Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 252

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Inwestycje budowlane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
XX
Celem opracowania jest omówienie wybranych kwestii z zakresu problematyki zarządzania ryzykiem traktowanego w kategoriach podprocesu wspomagającego zarządzanie budową. W szczególności w treści opracowania zawarto ogólny schemat postępowania w sytuacjach ryzykownych w przedsiębiorstwie wykonawstwa budowlanego. Rozważania mają głównie charakter teoretyczny; opracowanie jest próbą ujęcia w sposób syntetyczny szerszej problematyki, jaką jest zarządzanie ryzykiem w długoterminowych przedsięwzięciach budowlanych.(fragment tekstu)
2
Content available remote Rozwój rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
100%
XX
W lutym 2010 roku w Polsce zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Pierwsza to ustawa z grudnia 2009 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym, druga ze stycznia 2010 roku o koncesji na roboty budowlane i usługi. Przyjęte nowe rozwiązania miały na celu stworzenie przyjaznych warunków dla podmiotów publicznych i prywatnych do nawiązywania trwałej, długookresowej współpracy. Okres dwóch lat obowiązywania ustaw należy uznać za pozytywny. Na rynku pojawiło się przeszło 100 projektów podmiotów publicznych dotyczących różnych zadań publicznych. Projekty planowano realizować we współpracy z prywatnymi podmiotami. Przeprowadzone postępowania doprowadziły do zawarcia pierwszych umów co powinno korzystnie wpłynąć na dalszy rozwój rynku. W opracowaniu scharakteryzowano działania podmiotów publicznych w zakresie partnerstwa w latach 2009-2011 i przedstawiono wykaz pierwszych zawartych umów o PPP. (abstrakt oryginalny)
EN
In February 2010, two new laws regulating public-private partnership (PPP) became effective in Poland. The first of them is the public-private partnership act of December 2009, and the other one, of January 2010, applies to concessions for construction works and services. They were passed in order to create friendly environment, enabling public and private entities to enter into sustainable, long-standing cooperation. The two years of their being in force should be evaluated positively. Public entities have undertaken over 100 projects concerning the execution of various public tasks. The projects were developed for implementation in cooperation with private partners. Following the fulfillment of the required procedures, the first contracts were signed, which promises further development of the market. The article characterizes partnership-oriented activities that public entities undertook from 2009 to 2011 and presents a list of first PPP contracts.(original abstract)
EN
FIDIC conditions of contract are patterns of contractual agreements for project or construction works widely used in the world. They were designed to facilitate the implementation of construction investment for all participants. The construction practice of many countries of the world (including Poland) uses those commonly recognized international standards, although their legal nature differs in each country which uses them and it is often hard to determine the place of the FIDIC conditions of contract in national legal systems. This problem also applies to our country because the norms of civil law in accordance with the directly expressed principle of freedom of contracts allows the introduction of the FIDIC conditions of contract into agreements to perform design or construction works, but there is still a problem of some FIDIC provisions being inconsistent with the standards of the Polish civil law. An example of such incorporation of FIDIC conditions of contract causing doubts of interpretation as to their compliance with the standards of Polish law can be the 20.1 FIDIC Sub-Clause discussed in this article. This regulation seems to contain provisions inconsistent with the standards of the Polish Civil Code. It seems that this regulation contains provisions inconsistent with the norms of the Polish Civil Code, whose possible legal consequences should be looked at more closely and to trace the case law of Polish courts in this regard. It can be said that the FIDIC conditions of contract are extralegal standards functioning in the legal order without the mediation of a reference standard. They are peculiar standards-patterns with a prenormative nature and which, although indirectly, are valid do not exist in the Polish legal order through legal norms. The significant conclusion results from the article considerations - the FIDIC conditions of contract, due to their not exactly specified legal nature, take effect only to the extent that it does not conflict with national standards.(original abstract)
XX
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie czy warto inwestować w nieruchomości.
XX
Podejmowanie i realizacja przedsięwzięć budowlanych zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. W artykule skupiono uwagę na zewnętrznych uwarunkowaniach przedsięwzięć budowlanych realizowanych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Opisano pozytywne i negatywne czynniki zewnętrzne o największym znaczeniu w okresie 2005-2008. Długie cykle inwestycyjne powodują, że zmiany w sektorze budowlanym widoczne są z kilkumiesięcznym opóźnieniem, dlatego też dane do analizy przyjęto z okresu 2005 - 2008 r. (abstrakt oryginalny)
EN
Undertaking and development of the construction projects depend on many factors: external and internal. The paper is focused on external conditions influencing construction projects completed in Poland after its accession to the European Union. Positive and negative external factors, most significant for the period of 2005-2008, are described. As a result of long construction cycles, many changes in the construction sector can be seen few months later. For this reason the analysis was made on the available information gathered in 2005-2008. (original abstract)
XX
Małe miasta będące elementarną, najliczniejszą częścią systemu osadniczego kraju pomimo dużego zróżnicowania w ostatnich kilkunastu latach podlegają intensywnym przemianom społeczno-gospodarczym. Miniony okres PRL-u cechował się zwykle zastojem, regresem tych jednostek osadniczych, spowodowanym często monofunkcyjnością skupioną na obsłudze rolniczego zaplecza, jednak już na początku lat 90. XX w. pojawiły się nowe bodźce wyzwalające rozwój małych miast, jak: reaktywacja samorządu na szczeblu lokalnym, procesy komunalizacji i prywatyzacji, nowa regulacja prawna, gospodarka wolnorynkowa, ogólny wzrost zamożności społeczeństwa.Jednym z czynników wpływających na rozwój przestrzenny miast są realizowane w nich inwestycje budowlane1, zarówno prywatne, jak i samorządowe. Dotyczy to budowy budynków oraz ciągów infrastrukturalnych, jak i modernizacji oraz rozbudowy już istniejących obiektów. Wielkość działań inwestycyjnych jest uzależniona m.in. od zamożności i aktywności inwestorów, położenia, rangi oraz wielkości ośrodka, w którym są realizowane. (fragment tekstu)
XX
Artykuł opisuje wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców regionu tarnowskiego, których celem było poznanie opinii ankietowanych na temat budowanej autostrady A4 na odcinku Kraków-Tarnów oraz ewentualnych oczekiwań i obaw związanych z użytkowaniem autostrady w przyszłości. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że ankietowani popierają budowę odcinka autostrady A4, w większości deklarują chęć korzystania z niej, dostrzegając jednocześnie zarówno szanse, jak i zagrożenia związane z tą inwestycją.(abstrakt oryginalny)
EN
The article describes results of the survey carried out among the inhabitants of the Tarnów region, to find out the people's opinions on the A4 motorway of the Kraków-Tarnów section which is currently under construction and possible expectations and threats related to the use of the motorway in the future. The surveys which have been done makes it possible to state, that those polled support the construction of the A4 motorway section, they declare in majority the wish to use it, noticing both opportunities and threats related to the investment.(original abstract)
XX
Artykuł porusza problematykę związaną z prowadzeniem robót budowlanych w obiektach zabytkowych. W jego pierwszej części przedstawiono obowiązujące procedury administracyjne w procesie budowlanym, związanym z obiektami zabytkowymi. W drugiej natomiast rodzaje prac, rodzaje obiektów i dotacje, jakie miały miejsce przy prowadzeniu robót w obiektach zabytkowych Krakowa, w ostatnich latach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents issues related to conducting works in historic real estates. The first part shows the existing admin-istrative procedures in the construction process associated with historic buildings. The second part introduces the types of works, historic buildings and grants that took place during construction works in historic buildings in Cracow in recent years. The article aims to discuss these issues. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł poświęcony jest problemowi funkcjonowania rynku apartamentów nadmorskich w Polsce. Polskie wybrzeże bałtyckie w ciągu zaledwie kilku lat stało się przedmiotem zainteresowania wielu inwestorów, szczególnie gdy pod uwagę weźmie się tak popularne miejscowości, jak: Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Gdynia, Sopot. Świadczy o tym m.in. liczba sprzedawanych nad morzem mieszkań, którą szacuje się w ostatnich latach na blisko 3000 lokali, oraz różnorodność oferty, skierowanej przede wszystkim do klientów o stosunkowo wysokich dochodach. W artykule dokonano przeglądu inwestycji apartamentowych zlokalizowanych nad polskim morzem, zaprezentowano rezultaty badań przeprowadzonych wśród nadmorskich inwestorów, a także zaprezentowano główne preferencje potencjalnych nabywców mieszkań apartamentowych usytuowanych nad Bałtykiem. W podsumowaniu nawiązano do bieżącej sytuacji na analizowanym tynku nieruchomości, której rezultatem może być wycofanie się bądź zawieszenie przez pewną grupę inwestorów działalności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the issue of seaside apartments in Poland. The Baltic coastal zone has recently become an attractive place for investing in the market of recreational real properties, and in particular, recreational apartments - especially within such seaside resorts as Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Gdynia and Sopot. It is proved by the number of sold flats in the coastal area, which is approximately 3000 flats and the wide offer, that is mainly aimed at high-income customers. The author reviews recreational apartment investments on the Baltic coast in Poland and presents the findings of a survey conducted among some seaside developers. He also inspects preferences of seaside apartment purchasers. Finally, the author alludes to the current condition of the analysed market and he points out that some investors will be forced to withhold their investments. (original abstract)
XX
Podstawą całego procesu zarządzania ryzykiem dla przedsięwzięć budowlanych jest dokładne poznanie zagrożeń jakie mogą pojawić się podczas realizacji przedsięwzięcia, oszacowanie ich wpływu na przedsięwzięcie oraz zareagowanie na nie poprzez eliminację, przeniesienie, ograniczenie bądź pochłonięcie ryzyka. Efektywna walka z ryzykiem bez tej wiedzy jest bowiem praktycznie niemożliwa. Pierwszą zasadą efektywnego zarządzania ryzykiem jest zainteresowanie się problemem ryzyka w najwcześniejszej fazie realizacji przedsięwzięcia. Wczesne rozpoznanie zagrożenia zazwyczaj obniża koszty i zwiększa skuteczność działań. Oczywiście proces zarządzania ryzykiem musi być ekonomiczny. Nie można bowiem dopuścić do sytuacji, w której koszt reakcji na określone ryzyko przewyższa straty. Budownictwo jest silnie skorelowane z koniunkturą gospodarczą. Ryzyko makroekonomiczne oraz tempo rozwoju polskiej gospodarki mają istotny wpływ na poziom zapotrzebowanie na usługi budowlane. Skłonność do podejmowania przedsięwzięć budowlanych jest powiązana ze wzrostem PKB oraz postrzeganiem sytuacji rynkowej i szans rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the concept of the risk management process in the construction projects. The article describes the situation of the construction enterprise on risk conditions. (original abstract)
XX
W artykule sprecyzowano kryterium racjonalnego i ekonomicznie uzasadnionego programu inwestycji budowlanej i produkcyjnej w gospodarstwie rolnym. Określono procedurę ustalającą wielkość rocznych środków finansowych odpowiadającą potrzebom inwestycyjnym gospodarstwa oraz stopę obsługi zadłużenia. Przedstawiono przykład liczbowy wyznaczający granice ekonomicznych obciążeń inwestycyjnych planowanego przedsięwzięcia rozwojowego gospodarstwa rolnego.
EN
The paper presents the criterion of a rational and economically sound program of a construction and production investment made on a farm. This criterion was expressed by the relation between the annual capital installments and the financial surplus - cash flow of a farm. The procedure was specified determining the amount of funds per year needed to satisfy the investment requirements of a farm, and the debt service ratio. A numerical example was presented to illustrate the limit of the economic investment burden of a development project carried out on a farm. (short original abstract)
XX
Na przykładzie Strykowa omówiono czynniki decydujące o rozwoju miasta: walory położenia fizyczno-geograficznego, sieć transportową, uwarunkowania historyczne, działania władz samorządowych, gospodarkę przestrzenną oraz inwestycje.
EN
On the example of Stryków the authors presented factors which decided about the towns development. Presented advantages of the geographical and physical situation, transportation, historical determinant, local government and spatial economy. (AK)
XX
Przedsięwzięcia budowlane obejmują realizację szeregu czynności, które są z sobą powiązane, a realizacja jednych zależy od sprawnego i terminowego wykonania innych. Ze względu na ich złożoność konieczne jest wprowadzenie skutecznych metod zarzadzania i wzajemnego ich koordynowania. Logistyka, jako nauka zajmująca się między innymi planowaniem, realizacją i kontrolą przemieszczania i rozmieszczania ludzi, dóbr oraz działań wspierających związanych z tym przemieszczeniem i rozmieszczeniem, w systemie stworzonym dla osiągnięcia określonych celów okazuje się bardzo przydatna w działalności budowlanej. W trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego daje się wyróżnić kilka etapów obejmujących planowanie i przygotowanie przedsięwzięcia, projektowanie i wykonawstwo oraz oddanie do użytku. Na każdym z tych etapów konieczne jest podjęcie różnorodnych zadań a wzajemna ich koordynacja może być osiągnięta poprzez wprowadzenie założeń logistycznych prowadzonych przez organizowane na budowie centra logistyczne.(abstrakt oryginalny)
EN
Construction projects include the implementation of a number of activities that are related to one another, and the realization of one depends on the efficient and timely execution of the other. Due to their complexity, it is necessary to introduce effective methods for managing and coordinating. Logistics as a science dealing with, among others, planning, implementation and control of the movement and deployment of people, goods and supporting activities related to the movement and distribution of, in a system designed to achieve specific objectives proves very useful in construction activity. During implementation of the construction project it can be divided several stages including planning and preparation of the project, design and construction, and commissioning. At each of these stages, it is necessary to take a variety of tasks and their mutual coordination can be achieved through the introduction of assumptions held by organized logistics for the construction of logistics centers.(original abstract)
XX
W artykule zostały opisane opracowania kosztowe występujące we wstępnej fazie planowania inwestycji, Zostały przedstawione różnice między takimi opracowaniami w obszarze zamówień publicznych i zamówień prywatnych. Omówione zostały także różnice w metodologii obliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji oraz Planowanych Kosztów Prac Projektowych t Planowanych Kosztów Robót Budowlanych. Opisano również opracowania kosztowe występujące w fazie przygotowania oraz realizacji inwestycji. Zostały przedstawione opracowania wykonywane zarówno przez inwestora, jaki i wykonawcę robót budowlanych. Przedstawione opracowania kosztowe zostały krótko scharakteryzowane. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes cost studies occurring in the initial planning phase of investment The differences between such studies in the area of public procurement and private procurement were presented. The differences in the methodology of calculation of the Estimate Value of Investments and Planned Costs of Design and the Planned Costs of Construction Works were discussed also. It also describes the development of cost calculations occurring in the phase of preparation and implementation of construction. Studies performed have been presented by both the investor and the contractor sides. Cost studies have been presented were briefly characterized. (original abstract)
XX
W artykule przeprowadzono analizę rynku mieszkaniowego w gminie Dobra Szczecińska z uwzględnieniem kilku aspektów demograficznych. Za takim podejściem przemawia przemieszczanie się ludności Szczecina właśnie do badanej gminy z powodu realizowanych w niej inwestycji mieszkaniowych. (fragment tekstu)
16
Content available remote Współczesne determinanty zachowań nabywców na przykładzie branży budowlanej
75%
XX
Przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej z jednej strony zaspokajają potrzeby nabywców, a z drugiej strony to nabywcy akceptują bądź odrzucają efekty działalności przedsiębiorstw, rozstrzygając o ich działalności bieżącej i rozwojowej. Powyższe dotyczy także podmiotów, które funkcjonują w branży budowlanej i stało się przesłanką wyboru celu artykułu, który sprowadza się do identyfikacji wybranych wyróżników kształtujących skłonność inwestorów do zakupu produktów/usług budowlanych. W artykule zaakcentowano rolę inwestorów dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw branży budowlanej oraz opisano najważniejsze determinanty zwiększające skłonność inwestorów do zakupu efektów działalności podmiotów budowlanych. (abstrakt oryginalny)
XX
Rozwój budownictwa mostowego w Polsce, a co za tym idzie infrastruktury komunikacyjnej zależy nadal od polityki inwestycyjnej państwa. A ta traktuje po macoszemu drogi, mosty i wiadukty. W ostatnich 10 latach sfinansowano zaledwie 20 do 30 procent potrzeb w tej dziedzienie. Przyszłość krajowej branży mostowej wydaje się być jednak obiecująca, a to dzięki perspektywie włączenia Polski do struktur UE, co wymusi rozwój infrastruktury komunikacyjnej kraju.
XX
Celem artykułu było przedstawienie narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwach realizujących długoterminowe kontrakty budowlane oraz ich wpływu na decyzje inwestycyjne. Najważniejszymi pytaniami, na które próbowano uzyskać odpowiedzi, były: na czym polega istota długoterminowych kontraktów budowlanych? Jaki jest zakres projektowej rachunkowości zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwach realizujących długoterminowe kontrakty budowlane? Jakie są różnice pomiędzy narzędziami strategicznej i operacyjnej rachunkowości zarządczej projektów? Jakie są zadania i problemy rachunkowości i controllingu w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych? (fragment tekstu)
EN
The objective of the article is to present the management accounting and project controlling tools in corporations delivery long-term contracts and their influence on the investment-related decisions. In regard of the complexity of the topic, only the main issues are presented. Therefore, the other issues are only mentioned and the literature in which these problems are described in detail is referred to. The most fundamental questions are: • What is the essence of long-term construction contracts? • What is the scope of management accounting and project controlling in corporations delivery long-term contracts? • What are the differences between the strategic and operational management accounting tools? • What are the tasks and problems related to accounting and controlling in the investment-related decision-making process? (original abstract)
XX
Znaczące inwestycje na warszawskim rynku powierzchni magazynowych datują się od 1995 roku. W ciągu tych kilku lat zaspokojono, lawinowo wówczas rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne magazyny wokół stolicy. Według szacunków zasoby powierzchni magazynowych w obrębie 45 km wokół syreniego grodu wynoszą obecnie ok. 2,4 mln m kw.
XX
Artykuł dotyczy przyznania Polsce i Ukrainie organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Chodzi jednak nie o samo wydarzenie sportowe, ale o inwestycje, które czekają Polskę. Chcąc zdążyć, niektóre plany rządowe należy przyspieszyć o 3-4 lata. Stosunkowo najmniej obaw budzi rozwój infrastruktury lotniskowej, ale z drugiej strony szacuje się, że problem braku fachowców będzie postępował i nie należy spodziewać się, że organizacja Euro zatrzyma emigrację zarobkową.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.