.c.; IV grupa - 250 mg/kg m.c. W przeprowadzonym doświadczeniu (15 d) nie stwierdzono istotnych zmian w przyrostach masy ciała szczurów. Poziom wolnej frakcji tyroksyny (fT4) w surowicy zwierząt otrzymujących z dietą wzrastające dawki NaN02 nie zmienił się, w przeciwieństwie do hormonu tyreotropowego (TSH), którego stężenie wzrosło o 28% w stosunku do kontroli. Ilość wydalanego jodu w moczu pod wpływem azotanów(III) uległa obniżeniu i wynosiła 2,23 mcg/dL (wartość kontrolna 6,9 mcg/dL). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że azotany (III), wiązki powszechnie występujące w środowisku człowieka, negatywnie oddziałują na funkcjonowanie tarczycy w warunkach niedoboru jodu.
EN
The aim of the work was examination of the influence of sodium nitrates (III) on growth and functioning of thyroid of rats fed AIN-93G diet iodine deprived. Examinations were performed on males of Wistar strain (24 animals) of initial weight of 105g. Animals got together with diet the NaNO2 in amount of: Ist group - 0,0 mg/kg m.c.; IInd group - 20 mg/kg m.c.; IIIrd group - 80 mg/kg m.c.; IVth group - 250 mg/kg m.c. Significant changes in increase of rats' body mass were not found during the experiment (15 d). Level of free thyrotoxine fraction (fT4) m blood serum of animals fed the diet with increasing NaNO2 doses did not change in contrary to the thyrotropic hormone (TSH) which concentration increased by28% compared to the control. Amount of excreted in urine iodine decreased under the influence of nitrates and amounted to 2,23 mcg/dL (control value 6,9 mcg/dL). Based on obtained results it was found that nitrates (III), compounds commonly occurring in the human environment, negatively influence on thyroid activity in terms of iodine deficiency.
17
Content available Jod w żywieniu bydła.Część I. Cielęta
84%
PL
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Polski południowej w okresie międzywojennym wiąże się wprowadzeniem jodowania soli kuchennej, od 1935r. Dwukrotne przerwanie procesu jodowania (1939- 1945 i 1980-1986) dało zauważalne nasilenie występowania wola u ludzi. Przeprowadzone badania laboratoryjne prób wody oraz wybranych produktów spożywczych z obszaru endemicznie występującego wola Polski południowej - wykazało niski poziom jodu. Niezadowalające wyniki dotychczas prowadzonej profilaktyki jodowej w regionie krakowskim - nakazuje jej optymalizację; zaczynając od usprawnienia technologicznego procesu wzbogacania soli w KI a kończąc na uświadomieniu społeczeństwa o konieczności używania w gospodarstwie domowym wyłącznie soli jodowanej.
EN
The improvement of the health status of the population in Southern Poland after the First World War resulted in a great extend from the introduction of table salt iodination in 1935. This prophylaxis caused a decrease of serious iodine deficiency disorders in people. Twice was the salt fortification process interrupted (1939-1945 and 1980-1986), and this brought the increase of goiter incidence in the populatin of Southern Poland. Laboratory examinations of water and food samples comming from goiter endemic area presented a low iodine level. The unsatisfactory clinical results of the iodine prophylaxis and the unstable concentration of KI in salt, force to correct the preventive action.
PL
W 1994 r. zbadano 1586 próbek soli jodowanej. Odsetek próbek, w których stwierdzono zawartość jodku potasowego zgodną z wymaganiami wynosiła od 22% do 28%. W1995 r. zbadano odpowiednio 2129 próbek. Prawidłowe jodowanie wykazano w 57,4% próbek.
EN
The consequences of iodine deficiency occurring still in Poland include serious health disorders in the population, such as psycho- somatic retardation, hypothyroidism, endemic goitre, even cretinism. Administration of iodized edible salt with daily diet is an effective method for prevention of iodine deficiency. The condition of success is the proper level of potassium iodide in this salt and adequate distribution of iodized salt in various regions of the country. Successful iodine prophylaxis should be based on iodination of edible salt in amounts of 30±10 mg of KJ/kg. The permission given in the period from February to May 1994 by the General Sanitary Inspector for the production and marketing of edible salt iodized in proportions of 30 ±10 mg KJ/kg opened the possibility of starting its production in salt mines. The purpose of the presently reported work was to assess, in cooperation with the Province Sanitary Epidemiological Stations, the adequacy of iodination of the Polish edible salt produced in the years 1994-1995. The study was carried out according to the Polish Standard „Salt (Sodium Chloride) /PN-80/C-84081.35. Potassium iodide determination by photocolorimetric method." In 1995 the number of edible salt samples analyzed was 2484, and this number included 2129 samples of iodized salt. Potassium iodide content agreeing with the above permission was found in 122 samples,that is in 57.4% of iodized salt samples. In 603 samples (28.3%) of iodized salt this content was below that given in the permissions. In 1994 this study was carried out taking 2172 samples of edible salt, including 1586 samples of iodized salt. The content of potassium iodide agreeing with the permissions (30 ±10 mg/kg) was found in 342 samples (28,1%), but 272 (22.4%) samples of iodized salt produced by salt mines contained lower amounts of potassium iodide than the amount indicated in the permissions,but still within the limits set down in the Polish Standard (20±5 mg/kg). The obtained results (57.4%) indicate an improvement of the process of salt iodination as compared with the results obtained in 1992 and 1993 (38.3%) and 1994 (28.1%). However, varying amounts of potassium iodide differing from the accepted values were found in salt declared as iodized.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.