Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1762

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 89 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zarządzanie jakością
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 89 next fast forward last
1
Content available remote Zasada orientacji na wyniki a system zarządzania jakością
100%
XX
W artykule zaprezentowano analizę stopnia uwzględnienia zasady orientacji na wyniki w ramach wymagań dla systemu zarządzania jakością. W pierwszej części opracowania przeprowadzony został przegląd zasad zarządzania jakością, sformułowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, i ich powiązań z zasadą orientacji na wyniki. Posłużono się przy tym interpretacją tej zasady zaproponowaną przez EFQM. Następnie dokonano przeglądu wymagań zapisanych w normie ISO 9001. W ten sposób wyodrębniono cztery grupy wymagań dla systemu zarządzania jakością, realizujące zasadę orientacji na wyniki. Dotyczą one: potrzeb i satysfakcji klientów; celów jakości; zarządzania procesami oraz pomiarów; analizowania danych i przeglądu zarządzania.(abstrakt oryginalny)
EN
The article verifies the extent of implementing results orientation in the area of quality management system's requirements. The first part of the study presents an overview of the rules concerning quality management claimed by the International Organization of Normalization followed by analyzing their connection with the rule of the Results Orientation. It was consistent with the EFQM interpretation of the rule. The article continues with studying the requirements included in the ISO 9001 norm. As a result, it distinguished four groups of requirements for the system of quality management following the Result Orientation rule. They concern: customer's needs and satisfaction, targets of the quality, management of processes and measurements, data analysis and management overview.(original abstract)
XX
Przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące zarówno osoby Dr. Jurana, jak i jego osiągnięć jako jednego z pionierów zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem przez jakość. Zaprezentowano podstawy filozofii Dr. Jurana w dziedzinie jakości ujęte w kontekście tzw. trylogii Jurana. Praktyczne, szkoleniowe i komercyjne aspekty działalności Dr. Jurana w dziedzinie jakości przedstawione zostały w części poświęconej Instytutowi Jurana.
3
Content available remote SPC (Statystyczne Sterowanie Procesami) w zarządzaniu jakością
100%
XX
Jakość jest to cecha wyrobu, usługi lub procesu, która decyduje o ich przydatności dla klienta i jego satysfakcji. Po 1989 roku, a szczególności od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, problematyka jakości stała się kluczową w praktyce produkcyjnej naszych przedsiębiorstw. Nastąpiło wręcz rewolucyjne przejście od gospodarki sterowanej centralnie do wolnorynkowej, opartej na wymaganiach klienta. Ogromna konkurencja wymusiła na krajowych organizacjach stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie szeroko pojętej inżynierii jakości, w tym innowacyjności i zarządzania wiedzą. Inżynieria jakości jest dziedziną nauki, a jednocześnie praktyczną dyscypliną dysponującą szerokim zestawem metod i narzędzi, pomocnych w uzyskiwaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu ekonomicznie uzasadnionej jakości wyrobów oraz usług.(fragment tekstu)
EN
A company which is modern and open to change cannot get by without an effective system for managing product and service quality. SPC performs a key role in such a system, by directing processes statistically. ISO 9001 standards relate to quality management systems, Section 8 "Measurement, analysis and improvement" clearly indicates the need to apply quality improvement methods, this includes statistical methods. This article presents methods which assist in the design of products, as well as the services and processes used for their production, such as QFD, FMEA, DOE. Also presented are manufacturing assisting methods, key among them are MSA and SPC.(original abstract)
XX
Optymalizacja kosztów produkcji i eliminacja kosztów złej jakości to dziś podstawowe zadanie każdego menedżera. Osiąganie jak najmniejszych strat w trakcie procesu produkcji jest jednym z czynników dających przewagę nad innymi. Skutecznym sposobem minimalizacji liczby braków i zwiększenia zadowolenia klienta jest niewątpliwie zastosowanie metodologii Six Sigma. Celem artykułu jest przedstawienie jej możliwości jako metody usprawniania organizacji. (fragment tekstu)
EN
The Six Sigma methodology implementation is undoubtedly the way that leads to reduce the number of defects and achieve the increase of customer satisfaction at the same time. The aim of this article is to present the Six Sigma potential as the best method of organizations processes improvement. The article shows the main Six Sigma assumptions and implementation phases as well as the most important benefits of the methodology that are pinpointed in professional literature. (original abstract)
XX
Sformalizowane systemy zarządzania są powszechnie stosowanymi narzędziami zarządzania różnymi obszarami w przedsiębiorstwach. Skuteczność i efektywność takich systemów zarządzania zależy od wielu czynników. Wyniki badań przeprowadzonych przez licznych badaczy wskazują, że największe znaczenie ma stosowanie podejścia procesowego oraz wykorzystywanie wyników analizy ryzyka w procesie utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania. W artykule wskazane zostały problemy ze stosowaniem podejścia procesowego oraz możliwości wykorzystania wyników analizy ryzyka na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego, w którym funkcjonuje system zarządzania jakością i system zarządzania bezpieczeństwem informacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of risk analysis is very important in the practice of quality management system improvement. Such activities as hazards identification, losses estimation and risk assessment of processes have particularly great significance. The role of employees, their awareness, competence and involvement are especially important in these activities. This article presents how to use preliminary hazard analysis method on the basis of the main processes in a service enterprise. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest omówienie możliwych postaw pracowników organizacji mających wprowadzone zestandaryzowane systemy zarządzania jakością, a w tym kontekście omówienie przeprowadzonych przez autora badań instytucji finansowej. W artykule wskazano m.in. podstawowe problemy związane z zapewnieniem skuteczności systemu zarządzania jakością.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to discuss possible attitude of employees working for organizations which have introduced standardized quality management systems and in this context to discuss the research of financial institution conducted by the author. The paper presents inter alia basic problems connected with ensuring the effectiveness of quality management system.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest wskazanie głównych uwarunkowań związanych z doskonaleniem systemów zarządzania jakością. Starano się je określić na postawie analizy najnowszej literatury przedmiotu oraz wyników badań własnych przeprowadzonych w 170 przedsiębiorstwach działających w Polsce. Uzyskane rezultaty wskazują, iż podmioty gospodarcze, doskonaląc wdrożone przez siebie systemy zarządzania jakością, coraz częściej koncentrują się na systemowym zarządzaniu środowiskiem oraz bezpieczeństwem, a także na innych narzędziach umożliwiających im osiąganie wyższej sprawności organizacyjnej i poprawę efektywności (jak np. elementy Toyota Production System Lean Management czy metodyki Six Sigma). Wdrożenie tych narzędzi umożliwi przedsiębiorstwom osiągnięcie nie tylko wyższego poziomu jakości technicznej, ale także wyższego poziomu sprawności organizacyjnej, jak również poprawę efektywności procesów.(abstrakt oryginalny)
EN
This aim of this article to identify the main determinants related to the improvement of quality management systems. The author tried to define these conditions on the basis of the analysis of literature and his own research carried out in 170 enterprises operating in Poland. The results show that the firms improving their quality management systems are increasingly focused on the system of environmental management and safety, as well as other tools to enable them to achieve greater operational efficiency and improve performance (for example, elements of the Toyota Production System Lean Management, the Six Sigma methodology). The implementation of these tools enables companies to achieve not only a higher level of technical quality, but also a higher level of organizational efficiency as well as improve the efficiency of processes.(original abstract)
8
Content available remote Determinanty skuteczności znormalizowanych systemów zarządzania
80%
XX
W artykule podjęto próbę zidentyfikowania czynników determinujących skuteczność znormalizowanych systemów zarządzania, stanowiących podstawę odpowiednio zarządzanej organizacji zorientowanej na wyniki. W tym celu wykorzystano badania własne autorki, jak również wyniki audytów prowadzonych w organizacjach posiadających systemy zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i bhp. Aby wykazać skuteczność znormalizowanych systemów zarządzania zwrócono uwagę na czynniki wpływające na ich doskonalenie w organizacji zorientowanej na wyniki. W artykule zawarto rozważania dotyczące zarządzania organizacją w aspekcie orientacji kierownictwa na wyniki. Wskazano rolę znormalizowanych systemów zarządzania przy uwzględnieniu Modelu Doskonałości EFQM. Ponadto wskazano, jakie czynniki i w jakim stopniu determinują skuteczność systemów zarządzania w aspekcie analizy potencjału oraz wyników organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to identify the factors that determine how effective standardised management systems are in result-oriented organisations that are properly managed. The author's own research, as well as the results of the audits of organisations that have implemented a quality, environmental, and health and safety management system have been used. The effectiveness of management systems is a consequence of a continuous improvement. It is a repetitive process of improving management systems that is designed to make the overall impacts associated with the activities of the organisation less detrimental. This process should also have its foundations in the policy of the organisation. Therefore, the management of a result-oriented organisation should not only improve the individual components of management systems in accordance with applicable standards, but also activities aimed at improving quality, reducing environmental impacts and minimising risks. The impacts of activities are related to effectiveness, which, in turn, is understood as positively evaluated compliance of the achieved results with the objectives pursued by the management of an organisation. In order to demonstrate the effectiveness of standardised management systems in an organisation, the article focuses on factors influencing their improvement, taking into account in particular result-oriented organisations. The article discusses in what way result-oriented organisations are managed. It also demonstrates the role of standardised quality, environmental and safety management systems taking into account the elements of the EFQM model of excellence. Furthermore, it identifies factors that determine the effectiveness of such systems as far as their potential and results of the organisation are concerned.(original abstract)
9
Content available remote Wyznaczniki dojrzałości jakościowej organizacji w świetle wyników badań
80%
XX
Celem artykułu jest pokazanie istoty dojrzałości jakościowej organizacji, poziomów dojrzałości, wyznaczników dojrzałości oraz możliwości (sposobów) jej pomiaru. Wskazano w nim na wybrane elementy dojrzałości procesowej i jej poziomy. Pokazano możliwe sposoby postrzegania dojrzałości zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz ich konsekwencje. Poddano analizie i ocenie jedną z zasad zarządzania jakością, jaką jest podejmowanie decyzji na podstawie faktów. Przedstawiono problem od strony teoretycznej i w świetle wyników badań. Badania przeprowadzono na grupie 100 przedsiębiorstw posiadających certyfikowany system zarządzania jakością, zlokalizowanych w województwie lubelskim. Ustalono wskaźnik oceniający częstotliwość podejmowania decyzji na podstawie faktów.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to demonstrate the essence of quality maturity of an organization, levels of maturity, indicators of maturity and the ways maturity can be measured. Chosen elements of process maturity and its levels are described. Different ways of perceiving the maturity of an integrated QMS and its consequences are shown. In the article, one of the principles of QM, i.e. decision making based on facts, is the subject of analysis and evaluation. The problem is presented theoretically and in the light of research findings. Research was carried out on the group of 100 enterprises with certified QMS and located in the Lubelskie V oivodeship. An indicator assessing the frequency of the decision making based on facts was elaborated.(original abstract)
10
Content available remote Podstawy satysfakcji klienta w zarządzaniu jakością i jej implikacje
80%
XX
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące satysfakcji klienta w ujęciu marketingu i zarządzania jakością z uwzględnieniem ich wzajemnych związków. Konieczność rozpatrywania satysfakcji klienta w grupach klientów wynika z ich różnorodności. Sformułowana na potrzeby zarządzania jakością definicja klienta umożliwiła dokonanie ich klasyfikacji. Wskazano również na związki satysfakcji klienta z jego lojalnością i wartością, które świadczą o jej kluczowej roli w działaniach i wynikach przedsiębiorstwa. Badania satysfakcji klienta o charakterze ciągłym powinny być integralnym elementem systemu zarządzania jakością, ze względu na to, że ich wyniki są podstawą realizacji zasady ciągłego doskonalenia lub wzbogacają zasób informacji zarządczej w systemie jakości. Uzasadnia to powody, dla których dobór odpowiednich wskaźników jest kluczowy nie tylko dla oceny satysfakcji klienta, ale i jego lojalności oraz wartości.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the reflection on customer satisfaction in terms of marketing and quality management of their mutual relationships. The necessity of studying customer satisfaction in groups is according to their diversity. Formulated definition of a customer in the perspective of quality management provided opportunities for their classification. It also indicated the relationship of customer satisfaction and loyalty of its value, which prove its crucial role in the activities and results of the company. Ongoing customer satisfaction surveys should be an integral part of quality management system, because their results are the basis for the implementation of the principle of continuous improvement and enhance resource management information in quality system. This justifies the reasons why the selection of appropriate indicators is a key not only to assess customer satisfaction, but also his or her loyalty and value.(original abstract)
11
80%
XX
Jednym z warunków efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem jest umiejętność właściwego wykorzystania wszelkich danych i informacji, powstających w samym przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu, które mogą być ważne ze względu na możliwość osiągania postawionych celów jakościowych, wydajnościowych itp. Zdolność kojarzenia i wiązania tych informacji relacjami, znajdywanie dla nich wspólnego mianownika, umieszczanie we właściwym kontekście, wreszcie - poznanie modelu ich przetwarzania sprawia, że przedsiębiorstwo wzbogaca się o nowe zasoby wiedzy. Zasoby wiedzy przedsiębiorstwa obejmują zarówno wiedzę jawną, jak i ukrytą. Wiedza jawna jest dostępna w przedsiębiorstwie w postaci dokumentacji projektowej, warsztatowej, normatywnej itd. (papierowej bądź elektronicznej) oraz w systemach informatycznych przedsiębiorstw, bazach danych oraz wiedzy, portalach korporacyjnych itp. Wiedzę tę można podzielić na deklaratywną (o materiałach, narzędziach, obrabiarkach, wyrobach itp.) oraz proceduralną, mówiącą o tym, w jaki sposób działać (ten rodzaj wiedzy jest zawarty w instrukcjach, kartach technologicznych, procedurach). Część wiedzy przedsiębiorstwa jest jednak czymś nieuchwytnym, czym "nie daje" się zarządzać. Jest to wiedza ukryta, intuicyjna, personalna, będąca w posiadaniu pojedynczych pracowników. Ma ona swoje korzenie w praktycznym działaniu i jest niedostępna dla pozostałych pracowników do momentu, kiedy może być obserwowana w trakcie jej stosowania i w ten sposób nabywana, np. w trakcie zespołowego projektowania wyrobu, rozwiązywania problemów lub doskonalenia procesów. Fakt uświadomienia sobie przez menedżerów istnienia oraz znaczenia zasobów niematerialnych w postaci wiedzy zaowocował różnorodnością rozwiązań organizacyjnych, mających na celu wzbogacanie oraz odkrywanie tych zasobów. Rozwiązania te mają charakter działań ekstensywnych (wymagają wysokich nakładów) lub intensywnych, polegających na efektywnym wykorzystaniu zasobów już posiadanych. (fragment tekstu)
EN
The contemporary enterprises have found themselves in a situation in which the ability of dynamic adaptation to the changing market conditions becomes the crucial factor of competitive advantage. It means that all the employees of enterprises who are responsible for and engaged in the processes have to be equipped with appropriate tools that would enable them taking quick, easy and effective improvement actions. It concerns both the employees of executive positions and those who are directly engaged in the realization of manufacturing processes. The attempt of solving this problem will consist in preparation of author's methodology of selection and application of quality management tools, according to the needs of the manufacturing process improvement. In the situation of wide access to literature, gaining knowledge concerning an instrument, its application, etc. does not pose a problem; the problem is a great variety - making access to the most useful instrument, in given technical and organizational conditions of a process, difficult. So far prepared classification of quality instruments puts in order theoretical material; however it is not accurate enough to indicate "paths" of searching out the required, in a given moment, instruments. Available manuals comprise reviews of tens or even hundreds of instruments. While delegating powers and encouraging employees participate in quality matters, one often forgets that they may easily get lost due to the lack of abilities to move in the cobweb of numerous required in the case of operating decisions and executive actions. The attempt of solving this problem consists in preparation of author's methodology of selection and application of quality management tools, according to the needs of the manufacturing process improvement. The presented method of criteria matrix is one of the elements of the methodology. (original abstract)
EN
The aim of the paper is to carry out an analysis of support processes in an organisation that has implemented the ISO 9001:2015 system. According to ISO 9001:2015 requirements, an organisation shall determine and provide the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of a quality management system. The organisation shall determinate and provide the persons necessary for the effective implementation of its quality management system and for the operation and control of its processes. The aim of the paper is to analyse the problems connected with the support of the organisation in the ISO 9001:2015 implementation process.(original abstract)
XX
Współczesne przedsiębiorstwa w swych dążeniach do osiągnięcia i utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku są coraz bardziej świadome znaczenia konieczności zmian organizacyjnych i zarządczych zmierzających w kierunku uwzględniania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Urzeczywistnianie teoretycznych postulatów CSR nie jest zadaniem łatwym. Pomocne w tym zakresie może być respektowanie podstawowych zasad zarządzania jakością. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wzajemne powiązania pomiędzy podstawowymi zasadami zarządzania jakością a głównymi założeniami koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz uwypuklenie sensu, znaczenia i wagi zarówno respektowania zasad zarządzania jakością, jak i implementacji założeń społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
Modern companies in their efforts to achieve and maintain a competitive position on the market are becoming increasingly aware of the importance of the need for organizational and management changes towards considering the concept of corporate social responsibility. The implementation of the theoretical postulates of CSR is not an easy task. Respecting the fundamental principles of quality management may be helpful. The purpose of this article is to draw attention to the interrelationship between the basic principles of quality management and the main elements of the concept of corporate social responsibility and to highlight the sense, significance and importance of respecting the principles of quality management as well as implementation of the principles of corporate social responsibility. (original abstract)
14
Content available remote Design in ISO 9001:2015
80%
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyse the problems connected with the design of operation processes realised within an organisation in the ISO 9001:2015 implementation process. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and Polish literature and legal acts connecting with the researched topic. Findings: Design and development planning refers to identifying the stages and controls for the stages to design and develop products. Stages that are appropriate for product development are decided by a design team. An organisation is required to plan and develop its design and development activities as a process. The goal of this process is to ensure that the realisation of the product or service will be according to their specification. The design and development processes, operations, activities and controls shall be planned in accordance to several requirements. The organisation should implement the planned arrangements at appropriate stages to verify that the product and service requirements have been met. The release of products and services to the customer shall not proceed until the planned arrangements have been satisfactory completed, unless otherwise approved by a relevant authority and as applicable by the customer. Originality/value: Detailed analysis of all subjects related to the organisation of design in ISO 9001:2015.(original abstract)
15
Content available remote The Proposition of the Method Improving the Identify the Root of Problem
80%
EN
Purpose: The aim of the work was to propose the integrated decision method with quality techniques to precision identify the root of the problem. Design/methodology/approach: The proposed method was integrated methods as the Ishikawa diagram, 5Why method and AHP method. An idea of the proposed method was improving the process of identifying the problem by using a new mixed-method, ie. after Ishikawa diagram the methods 5Why and AHP. Findings: It was demonstrated, that it is purposeful using the proposed mixed method (ie. qualitative and quantitative) to expand the horizon of identifying the root cause. Research limitations/implications: The limitation is the subjectivism of the entity using the method, which is revealed during assessing the causes of a problem. Therefore, future works will be based on the minimalization of subjectivism by using the fuzzy Saaty scale. Practical implications: The proposed method is a new approach to analyse different types of problems and support the process of solve decision problems. Therefore, this method can be practice in service and production enterprises to identify the root of product incompatibility. Social implications: Using the method allows improving the process of making the decision about causes of the problem, and limits the possibility of wrong decision about the source of the problem. Originality/value: The proposed method was used a new proposal of mixed-method, ie. it was used integrated the Ishikawa diagram, 5Why method and AHP method. The presented method is some kind of a new approach to identify the root of the problem. (original abstract)
XX
Omówiono raport przeprowadzony przez Centre for Economic and Business Research, w którym przedstawiono wpływ zarządzania jakością na rezultaty gospodarcze Wielkiej Brytanii.
EN
It is not without reason that CEBR begins its report with a particularly expressive and strong conclusion: "research (covered by the report - author's note) says that the effective application of quality management procedures has contributed, not only in (examined - author's note) past, to the business and economic success of Great Britain, but may also in the future constitute the foundations on which business and institutional success will be built. Such a success is necessary for UK's economic growth". (original abstract)
EN
In most cases, customers evaluate a product based on the first impression, which is propagated by the product itself. These impressions are often subjectively engraved in the products, difficult to describe thus making them difficult to handle. Technical specifications on the other hand are less considered at first sight. In the case of leisure products such as Motorbikes (motorcycles), subjective factors are considerably intensified. Thus, such products are suitable to describe as "difficult-to-quantify" characteristics. Subjective and difficult to quantify features for products such as motorcycles could be; the design, the dynamics (vitality) as well as the price (value) impression. Thus, amid a DFG research project, a method will have to be developed that allows the scaling of difficult to quantify characteristics in other to support a requirement-orientated product development. For this purpose, four different levels were developed to contain scaling based on usage. To support the scaling development, methods such as the AHP or the Multivariate Analysis Method can be used. In the following analysis it will be shown how perception-defining characteristics for motorcycles can be derived from design analyses. The first step is the design analyses conducted with the help of the analytic hierarchy process (AHP) scale based on Thomas L. Saaty. The advantage of this approach is a direct comparison of all alternatives to themselves. If, for example, five motorcycles are compared with regards to design, then a benchmark for good design implicitly arises. These scales build up dynamically depending on the analyzed alternatives. Based on the previous example, the more alternatives are used the more valid the scale. The systematic arrangement of the perception-defining characteristics in product development can be a deciding factor for a better product design and its related product perception. Special gender specific perception differences for motorcycles will be evaluated in this paper. Thus, it is shown that there are specific motorcycle models that appeal to women while other specific models are preferred by men. In this case, perception-defining characteristics can be derived from a detail analysis of a preliminary assessment which can aid the description of female and male preferences for motorcycles. In this paper a method to concatenate the perception-defining characteristics and products will be presented. Above all, these characteristics should be considered in the product planning phase. This approach offers producers the possibility, through identification of important perception-defining characteristics, to differentiate themselves from competitors because important product characteristics are deigned to relate to the various target groups. (original abstract)
XX
W publikacji poruszono problematykę oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością. Przedstawiono w niej wyniki badań dotyczących poziomu istotności podkryteriów wchodzących w skład kryterium wzajemnie korzystnych powiązań z dostawcami. Dokonano w nim również analizy czynnikowej w celu identyfikacji czynników ukrytych składających się na kryterium wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami. (abstrakt oryginalny)
EN
The presented paper concentrate on the problem of assessing the level of maturity of the quality management system. It also presents the results of studies on the significance level sub-criteria included in the criterion of mutually beneficial relationships with suppliers. It has also had a factor analysis to identify the hidden factors that make up the criterion of mutually beneficial relationships with suppliers.(original abstract)
XX
W artykule autor pokazuje różnice pomiędzy normami (jako zmiennymi, celowymi wynalazkami) a zasadami: stałymi, odkrywanymi wartościami. Przedstawia też poznawcze i praktyczne skutki tych różnic dla zaufania. (abstrakt oryginalny)
EN
Author of the paper shows differences between standards (as changeable, self-interested inventions) and principles: durable, discovered invaluable assets. Also describes cognitive and practical differences' consequences for trust - essential foundation for social responsibility. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje podejście procesowe w systemie zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001:2000 w firmie prowadzącej działalność deweloperską. Wskazano przesłanki wdrożenia systemu, scharakteryzowano wybrane procesy systemowe, przedstawiono zagadnienia doskonalenia pracy po audycie certyfikującym.
EN
The paper presents a process approach in the quality management system compatible with ISO 9001:2000 norm in a developer's activity. The main reasons for the system implementation were highlighted, chosen system processes characterized, as well as, problems of work improvement after certification audit presented.
first rewind previous Strona / 89 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.