Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Public Consultations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Program rewitalizacji jako rodzaj umowy społecznej
100%
XX
W artykule postawiono tezę, że usankcjonowana zapisami ustawy o rewitalizacji partycypacyjna formuła opracowania i uchwalania programu rewitalizacji sprawia, że dokument ten staje się zapisem umowy społecznej dotyczącej obszaru zdegradowanego w gminie. Teza ta nie może podlegać weryfikacji za pomocą metod ilościowych czy jakościowych, ma raczej postać postulatu. Została sformułowana nie w celu wykazania jej prawdziwości w sensie naukowym, lecz aby podkreślić znaczenie programu rewitalizacji jako narzędzia porozumienia różnych interesariuszy co do wspólnych celów, zadań i metod weryfikacji stopnia ich realizacji. Dlatego przyjęto metodę analityczną, której zastosowanie w stosunku do umów społecznych postulował T. Hobbes [1956, ss. 188-189]. Analizę warunków formułowania umowy przeprowadzono w tym przypadku, rozpoczynając od zakresu regulacji prawnych przez formy partycypacji społecznej w tym procesie na zawartości programu rewitalizacji kończąc. Polski model wybrano ze względu na szczegółowe uregulowania w tym zakresie w ustawie o rewitalizacji oraz szerokie zastosowanie konsultacji społecznych wynikające z norm warunkujących kwalifikowalność wydatków na projekty rewitalizacyjne od odpowiedniego poziomu partycypacji na etapie opracowania programu. Punktem wyjścia do analizy programu rewitalizacji jako szczególnej formy umowy społecznej jest przedstawienie zakłócenia warunków umowy na dostarczanie dóbr i usług publicznych w obszarze dotkniętym zjawiskami degradacji. (fragment tekstu)
EN
The Urban Regeneration Law of 9 October 2015 brought about the strengthening of the importance of participation of various stakeholders in the process of developing revitalization programs and their subsequent implementation. The legislator also defined the formal framework for building co-operation between non-state actors and local authorities in the process of revitalization so that they became equal partners with specific competences, rights and responsibilities. Each revitalization program further specifies them by completing the statutory framework agreed upon in accordance with local needs. That is why it can be assumed that the revitalization program - developed in the participatory procedure - is a kind of social contract. The aim of this article is to present its characteristics from this point of view and to define the social and economic consequences of such an assumption. (original abstract)
2
Content available remote Konsultacje społeczne w zakresie gospodarki mieszkaniowej na przykładzie Łodzi
100%
XX
O ile o społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR) mówi pisze się wiele, o tyle w odniesieniu do odpowiedzialności władz miasta już nieco mniej. Przykładem na zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności zarządzających miastem może być Łódź (miasto na prawach powiatu), która za pomocą konsultacji społecznych stara się poznać zdanie mieszkańców w niezwykle kluczowych kwestiach dotyczących ich samych. Jednym z takich kluczowych obszarów jest gospodarka mieszkaniowa, która powinna być szczególną domeną zainteresowań władz, za co w tym względzie władza ta powinna być odpowiedzialna.(fragment tekstu)
EN
One of the expressions of concern for the interests of local communities is the activity of the local community in the area of social, economic and cultural. Possibility of influencing the matter of a county, municipality or city reveals, among other things: the participation of the citizens of the community in public consultations, which are a dialogue with the authorities in the region. Example of the common objectives, and for the first time the city of Lodz citizens' participation were public consultations in the development of Housing Policy in the city of Lodz 2020+. The purpose of this article is to pay attention to the nature of dialogue between the community and its residents, and the role of public consultation in an effort to improve the quality of life.(original abstract)
XX
Konsultacje społeczne umożliwiają członkom wspólnoty samorządowej uczestniczenie w zarządzaniu sprawami publicznymi. Do umocnienia tej instytucji może przyczynić się właściwy kształt regulacji prawnych. Na przestrzeni lat można zaobserwować znaczne zmiany w tym zakresie. Obecnie ustawodawca pozostawia bardzo duży zakres swobody organom jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określania ich zasad i trybu przeprowadzania. Zdaniem autorki praktyka pokazuje jednak, że konieczne jest ponowne uregulowanie w sposób bardziej precyzyjny zasadniczych kwestii w tej materii w drodze ustawowej, co uczyni je niewątpliwe jeszcze efektywniejszą formą prowadzenia dialogu. (abstrakt oryginalny)
EN
Public consultations enable members of the self-government community to participate in managing public affairs. The correct shape of the legal regulations can contribute to the strengthening of this institution. Significant changes can be observed in this area over the years. The legislator currently leaves a very large area of freedom for territorial self-government authorities in the specification of their principles and procedure for conducting them. According to the authoress, experience shows, however, that more precise re-regulation of the fundamental issues by statute is needed in this area, which will doubt less make them an even more effective form of dialogue. (original abstract)
EN
The subject of this consideration is the validity of existence and functioning of the direct mechanisms responsible for political decisions which are manifested in the process of the civic initiative - the most popular form of civic participation defined as the citizens' share in making decisions by the authorities. The goal of this work is to answer the question about the role and perspective of the civic initiative's progress as a tool of the citizens' effect on the decisions considering placing the wherewithal on the specific local investments. The issue of the civic participation, its mechanisms and the principles of its action presented in this project is discussed on the example of Radom city. (original abstract)
XX
Artykuł ma na celu przedstawienie zasad i praktyki regulacji - na podstawie przeanalizowanych uchwał i statutów gminnych - dotyczących konsultacji społecznych na poziomie gminnym. Analizę zagadnienia autorka oparła na badaniach ilościowych i jakościowych przeprowadzonych w 118 gminach województwa podlaskiego, które zostały przeprowadzone w 2014 r. Efektem analizy stanu prawnego dotyczącego konsultacji w województwie podlaskim była próba stworzenia rekomendacji, przydatnych dla samorządów gminnych, które chciałaby podjąć się przygotowania regulaminów konsultacji społecznych z mieszkańcami. (abstrakt oryginalny)
EN
The article has the objective of presenting the principles and practices - on the basis of the analysed resolutions and the municipal statutes - regarding social consultations at municipal level. The authoress based the analysis of the issues on quantitative and qualitative analyses conducted in 118 municipalities in the Podlaskie Voivodship, which were conducted in 2014. The analysis of the state of law related to consultations in the Podlaskie Voivodship resulted in an attempt to develop recommendations that are useful for the municipal self-governments which would like to prepare regulations for public consultations with residents. (original abstract)
XX
Samorządowe konsultacje społeczne na poziomie gminnym funkcjonują w niezmienionej formule już od blisko 25 lat. Przez ten czas z całą pewnością zaznaczyły się one w świadomości zarówno decydentów, jak i mieszkańców jako ważna instytucja budowania dialogu społecznego. Jednak z całą pewnością konsultacje społeczne mogą odgrywać jeszcze ważniejszą rolę. Dlatego też przed prezentowanym artykułem autor postawił dwa podstawowe cele. Pierwszym jest zdiagnozowanie podstawowych problemów praktycznych dotyczących instytucji konsultacji społecznych na poziomie samorządu terytorialnego. Drugim sformułowanie wniosków de lege ferenda, które usprawnią funkcjonowanie konsultacji społecznych, jednocześnie nie zmieniając podstawowych założeń konstrukcyjnych opisanych w treści ustrojowych ustaw samorządowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Territorial self-government public consultations at municipal level have been operating in an unchanged formula for almost 25 years. Throughout this time, they have certainly left a mark for themselves in the minds of both the decision-makers and residents as an important institution for building social dialogue. However, public consultations can certainly play an even more important role. Therefore, the author set two basic objectives for this article. The first is to diagnose the basic practical problems regarding the institution of public consultations at the territorial self-government level. The second is the formulation of de lege ferenda conclusions to improve the functioning of public consultations, without changing the basic design assumptions described in the content of territorial self-government statutes. (original abstract)
XX
W opracowaniu scharakteryzowano propozycję nowej metody oceny założeń lokalnych strategii rozwoju w ramach konsultacji społecznych, którym powinny być poddawane strategiczne dokumenty jednostek terytorialnych. Metoda oparta jest na podstawowych miarach statystyki opisowej i cechuje się łatwością interpretacji wyników. Praktyczne aspekty stosowania metody zaprezentowano w analizie wyników konsultacji społecznych, które odbyły się w powiecie wałbrzyskim i dotyczyły ustalenia strategicznych kierunków zmiany gospodarczej na terenie powiatu. (abstrakt oryginalny)
EN
A proposal of the assessment method of local strategies development has been characterized in this paper. This method is based on fundamental measures of descriptive statistics and is distinguished by the easiness of results interpretation. Practical aspects of this method's application were introduced in the social consultations analysis, which took place in Wałbrzych county and they concerned some decisions on strategic directions of economic change in the area of this county. (original abstract)
XX
Samorządy prawnicze opiniują projekty aktów prawnych w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych oraz współdziałania - opartego na delegacji ustawowej - z Ministrem Sprawiedliwości. Największą aktywność w tym zakresie przejawia samorząd radców prawnych i adwokatura, do których przesyłane są projekty wszystkich aktów prawnych. W celu ich opiniowania zostały w samorządach prawniczych utworzone wyspecjalizowane agendy realizujące to zadanie ustawowe. Od 2016 r., zgłaszane przez samorządy prawnicze uwagi do projektów są rzadko uwzględniane w procesie legislacyjnym, a niekiedy brak jest dowodów na ich pogłębioną analizę. Oznacza to brak rzetelnych konsultacji, co niewątpliwie wpływa na jakość tworzonego prawa. Jest to skutek szybkiego i nadmiernie uproszczonego procesu legislacyjnego dominującego w latach 2016-2018. (abstrakt oryginalny)
EN
Self-governments of legal professionals give their opinions on draft legal acts as part of public consultations and cooperation with the Minister of Justice, based on statutory delegation. The most active in this respect is the self-governments of attorneys-at-law and advocates, to which drafts of all legal acts are being sent. To this end, specialized agencies have been created in these organizations, which carry out the statutory task of self-governments of legal professions to provide opinions on draft legal acts. Since 2016, comments on drafts submitted by legal profession self-governments have rarely been taken into account, and sometimes there is even no evidence for a more profound analysis thereof. This means that there is no reliable consultation, which undoubtedly affects the quality of law. This is the result of a fast and too much simplified legislative process that dominated the period of 2016-2018. (original abstract)
XX
Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim w sprawach innych aniżeli wybór sołtysa oraz rady sołeckiej powinno być uzależnione od tego, czy wynik głosowania w sprawie ma charakter rozstrzygający dla organów gminy, czy też jedynie opiniodawczy. W pierwszej sytuacji prawo do głosowania powinni posiadać jedynie stali mieszkańcy sołectwa mający czynne prawo wyborcze do organów samorządu gminnego, zaś w drugiej - wszyscy stali mieszkańcy sołectwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The right to vote at a parish meeting on matters other than the choice of the head of the parish and the parish council should depend on whether the result of the vote is conclusive for the municipal authorities, or purely consultative. In the former situation, only permanent residents of the village should have the right to vote if they have the capacity to vote in elections to the municipal self-government bodies, while, in the latter - all permanent residents of the parish should have this right. (original abstract)
XX
Kształtowanie instytucji społeczeństwa obywatelskiego stało się ważnym celem działania organizacji pozarządowych, władz centralnych oraz samorządu lokalnego. W praktyce wszelkie podejmowane aktywności dotyczą problematyki kapitału społecznego, który stanowi dyspozycję społeczeństwa do współdziałania, określaną m.in. przez poziom zaufania oraz funkcjonalność instytucji publicznych. W artykule autor prezentuje wybrane instrumenty aktywności obywatelskiej, które skupiają się wokół partycypacji społecznej w procesie współzarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of the institution of a civil society has become an important objective of the activities of non-governmental organizations, central authorities and local self-government. In practice, any activities undertaken are focused on the issue of social capital, which constitutes a requirement for society to work together, determined, among others, by the level of confidence and functionality of public institutions. In this article, the author presents selected instruments of civic activity, which focus around social participation in the process of co-management of territorial self-government units. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy na temat głównych dylematów badawczych (metodycznych) związanych z realizacją konsultacji społecznych. Autor wzorował się przy tym na przykładzie tego typu badań realizowanych na potrzeby gminnych programów rewitalizacyjnych w Polsce w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Konsultacje społeczne można uznać za formę partycypacji w zarządzaniu (rozwojem lokalnym, państwem) w wymiarze konsultacyjnym-bezpośrednim. Badania te, przy założeniu ich prawidłowego przygotowania i realizacji, mogą być także źródłem bardzo wielu korzyści dla podejmowanych działań, jak choćby wyższa skuteczność, wzrost poczucia podmiotowości lokalnej społeczności czy wpływu na funkcjonowanie gminy, województwa, etc. Niemniej jednak, na początek należy zmierzyć się z następującymi kwestiami związanymi z konsultacjami społecznymi: Kto przeprowadzi konsultacje? Jak liczna będzie próba badawcza? Jaką metodę pomiarową należy zastosować? Jak skonstruowany ma być instrument pomiarowy? Jak zapewnić anonimowość respondentów/poufność danych? Jakie działania informacyjne należy podjąć w trakcie i po konsultacjach? (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to systematize the knowledge of the main research (methodological) dilemmas of public consultations. Author used an example of municipal revitalization programs in Poland in the EU financial perspective 2014-2020. Public consultations can be regarded as a form of consultative-direct participation in the management (e.g. of local or state development). These form of research, assuming their proper preparation and implementation, may also provide many benefits to the undertaken activities, such as higher efficiency, increased sense of subjectivity or increased sense of influence on the functioning of municipality, province, etc. However at the beginning, you should answer the following questions related to public consultation: Who will conduct the consultation? How many people should participate in the study? What measuring method should be used? How should be constructed a measuring instrument? How to ensure the anonymity of the respondents/confidentiality? What information should be taken during and after the consultation? (original abstract)
12
Content available remote Dialog obywatelski w praktyce
100%
XX
Dialog społeczny koncentrujący się na problemach świata pracy nie zapewnia wystarczającej przestrzeni komunikacyjnej dla wszystkich obywateli. Dlatego też, co trzeba podkreślić z całą stanowczością, rozwija się dialog obywatelski, który szerzej pozwala spojrzeć na problemy społeczne i włączyć bardziej zróżnicowanych partnerów do procesu podejmowania decyzji przez władze publiczne. Głównym celem artykułu jest prezentacja dialogu obywatelskiego w ujęciu teoretycznym i praktycznym oraz ukazanie relacji dialogu społecznego z dialogiem obywatelskim, a także narzędzi i metod tego ostatniego. Druga część artykułu zawiera analizę w ujęciu teoretycznym jednej z technik dialogu obywatelskiego - konsultacji społecznych. Trzecia sekcja ukazuje studium przypadku, opisujące spotkanie informacyjne na temat dolnośląskiego budżetu obywatelskiego. W ostatniej części znajduje się podsumowanie rozważań o dialogu obywatelskim. W artykule wykorzystano dane pochodzące z literatury, w tym publikacji książkowych, czasopism, a także akty prawne oraz studium przypadku - obserwację, jak również rozmowy z uczestnikami spotkania konsultacyjnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Social dialogue focusing on the problems of work does not deliver a sufficient area of communication for all citizens. It is important, therefore, to note that civil dialogue develops and permits to look at social problems in a wider manner as well as to include various partners to decisions made by the public authorities. Therefore, the aim of this paper is to present civil dialogue in a theoretical and practical way. For that reason, making the detailed objectives of the study, we turn our attention to the relationship between social and civil dialogue, as well as the methods of civil dialogue. In the second section we wish to investigate one of these methods - namely, public consultation in a theoretical way. The third part of this paper describes a case study analysing an information meeting over the Lower Silesian participatory budget. In the final section we conclude our reflections about civil dialogue. The paper uses data from scientific literature, acts as well as the case(original abstract)
EN
The smart city concept, influenced by societal changes, technology, and geopolitics, is transitioning towards a human-centered model-Smart City 3.0. Emphasizing community engagement, this model ensures that new technologies are tailored to each city's unique needs. The creation of a participatory society is essential for this approach, fostering public involvement in decision-making. Core mechanisms include public consultations and participatory budgeting, as legislated, enhancing co-management between authorities and residents. To successfully implement Smart City 3.0, it is vital to build a partnership based on mutual trust between local authorities and communities. Opinions must not only be expressed, but factored into city planning and development. Advisory bodies like city youth councils illustrate this approach, engaging youth in meaningful roles and ensuring their interests are represented. This paper investigates the vital role of community members in the creating of smart city. Additionally, the paper conducts a comprehensive review of various models of participation, evaluating their respective strengths and weaknesses within the context of smart city development. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł wpisuje się w nurt popularyzacji badań ankietowych jako nowoczesnego i sprawnego narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym. Stanowi bowiem studium przypadku przeprowadzonego wiosną 2004 r. badania ankietowego w gminie Marciszów. Ta wiejska gmina leży w Polsce południowo-zachodniej, w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim. Jest gminą liczącą 4766 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2004), o dominujących funkcjach rolniczych. (fragment tekstu)
EN
In this article the author tried to lead some social consultations because he assumed that proper monitoring of the social opinion in the era of considerable increasing of the scope of the local self- government means a lot in relations between the communal organs and the society. This examination was led in the commune of Marciszów situated in the south- west of Poland, Lower Silesian voivodship. From among many methods and techniques of communication such as meetings, personal conversations, press publications or village gatherings, the author has decided on questionnaires at the most believable, because this examination was led anonymously. For a long time it has been known that every citizen who is convinced of the fact that nobody will recognise the author of a certain opinion, will give much more and honest information about in what way some activities should be led. Hence, this article and the results of the examination included in it, which will allow making right decisions in the future with a benefit for the inhabitants, are an example of this. Additionally, every form of social consultations between the authority an the society, especially the one giving a possibility of a full and unembarrassed voice, is a basis of democracy and social subjectivity. (original abstract)
EN
Aim: This paper presents an analysis of the benefits to be gained by using the achievements of modern technologies by local self-government bodies, which is crucial considering that the number of public tasks has kept on increasing with ever newer areas needing to be managed. The aim of the paper is to outline the tools of civil (public) participation, in particular those which use electronic media as an avenue for individuals to participate in local public affairs, to reduce administration costs, as well as to show risks relating to the exclusion of some social groups from the decision-making process thus organized. Design/research method: The paper was developed using the method of dogmatic legal analysis, also including the elements of comparative approach which would allow for making references to how these mechanisms operate in other countries. Conclusions/ findings: The use of the tools for e-public participation activates some social groups, allowing for reaching a wide circle of recipients, reducing the costs of administration while raising its quality. However, it should be complemented by traditional consultations, ensuring comprehensive gathering of information from people interested in the issues pertinent to a particular community. Originality/value of the paper: The subject of the paper, given a relatively short history of public participation drawing on electronic media, has so far failed to be described extensively by the doctrine of law and administration. In the author's view, the paper can trigger further academic exploration focusing on the tools of effective administration. Implications of the research: The paper may have an impact on the practice of local self-government units, heightening interests in the tools of public participation and the scope of their application. (original abstract)
EN
Contemporary administrative doctrine pays more and more attention to the importance of society in the administration and shaping of public policies, as defined by a participatory administration. This type of administration is most effective in local governments, where it is possible to participate in person or groups or to solve local problems directly. A prerequisite for the implementation of the full involvement of local communities is specific actions of public administration consisting, in particular, of identifying the most important problems faced by its residents, getting to know the preferences of residents as to how to solve these problems, and engaging in solving them. One of the forms of community participation in creating decisions for local government units is social consultations. Public consultations carried out in local government acts are opinion- forming and non- binding. They have a legitimizing significance for the specific shape of decisions made by authorities, as well as strengthen the tasks assigned by self-government authorities to citizens. This article aims to analyze the institution of social consultations in local government as one of the forms of social participation in the Polish legal system and to present their role in administrative decision-making processes.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano fragment procesu decyzyjnego związanego z powołaniem 1.07.2017 r. związku metropolitarnego w województwie śląskim o nazwie "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia". Proces obejmował konsultacje społeczne, czyli obligatoryjne wyrażenie przez mieszkańców poszczególnych gmin opinii na temat przyłączenia ich jednostki do związku. Przytaczając i analizując dane statystyczne z podziałem na 41 gmin, autorka zastanawia się, czy mieszkańcy byli zainteresowani powołaniem związku, czy chętnie wzięli udział w konsultacjach i w jakim stopniu ich udział wpłynął na ostateczną decyzję w przedmiotowym temacie. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the author presented a fragment of the decision-making process related to the appointment of a metropolitan union in the Silesian voivodeship on the 1st of July 2017, called the Gornośląsko-Zagłębiowska Metropoly. The process included social consultations, i.e. an obligatory expression by the residents of particular municipalities of opinions on the connection of their unit to the union. By quoting and analyzing statistical data with a division into 41 municipalities, the author wondered whether the residents were interested in establishing a union, whether they willingly took part in consultations and to what extent their participation influenced the final decision in the subject. (original abstract)
18
Content available remote Konsultacje społeczne jako niechciana forma komunikacji samorządu terytorialnego
100%
XX
Celem artykułu jest analiza przyczyn niechęci lub unikania przeprowadzania konsultacji społecznych w samorządach terytorialnych w perspektywie komunikacyjnej. Próbę analizy czynników powodujących unikanie konsultacji społecznych, obejmującą sześć elementów, odnaleźć można w artykule Henryka Gawrońskiego [2010]. Niniejszy artykuł analizuje przedstawione przyczyny, uwzględnia także rozszerzenie koncepcji Gawrońskiego. (fragment tekstu)
EN
Public consultation is one of possible forms of social dialogue. It is defined as two-direction communication between public administration and social partners, conducted to obtain feedback on solutions proposed by the administration. Consultations should be taken in case of making important and irreversible decisions for the public. Unfortunately, they are not always implemented, there are many reasons for reluctance. Therefore the aim of this article is to analyze the causes of reluctance or failure of social dialogue in form of public consultation carried out by public administration. The indicated purpose subordinates the construction of the paper - it presents the essence of public consultation, legal basis identification, the scope and process steps. The assessment of the authorities reluctance reasons to carry out public consultation presented by Gawronski as well as it is supplemented is conducted. The analysis was made on the basis of communication context. Their determination can improve the social dialogue construction process and ease of reluctance in caring out public consultation. (original abstract)
XX
Socjotechnika jest pojęciem, które często mylnie utożsamia się jedynie z podstępnymi zabiegami manipulacyjnymi. Tymczasem jest to bardziej złożona refleksja naukowa, której zastosowanie możliwe jest w wielu obszarach życia społecznego. W proponowanym opracowaniu przygotowanie, a następnie wdrożenie procesów konsultacyjnych ma się odbyć z wykorzystaniem wiedzy o tym, czym jest socjotechniczne modelowanie zachowań społecznych i jakie instrumenty tego działania można zastosować, by dany proces konsultacji nie tylko właściwie przygotować, ale aby przyniósł on spodziewane rezultaty. Podstawowa teza opracowania zawiera się w twierdzeniu, że inicjowanie procesu konsultacji pomiędzy - najczęściej - przedstawicielami władzy a obywatelami, np. na poziomie samorządu terytorialnego, posiada wiele cech charakterystycznych dla socjotechniki. Artykuł jest jednak nie tylko próbą wskazania wątków socjotechnicznych w aktywnościach, jakimi są konsultacje społeczne, ale również postulatem uwzględnienia ich w szerszym kontekście społecznym. Jego odzwierciedleniem jest z kolei coraz popularniejsza koncepcja laboratoriów społecznych. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wskazuje się na konieczność powoływania i wykorzystywania urban lab. Urban lab to nic innego jak swoiste laboratorium miejskie, w którym m.in. wypracowywane są i testowane pomysły oraz rozwiązania oparte na innowacjach i zaangażowaniu obywateli, np. w ramach procesów konsultacyjnych dla dalszego rozwoju lokalnych społeczności. (abstrakt oryginalny)
EN
Sociotechnics is anotion that is frequently erroneously considered synonymous with only cunning manipulations. Meanwhile, it is a more complex scientific reflection, which can be applied in many areas of social life. In the proposed study, the preparation and subsequent implementation of consultation processes is to take place using the knowledge of what socio-technical modelling of social behaviour is and what instruments of this activity can be used to not only properly prepare a given consultation process, but also to bring the expected results. The basic thesis of the study is the assertion that the initiation of a consultation process between -most frequently - representatives of the authorities and citizens, e.g. at the level of territorial self-government, has many typical features of sociotechnics. However, the article is not only an attempt to indicate the sociotechnical motifs in activities such as social consultations, but also a postulate to take them into account in a broader social context. In turn, its reflection is the increasingly popular concept of social laboratories. The need to establish and use urban labs is mentioned in the case of territorial self-government units. An urban lab is nothing more than a kind of urban laboratory, where, among other things, ideas and solutions based on innovations and civic involvement are developed and tested, e.g. within consultation processes for the further development of local communities. (original abstract)
XX
Ustawa z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych była przedmiotem dużego zainteresowania opinii publicznej ze względu na liczne i budzące wątpliwości zmiany w przepisach wyborczych, zwłaszcza dotyczących organizacji administracji wyborczej oraz kadencji organów samorządowych (wydłużenie kadencji organów stanowiących do 5 lat, wprowadzenie limitu dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast). Dużo mniej kontrowersji wzbudziła druga grupa zmian wprowadzanych ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, a mianowicie także liczne korekty w ustawach ustrojowych samorządu terytorialnego. Można je podzielić na dwie podgrupy: (1) nowe mechanizmy partycypacji i kontroli obywatelskiej w samorządzie oraz (2) nowe uprawnienia radnych i inne mechanizmy służące zacieśnieniu kontroli organów stanowiących nad organami wykonawczymi na wszystkich poziomach władzy samorządowej. W pierwszej podgrupie znalazło się wprowadzenie rozwiązań zwiększających jawność pracy organów stanowiących (obowiązek publikowania imiennych wykazów głosowania radnych i obowiązek transmitowania obrad organów stanowiących), a także regulacje dotyczące obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i budżetu obywatelskiego. Drugi pakiet zmian objął obowiązek przedkładania radzie (sejmikowi) przez organ wykonawczy raportu o stanie danej jednostki samorządu, a także dodatkowe uprawnienia kontrolne i inicjatywne radnych oraz klubów radnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The Act of 11/01/2018 amending certain acts to increase the involvement of the citizens in the process of selecting, operating and controlling certain public bodies has introduced numerous changes into the territorial self-government acts on the functioning of the self-government authorities, as well as mechanisms of civic participation in the activities of self-governments. This article is an attempt to assess the solutions that were implemented in terms of their impact on the operation of self-governments, as well as their effectiveness in raising the quality of governance at local level and increasing civic activity. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.