Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Computable General Equilibrium model (CGE)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Aim/purpose - This paper analyses the impact of excise tax on the South African economy by means of a Dynamic Computable General Equilibrium (CGE) model. We utilised a policy simulation to evaluate the effects of an excise tax, with the results indicating that the rise in excise tax should not impinge on lower revenue households, as long as the greater government revenue flows to those households. Design/methodology/approach - The model applied in this study includes a specific database composed of a Social Accounting Matrix (SAM) constructed from data for the period 2010. A specific indirect tax block was disaggregated in such a way that VAT, excise tax and fuel levy taxes could be analysed. The household sector was further subdivided into 14 different revenue households. Findings - The simulation results indicate that GDP is linked to certain variables, for example absorption and consumption, which are negatively marked by the short run settings. The trend changed positively from the base year 2018 to the following year 2019 with a constant increase until 2023. The main reason for the increase is that the change in investment proportionally affects the total absorption in the market system. Research implications/limitations - The CGE model has been used extensively by the researchers for economic analyses of various projects. The production data constitute the main limitation, as Statistics South Africa has delayed collecting recent data. For this reason, data for the year 2010 were used in the SAM as the database for the CGE model. Originality/value/contribution - The specific economic tool, i.e. the dynamic CGE model, used in this study was seen to be the best model as far as an analysis of the excise tax was concerned. This model has never been used to study the excise tax in South Africa before, although Erero (2015) analysed the effects of increases in VAT through a dynamic CGE model, and found that the percentage increase in VAT would not affect lower revenue households negatively if the higher government revenue flowed to those households. (original abstract)
2
Content available remote System Walrasa i zapasy
100%
XX
W literaturze z zakresu równowagi ogólnej L. Walrasa standardowo zakłada się, że o dynamice cen towarów w gospodarce konkurencyjnej decydują relacje między popytem i podażą, co jest oczywiście prawdą. Prawdą jest jednak również to, że różnice między popytem i podażą prowadzą do powstawania zapasów towarów, czego w standardowych modelach równowagi ogólnej najczęściej już się nie uwzględnia. Artykuł jest skromną próbą wypełnienia tej luki. Przedstawiamy w nim nawiązujący do Walrasa model kształtowania cen, uzupełniony o układ równań dynamiki zapasów w gospodarce konkurencyjnej. Dowodzimy istnienia stanu równowagi konkurencyjnej w takiej gospodarce oraz jego globalnej stabilności. (abstrakt oryginalny)
EN
In the literature concerning Walrasian general equilibrium it is normally assumed that in the competitive economy the decisive factor influencing the price dynamics is the relation between demand and supply, what is actually true. However it is also true that the differences between demand and supply lead to the creation of stocks of goods, what in standard models of the general equilibrium is usually not taken into consideration. This article is a modest attempt to fill this gap. We present in it a model of price adjustment, which refers to Walras and is complemented by a system of equations of stocks dynamics in the competitive economy. We prove the existence of competitive equilibrium in this economy and its global stability. (original abstract)
XX
Przedstawiono koncepcję modeli równowagi ogólnej, oraz model równowagi ogólnej gospodarki polskiej stosowany w Zakładzie Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN.
EN
A concise description of the Computable General Equilibrium (CGE) model is given. General features of CGE models and current record of their implementation in Poland are also discussed.
XX
Celem artykułu jest ocena skutków poprawy efektywności energetycznej zachodzącej w gospodarce Polski - kraju będącego jednym z liderów redukcji energochłonności na przestrzeni ostatnich dekad. Przeprowadzona analiza kontrfaktyczna wykorzystuje obliczeniowy model równowagi ogólnej (CGE) o nazwie GEMPOL, obejmując sześć wymiarów: ogólny poziom aktywności gospodarczej, gałęziowy wzorzec produkcji, produktowy wzorzec handlu zagranicznego, wydatki związane z energią, ilość zużywanej energii oraz dochody i wydatki sektora finansów publicznych. Przeprowadzona analiza wrażliwości uwypukla dodatnią zależność rozmiaru oczekiwanych ekonomicznych skutków poprawy efektywności energetycznej w Polsce od zakładanej skali tego rodzaju postępu technologicznego, a także dodatnią zależność rozmiaru tychże konsekwencji od przyjętych wartości elastyczności substytucji. Otrzymane wyniki mogą stanowić istotny wkład do dyskusji na temat długookresowego wpływu zmniejszania się jednostkowego zużycia energii na poszczególne sfery polskiej gospodarki, jak również płynących stąd wyzwań dla polityki gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to assess the implications of an ongoing improvement in the energy efficiency of the Polish economy. Poland is among countries that have been leading the way in reducing energy intensity in recent decades. A counterfactual analysis conducted in this study is based on a computable general equilibrium (CGE) model called GEMPOL and captures six dimensions: the overall economic activity level; the industry pattern of output; the product pattern of foreign trade; energy-related expenditures; the quantity of energy used; and the revenue and expenditure of the public finance sector. An accompanying sensitivity analysis underlines the positive relationship between the expected economic effects of improved energy efficiency and the assumed scale of such technological progress, as well as the positive relationship between the magnitude of those consequences and the assumed substitution elasticity values. The obtained results can constitute an important contribution to a scholarly debate on the long-term impacts of decreasing per-unit energy use on the characteristics of Poland's economy and resulting policy challenges.(original abstract)
EN
We have attempted, using the general equilibrium modelling, to estimate distribution effects for the Polish economy resulting from implementation of international environmental agreements. (fragment of text)
XX
W pracy omówiono podstawowe zagadnienia związane z rozwiązywaniem, estymacją, weryfikacją i stabilnością numeryczną empirycznych modeli równowagi ogólnej. Zasygnalizowano możliwość ich wykorzystania do budowy hybrydowych modeli wektorowej autoregresji, które umożliwiają ocenę stopnia poprawności i potwierdzenia przez obserwacje założeń ekonomicznych przyjętych w części teoretycznej modelu. Estymowany model równowagi ogólnej jest zbiorem warunków pierwszego rzędu, zagadnień optymalizacyjnych podmiotów zdefiniowanych w części teoretycznej i warunków równowagi, zapisywanych w postaci jednej funkcji wektorowej, warunkowej względem parametrów strukturalnych, która tworzy nieliniowy, dynamiczny system racjonalnych oczekiwań, podlegający loglinearyzacji i rozwiązaniu. Stabilność rozwiązania liniowego implikuje liczne, trudne do określenia restrykcje w przestrzeni parametrów strukturalnych, które mogą stanowić przyczynę problemów numerycznych w czasie estymacji. Estymacja parametrów strukturalnych wymaga połączenia danych, pochodzących z makroekonomicznych szeregów czasowych, ze zmiennymi endogenicznymi, zdefiniowanymi w konstrukcji teoretycznej modelu, poprzez ównanie obserwacji, stanowiące podstawę konstrukcji funkcji wiarygodności. Liniowe rozwiązanie modelu zapisuje się w formie reprezentacji w przestrzeni stanów, na podstawie której możliwe jest skonstruowanie funkcji wiarygodności, ykorzystując filtr Kalmana, ze względu na nieobserwowalny charakter niektórych zmiennych stanu. Estymacja parametrów strukturalnych jest najczęściej dokonywana poprzez techniki wnioskowania bayesowskiego, które wykorzystują kompletny system warunków pierwszego rzędu, ograniczeń zasobowych i reguł decyzyjnych. Metody bayesowskie pozwalają na skonstruowanie jednej miary określającej stopień dopasowania modelu do danych empirycznych, w postaci brzegowej gęstości bserwacji, umożliwiające formalne porównywania modeli w obrębie danej klasy bądź też z uwzględnieniem wektorowej autoregresji. Możliwe jest również połączenie wiedzy z różnych specyfikacji. Kluczową rolę w ocenie jakości modelu pełni jego weryfikacja, na którą składa się ocena poprawności funkcjonowania algorytmów numerycznych, w szczególności procedury Metropolisa i Hastingsa, oraz analiza wrażliwości pozwalająca na uzyskanie pewnego wglądu w zależności miedzy parametrami w konstrukcji teoretycznej. Sposób rozwiązywania i liniowej aproksymacji modeli równowagi ogólnej nie umożliwia określenia bezpośredniego powiązania parametrów postaci strukturalnej z parametrami postaci zredukowanej, które determinują wnioski ekonomiczne uzyskiwane na podstawie modelu. Powoduje to, że charakterystyka takiego związku wymaga zastosowania dodatkowych metod, w szczególności technik stosowanych w analizie wrażliwości. Oddzielnym zagadnieniem jest stopień poprawności specyfikacji modelu, w szczególności poprawnego określenia relacji strukturalnych w gospodarce, przyjęcia odpowiednich założeń funkcyjnych dla preferencji konsumentów i technologii, nieujęcia zależności nieliniowych, czy też poprawności specyfikacji procesów stochastycznych. Estymowany model równowagi ogólnej jest konstrukcją teoretyczną łączącą w jednym systemie teorię makroekonomii i mikroekonomii, co powoduje że wszelkie wielkości opisujące gospodarkę i prognozy są wynikiem założonej w modelu teorii i struktury procesów stochastycznych. Z tego względu metody badania stopnia zgodności przyjętych założeń z danymi empirycznymi stanowią szerokie pole badawcze. Jednym ze sposobów jej testowania jest budowa hybrydowych modeli wektorowej autoregresji, w których model równowagi ogólnej jest przyjmowany do generowania rozkładu a priori dla wektorowej autoregresji szacowanej dla danych obserwowanych. Stopień niezgodności przyjętych założeń ekonomicznych z danymi empirycznymi ujawnia się poprzez określone wartości parametru wagowego. Pracę podsumowuje wskazanie obszarów, w których potencjalnie mogą wystąpić problemy w trakcie wykorzystywania estymowanych modeli równowagi ogólnej w praktyce. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents methods of estimation and evaluation of general equilibrium models, highlights problematic fields and challenges. After definition of preferences, technology and structural shocks model's equations, derived by solving microeconomic optimization problems, are loglinearised and the rational expectation solution is found. The next important step is the connection of theoretical variables with the observed counterparts that allows to construct the likelihood. Estimation, verification and numerical convergence plays crucial role in the overall goodness of the model. A general equilibrium model can also be used to construct hybrid vector autoregression that allows to test degree of its misspecification. (original abstract)
XX
W artykule za pomocą tzw. obliczeniowego modelu równowagi ogólnej (ang. computable general equilibrium model, CGE) oszacowano wpływ polityki fiskalnej rządu na dystrybucję dochodów w Gabonie – państwie położonym w Afryce Środkowej. Gabon jest przykładem małej gospodarki otwartej, która nie ma wpływu na rynek międzynarodowy.
EN
This paper uses a computable general equilibrium(CGE) model (with the code GAMS) to assess the impact of Gabon's government fiscal policy on income distribution, in a way similar to Shoven and Whalley models (1972, 1984). In fact, Gabon is a small petroleum country without any influence on the international market. The answer to this issue could provide first insights into the eve of geographical barrier suppression between countries forming the Monetary and Economic Community of Central Africa (CEMAC). Cross entropy econometrics technique is used to estimate the behavioural parameters of the model. These techniques have recently been proved to be much more efficient than the classical calibration approach criticized for lack of scientific foundations. Simulations from the model show that lower import tariffs has higher negative impact on revenues of very low income households than on high income families. However, these conclusions must be carefully analysed due, among other reasons, to the use of a one period sample to asses parameters of the model. (original abstract)
XX
W artykule wykazano, że tradycyjny wybór portfela aktywów oparty na średniej i wariancji, będący też podstawowym założeniem modelu CAPM, nadmiernie upraszcza teorię, pomijając zależności między rynkami realnymi i papierów wartościowych. Jest to również głównym powodem trudności w weryfikacji tej teorii. Jednak kwadratowa funkcja użyteczności von Neumanna-Morgensterna umożliwia wyprowadzenie modelu CAPM ze stanu równowagi na rynkach realnych. Pomocny jest w tym względzie dwuokresowy model ekonomii finansowej. (abstrakt autora)
EN
This paper shows that traditional mean-variance portfolio choice, which is a fundamental CAPM assumption, oversimplifies the theory and neglects the relationship between real and security markets. This could also be the primary reason for why the model is so hard to prove using empirical tests. However, the von Neumann-Morgenstern quadratic utility function makes it possible to derive the CAPM from equilibrium in real markets. This is explored in the paper using a two-period finance economy model. (author's abstract)
XX
Modele równowagi ogólnej (CGE) nie podlegają weryfikacji statystycznej podobnej do tej stosowanej w odniesieniu do modeli ekonometrycznych. W takiej sytuacji kwestia precyzji i wiarygodności wyników symulacji pozostaje często nierozpoznana. Jednym z działań w kierunku ograniczenia niepewności, podejmowanym w niektórych badaniach, jest uzupełnienie konkretnego eksperymentu symulacyjnego analizą wrażliwości wyników na zmiany założeń modelu bądź wartości parametrów niekalibrowanych - zazwyczaj uznanych przez autora za najważniejsze. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki systematycznej analizy wrażliwości, zakładającej losowe zaburzenia dużego zbioru parametrów (uzyskiwanych poza procedurą kalibracji). Symulacje przeprowadzono na podstawie statycznego modelu CGE, odzwierciedlającego strukturę polskiej gospodarki. Wyniki dotyczące zmiennych makroekonomicznych okazują się dość odporne na zaburzenia parametrów. Rezultaty symulacji na poziomie sektorowym mogą w pewnych warunkach (chociaż nie muszą) być niestabilne, w stopniu uniemożliwiającym wiarygodne wnioskowanie. Wrażliwość wyników zależy od rodzaju rozważanego problemu ekonomicznego. Niepewność wzrasta, gdy zaburzenia są skorelowane w ramach grup parametrów. (abstrakt oryginalny)
EN
Computable general equilibrium (CGE) models are not subjected to statistical verification, typical for econometric modelling. In this case, the issue of precision and reliability of simulation results is often undiagnosed. One way to curb the problem of uncertainty is to perform sensitivity analysis - usually by varying key model assumptions and parameter values. In this paper we present the results of systematic sensitivity analysis, assuming random perturbances of a wide range of elasticity parameters. Simulations are carried out using a standard static CGE model for the Polish economy. The findings are that the simulation results for macro-variables are usually quite robust to parameter errors, while sectoral results might (though don't need to) turn out unstable under certain conditions, so that reliable inference is impossible. Sensitivity of results depends on the particular economic problem being considered. Uncertainty increases if disturbances are correlated within parameter groups. (original abstract)
XX
W artykule autor podejmuje problematykę zastosowania modeli Computable General Equilibrium (CGE) w opisie i pomiarze rzeczywistości gospodarczej. Opracowanie traktuje o istocie tych modeli i możliwości ich wykorzystania w analizach ekonomicznych wspomagających decyzje jednostek rządowych w zakresie skutków implementacji rozwiązań legislacyjnych. Szerokie stosowanie modelowania CGE na świecie wciąż pozostaje nieusystematyzowane w jednolity, spójny sposób, co wynika z możliwości i charakteru opisywanych modeli. Autor podaje przykłady wykorzystania CGE na świecie, poruszając problematykę makroekonomiczną. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article author takes on the issues of application of Computable General Equilibrium (CGE) models in describing and measuring economic reality. Essay treats about the essence of those models and possibilities of their utilization in economic analytics which aid decision process of government units about the effects of implementation of policies into economy. Worldwide application of CGE models still is not homogeneously systematized and varies based on user's needs. Author shows the practical examples of usage of CGE models on macro scale in latest years.(original abstract)
XX
Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA - life cycle assessment) służy do analiz obciążeń środowiskowych w cyklu życia technologii i produktów. W przypadku systemów, które pełnią kilka funkcji, tzw. systemów wielofunkcyjnych, np. takich, w których wytwarzanych jest kilka produktów lub przetwarza się kilka rodzajów odpadów, należy podjąć działania pozwalające na rozdzielenie obciążeń środowiskowych na poszczególne produkty. W tym celu może pomóc zastosowanie różnych narzędzi, w tym programowania liniowego oraz modeli równowagi rynkowej i innych narzędzi ekonomicznych. W pracy przedstawiono przegląd wybranych narzędzi, które są pomocne w ocenie cyklu życia systemów wielofunkcyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The environmental life cycle assessment (LCA) is used for the analysis of environmental burden in the life cycle of technologies and products. For systems that supply several functions, so-called "multi-functional systems", eg. in which several products are produced or several kinds of waste are processed, shares of the environmental burden should be apportioned to the individual products. Using of various tools, including linear programming, market equilibrium models and other economic tools can be helpful in solving this problem. The paper presents an overview of the selected tools that can support the life cycle assessment of multi-functional systems. (original abstract)
EN
The objective of the paper is to evaluate the implications of trade liberalization under the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) for the Polish economy. We analyze the level of tariffs and non-tariff protection in the US and in the EU and identify products particularly "sensitive" from the point of view of TTIP liberalization. With the help of a partial equilibrium model, we simulate the trade implications of the TTIP for Poland's trade with the US at the detailed product level. We analyze trade creation and diversion effects of tariff elimination and partial removal of non-tariff barriers. We found that the TTIP can increase Poland's trade with the US by around 45 percent with a limited impact on its trade with the European Union (EU) members. Subsequent general equilibrium simulations show that trade diversion effects of the TTIP are substantial, while the welfare benefits of the agreement are limited. (original abstract)
EN
The model considered in the paper is defined as VAR with the priordistribution for parameters generated by the dynamic stochastic generalequilibrium (DSGE) model. The degree of economic restrictions in the DSGE-VAR model is controlled by the weighting parameter. In the paper there isinvestigated the impact of the weighting parameter prior specifications for theposterior shape of impulse response functions (IRFs). In case of conditionalmodels the paths of IRFs highly depend on the value of the weighting parameterthat is set arbitrary. When considering full estimation with different prior types,means and gradual change in the dispersion the posterior time paths of IRFsare similar in models with high values of the marginal data density. (original abstract)
XX
Praca poświęcona została sformułowaniu hipotezy dotyczącej funkcjonowania rynku pracy zarówno na poziomie mikro jak i makroekonomicznym. Hipotezę wypowiedziano w postaci modelu skonstruowanego w konwencji stosowanych modeli równowagi ogólnej. Weryfikacja hipotezy polegała na skonfrontowaniu wyników obliczeń modelowych z rzeczywistymi danymi dotyczącymi polskiej gospodarki.
EN
The paper was devoted to the issue of making a hypothesis on functioning of the labour market on micro- and macroeconomic level. The hypothesis was presented as a model built on applied general equilibrium models. (AŁ)
15
Content available remote The Optimal Producers' Adjustment Trajectory
75%
XX
W artykule została zdefiniowana grupa ścieżek dostosowawczych (trajektorii), które opisują niezbędne zmiany w sferze produkcji, spowodowane koniecznością lub chęcią producentów dostosowania swojej działalności na rynkach do danych wymogów. Działalność producentów jest modelowana w ekonomii Debreu, a wymogi są zadane analitycznie przez funkcjonały liniowe. Rozważane trajektorie ilustrują zmiany w systemie produkcji, które nie zaburzają równowagi w ekonomii w okresie transformacji, chociaż początkowy stan równowagi może ulec zmianie. W zbiorze omawianych trajektorii została zdefiniowana relacja preferencji, której element maksymalny tzw. optymalna trajektoria dostosowawcza producentów, przy pewnych założeniach, wyznacza kierunek najbardziej korzystnych dla producentów zmian, z punktu widzenia minimalizacji strat. (abstrakt oryginalny)
EN
The trajectories illustrating the necessary changes in the production sphere, which are caused by the necessity or the wish of producers, who adjust their activities to the given requirements, are analyzed in the paper. The producers' activities are modeled in the Debreu economy, while the requirements are given analytically, by using the linear functionals. If the producers change their plans of action due to the considered trajectories, equilibrium in the economy will be kept, although the initial state of equilibrium can be replaced by the other one. In the set of trajectories under study, the preference relation is defined. Under some assumptions, the maximal element of the above relation, so called the best producers' adjustment trajectory, indicates the best path of changes in producers' activities, under the criterion of losses minimization. (original abstract)
XX
Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka i niepewności jest przewidywanie zjawisk. Wśród modeli, których projekcje mogą stanowić odniesienie do podejmowania decyzji przez uczestników rynku rolnego, jest model równowagi cząstkowej FAPRI. Celem opracowania jest próba oceny, w jakim stopniu projekcje bazowe formułowane za pomocą dużych modeli sektorowych są wiarygodnymi prognozami. Badaniu poddano wiarygodność projekcji modelu FAPRI na światowym i polskim rynku pszenicy. Wyniki badań pokazują, że projekcje FAPRI mogą stanowić alternatywę dla prognoz uzyskiwanych z wykorzystaniem innych modeli ilościowych. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the ways of limitation of risk and uncertainty is forecasting of phenomena. Among the models whose results can be using as a decision guide is partial equilibrium model FAPRI. The purpose of elaboration is an attempt of assessment if baseline projections from big sectoral models can fulfill the role of reliable forecasts. The subject of research is reliability of the FAPRI model projections of world and polish wheat markets. Results of research show, that FAPRI projections can present alternative for forecasts obtained with utilization of other quantitative methods. (original abstract)
18
Content available remote The Impact of Fiscal Reform on Indonesian Macroeconomy: A CGE Framework
75%
EN
This paper aims to investigate the impact of exogenous fiscal policies on the Indonesian main macroeconomic indicators and the implications on different institutions and sectors in the economy using the static Computable General Equilibrium (CGE) analysis. Three simulations are conducted in order to analyze the expansion of exogenous public spending. The results revealed that the increase of government expenditure on goods under the adjusted government deficit and balance of payment generates the highest improvement on Indonesian GDP but resulting an increase in government deficit. In contrast, under financing scheme of either lowering subsidy rates across activities or increasing the ad valorem tax rates would result in lower improvement on Indonesian GDP. This is because it directly escalates the cost of production and thus increases the prices of final goods purchased by the households which result in a fall in their real consumption and in turn eventually could lead to a decrease in national income. (original abstract)
XX
W modelach DSGE-VAR, zwanych hybrydowymi modelami wektorowej autoregresji, główną rolę w kształtowaniu się brzegowej gęstości obserwacji odgrywa parametr wagowy, określający optymalny udział informacji a priori pochodzącej z modelu równowagi ogólnej w modelu połączonym. W modelach, w których jest on estymowany, należy przyjąć rozkład a priori, mający wpływ na rozkład a priori wag modelu strukturalnego w modelu połączonym, co można zilustrować za pomocą prostej techniki symulacyjnej. Wnioskowanie a posteriori o optymalnej wadze informacji a priori w modelu hybrydowym pozostaje odporne na zmiany w założeniach a priori, dotyczące parametru wagowego. Ocena parametru wagowego może zostać również przeprowadzona po estymacji szeregu modeli warunkowych, na podstawie kryterium maksymalizacji brzegowej gęstości obserwacji. Analiza kształtowania się a posteriori zmodyfikowanej średniej harmonicznej wskazuje, że nie powinna ona stanowić jedynego kryterium wyboru modelu. (abstrakt oryginalny)
EN
The DSGE-VAR model consists of two vector autoregressions: the first one approximates linearised solution of the stochastic dynamic general equilibrium model and is used as a tool for construction of a prior distribution for the second one, estimated with the observed data. The key role in the hybrid model is played by the weighting parameter, which states how informative the prior is, and has the crucial impact for the assessment of marginal likelihood. It can be estimated or chosen after estimation of series of conditional models. When estimated the prior distribution have to be assumed, which has implications for the prior distribution of DGSE weight in the hybrid model that can be illustrated with simple simulation procedure. The posterior inference for DGSE weight is indifferent after assuming competing priors for the weighting parameter. The analysis suggest that the modified harmonic mean estimator should not be used as a unique tool for model evaluation. (original abstract)
20
Content available remote Challenges for Modelling CAP 2014-2020 within CGE Model Framework
75%
XX
Artykuł pokazuje wyzwania związane z modelowaniem ekonomicznych skutków Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) z okresu budżetowego 2014-2020 za pomocą modeli równowagi ogólnej (CGE). Modelowanie tak różnorodnej polityki jak WPR z wykorzystaniem modeli CGE nie jest trywialnym zadaniem, co najmniej z trzech powodów.Po pierwsze, wpływa na to duża liczba i zróżnicowanie narzędzi, jakimi posługuje się ta polityka. Już sam filar 2 proponuje ok. 17 działań obwarowanych szczegółowymi wymaganiami.O ile jednak w większości wsparcie w ramach filara 2 jest ukierunkowane - określone są dobra i usługi, na które fundusze te są faktycznie przeznaczane - o tyle środki z filara 1są wydatkowane przez beneficjentów dowolnie, zatem ocena ich wpływu wymaga dodatkowej wiedzy na temat ich docelowego przeznaczenia. Po drugie, modele CGE wprawdzie odzwierciedlają wszystkie sektory gospodarki, ale w związku z tym rzadko z taką precyzją jak to jest możliwe w modelach jednosektorowych. Często więc mają problemy z uchwyceniem niuansów poszczególnych działań WPR i wymagają jakichś uproszczeń czy agregacji. Potrzecie, WPR ewoluuje w kierunku takich narzędzi, których siła oddziaływania zależy nie tyle od wielkości przeznaczonych na nie funduszy, ile od mechanizmów, które wymuszają na beneficjentach zmiany zachowań. Ponadto idą w kierunku zwiększenia roli rolnictwa niezwiązanej z produkcją (np. dostarczanie dóbr publicznych) oraz szczególnej roli kapitału ludzkiego (podejście oddolne, środki przeznaczane na współpracę i networking). Takie działania są trudne do uchwycenia przez modele CGE, gdyż nie są bezpośrednio powiązane ze standardowymi zmiennymi tego typu modeli. Biorąc wszystkie wyzwania pod uwagę i opierając się na przeglądzie literatury, artykuł przedstawia możliwe rozwiązania tych problemów, co powinno ułatwić ewaluację nowej WPR 2014-2020 za pomocą modeli typu CGE.Artykuł pokazuje wyzwania związane z modelowaniem ekonomicznych skutków Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) z okresu budżetowego 2014-2020 za pomocą modeli równowagi ogólnej (CGE). Modelowanie tak różnorodnej polityki jak WPR z wykorzystaniem modeli CGE nie jest trywialnym zadaniem, co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, wpływa na to duża liczba i zróżnicowanie narzędzi, jakimi posługuje się ta polityka. Już sam filar 2 proponuje ok. 17 działań obwarowanych szczegółowymi wymaganiami. O ile jednak w większości wsparcie w ramach filara 2 jest ukierunkowane - określone są dobra i usługi, na które fundusze te są faktycznie przeznaczane - o tyle środki z filara 1 są wydatkowane przez beneficjentów dowolnie, zatem ocena ich wpływu wymaga dodatkowej wiedzy na temat ich docelowego przeznaczenia. Po drugie, modele CGE wprawdzie odzwierciedlają wszystkie sektory gospodarki, ale w związku z tym rzadko z taką precyzją jak to jest możliwe w modelach jednosektorowych. Często więc mają problemy z uchwyceniem niuansów poszczególnych działań WPR i wymagają jakichś uproszczeń czy agregacji. Po trzecie, WPR ewoluuje w kierunku takich narzędzi, których siła oddziaływania zależy nie tyle od wielkości przeznaczonych na nie funduszy, ile od mechanizmów, które wymuszają na beneficjentach zmiany zachowań. Ponadto idą w kierunku zwiększenia roli rolnictwa niezwiązanej z produkcją (np. dostarczanie dóbr publicznych) oraz szczególnej roli kapitału ludzkiego (podejście oddolne, środki przeznaczane na współpracę i networking). Takie działania są trudne do uchwycenia przez modele CGE, gdyż nie są bezpośrednio powiązane ze standardowymi zmiennymi tego typu modeli. Biorąc wszystkie wyzwania pod uwagę i opierając się na przeglądzie literatury, artykuł przedstawia możliwe rozwiązania tych problemów, co powinno ułatwić ewaluację nowej WPR 2014-2020 za pomocą modeli typu CGE. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses various approaches to modelling measures of the Common Agricultural Policy (CAP) within a computable general equilibrium (CGE) framework for the new budgetary period 2014-2020. The task of modelling such a complex policy as the CAP with the use of CGE is not easy at least for three reasons. First, the policy itself is very complex - Pillar 2 alone includes about 17 very heterogeneous measures, which differ in terms of implementation and eligibility criteria. Pillar 1 measures are not targeted (in terms of goods and services that may be bought with these funds) and thus the assessment of their impact requires additional knowledge on how they were spent. Second, although CGE models represent all sectors of the economy, yet they normally do not characterise individual sectors with such a precision as would be desired for modelling the nuances of the individual CAP measures. Third, the CAP evolves towards less tangible measures (risk management, quality improvements, conditionality based on environmental requirements), and towards increasing role of non-marketed goods (provision of public goods, environmental amenities, food safety). There is also an increasing role of human capital manifested by e.g. bottom-up approaches or co-operation measures. They, however, are difficult to grasp by the CGE models since they are not directly observed or linked to the exogenous variables controlled in this types of models. While taking all the challenges into account and relaying on a literature review the article presents some solution and makes suggestions for possible ways of modelling new CAP 2014-2020 within CGE modelling framework which may be useful in the policy evaluation. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.