Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The majority of oligochaete species living in springs are ubiquitous and widely distributed taxa but cold stenothermic, semiaquatic and rare ones are also found. In Poland about 50 species are known from springs among 185 aquatic and semi-aquatic species found in whole country. Gianius aquaedulcis (Hrabĕ 1960) (Tubificidae, Phallodrilinae) is reported for the first time from Poland from two karstic springs situated in Kraków – Częstochowa Upland (South Poland). Both springs are hillside, fissure, descending, rheocrenes, with discharge about 30– 40 L s⁻¹. Spring no 1 is situated in banked pond, spring no 2 has natural character. Their bottom is sandy or sandy-gravely, with patches of detritus, mud and plants. The conductivity, concentration of main cations (Ca, Mg) and anions (Cl, SO₄) were typical for spring waters of this limestone area; only concentration of nitrate is slightly elevated. The samples of bottom fauna (a polyethylene corer and a bottom scraper) and water for chemical analysis were taken seasonally. This species was more numerous in a banked spring than in the natural one (maximal density about 1600 ind. m⁻²) and seasonal changes of its density were similar in both springs. Mature specimens formed only 5–8% of the population and were present in all sampling data. G. aquaedulcis is known from a few localities only (Germany, France, Spain and USA). It lives in underground and surface waters, with slightly alkaline pH on sandy or stony bottom. Maybe this species forms a few relictic populations which persist in subterranean (cave or hyporheic) waters of some geographic regions at least since the last glacial epoch. The existence of small anatomical differences (for example various thickness of the muscular lining of the atria and changeable shape of penial setae) among the studied populations from various countries seems to confirm this hypothesis.
EN
The highest density of macrofauna was recorded in a muddy habitat, and the highest biomass (d.w.) in a stony one. Only Naididae, Hydracarina, young larvae of Trichoptera, and large specimens of Gammarus spp. preferred a transitional habitat (mud-covered stones). Of the 25 identified species of Oligochaeta especially three dominant species (Nais bretscheri, N. pardalis, and N. communis) were most numerous in the transitional habitat. Downstream the species diversity of Oligochaeta increased and the composition of the community changed.
PL
Badania prowadzono od września 1986 r. do sierpnia 1987 r. na 4 stanowiskach potoku Sąspówka (ryc. 1) różniących się przede wszystkim wielkością przepływu wody oraz zawartością biogenów (tabela I). Zagęszczenie makrofauny wahało się od 18 tys. osob. m-2 na stanowiskach 1 i 4 do 27 tys. osob. m-2 na stanowisku 3 (tabela II). Zmiany biomasy przebiegały nieco inaczej: najwyższa biomasa była na stanowisku 3 (około 3,9 g m-2), potem na stanowiskach 1 i 2, a najniższa na stanowisku 4 (około 2,3 g m-2) (tabela III). Spośród wyróżnionych taksonów największe zagęszczenie na wszystkich stanowiskach miały Chironomidae (5-15 krotnie większe od pozostałych taksonów). |Badane siedliska różniły się gęstością zasiedlenia: najwyższe było w mule (2-7 krotnie wyższe od pozostałych siedlisk), natomiast na kamieniach i kamieniach zamulonych zagęszczenie było podobne (z wyjątkiem stanowiska 4). Najwyższą biomasę notowano zazwyczaj na kamieniach. Różnice biomasy między siedliskami nie były tak duże jak różnice zagęszczenia. Tylko nieliczne grupy zwierząt wydają się preferować zamulone kamienie jako środowisko życia. Do nich należały Naididae i Hydracarina, które osiągały zarówno najwyższe zagęszczenie jak i biomasę w tym siedlisku na stanowiskach od 2 do 4. Drugą grupę stanowiły 2 taksony (Trichoptera i Gammarus spp.), dla których jeden z badanych parametrów osiągnął maksymalną wartość w siedlisku przejściowym. W badanym potoku znaleziono 25 gatunków skąposzczetów należących do 5 rodzin, z czego ponad połowa (13 gatunków) należała do rodziny Naididae (tabela IV). Różnorodność gatunkowa wzrastała z biegiem potoku - na stanowisku 1 oznaczono tylko 11 gatunków, na stanowisku 2 było ich już 15, potem przyrost liczby gatunków był nieznaczny - do 17 na stanowisku 4. Zmieniła się też struktura ugrupowania skąposzczetów - na stanowisku 1 we wszystkich siedliskach zdecydowanie dominowały Tubificidae, od stanowiska 2 dominację objęły Naididae, wśród nich najliczniejsze były: Nais bretscheri i N. pardalis. Szczególnie licznie gatunki te występowały w siedlisku zamulonych kamieni (ryc. 2), a w mniejszych ilościach towarzyszył im N. communis. Natomiast N. alpina nie wykazywał tak wyraźnego przywiązania do siedliska kamieni zamulonych.
EN
Studies were performed on 25 karstic springs located in Southern Poland (50 degrees 10 - 50 degrees 46' N, 19 degrees 17' - 19 degrees 54'E). They are natural or encased, differing also in discharge rate (0.01-15 l s^-1 in the southern part of Kraków-Częstochowa Upland while 20 - 1440 l s^-1 in its northern part) and kind of bottom sediments (fine or coarse). 27 species and l genus representing 5 families were determined, among them Enchytraeidae were represented by the highest number of species whereas Tubificidae (mainly juvenile forms) were the most abundant. Among oligochaetes no crenobionts were found while crenophiles: Rhyacodrilus falciformis Bretscher and Stylodrilus heringianus Claparede were present in a half of the studied springs. In the majority of the studied springs the density of oligochaetes was significantly higher in fine sediments (ranges 200 - 13 200 ind. m^-2) than in coarse ones (ranges 22-7900 ind. m^-2) (P <0.05). The species diversity (H') was also higher in in fine sediments, especially in springs of the southern part of Upland. Oligochaeta were more abundant and diversified in encased springs than in natural ones and they inhabited preferably fine sediments. The discharge and springs localization (in southern or northern part of the studied area) were found to be not of importance for oligochaete composition and abundance.
6
Content available remote New for Poland tubificid (Oligochaeta) species from karstic springs
100%
EN
The majority of oligochaete species living in springs are ubiquitous and widely distributed taxa but cold stenothermic, semiaquatic and rare ones are also found. In Poland about 50 species are known from springs among 185 aquatic and semi-aquatic species found in whole country. Gianius aquaedulcis (Hrabe 1960) (Tubificidae, Phallodrilinae) is reported for the first time from Poland from two karstic springs situated in Krakow - Częstochowa Upland (South Poland). Both springs are hillside, fissure, descending, rheocrenes, with discharge about 30-40 L s[^-1]. Spring no 1 is situated in banked pond, spring no 2 has natural character. Their bottom is sandy or sandy-gravely, with patches of detritus, mud and plants. The conductivity, concentration of main cations (Ca, Mg) and anions (Cl, SO[4]) were typical for spring waters of this limestone area; only concentration of nitrate is slightly elevated. The samples of bottom fauna (a polyethylene corer and a bottom scraper) and water for chemical analysis were taken seasonally. This species was more numerous in a banked spring than in the natural one (maximal density about 1600 ind. m[^-2]) and seasonal changes of its density were similar in both springs. Mature specimens formed only 5-8% of the population and were present in all sampling data. G. aquaedulcis is known from a few localities only (Germany, France, Spain and USA). It lives in underground and surface waters, with slightly alkaline pH on sandy or stony bottom. Maybe this species forms a few relictic populations which persist in subterranean (cave or hyporheic) waters of some geographic regions at least since the last glacial epoch. The existence of small anatomical differences (for example various thickness of the muscular lining of the atria and changeable shape of penial setae) among the studied populations from various countries seems to confirm this hypothesis.
EN
Oligochaetes constituted 91-98% of the numbers and 78-97% of the biomass of the macrofauna, the remaining part were Chironomidae, while Chaoboridae, Sphaeridae, Ephemeroptera, and Coleoptera occurred sporadically. The highest density (14.5 thous. indiv. m-2) and biomass (13 g m-2) were observed near the dam. 14 species of the Oligochaetes (the most numerous being Potamothrix hammoniensis, Limnodrilus claparedeanus, and L. hoffmeisteri) and 5 taxa of Chironomidae were determined in the samples.
PL
Celem pracy było wyjaśnienie, czy biocenoza denna formująca się w warunkach wysokiej trofii wody w zbiorniku Dobczyckim jest podobna do biocenoz powstałych w pierwszych latach istnienia innych zbiorników, zbudowanych na czystych rzekach. W 1991 roku przeprowadzono badania makrofauny na trzech stanowiskach usytuowanych w profundalu zbiornika (ryc. 1). Najwyższe zagęszczenie fauny (około 14,5 tys. osob. m-2 ) i biomasę (około 13 g m-2 ) stwierdzono na stanowisku 1 - przy zaporze. Pozostałe dwa stanowiska były znacznie uboższe (ryc. 2). Skąposzczety były grupą dominującą w całym profundalu: na stanowisku 1 stanowiły 98% zagęszczenia i 97% biomasy fauny, na pozostałych stanowiskach ich udział był nieco mniejszy - 91% liczebności i 80-84% biomasy. Ponadto w profundalu występowały Chironomidae (2-9% liczebności i 3-20% biomasy) oraz sporadycznie Ephemeroptera, Coleoptera, Chaoboridae i Sphaeridae. Skąposzczety reprezentowane były przez 14 gatunków należących do 2 rodzin: Naididae (7 gatunków) i Tubuficidae (7 gatunków). Ponadto w próbach znaleziono juvenilne formy z rodziny Enchytraeidae (tabela I). Zagęszczenie fauny zmieniało się znacznie w okresie badań. Najwyższe zagęszczenia młodocianych form Tubificidae i larw Chironomidae notowano z reguły w okresie ciepłym (ryc. 3, 4), natomiast osobniki dojrzałe występują w różnych porach roku (ryc. 5)
EN
The studies were carried out on 9 sites situated between 10 and 337 km of the river course to asses which parameters are the most important for the composition and density of oligochaete taxocens. 42 species and 4 genera of oligochaetes were found. Considering number of species (24) and number of specimens Naididae were the most numerous, Tubificidae were less frequent (12 species), other families were represented by a few taxa. In the studied sector of the Vistula the natural taxocens of oligochaetes did not exist. Various reasons were responsible for these modifications: eutrophication (sites 2, 3), strong pollution (from site 5 downstream) and hydrotechnical structures (sites 1, 4, 6). The natural changes of oligochaetes density connected with their life cycles were modified by the effects of flood and water pollution.
EN
Studies were performed on 25 karstic springs located in Southern Poland (50º10’ – 50º46’ N, 19º17’ – 19º54’E). They are natural or encased, differing also in discharge rate (0.01– 15 l s⁻¹ in the southern part of KrakówCzęstochowa Upland while 20 – 1440 l s⁻¹ in its northern part) and kind of bottom sediments (fine or coarse). 27 species and 1 genus representing 5 families were determined, among them Enchytraeidae were represented by the highest number of species whereas Tubificidae (mainly juvenile forms) were the most abundant. Among oligochaetes no crenobionts were found while crenophiles: Rhyacodrilus falciformis Bretscher and Stylodrilus heringianus Claparède were present in a half of the studied springs. In the majority of the studied springs the density of oligochaetes was significantly higher in fine sediments (ranges 200 – 13 200 ind. m⁻²) than in coarse ones (ranges 22–7900 ind. m⁻²) (P <0.05). The species diversity (H’) was also higher in fine sediments, especially in springs of the southern part of Upland. Oligochaeta were more abundant and diversified in encased springs than in natural ones and they inhabited preferably fine sediments. The discharge and springs localization (in southern or northern part of the studied area) were found to be not of importance for oligochaete composition and abundance.
EN
Zooseston of the Vistula River section almost 340 km long was investigated in the years 1997/98. In 99 samples collected 90 species of rotifers, 16 cladocerans, 9 copepods and other animals belonging to: Harpacticoidea, Oligochaeta, Nematoda, Chironomidae, Odonata, Simulidae, Tardigrada and Coelenterata were found. Multiple regression analysis showed that the number of rotifers is significantly correlated with basic chemical indicators of water trophic state - phosphate, nitrate and nitrite as well as with the number of copepods which are usually predators. The numbers of copepods depends on the availability of possible prey, i.e. rotifers and cladocerans. Multiple regression confirmed known dependence of cladocerans from trophic conditions. Clustering of similarity matrices showed complex structure of sestonic assemblages on rhitral-potamal gradient additionally modified by hydrotechnical constructions. These constructions broke old river continuum. Ordination of sites gave complex pattern not only representing a simple gradient rithral - potamal but also all transient stages caused by hydrotechnical construction (large dam reservoir) or by inflows of polluted waters from the tributaries. Ecological meaning of principal component ordination (PC) for river zooseston assemblages is not simple and might be susceptible of various interpretations.
15
Content available remote Novel Polish recordings of rare aquatic Oligochaeta species
63%
EN
Two oligochaete species from the family Tubificidae: Peipsidrilus pusillus and Tubifex blanchardi, not previously reported from Poland, were found in the limnic part of the Włocławek Dam Reservoir. P. pusillus is known from lakes in Northern Europe and from a brook in the Czech Republic, while Tubifex blanchardi is known from fresh- and brackish waters, primarily strongly polluted waters, in North Africa and Southern Europe. Remarks on the distribution of Bothrioneurum vejdovskyanum, a species rarely found in Poland, are also included.
EN
The authors have carried out their investigations at the karst carbonate massif of the Cracow–Częstochowa Upland (CCU) since the 1990s of the XX century. The Upper Jurassic aquifer, which is a Major Ground Water Basin (MGWB No 326), was delimited in this area. It is closely connected with surface waters including living biocenoses and other dependent from the state of water. At the area of the CCU exist several hundred springs. At the drainage areas of springs authors conducted interdisciplinary investigations, including hydrogeological, geochemical, geological studies performed in spring drainage areas. The communities of benthic invertebrates were determined as the biomarkers of the environmental state. In natural springs remarkable groups of species such as oligostenothermic, crenophilic or crenobiontic prevailed whereas in springs under anthropopression mainly eurybiontic species could be stated. Stygobiontic species were also found in a few springs. The study, done together with the recognition of regional land management and pollution sources, allow to estimate the influence of natural and anthropogenic factors on water environment and its biotic elements within the karstic area of the CCU.
PL
W badanych jaskiniach skład fauny naściennej różnił się nieco, co prawdopodobnie spowodowane było drobnymi różnicami mikroklimatycznymi (temperatura, wilgotność i przepływ powietrza) między jaskiniami. Skład fauny osadów obu jaskiń był podobny, natomiast wyraźne zmniejszenie i wahania liczebności bezkręgowców w Jaskini Towarnej były skutkiem antropopresji. W obu obiektach stwierdzono utrzymywanie się populacji troglobiontycznego chrząszcza Speonomus hydrophilus – introdukowanego do Jaskini Dzwonnica ponad 30 lat temu z jaskiń Pirenejów
EN
Parietal fauna was studied in autumn and winter of 2006/07 and 2007/08, whereas invertebrates in sediments − in 2008/09 in two caves different in shape and anthropogenic impact. Insects (Insecta) represented by flies (Diptera) and butterflies (Lepidoptera) dominated on cave walls; furthermore, one spider species (Meta menardi), snails (Gastropoda) and woodlouses (Oniscidae) were found. The composition of parietal fauna slightly differed between the studied caves, which was probably caused by slightly different microclimatic conditions. The composition of sediment fauna in both caves was similar, but a significant reduction and fluctuations in the number of invertebrates in Towarne cave were a consequence of anthropogenic impact. Invertebrate fauna of sediments was represented by the groups of troglobites such as: nematodes (Nematoda), oligochaetes (Oligochaeta), woodlouses (Oniscidae), springtails (Collembola) and mites (Acari). Moreover, larvae of flies and beetles (Coleoptera) and a few snails were found. Although the organic matter content in sediments of Towarna cave was higher than in Dzwonnica cave, the density of fauna was lower, probably due to contamination of sediments. The beetle Speonomus hydrophilus introduced 30 years ago (from Pyreneean caves) was the only troglobite species found in both caves
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.