Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polityka transportowa Unii Europejskiej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Dyrektywa 2002/49 o ocenie wpływu hałasu na środowisko
100%
PL
W artykule omówiono założenia nowej Dyrektywy 2002/49 mającej na celu harmonizację prawa w zakresie oceny poziomu zagrożeń spowodowanych przez hałas oraz metod ich ograniczania. Dyrektywa ta obowiązuje także w dziedzinie transportu.
2
100%
PL
Działania podejmowane w Unii Europejskiej, zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne obejmują szeroki zakres instrumentów, odnoszących się do zmian klimatycznych, lokalnego zanieczyszczenia środowiska. Polityka ta dąży do stworzenia takiego systemu transportowego, który zaspokoi wzrastający popyt na usługi transportowe, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko.
PL
W wyniku restrukturyzacji transportu kolejowego w krajach Unii Europejskiej nastąpiło oddzielenie infrastruktury od działalności przewozowej oraz wprowadzenie opłat za dostęp do infrastruktury. Jednostkowe stawki opłat nie są kształtowane przez rynek, ale stanowią jeden z istotnych instrumentów polityki transportowej Wspólnoty i poszczególnych państw członkowskich. Z dotychczasowych doświadczeń we wprowadzaniu opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej w krajach UE wynika, że opłaty te są bardzo zróżnicowane, co utrudnia realizację głównych celów europejskiej polityki transportowej, w tym zrównoważonego rozwoju transportu.
EN
Rail infrastructure charges in EU countries has been introduced as a result of the separation of rail infrastructure management from the train operation in the restructuring process. Existing infrastructure charging regimes are very diverse and not fully consistent with European transport policy and it's objectives: for promoting financially stable infrastructure providers, for providing effective price signals to users of rail infrastructure, for promoting
PL
Biała Księga "Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu" zawiera wizję rozwoju systemu transportowego Unii Europejskiej do 2050 r. oraz strategię osiągania założonych celów. Polityka transportowa zawarta w Białej Księdze z 2011 r. jest w wielu obszarach kontynuacją działań zdefiniowanych w Białej Księdze z 2001 r., zauważyć można jednak nowe elementy inaczej postrzegane we wcześniejszych dokumentach. Warto więc przeanalizować tę wersję polityki transportowej w aspekcie szans i zagrożeń funkcjonowania rynku transportowego w europejskiej przestrzeni gospodarczej. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.
PL
Głównym przedmiotem rozważań jest analiza rozwoju infrastruktury transportu w UE zaliczanej do układu sieci bazowej tworzącej korytarze transportowe TEN-T. Celem artykułu jest podjęcie próby dokonania oceny wdrażanej koncepcji budowy sieci bazowej TEN-T z jednoczesnym wskazaniem skutków, jakie generowaċ może dla UE i krajów członkowskich (np. dla Polski) rozwój tego typu korytarzy o silnie eksponowanych w wymiarze europejskim funkcjach integracyjnych, stymulowanych przez główne elementy węzłowe tych sieci. Skutki te postrzegaċ należy w kategoriach zarówno szans, jak i zagrożeń. Zostały one zidentyfikowane zarówno w odniesieniu do sektora transportu, jak też systemu logistycznego kraju członkowskiego. Mogą one kształtowaċ się różnie w układzie poszczególnych korytarzy między użytkownikami sieci bazowej, jak również miedzy krzyżujacymi się na terytorium krajów członkowskich korytarzami (będzie to dotyczyċ m. inn. korytarza Bałtyk - Adriatyk i M. Północne – Bałtyk). W tym kontekście, gros uwagi skoncentrowano na rozwoju węzłów transportowych oraz problemach generowania i transferu europejskiej wartości dodanej w układzie korytarzy sieci bazowej, jak też wyzwaniach dotyczących zarządzania infrastrukturą transportu. W tym ostatnim przypadku wskazano na potrzebę wdrażania modeli zintegrowanego zarzadzania infrastrukturą transportu.
EN
The main issue that has been raised in the paper is to analyze the development of the EU core network transport infrastructure creating TEN-T transport corridors. The purpose of the paper is to try to evaluate the implemented in the EU concept of TEN-T core network construction, combined with an indication of vital potential effects that might be generated to the EU and its member states by such types of corridors characterizing by heavily exposed integration functions stimulated by the key nodes constituting the core network. These effects should be viewed in terms of both opportunities and threats. They have been identified with regard to both transport and logistics system of each member states. Such effects may be dispersed differently among the users of various TEN-T corridors as well as particular corridors (e.g. Baltic – Adriatic and North Sea – Baltic). In this context the main attention has been put on the development of the TEN-T nodes as well as on European added value generating and transferring within the core network transport corridors. The challenges related to the transport infrastructure management system have been tackled, too. The author has indicated that gradually a new model of integrated management of core network infrastructure should be implemented and developed.
7
Content available remote Wykorzystanie homeostatu Ashby’ego w opisie zmian transportu w UE
60%
PL
Transport jest działem produkcji materialnej o bardzo dużym znaczeniu dla gospodarki każdego państwa. Z uwagi na swój infrastrukturalny, sieciowy, a więc przestrzenny charakter, należy do podstawowych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego. Dotyczy to zarówno regionów, państw, jak i wykształcających się ugrupowań ponadnarodowych, do których zalicza się Unię Europejską. Transport ulega ciągłym przemianom m.in. w reakcji na zmieniające się potrzeby jego użytkowników, ale także poprzez dostosowanie do wymogów prowadzonej polityki transportowej. Zadaniem ogólnoeuropejskiej polityki transportowej jest przezwyciężenie trudności, tak aby m.in. zwiększyć szanse i możliwości pełnego dostępu nowych członków Unii Europejskiej oraz państw wschodnioeuropejskich do wspólnego rynku transportowego, a także zapewnić przewoźnikom wszystkich państw możliwości równoprawnego działania na tym rynku. W Unii Europejskiej wspólna polityka transportowa należy do ważnych czynników warunkujących integrację poszczególnych krajów członkowskich i ich dalszy rozwój. Natomiast konsekwencją polityki transportowej Unii Europejskiej są zachodzące na jej obszarze zmiany w rozwoju infrastruktury poszczególnych gałęzi transportu wraz z ich uwarunkowaniami. Konsekwencją przemian najbardziej widoczną i ułatwiającą ocenę ze względu na prowadzone statystyki jest zmiana w wielkości przewozów i wykonywanej pracy przewozowej. Działalność transportowa realizowana jest w określonym układzie charakterystycznym dla każdej gałęzi transportu, a wszystkie gałęzie transportu na obszarze państwa, choć jeszcze raczej nie na terytoriach ugrupowań ponadnarodowych, tworzą system transportowy. W artykule została scharakteryzowana struktura systemu transportowego, zaprezentowano powiązania i wzajemne oddziaływania pomiędzy elementami transportowego homeostatu Ashby’ego. W ostatniej części artykułu zostały omówione czynniki mające istotny wpływ na kształtowanie systemów transportowych poszczególnych państw Unii Europejskiej.
EN
Transportation is a division of material production of very high importance to the economy of each country. Because of its spatial character, transportation is one of the fundamental determinants of socio-economic development. This applies to regions, states and transnational groups, also the European Union. Transportation is constantly changing, e.g. in response to the changing needs of transport users, but also by adapting to the requirements of transport policy. The most visible changes are in the volume of freight transport. Article aims to show the increasingly important role of transport in the European Union and the transformation taking place in transportation. The article characterized the structure of the transport system, presents links and interactions between elements of the transportation model created by W. R. Ashby. The final part of article discusses the factors that have a significant impact on the transport systems of European Union countries.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 3
5502--5512
PL
Celem niniejszego artykułu jest kompleksowe przedstawienie potencjalnych obszarów wdrażania innowacyjnych rozwiązań w transporcie oraz skonfrontowanie postrzegania innowacji na poziomie przedsiębiorstw oraz polityki Unii Europejskiej. Wyzwania ekonomiczne i społeczne współczesnego świata wymuszają wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w sektorach gospodarki, a sektor transportu nie jest wyjątkiem, wprost przeciwnie, jest predestynowany do roli lidera w tym zakresie. W założeniach politycznych organy Unii Europejskiej nie bagatelizują tych wyzwań i zarówno dokumenty programowe, jak i struktura instytucjonalna wydaje się być odpowiadająca potrzebom. Przegląd działań na poziomie UE i przedsiębiorstw przeprowadzony w niniejszym artykule dowiódł, ze o ile struktura instytucjonalna wydaje się być obecnie w pełni dostosowana do potrzeb, to na etapie postulatów pozostaje zapewnienie odpowiednich bodźców, szczególnie w sferze finansowania oraz wdrożenie efektywnego systemu pozwalającego na rozwój innowacyjnego europejskiego transportu.
EN
The purpose of this article is to present a comprehensive review of the potential areas for innovation in transport and to confront the perception of innovation at the level of enterprises and the policy of the European Union. Economic and social challenges of modern world require the implementation of innovative solutions in all sectors of the economy, and the transport sector is not an exception, but on the contrary, it is predestined to a leadership role in this area. The economic, research and innovation and transport policy of the European Union do not underestimate the challenges and both policy documents as well as institutional structures seem to be relevant to these needs. The overview of the activities at EU and business level conducted in this article has shown that unless the institutional structure has been already well adapted to the needs, still there should be provided appropriate incentives, especially in the sphere of financing and implementation of an effective system to allow for the development of innovative European transport.
PL
W artykule omówiono problematykę budowy i wykorzystania wskaźników bezpieczeństwa drogowego w Unii Europejskiej. Znaczący rozwój metodologii budowy tych wskaźników nastąpił po 2000 roku, i był efektem opracowanych wówczas założeń do unijnej polityki transportowej na lata 2000-2010. W ramach projektu SafetyNet opracowano w latach 2004-2008 pierwszy podręcznik tzw. wskaźników wyników bezpieczeństwa, które dawały możliwość pomiaru, monitoringu oraz unijnego benchmarkingu efektów wdrażania różnych narzędzi poprawy bezpieczeństwa drogowego. Wskaźniki te stały się ważnym składnikiem unijnej polityki w zakresie transportu drogowego. Dalszy rozwój badań i prac naukowych pozwolił na opracowanie bardziej złożonych wskaźników i procedur pomiaru bezpieczeństwa drogowego oraz narzędzi do monitorowania skuteczności stosowania różnych środków profilaktyki bezpieczeństwa drogowego.
EN
The article discusses the issue of construction and use of road safety indicators in the European Union. Significant development of the methodology of construction of these indicators took place after 2000, and was the result of the then developed EU transport policy for 2000-2010. Within the framework of the SafetyNet project, the first manual of the “Safety Performance Indicators” (SPI) that provided the opportunity to measure, monitor and benchmark the effects of implementing various tools to improve road safety. These indicators have become an important component of EU road transport policy. Further development of research and research has allowed for the development of more complex road safety indicators and procedures and tools for monitoring the effectiveness of the various road safety measures.
PL
Wejście w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym zmieniło warunki realizacji regionalnych przewozów pasażerskich. W artykule przedstawiono znaczenie efektywnego transportu w regionie oraz jego wpływ na osiąganie celów strategii zrównoważonego rozwoju.
11
Content available remote Odrą do Europy
60%
PL
Ustalenie w ostatnich latach nowych priorytetów w polityce transportowej Unii Europejskiej, w tym jednoznaczne postawienie na kolej, wymaga ustanowienia całego pakietu regulacji prawnych, tym bardziej potrzebnych, że przyszły europejski rynek kolejowy ma funkcjonować na zasadach kontrolowanej konkurencji - istotnym novum w dziejach kolejnictwa. Przystępując do Unii będziemy już w tym procesie legislacyjnym uczestniczyć i mieć wpływ na jego przyszły kształt. Już obecnie grupa polskich ekspertów bierze udział w przygotowaniu Specyfikacji Technicznych Interoperacyjności (TSI) dla kolei konwencjonalnych, które staną sie faktycznymi aktami wykonawczymi do Dyrektywy 16/2001.
PL
Celem artykułu jest wskazania głównych kierunków Wspólnej Polityki Transportowej Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju. W artykule omówiono ramy prawne Wspólnej Polityki Transportowej Unii Europejskiej jako kompetencji dzielonej oraz scharakteryzowano koncepcję zrównoważonego rozwoju z perspektywy prawa pierwotnego UE. Następnie wskazano aktualne wyzwania jakie stawia przed zrównoważonym transportem odpowiednio technologia, ochrona środowiska i społeczeństwo oraz poddano je krytycznej analizie z punktu widzenia ich wpływu na dalsze działania Unii Europejskiej w omawianym obszarze.
EN
The aim of the article is to indicate the main directions of the European Union's Common Transport Policy in the con-text of sustainable development. The article discusses the legal framework of the Common Transport Policy of the European Union as shared competence and characterizes the concept of sustainable development from the perspective of primary EU law. Further, the critical analysis of current challenges imposed on the sustainable transport is conducted from the perspective of technology, environmental protection and societal issues, focusing on their impact on the further actions of the European Union in this area.
PL
W związku ze zbliżającym się akcesem Polski do Unii Europejskiej na łamach TTS zostanie opublikowany cykl artykułów, w których omówiona zostanie polityka transportowa Unii i najważniejsze akty prawne regulujące rynek przewozów kolejowych. Analogiczny cykl artykułów, opublikowany równolegle, obejmie tematykę transportu miejskiego.
PL
Unia Europejska stawia na rozwój gospodarki europejskiej poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań oraz technologii, tak, aby stała się konkurencyjna w stosunku do gospodarek światowych. Zamierzenia idą w kierunku rozwoju produkcji w oparciu o własne nowe technologie. Ważnym kierunkiem działań jest też w szeroko pojętej logistyce, a więc i w transporcie jako istotnej dziedzinie gospodarki. Działania te powinny obejmować również infrastrukturę transportową zarówno liniową jak i punktową oraz środki transportu.
EN
The European Union focuses on the development of the European economy through the use of new solutions and technologies in order to become competitive in relation to global economies. The intentions are going towards the development of production based on its own new technologies. Transport is an important area of the economy therefore an important direction of these action is also logistics. These actions should also include the transport infrastructure of both linear and point and means of transport.
17
Content available Protekcjonizm państwowy w przewozach drogowych
36%
PL
W artykule omówiony został sposób jak za pomocą przepisów wewnętrznych skierowanych na obywateli innych państw członkowskich niektóre państwa wspólnoty próbują wpłynąć na ochronę własnych interesów.
EN
Seven-year-old interim period for adapting the internal right to the settlement of Bond, what 01 May 2004 countries stopping by on had to the European Union passed w2011 of the year. Well-developed countries of Western Europe being afraid of threats on internal markets, in such fields like e.g. transport market, implemented the number of regulations governing the predicted state. A regulation of the European Parliament was enforced No. 1072 / concerning 2009 of common principles of the access of international cartages, which in spite of implementing significant limitations, was supposed to organize cabotage operations in every Member State. However the protection of self-interests turned out to be stronger than the unity of Community and some of states, peculiarly Germany implemented severe impediments for foreign carriers, forcing them to apply the introduced minimum wage with MiLoG.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.