Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Finansowanie infrastruktury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Zanalizowano nakłady i potrzeby inwestycyjne sektora publicznego z zakresu infrastruktury komunalnej. Zwrócono uwagę na problem finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez gminy. Jako rozwiązanie tego problemu, zasugerowano korzystanie z modelu partnerstwa publiczno-prawnego w finansowaniu kluczowych inwestycji.
XX
Rozwój funduszy infrastrukturalnych jest wynikiem ogromnych potrzeb w zakresie infrastruktury publicznej oraz wzrostu udziału kapitału prywatnego we współfinansowaniu inwestycji infrastrukturalnych. Mimo niedługiego okresu funkcjonowania funduszy infrastrukturalnych ich znaczenie jest coraz większe, a głównie w krajach przodujących pod względem rozwoju rynków finansowych. Celem opracowania jest zbadanie roli i udziału notowanych w obrocie publicznym funduszy infrastrukturalnych. Fundusze notowane, w odróżnieniu od funduszy nienotowanych, podlegają regulacjom rynków giełdowych i są notowane na największych giełdach świata. Z analizy globalnego rynku funduszy notowanych wynika, że fundusze te zapewniają relatywnie godziwy zwrot z inwestycji przy zapewnieniu większej stabilności i ochrony przed ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku innych instrumentów. Opracowanie oparte jest głównie na materiałach wtórnych w postaci danych publikowanych przez specjalistyczne wydawnictwa oraz opracowań czołowych firm inwestycyjnych i funduszy infrastrukturalnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Development of infrastructure funds is effected from enormous needs of public infrastructure and increase of a share of private capital in funding infrastructure projects. Despite not very long existence of infrastructure funds they are more and more important, mainly in countries being financial markets leaders. The aim of the paper is to assess a position and share of listed infrastructure funds in infrastructure funds markets. Listed funds, opposite to unlisted funds, are based upon stock exchange rules and are listed on the biggest global stock markets. The analysis of global market of listed infrastructure funds has ensured relatively good returns from investments parallel to bigger stability and protection against investment risks rather than in case of the rest of financial instruments. The article is based on secondary data gained from specialized publications and reports of top investment companies and infrastructure funds managers.(original abstract)
XX
Infrastruktura jest jedną z głównych determinant oddziałujących na proces rozwoju lokalnego i regionalnego. Luka infrastrukturalna w znacznym stopniu ogranicza zdolność konkurencyjną współczesnych gospodarek (wpływając na ich potencjał rozwojowy) oraz przyczynia się do inicjowania i intensyfikacji procesów polaryzacji regionalnej. Jedną z istotnych barier w procesie rozwoju infrastruktury jest ograniczoność środków budżetowych przeznaczonych na jej finansowanie. (fragment tekstu)
EN
The present, poor condition of the transport infrastructure in Poland determines creating new efficient transport connections and enhancing the quality of Polish roads. Developing of Polish transport infrastructure should be a priority for governmental sector and self-governed entities. One of the major restraint in the process of development of public infrastructure in Poland is lack of capital. The financing from state budget is not enough and does not correspond with the current capital needs. In this situation European Union new financing perspective 2007-2013 has become for Poland a significant opportunity to enhance competitiveness of its transport infrastructure. Operational Programme Infrastructure and the Environment is a great opportunity for Poland to reduce their infrastructural gap. It is also an important part of long- term cohesion strategy. (original abstract)
4
Content available remote Ocena finansowania infrastruktury ochrony środowiska w gospodarce wodnej
75%
XX
Inwestycje realizowane przez branżę budowlaną mają dobry wpływ na pobudzanie gospodarki. Wymagają one jednakże dużych nakładów finansowych. Unia Europejska stosuje na swoim terenie rygorystyczne normy w zakresie ochrony środowiska, ale ma także nowoczesną infrastrukturę techniczną, zdolną je spełniać. Polska, aby móc spełniać te normy, musi zmodernizować swoją infrastrukturę techniczną. W ramach stosowanego w Unii Europejskiej zrównoważonego rozwoju Polska może korzystać z finansowych środków za pośrednictwem różnych funduszy unijnych. Pełne wykorzystanie środków przyznanych Polsce może być sposobem na pobudzenie polskiej gospodarki i zmniejszenie skutków kryzysu. (fragment tekstu)
EN
The investments realized by building industry positively stimulate the economy. However they need capital expenditure on a large scale. The European Union applies strict standards in the preservation of the nature area, but also has modern technology resources to satisfy own expectations. Poland must improve the technology infrastructure in order to satisfy the EU requirements. Within the sustainability further framework Poland may use different European funds. Only taking full advantage of the EU granted funds may be a way to stimulate Poland's economy and to reduce the consequences of the financial crisis. (author's abstract)
XX
Infrastruktura jest niezbędnym czynnikiem prawidłowego zagospodarowania terenu. W Polsce i większości krajów UE zapewnienie społeczności dostępu do infrastruktury leży w gestii władz lokalnych, w przypadku Polski w gestii samorządów gminnych. Oprócz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej infrastruktura gwarantuje prawidłowy stan przestrzeni i jej racjonalne wykorzystanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podniesienie jakości przestrzeni poprzez realizację zadań infrastrukturalnych generuje wzrost wartości tej przestrzeni, uwidaczniający się niejednokrotnie we wzroście wartości rynkowej nieruchomości. Te oczywiste zależności stają się powodem rozważań nad sposobem finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Artykuł jest próbą porównania istniejących zasad finansowania infrastruktury publicznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
Infrastructure is a crucial factor of proper land management. In Poland, as well as in most EU countries, the provision of access to the infrastructure is a responsibility of local authorities, in the case of Poland of communal self-governments. Apart from satisfying the needs of the local community, the infrastructure ensures the proper spatial state and rational use of space, following the principles of sustainable development. Improving the quality of space by carrying out infrastructural tasks generates growth of value for this space, which can be often observed as the growth of the market value of a given real estate. These obvious relationships provide a reason to start a discussion on the method for financing infrastructural investments. This article is an attempt to compare the existing rules for financing public infrastructure in Poland with selected European Union countries. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemów metodycznych i obrachunkowych występujących w analizie efektywności inwestycji przedsięwzięć infrastrukturalnych w transporcie kolejowym. Problemy te wynikają zarówno ze specyfiki obiektów i urządzeń infrastrukturalnych w transporcie, jak i ze zmian w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową w Polsce, jakie miały miejsce w latach 2000-2001. W kolejnych częściach artykułu zostały omówione: istota inwestycji infrastrukturalnych w transporcie i ich specyfika, metodyczne aspekty oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturze transportu, obowiązujące rozwiązania w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową w Polsce oraz problemy w zakresie szacowania poszczególnych elementów rachunku efektywności kolejowych inwestycji infrastrukturalnych. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the adaptation of cost and benefits analysis (CBA) for evaluation of investments in rail transport mode. The main problem discussed in the paper is estimation of the following elements: total investments costs, total operating costs, revenues generated by the project and total external benefits. (original abstract)
XX
Przedstawiono przesłanki włączania kapitału prywatnego w finansowaniu projektów infrastrukturalnych oraz omówiono specyfikę finansowania i zamknięcia finansowego projektu. Zwrócono także uwagę na źródła finansowania prywatnych projektów infrastrukturalnych.
XX
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to formuła współpracy sektora publicznego i prywatnego, dzięki któremu możliwa jest realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przez podmioty publiczne przy zaangażowaniu zasobów kapitałowych oraz intelektualnych partnerów prywatnych. Celem artykułu jest analiza oraz ocena wykorzystywania tego typu modeli realizacji powierzonych zadań publicznych w warunkach gospodarki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanych działań, mających na celu zwiększenie ich atrakcyjności. W niniejszej publikacji dokonano również podsumowania skuteczności podjętej współpracy obu podmiotów w ujęciu branżowym oraz terytorialnym na przestrzeni lat 2009-2014 oraz wskazano instrumenty finansowe służące do ich realizacji. Artykuł stanowi również próbę wskazania perspektyw rozwoju PPP, w szczególności przez pryzmat wykorzystania środków unijnych, pozwalających na efektywne finansowanie tej formy współpracy w sektorze usług użyteczności publicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Public-Private Partnership (PPP) is a form of cooperation between the public and private sectors, which allows realization of projects by the public parties based on capital and intellectual resources of the private partners. The aim of the article is to analyze and evaluate the implementation of PPP models in order to meet the public requirements, with particular emphasis on actions aimed at increasing their attractiveness. This publication summarizes the effectiveness of the collaboration of these two parties in terms of sectoral and territorial split over 2009-2014, as well as identifies the financial mechanisms used to implement them. Moreover, the article is also an attempt to identify prospects for PPP development in relation to the upcoming EU funds, allowing for effective financing of this form of cooperation.(original abstract)
9
Content available remote Europe 2020 Project Bonds Initiative Pilot Phase
75%
XX
Ocena potrzeb w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury transportowej w Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w odniesieniu do rzeczywistych możliwości budżetów zarówno krajów członkowskich, jak i samej Unii Europejskiej prowadzi do wniosku, że powstanie luka finansowa między potrzebami w zakresie finansowania projektów transportowych a środkami, które będą dostępne na ten cel w nowej perspektywie 2014-2020. Komercjalizacja budowy i eksploatacji obiektów infrastruktury transportu w ramach publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP) może być jedynym rozwiązaniem w sytuacji ograniczonych środków budżetowych. Pozyskanie finansowania na rynku długu dla projektów infrastruktury transportowej realizowanych w ramach PPP wymaga wsparcia kredytowego tych przedsięwzięć. Komisja Europejska wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) stworzyła mechanizmy wsparcia kredytowego projektów poprzez obejmowanie transz podporządkowanych długowi w ramach inicjatywy obligacji projektowych (2020 Project Bond Initiative - PBI). Obecnie realizowany jest etap pilotażowy tej inicjatywy. EBI wspiera w ramach PBI trzy projekty, z których dwa są omówione w niniejszym artykule: refinansowanie budowy zbiorników gazu u wybrzeża Hiszpanii (projekt Castor) oraz finansowanie budowy autostrady płatnej A11 Brugia-Knokke (Belgia).(abstrakt autora)
EN
Private sector financing of transport infrastructure in Europe still falls behind pre-crisis levels. Budgetary constraints in the public sector for infrastructure financing together with banks unable to deliver the volume of debt needed for infrastructure financing create need for alternative sources of funding from capital markets. Infrastructure financing is mostly debt financing. Use of high leverage (project financing) explains the investment characteristics of the infrastructure. The aim of the European Commission's 2020 Project Bond Initiative (PBI) is to encourage investments in infrastructure projects by institutional investors. Bond financings for public private partnership (PPP) projects and other project financings for infrastructure in Europe effectively ended with the demise of several monolines in the early stages of the credit crunch. The PBI is designed to facilitate institutional investor appetite for projects by offering credit enhancement from the EIB, and with the EIB acting as controlling creditor. The initiative proposes two forms of credit enhancement: a fully-funded subordinate tranche equal to up to 20% of the senior debt and a guarantee of senior debt of up to 20%. Subordinated debt tranche by the European Investment Bank (EIB) provides cushion for senior debt service. PBI helps support standardization and widening of investor market. In addition to competitive pricing, EIB also adds value given its reputation and track record in screening, mitigating and monitoring project risk.As Basel III bites - the first wave of bank compliance is set for 2015, with fullcompliance due in 2018 - the cost of long-term bank debt should make bond solutions comparatively affordable. As project infrastructure is a specialized asset class and new to many investors, PBI has a vital role to play in supporting institutional investment. The A11 motorway project in Belgium, Spain's Castor energy storage plant and the UK's Greater Gabbard offshore transmission link are three projects to receive credit enhancement under the pilot phase of the EIB's 2020 scheme(author's abstract)
XX
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest popularyzowaną formą włączania sektora prywatnego w świadczenie i rozwój usług publicznych. Efektywność implementacji PPP jest w głównej mierze uzależniona od możliwości i umiejętności zabezpieczania interesów zaangażowanych stron, czyli sektora publicznego i sektora prywatnego, w sposób satysfakcjonujący końcowego użytkownika (konsumenta) usług publicznych. Stosowanie formuły PPP wymaga odpowiedniego dostosowania przepisów prawnych. W Polsce do tej pory jedyną regulacją prawną umożliwiającą stosowanie PPP jest ustawa o autostradach płatnych, która została uchwalona w 1994 r. i w rzeczywistości przez kilka następnych lat, na skutek zawirowań politycznych, była przepisem martwym. Jej ożywienie nastąpiło w 2001 r. na skutek zaawansowania negocjacji i prac dotyczących autostrady A2. Ustawa z 1994 r. miała wiele uchybień, które zmieniono, wprowadzając w 2004 r. jej nowelizację. Jak dotąd jest to jedyna obowiązująca regulacja prawna dotycząca PPP w Polsce. Prace nad tzw. „specustawą" o partnerstwie publiczno-prywatnym znajdują się ciągle na etapie projektu. Celem artykułu jest analiza zastosowania PPP w warunkach polskich pod kątem źródeł finansowania inwestycji. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne analiza została ograniczona do przedsięwzięć z zakresu infrastruktury drogowej, w których możliwe jest zastosowanie tej formy realizacji i finansowania przedsięwzięć publicznych. (fragment tekstu)
XX
Celem publikacji jest przedstawienie koncepcji rozwoju transportu zrównoważonego zgodnie z założeniami zawartymi w dokumentach strategicznych na poziomie UE oraz rozwiązań dotyczących finansowania infrastruktury transportu stosowanych w wybranych krajach członkowskich. Do osiągnięcia celu opracowania posłużono się źródłowymi dokumentami strategicznymi i programowymi oraz informacjami dostępnymi na oficjalnych stronach internetowych unijnych instytucji, a także publikacjami i artykułami naukowymi dotyczącymi analizowanej problematyki.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper, based on the European official strategies and documents, presents the impact of the sustainable development concept on the transport sector development in the EU, underlying contradictions, barriers and suggesting actions to be taken in order to ensure better efficiency in the future. Special attention has been drawn to the transport infrastructure financing methods in selected European countries.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest wskazanie powodów opieszałości rozwoju PPP na rynku polskim w stosunku do rosnących potrzeb w zakresie inwestycji infrastrukturalnych (fragment tekstu)
EN
PPP market in Western Europe countries is still growing. In Poland there are still many barriers of PPP implementation. Despite of changes of law practical effects are quite poor. The aim of an article is to indicate the main reasons on Polish PPP market undergrowth (original abstract)
XX
W Polsce w ciągu ostatniego dziesięciolecia nieustannie poszukiwano efektywnych metod finansowania infrastruktury kolejowej. Analiza wysokości i źródeł finansowania w latach 2005-2011 pokazała, że obecny model nie jest w stanie zapewnić niezbędnych środków na utrzymanie infrastruktury kolejowej i znaczącą poprawę jej stanu technicznego. W propozycji Komisji Europejskiej dot. rewizji I Pakietu Kolejowego (recast), zakładającej połączenie trzech niezależnych dotychczas dyrektyw, duży nacisk kładzie się na doprecyzowanie zasad ustalania stawek dostępu do infrastruktury kolejowej i większego udziału krajów członkowskich w finansowaniu kosztów infrastruktury kolejowej. Ustalony kompromis pomiędzy ministrami transportu UE zakłada, że każdy kraj członkowski będzie miał pięć lat na stopniowe dostosowanie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej do poziomu określonego w metodyce Komisji Europejskiej. Proponowany w Polsce model jest zgodny z tymi zaleceniami. Jednakże wypracowanie efektywnego systemu finansowania oraz zasad ustalania stawek dostępu do infrastruktury kolejowej w Polsce wymagać będzie w najbliższych kilku latach(fragment tekstu)
EN
In Poland during the last decade there has been a continual search for effective methods of the rail infrastructure financing. The analysis of the volume and sources of financing in the years 2005-2011 indicates that the present model is not able to ensure the necessary means to maintain the rail infrastructure and to considerably improve its technical condition. In 2011 in Poland for the first time, according to the new regulations a long-term railways investment programme was drafted and a public debate began over the new model of the rail infrastructure financing based on long term maintenance contracts. The work on new rules of calculation of unit rates for the access to the rail infrastructure also began. The proposed model in compliant with the recommendations of the European Commission included in the recast if the 1st Railway Package. The study discusses the current and new determinants of rail infrastructure financing in Poland and the development of access rates to this infrastructure.(original abstract)
XX
Jednostki samorządu terytorialnego są zobligowane do świadczenia określonych zadań publicznych na rzecz społeczeństwa, wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Jednakże w wielu polskich miastach coraz częściej występuje luka infrastrukturalna, która skłania władze samorządowe do poszukiwania alternatywnych metod finansowania inwestycji. Polska, korzystając z pozytywnych przykładów innych państw, zaczyna sięgać do takich form, w których w realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w sferze usług publicznych włączany jest sektor prywatny. W niniejszej pracy przedstawiono istotę, źródła finansowania i sposoby realizacji inwestycji infrastrukturalnych, wskazując na partnerstwo publiczno-prywatne jako alternatywną formę finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. W końcowej części pracy przytoczono wnioski Komisji Europejskiej, która nie tylko uznaje, ale również promuje koncepcję PPP wśród krajów członkowskich. Polska powinna tworzyć odpowiednie warunki, które umożliwią efektywne wykorzystanie tego sposobu finansowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Local self-government units are obliged by law to provide certain public tasks for the society. However, in many Polish cities appears the infrastructural gap, which makes local governments search for alternative methods of investments financing. Poland, following the positive examples of other countries, begins to use forms in which private sector is included in realisation of investment processes. The paper presents the essence, financial sources and ways of realization infrastructural investments by the public council units, indicating the public and private partnership as a new, alternative form of public ventures financing. The latter part of the thesis quotes the conclusions of the European Commission, which shows that the PPP conception should not be only accepted but also promoted among the member states. Poland ought to create conditions which would allow effective use of such a form of financing. (original abstract)
EN
The subject of replenishment of infrastructure in Nigerian public universities has been of great concern to stakeholders in the educational system. How to obtain an appropriate replenishment plan that would give the desired infrastructure for a university after a certain period of time is a long-standing problem. We attempt to find a solution to this problem from an engineering perspective based on optimal control theory. The revenue generated through the payment of school fees and the costs of investment in infrastructure are used to construct the objective function. The state variables are the amount budgeted for such an investment and the stock of infrastructure, while the rate of replenishment is used as the control variable. The problem is solved by utilising Pontryagin's principle. The dynamics of the replenishment plan is illustrated with an example. The results show that there should be a steady in-crease in the amount budgeted, in order to attain the desired infrastructure. (original abstract)
XX
Infrastruktura, również transportowa (punktowa i liniowa), jest decydującym czynnikiem dla polityki regionalnej. Ma ona także ogromny wpływ na atrakcyjność inwestycyjną kraju i regionu. Kształtowane przez wiele lat elementy infrastruktury transportowej w aktywny sposób oddziałują na całość życia społeczno-gospodarczego. Powodzenie, aktywność, zdolność do przyciągania kapitału oraz lokowanie w poszczególnych województwach działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej zależy od aktywności władz samorządowych i stosowania zachęt dla inwestorów. (fragment tekstu)
EN
In the article the influence of the state and the development of transport infrastructure on the development, the activity and the ability to the absorb investment in the policy of the Marshals Office are described. The infrastructure can be a specific signpost for the development of the country and regions. In the article 2 main development phases are discussed: 1. Infrastructure in the framework of SOP - Transport - Maritime Affairs in years 2004-2006; 2. Directions of the development of infrastructure for years 2007-2013 in the framework of the National Development Plan. To summarize author presents conclusions and recommendations of the correct achievement of the programme of the influence of transport policy on the development of our region. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości finansowych rozwoju infrastruktury transportu w Polsce, stworzonych przez politykę regionalną Unii Europejskiej, jak również barier w wykorzystaniu dostępnych środków. Pogłębionej analizie porównawczej poddano zakres i wielkość wydatków przewidywanych na infrastrukturę transportu w regionalnych programach operacyjnych na lata 2007-2013.(fragment tekstu)
EN
The article presents financial opportunities of transport infrastructure development in Poland, creatcd by the IiU regional policy. as well as barriers in absorption available funds. The deeper comparative analysis covers a field of distribution and size of allocations predicted for the transport infrastrueture in regional operating programs for 2007 2013.(original abstract)
XX
Strategia "EUROPA 2020" przewiduje zwiększenie wykorzystywania innowacyjnych instrumentów finansowych jako elementu spójnej strategii finansowania łączącej unijne oraz krajowe finansowanie publiczne i prywatne na rzecz realizacji celów strategii polegających na zapewnieniu inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Innowacyjne instrumenty finansowe (ang. innovative financial instruments - IFIs), zalecane przez Komisję Europejską, obejmują instrumenty zapewniające kapitał wysokiego ryzyka/kapitał w łasny lub instrumenty dłużne. Mają one pozwolić ma wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej. Głównym narzędziem wspierania kredytowego projektów z zakresu infrastruktury transportowej w wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2014-2020 mają się stać obligacje projektowe (ang. project bonds). Potrzeby inwestycyjne w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do 2020 roku znacząco przekraczają możliwości finansowania ze środków publicznych (krajowych i unijnych). Tymczasem stopień zaangażowania rynku kapitałowego w finansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych był do tej pory bardzo niski. Celem artykułu jest analiza inicjatyw, które zostały podjęte przez Komisję Europejską przy współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w celu stymulowania inwestycji transportowych, a także ocena działań, które podjęto w ostatnich latach w Polsce, m.in. w ramach Programu "Inwestycje Polskie". Szersze zastosowanie hybrydowych instrumentów finansowych, w tym łączenie funduszy prywatnych z unijnymi, stanowi jedno z ważnych wyzwań dla Polski w perspektywie unijnej 2014-2020. Niestabilność programów rządowych i niska skuteczność ich realizacji są poważnym zagrożeniem wdrażania innowacyjnych metod finansowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Europe 2020 strategy envisages the increased use of the innovative financial instruments as part of a cohesive financing strategy combining the EU and national public and private financing to pursue the strategic goals consisting in securing an intelligent and sustainable economic growth that promotes social inclusion. The innovative financial instruments (IFIs) recommended by the European Commission include instruments which provide equity/risk capital or debt instruments. Project bonds are the main credit tool for financing transport infrastructure development within the EU Multiannual Financial Framework (MFF) for the 2014-2020 period. The investment needs for transport infrastructure development in Poland by 2020 significantly exceed the capabilities of the public funding (both national and EU). Meanwhile, the involvement of the capital market in financing infrastructure project has been insignificant so far. The purpose of this article is to analyse the initiatives that have been taken by the European Commission in cooperation with the European Investment Bank in order to stimulate transport infrastructure investments, as well as the evaluation of the activities that have been undertaken in recent years in Poland, including those within the government programme "Polish Investments". Within the MFF 2014-2020, Poland challenges a broader application of hybrid financial instruments, including pulling together EU and private funding. Numerous changes and low efficiency of government plans are a serious obstacle for introducing innovative financial methods.(original abstract)
XX
Zakres przyjętych do realizacji zadań przez gminę w znacznej mierze zależy od realizowanej polityki społecznej, gospodarczej i administracyjnej, która jest efektem przemian społeczno-gospodarczych i cywilizacyjnych. Inwestycje stymulujące rozwój gospodarczy, to nie tylko te, które są w sferze gospodarki, ale również te, które przeznaczone są w rozwój ludzi, w ich wykształcenie, umiejętności. Miastem, które uznało, że inwestowanie w kapitał ludzki i infrastrukturę intelektualną jest Rybnik. W opracowaniu omówiono założenia "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015", w której Rybnik jest ośrodkiem organizującym usługi wyższego rzędu, szczególnie w zakresie edukacji kultury, usług finansowych i okołobiznesowych.
XX
W Polsce jak i w innych krajach Europy Środkowowschodniej istnieje duże niedoinwestowanie w zakresie infrastruktury, co oddziałuje negatywnie na rozwój gospodarczy i tym samym na standard życia w tych krajach. (...) W nadchodzących latach można oczekiwać korzystnych zmian w rozważanej dziedzinie. (...) Globalne tendencje, wyrażające się w liberalizacji i większym oparciu się na siłach rynku i konkurencji w dziedzinie infrastruktury, przyczynią się do poprawy poziomu usług infrastrukturalnych. Oczekiwania te wzmacnia realizowana przez Unię Europejską zasada minimalizacji różnic pomiędzy państwami członkowskimi i zwiększenie spójności Unii, czemu mają służyć Fundusze Strukturalne i Fundusze Spójności. Biorąc pod uwagę wymienione zjawiska i będący ich konsekwencją przewidywany wzrost liczby dużych projektów infrastrukturalnych realizowanych w Polsce w najbliższych latach, w opracowaniu przedstawiono specyfikę tych projektów oraz jej oddziaływanie na sposoby ich finansowania. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.