Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie odpadami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem niniejszej pracy jest zbadanie i przedstawienie przestrzennego zróżnicowania obciążeń gospodarstw domowych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynika z wprowadzenia swobody kształtowania tych opłat. W nawiązaniu do postawianego celu sformułowano następującą hipotezę badawczą: Takie same gospodarstwa domowe na terenie różnych gmin województwa zachodniopomorskiego są w różnym stopniu obciążone opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotem niniejszej pracy jest ponadto ocena poziomu zróżnicowania opłat w regionie wraz z próbą określenia, który jest uzasadniony lokalnym zróżnicowaniem kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów. W ocenie tej uwzględniono zróżnicowanie opłat na poziomie regionów gospodarki odpadami (RGO), w skład których wchodzą gminy, których odpady trafiają do wspólnej (lub wspólnych) regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
EN
The aim of this paper is to investigate and present spatial diversification of households’ expenses for waste management that results from the introduction of certain freedom to determine these charges. In reference to the established goal, the following research hypothesis have been formulated: The same households in different provinces of Western Pomerania municipality vary widely, as far as the fees for management of municipal waste are taken into consideration. Moreover, the subject of this paper is to assess the level of differentiation of those expenses in the region, also to attempt to determine what level is justified by the local diversity of the costs of collection and waste management.
PL
Odpady medyczne, ze względu na swoje specyficzne własności, możliwość skażenia środowiska patogenami i bakteriami chorobotwórczymi, zawsze rozpatrywano jako bardziej niebezpieczne niż odpady komunalne. Spowodowało to potrzebę rozwiązania ich unieszkodliwienia, poprzez przeciwdziałanie infekcjom biologicznym (epidemiologicznym) potencjalnie przez nie wywoływanym. Duże koszty unieszkodliwiania odpadów medycznych spowodowały, że gospodarka odpadami stała się jednym z kluczowych problemów administracji szpitalnej. Brak prawidłowych zasad segregacji odpadów, selektywnego gromadzenia oraz kontroli jakościowej i ilościowej, powodują, że stanowią one mieszaninę różnego typu odpadków, od typowo komunalnych (żywność, opakowania, surowce wtórne), poprzez toksyczne chemikalia (leki, odczynniki), a kończąc na zainfekowanych biologicznie (narzędzia, opatrunki, odpady pooperacyjne). W rezultacie zwiększa to zarówno koszty unieszkodliwiania jak i zagrożenie przeniesienia infekcji.
EN
Implementation of new approach to hospital wastes management has been presented. Different environmental impacts and economical costs of such methods were compared. Several methods of wastes incineration were investigated, from Iow cost burning to high tech plasma incineration.
3
Content available LCA jako metoda wspomagająca zarządzanie odpadami
100%
PL
W artykule zdefiniowano pojęcie oceny cyklu życiowego i scharakteryzowano jego znaczenie w systemach zarządzania odpadami wybranych wysoko rozwiniętych krajów Europy. Ponadto pokazano sposób wykorzystania LCA do rozważenia wariantów/scenariuszy przetwarzania odpadów dla danego regionu północnych Niemiec. Efektem tej analizy jest powstanie hierarchii najkorzystniejszych sposobów przeróbki odpadów, która wskazuje najlepszą opcję postępowania z odpadami. Rozważanie scenariuszy odbywa się przez oszacowanie zagrożeń środowiskowych, jakie mogą zaistnieć podczas zastosowania poszczególnych metod przeróbki odpadów. Obecnie porównywanie różnych wariantów postępowania z odpadami może odbywać się za pomocą programów komputerowych (np. SIMA PRO) oraz symulatorów ułatwiających wykonanie badań składu morfologicznego odpadów i przeprowadzanie analiz frakcyjnych (np. MODECOM™). Oszacowano poziom zaawansowania techniki LCA do zarządzania gospodarką odpadami w warunkach krajowych.
EN
The methodology of the life-cycle assessment and characteristics of its role in waste management systems in selected developed countries in Europe is presented. The paper shows how to use LCA to consider the options / scenarios for waste treatment for a region in Northern Germany. The result of different scenarios comparison creates a hierarchy of the most advantageous waste treatment, which indicates the best option for waste disposal. Consideration of scenarios is done by estimating the environmental aspects relevance in waste management systems. Nowadays we can compare the different waste treatment options by using software tools (i.e. SIMA PRO) and simulators which help analyze morphological composition of waste and waste fraction (i.e. MODECOM™). The estimation of the development the LCA methodology in waste management system in the national context was done.
PL
Zarządzanie istniejącymi lub wytwarzanymi odpadami, zarówno przemysłowymi jak i komunalnymi, wymaga kompleksowych i planowanych działań. Prawidłowa gospodarka może bowiem przynieść korzyści nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne. Większość podmiotów zarządzających odpadami w krajach Unii Europejskiej zobowiązana jest do pozbywania się ich w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska oraz planami lokalnymi. W pierwszej kolejności zaleca się odzysk, ale nie zawsze jest on możliwy ze względów ekologicznych, technologicznych lub ekonomicznych. Wkrótce - zgodnie z wprowadzanymi dyrektywami - składowanie będzie mogło być stosowane jedynie do tych odpadów, których wykorzystanie lub unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe. Zatem każdy podejmujący działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów powinien tak planować, projektować i prowadzić obecne prace, aby temu powstawaniu zapobiegać. Niemniej jednak całkowita eliminacja odpadów komunalnych, przy obecnym poziomie technologicznym, nie jest jeszcze osiągalna. Poszukuje się więc innowacyjnych strategii, w których jednym z narzędzi wspomagających jest opracowanie i wdrażanie modeli gospodarki odpadami komunalnymi. Właściwe podejście naukowe bazuje na zintegrowanym systemie zarządzania, który uwzględnia następujące zadania.
EN
The article aims to assess the environmental effects of integrated strategies in a municipal waste management system. In particular, the analysis is focused on a waste stream in Palermo, where landfill involves the prompt disposal of the most waste after collection. The current local management system is compared with two integrated waste management alternatives. Both the options predict adopting the available technologies in different ways. In opposition to the current management, which involves energy balance at a loss, the mass and energy balances in hypothetical systems show the capability to obtain energy and material recovery to a substantial extent. Comparison of results of examined strategies allows to draw following conclusions: thermal processing enables 70% increase of recovered energy relating to strategy which includes biological processing of non segregated wastes. Moreover higher efficiency of recycling and segregation allows to save energy in connection with avoidance of raw materials usage, but at the same time increases usage of energy for segregation and biological processing. Mentioned relations should mean, that main part in energy saving takes incineration of wastes. introducing of facilities connected with segregation and recovery or recycling of raw material caused following improvements: total level of materials recovery and assignment for composting was 22.3% in strategy B, 27.4% in strategy C, and merely 1.2% in strategy A. decrease of need for landfilling area, in relation to current strategy, for neutral wastes of 60% for strategy B and 25% for strategy C. Environmental pressure factors of the management system are assessed depending on the relevant consumption of raw materials and energy, and on the emission of pollutants. The resulting figures reflect the two different integrated management options as being sustainable solutions for achieving an improvement in environmental performance, which is based on increasing the value of waste, as an alternative to resources, and the reduction of environmental releases. Life Cycle Assessment of municipal waste management systems can be usefully applied to define synthetic indices of environmental impact. These indices could single out possible alternatives in multi-criteria analysis, together with economic and technical parameters.
PL
W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej stanu gospodarki odpadami. Przedstawiono przepisy prawne związane z gospodarką odpadami w Polsce w kontekście przepisów Unii Europejskiej. Omówiono ogólne zasady gospodarowania odpadami oraz dokonano przeglądu istniejącego stanu gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi na terenia dolnego Śląska.
EN
A survery of word literature on status of waste management has been presented. Lawes regardies the management of waste in poland in the light of Eurpean union regulations have also been discussed. General rules regarding waste management in lower Silesia have been described.
PL
Zorganizowanie sprawnego, a przy tym efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymagało od gmin podjęcia decyzji w zakresie wyboru, odpowiedniego dla posiadanych uwarunkowań lokalnych, modelu zarządzania systemem na terenie gminy.
PL
Artykuł ten prezentuje rezultaty badań dotyczących przepływu szklanych butelek zwrotnych pomiędzy końcowym konsumentem, detalistą a hurtownikiem. Badanie to zostało przeprowadzone na terenie miasta Opola i objęło swoim zasięgiem prawie 100 sklepów.
PL
Rosnące zużycie materiałów polimerowych oraz relatywnie długi czas ich rozpadu, generuje istotny do rozwiązania problem zagospodarowania odpadów polimerowych. Znaczącym utrudnieniem w tym procesie jest różnorodność gatunków polimerów oraz zastosowanie wielu dodatków do polimerów, wpływających na właściwości użytkowe i przetwórcze materiałów polimerowych. W artykule przytoczono akty prawne regulujące kwestie postępowania z odpadami, w tym z odpadami polimerowymi. Dokumenty te podzielono na obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustanowione i obowiązujące wyłącznie w Polsce. Oprócz kwestii legislacyjnych związanych z odpadami zwrócono również uwagę na zagadnienia organizacyjne związane z recyklingiem polimerów w Polsce.
EN
The growing consumption of polymeric materials and the relatively long duration of their decay, generates important plastic waste disposal problems. A major difficulty in this process is the diversity of the polymers and the use of a number of polymer additives which affect the performance and processing of polymeric materials. The article quoted laws governing waste management, including waste polymers. These documents are divided into, the force in the Member States of the European Union and the established and existing forces found only in Poland. In addition to legislative issues related to waste management, the organizational issues related to the recycling of polymers in Poland is also highlighted.
EN
Asbestos is a set of naturally occurring minerals. They belong to the amphibole class and to the serpentine class. Chemically, they are hydrated iron-magnesium aluminosilicates that are frequently composed of Ni2+, Ca2+, Na+, Mn4+. In nature their number is approx. 150 (Pyssa, 2014). For years asbestos has been used for construction purposes due to its insulation and fireproofing properties. Owing to its carcinogenic effect on the living organisms, asbestos was considered as the harmful raw material, the usage of which in housing began to be banned and the removal of asbestos from both man’s existence and from the natural environment began to be necessary. These issues are regulated by legislative regulations on waste management on both the EU level and the national level.
PL
W artykule przedstawiono główne problemy i wyzwania związane z wprowadzeniem technologii bezołowiowej, spełniającej wymogi zawarte w dyrektywach RoHS i WEEE, którym muszą sprostać producenci pakietów. Podjęto szereg działań umożliwiających sprostanie oczekiwaniom klientów dotyczącym produkcji wyrobów przyjaznych środowisku. Najważniejszym aspektem wdrażanej technologii jest zachowanie wysokiej jakości produktów.
EN
Directives of Restriction of Hazardous Substances (RoHS) and Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). In order to meet expectations of clients regarding environment-friendly products, Fidetronik is prepared to design and redesign products and to face all challenges connected with "green" production and high quality of products.
EN
It is currently emphasised at European level that an essential way to deliver the resource efficiency agenda established under the Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth is through moving towards a more circular economy (CE). European Union (EU) documents indicate that greater and sustained improvements of resource efficiency performance can bring large economic benefits. One of the most important advantages of CE systems is to keep the added value in products for as long as possible and eliminate waste. This also applies to the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) regulations. The WEEE regulations are intended to reduce the amount of e-waste being disposed of and require EEE producers to pay for its reuse, recycling and recovery. According to Chief Inspectorate of Environmental Protection (GIOS) data, every Pole generates approx. 14 kg of electronic waste annually (in EU – 17 kg/capita annually) and only 4 kg of these waste is selective selected. This indicates that the recovery of raw materials from WEEE, i.e. cell phones, computers, screens, monitors, household goods is one of the largest potential sources of raw materials, but it is wasted. Currently, the management and recovery of materials from WEEE is on the agenda of the EU and many individual countries as its disposal in an improper manner could have a significant impact on the environment. Efficient WEEE management has become a key goal, due to the pollution that could potentially result from the hazardous substances its components contain, but also because reusing its materials can be an important potential supply of resources. It should be mentioned that action on the circular economy is closely linked with key EU priorities, including jobs and growth, the investment agenda, climate and energy, the social agenda and industrial innovation, and with global efforts on sustainable development. The paper presents the importance of economic actors in Poland, such as business and consumers, which play a fundamental role in moving to a more CE model. Their eco-innovative actions support the CE at each step of the value chain – from production to consumption, repair and remanufacturing, waste management, and secondary raw materials that are fed back into the economy. The proposed actions should be consistent with the local, regional, national and European level regulations, which are also presented.
PL
Zgodnie z założeniami Unii Europjeksiej (UE), przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym (ang. circular economy - CE) jest niezbędne do realizacji inicjatywy na rzecz zasobooszczędności przewidzianej w ramach strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. UE wskazuje, iż dalsza trwała poprawa w zakresie zasobooszczędności jest osiągalna i może przynieść znaczne korzyści gospodarcze. W systemach gospodarki o obiegu zamkniętym istnieje możliwość zachowania jak najdłużej wartości dodanej produktów i eliminacja odpadów. Założenia te dotyczą także kwestii związanych z zarządzaniem zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Znowelizowane przepisy dotyczące ZSEE mają na celu zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska oraz wymuszają od producentów podjęcia działań w zakresie ich unieszkodliwiania - ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku. W Polsce wytwarzanych jest obecnie ok. 14 kg ZSEE/ 1osobę rocznie, z czego jedynie 4 kg ZSEE/ 1 osobę jest zbieranych selektywnie. Oznacza to, że jedno z największych potencjalnych źródeł surowców (odzysk z ZSEE, tj. telefonów komórkowych, komputerów, ekranów, monitorów, artykułów gospodarstwa domowego) jest niewykorzystane. Z uwagi na fakt, iż europejska dyrektywa wymaga od państw członkowskich UE powtórnego wykorzystania oraz odzysku i recyklingu komponentów sprzętów elektrycznych i elektronicznych, zakłada się poprawę w wykorzystaniu odpadów w charakterze zasobów. W pracy omówiono kluczowe znaczenie podmiotów gospodarczych i konsumentów w przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym ich eko-innowacyjne działania wspierające rozwój CE na każdym etapie łańcucha wartości - od produkcji do konsumpcji, naprawy i regeneracji, gospodarki odpadami i surowcami wtórnymi wprowadzanymi z powrotem do gospodarki. Proponowane działania powinny być zgodne we wskazanymi lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi przepisami.
PL
Gospodarowanie odpadami budowlanymi jest zagadnieniem szczególnym w kontekście zmienności ilości i rodzaju ich występowania. Po drugiej stronie wytwarzania odpadów budowlanych, w myśl zrównoważonego rozwoju powinien znajdować się recykling, czy też odzysk, w założeniu zmierzający do całościowego (100%) wykorzystania tych odpadów. W artykule zaprezentowano korzyści wynikające z zastosowania Lokalnych Punktów Gromadzenia Odpadów (LPGO). Analizę oparto o funkcjonujące na terenie kraju przedsiębiorstwa zajmujące się odzyskiem i recyklingiem gruzu.
EN
The management of construction waste is a significant issue in the context of the changeability of amount and types of occurrence. On the other side of the generation of construction waste, in accordance with sustainable development, should be recycling, or recovery, leading to the assumption of the overall (100%) use of the waste. The article presents the advantages of using Local Waste Collection Points. The analysis was based on the operating companies in the country engaged in the recovery and recycling of debris.
14
Content available remote Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce
75%
PL
Gospodarka materiałowa obejmuje swoim zasięgiem wszelkie procesy związane z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Dotyczy ona zarówno procesów pozyskiwania, wykorzystania, jak i przemieszczania do odbiorców. Jednym z efektów działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo jest powstawanie strumienia odpadów. Dotyczy to zarówno procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i następstw wykorzystywania lub wyeksploatowania produktów przez klientów. Zwiększona troska o środowisko naturalne przyczynia się do podejmowania przez przedsiębiorstwa szeregu działań o charakterze proekologicznym. Właściwe zrozumienie następstw realizowanych procesów na środowisko oraz znaczenia zagadnień związanych z projektowaniem produktów oraz planowaniem wykorzystania materiałów staje się priorytetowe we współczesnym świecie. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych.
EN
Material management covers all processes related to materials management at all levels of management. It concerns both the processes of acquiring, using and moving products to recipients. One of the effects of activities undertaken by the company is the creation of a waste stream. This applies to both the processes within the company and the consequences of using or consuming products by customers. Increased care for the natural environment contributes to undertaking a number of pro-ecological activities by enterprises. A proper understanding of the consequences of the implemented processes on the environment and the importance of issues related to product design and planning of the use of materials becomes a priority in the modern world. The article presents selected issues concerning the management of municipal waste.
PL
Pojawienie się i szybkie rozprzestrzenienie na cały świat wirusa SARS-CoV-2 spowodowało gwałtowny wzrost produkcji odpadów z tworzyw sztucznych. Największy wzrost zapotrzebowania odnotowano w odniesieniu do środków ochrony osobistej ze względu na fakt, że wiele krajów nakazało ich noszenie w przestrzeni publicznej. W czasie pandemii zwiększyła się również produkcja jednorazowych opakowań żywnościowych. Naukowcy zauważają, że z powodu niewłaściwego gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych oraz usuwania środków ochrony osobistej (SOI) zwiększy się zanieczyszczenie środowiska. Należy wdrożyć racjonalne metody zagospodarowania i przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, które powstały w czasie pandemii SARS-CoV-2, w taki sposób, aby nie zagrażały środowisku naturalnemu ani zdrowiu ludzkiemu. W niniejszym artykule zaproponowano metodę termicznego przetwarzania wskazanych odpadów, a mianowicie pirolizę, która może zastąpić składowanie oraz spalanie. Metoda ta umożliwia nie tylko skuteczną neutralizację odpadów niebezpiecznych, ale — co jest szczególnie istotne — prowadzi do powstania wartościowych produktów.
EN
The emergence and rapid worldwide spread of the SARS-CoV-2 virus resulted in increase in the production of plastic waste. The greatest increase in demand was recorded for personal protective equipment due to the fact that many countries have ordered their wearing in public space. The production of disposable food packaging has also increased during the pandemic. Researchers noted that environmental pollution will increase due to improper management of plastic waste and disposal of personal protective equipment (PPE). A rational method of management and processing of plastic waste generated during the SARS-CoV-2 pandemic should be developed in such a way that it does not endanger the environment or human health. This article proposes a method of thermal processing of the above-mentioned waste, namely pyrolysis, which can replace landfilling and incineration. This method allows not only effective neutralization of hazardous waste, but also, which is particularly important, leads to the creation of valuable products.
16
Content available A model of the meat waste management
75%
EN
The European Union produces about 18 million tons of waste from meat industry per year. The real danger of the BSE disease caused a necessity of looking for a new alternative solution of meat waste management. The proposed solution of meat industry waste management would create meat production waste free with the use of the cleaner production method. Cleaner production includes: pollution prevention, reduction of the source, recovery of materials and energy (for example: the recovery of blood plasma and protein hydrolisate from bone sludge) and their recycling. The thermal processing of meat industrial waste (bone sludge, meat-bone meal and odour) is anticipated, too. Ashes from meat calcining have the phosphorus content close to its concentration, of the typical phosphoric raw materials. That confirmed the possibility of using such ashes as the substitute of phosphoric raw materials. The target model of waste free meat waste management included the results of the implemented and current research.
EN
The elaboration below raises a subject of the sustainable development. The term is used more frequently in relation to the ever growing interest in environmental protection, in which the substantial role in its implementation have state and local authorities. Currently, the methods of reducing the adverse effects on natural environment are more frequently introduced and assisted by the sustainable development to a large extent. The present study consists of the analysis of waste management system in the city of Częstochowa within the context of the sustainable development.
PL
W poniższym opracowaniu poruszona została tematyka zrównoważonego rozwoju. Pojęcie to jest coraz częściej rozpatrywane wraz z rosnącym zaintereso-waniem ochroną środowiska, a znaczącą rolę w jego implementacji odgrywają wła-dze państwowe i samorządowe. Obecnie stosowanie metod zmniejszających nieko-rzystny wpływ odpadów na środowisko naturalne jest coraz bardziej powszechne, a zrównoważony rozwój w znacznym stop-niu je wspomaga. W niniejszej pracy prze-nalizowano system gospodarki odpadami w mieście Częstochowa w kontekście zrów-noważonego rozwoju.
18
Content available remote The Cultural Dimension of Waste: a critique of the ethos of technology
75%
EN
This paper critically discusses the worldview that technology can solve any problem regarding waste. A focus on technological fix may lead to an increase in problems in the future. The author argues that we might benefit from a cultural analysis of our notions of cleanliness and dirt, purity and contamination.
PL
W niniejszym artykule w krytyczny sposób omówiono światopogląd, zgodnie z którym technologia może rozwiązać każdy problem związany z odpadami. Koncentracja na rozwoju technologii może doprowadzić do narastania problemów w przyszłości. Autor stwierdza, że możemy czerpać korzyści z kulturalnej analizy naszego pojęcia ładu i brudu, czystości i zanieczyszczenia.
19
75%
EN
Cement industry, in a production process, utilises large amounts of waste, which did not find any other application and would have to be stored. Waste can be used as raw materials for clinker production, as cement additives, as well as substitute fuels. Waste is being applied with the purpose of recovery of energy and/or raw materials from waste or for utility purposes - it concerns waste without combustible or raw material properties. The range of waste materials application in the cement production process in Poland corresponds to tendencies existing in the world cement industry. Granulated blast-furnace slag and volatile ash from burning hard, bituminous coal are of basic importance as the cement additive. All Polish cement plants in the last years have undergone thorough modernization and at present they are one of the most modern installations in Europe, ensuring the fully safe way of waste disposal.
PL
Przemysł cementowy wykorzystuje w procesie produkcyjnym dużą ilość odpadów, które nie znalazły dalszego zastosowania bądź nie nadają się do użycia poza składowaniem. Odpady mogą być wykorzystywane jako surowce do produkcji klinkieru, jako dodatki cementu, a także jako paliwa zastępcze. Odpady są stosowane w celu odzysku energii i surowców z odpadów oraz ich unieszkodliwiania - dotyczy odpadów nieposiadających własności palnych lub surowcowych. Skala zastosowania materiałów odpadowych w procesie produkcji cementu w Polsce odpowiada tendencjom światowego przemysłu cementowego. Podstawowe znaczenie mają granulowany żużel wielkopiecowy i popiół lotny ze spalania węgla kamiennego, stosowane jako dodatek do cementu. Wszystkie polskie cementownie w ostatnich latach przeszły gruntowną modernizację i obecnie są jednymi z najnowocześniejszych instalacji w Europie, gwarantującymi w pełni bezpieczny sposób zagospodarowania odpadów.
20
Content available remote Regional waste data systems and sustainability indicators
75%
EN
The need for robust and reliable data is crucial for the creation of sustainability indicators. The regional environmental data system in Poland includes two types of databases managed by the Marshal Office (regional authority). These databases offer a vast amount of detailed information regarding the use of environment in Polish regions. There is a possibility of creating sustainability indicators on the basis of the information gathered in regional databases. The most important application of these indicators at the moment is to inform the regional policy makers and provide them with a tool to transform the environmental strategy goals into measures to accomplish and assess the progress and the legitimacy of the implemented environmental policy. Hence the support for the RAMEA project (Regionalized nAMEA-type matrix). The regional databases can be used within the framework of life cycle thinking to support the actual dealing with environmental problems instead of shifting them. The application of LCA (Life Cycle Assessment) also allows to organise the vast amount of information available into the environmental impact categories.
PL
W celu stworzenia wskaźników zrównoważonego rozwoju konieczne są solidne i wiarygodne dane. Regionalny system informacji środowiskowej w Polsce składa się z dwóch baz danych zarządzanych przez urzędy marszałkowskie. Bazy te zawierają ogromną ilość szczegółowych informacji dotyczących wykorzystania środowiska w polskich województwach. Istnieje możliwość stworzenia wskaźników zrównoważonego rozwoju na podstawie informacji zgromadzonych w bazach danych. Najważniejszym zastosowaniem tych wskaźników jest obecnie ich rola jako syntetycznej informacji dla decydentów na szczeblu regionalnym oraz jako instrument przekształcenia celów strategii ochrony środowiska w środki ich osiągania, a także jako instrument monitorowania postępów i legitymizacji wprowadzonych programów środowiskowych. Cele te ma zrealizować macierz RAMEA (Regionalized nAMEA-type matrix) stworzona w ramach projektu finansowanego w programie GROW (Interreg IIIC). Regionalne bazy danych mogą być wykorzystywane wraz z podejściem "myślenia w kategoriach cyklu życia" w celu wsparcia faktycznego rozwiązywania problemów środowiskowych. Zastosowanie LCA (Ocena Cyklu Życia) pozwala także na uporządkowanie dostępnej informacji w kategorie wpływu na środowisko.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.