Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 250

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wolne rodniki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono podstawowe informacje o wolnych rodnikach, ich wytwarzanie, oddziaływanie z podstawowymi składnikami organizmów żywych, udział w wielu stanach chorobowych, a także starzeniu organizmu. Ponadto omówiono metody oznaczania wolnych rodników, antyoksydantów oraz całkowitego potencjału antyoksydacyjnego za pomocą HPLC.
EN
Free radicals, i.e. atoms or groups of atoms containing one or more unpaired electrons, are significant constituents of tobacco smoke that contribute to its toxic properties. Radicals are generated during complex pyrolysis and combustion reactions in burning a cigarette cone. It has been shown that some free radicals found in tobacco smoke have relatively long half-time life (over 5 mins). We have reviewed modern analytical methods used for identification and quantitative analysis of free radicals in tobacco smoke, particularly the electron paramagnetic resonance combined with a spin-trapping approach. We also discussed the role of free radicals in etiology of respiratory and cardiovascular conditions among smokers. Finally, we reviewed biochemical mechanisms of various pathological conditions, including disturbances in lipid peroxidation, activity modification of lecithin-cholesterol acyltransferase and level high density lipoprotein, hyperactivity to substance P, and inactivation of neutral endopeptidase, that are thought to be contributed by free radicals from tobacco smoke.
PL
Wolne rodniki – atomy lub grupy atomów, zawierające jeden lub więcej niesparowanych elektronów, są jednym z wielu czynników odpowiedzialnych za toksyczne właściwości dymu tytoniowego. Rodniki powstają w wyniku procesów spalania oraz procesów pirolizy, zachodzących w stożku żarzenia w trakcie wypalania papierosa. Niektóre rodniki występujące w dymie tytoniowym mają względnie długi okres półtrwania (ponad 5 min.). W niniejszej pracy omówiono nowoczesne metody analityczne służące do identyfikacji i ilościowej analizy wolnych rodników w próbkach dymu tytoniowego, ze szczególnym uwzględnieniem elektronowego rezonansu paramagnetycznego, w połączeniu z metodą pułapkowania spinowego. W pracy dokonano przeglądu istniejących poglądów na temat roli wolnych rodników w etiologii określonych chorób układu krążenia i układu oddechowego u palaczy, a także potencjalnych mechanizmów biochemicznych odpowiedzialnych za różne stany patologiczne (zaburzenia procesów peroksydacji lipidów, modyfikacje struktury i aktywności acylotransferazy lecytyna:cholesterol i poziomu lipoproteiny wysokiej gęstości, nadwrażliwość na substancję P i inaktywację obojętnej endopeptydazy).
PL
Przeprowadzono procesy pirolizy polietylenu, polipropylenu, polistyrenu i gumy (skrawki opon samochodowych). Wyjściowe polimery i produkty ich pirolizy analizowano metodą EPR w celu stwierdzenia obecności wolnych rodników. Obecność wolnych rodników w przyrodzie uważa się m.in. za jedną z przyczyn starzenia się organizmów. Badanie obecności wolnych rodników, a także ustalenie ich struktury jest obecnie bardzo aktualnym zagadnieniem. W wyjściowych polimerach nie stwierdzono obecności wolnych rodników. Ich obecność stwierdzono jedynie w niektórych produktach ich pirolizy oraz pozostałościach stałych po pirolizie. W celu zbadania trwałości obecnych w próbkach rodników, analizę metodą EPR powtórzono po dwóch tygodniach, miesiącu oraz dwóch miesiącach. Na podstawie wartości parametru g oraz pasm absorpcji na widmach IR próbowano ustalić strukturę rodników obecnych w produktach pirolizy.
EN
Pyrolysis of polyethylene, polypropylene, polystyrene and rubber (scraps of tires) has been perfomed. Initial polymers and products of pyrolysis were analysed by EPR for free radicals indication. Free radicals use to be assumed as a reason for ageing of organisms. Therefore existence of free radicals and their structure belong to the most up-to-date research area. In the initial polymers free radicals were absent. However some products of pyrolysis and solid residue contain free radicals. In order to evaluate a stability of free radicals, EPR analysis was repeated after two weeks, one month and two months. Basing on the g parameter value and the absorption bands at IR spectrum the evaluation of free radicals structure was attempted.
EN
Multiple sclerosis is a progressive inflammatory and demyelinating disease of the central nervous system. Although the primary cause of this disease has not been established yet, it is known that destruction of myelin sheaths and loss of neurons and oligodendrocytes can be observed as disease progresses. It has been suggested that a  possible link between neuroinflammation and neurodegeneration could be the phenomenon of oxidative stress. Oxidative stress develops when there are too many free radicals produced within the cell, and the natural antioxidative mechanisms are not effective enough to dispose of them. It has been proven to contribute to the pathomechanism of such neurodegenerative disorders as Parkinson’s disease or Alzheimer’s disease. The role of oxidative stress in the pathogenesis of multiple sclerosis has also been recently confirmed, establishing it as a new target in the disease’s management. Even though the efficacy of such antioxidants as polyphenols, vitamins (A, C, E) and alpha-lipoic acid has been confirmed in many preclinical experiments, no significant effect has been shown in clinical trials. However, some clinical trials related to the use of antioxidants in multiple sclerosis treatment are still in progress. One compound with antioxidant potential that has been proven effective and safe in both preclinical and clinical trials is dimethyl fumarate. It was licensed for the treatment of multiple sclerosis in 2013. Even though its mechanism of action has not been fully established, one of its known effects is the induction of antioxidant pathway related to Nrf2 transcription factor and synthesis of antioxidant enzymes, leading to decrease in oxidative stress.
PL
Stwardnienie rozsiane to choroba zapalno-demielinizacyjna ośrodkowego układu nerwowego o dotychczas nieznanej przyczynie. W przebiegu stwardnienia rozsianego następuje uszkodzenie osłonki mielinowej komórek nerwowych oraz śmierć neuronów i  oligodendrocytów. W  ostatnich latach zwrócono uwagę, że ogniwem łączącym proces zapalny z neurodegeneracją może być stres oksydacyjny, czyli przewaga tworzenia wolnych rodników nad ich eliminacją przez systemy antyoksydacyjne komórki. Udowodniono, iż stres oksydacyjny ma związek z  patogenezą wielu chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Parkinsona czy choroby Alzheimera. Wykazano także jego udział w patogenezie stwardnienia rozsianego. W związku z tym zwalczanie stresu oksydacyjnego stało się jednym z nowych celów terapeutycznych. W badaniach przedklinicznych i klinicznych oceniano skuteczność różnych substancji o właściwościach antyoksydacyjnych, m.in. polifenoli, witamin, kwasu α-liponowego czy ekstraktów z Ginkgo biloba, jako potencjalnych leków na stwardnienie rozsiane. Ich skuteczność w modelach zwierzęcych rzadko znajduje odzwierciedlenie w wynikach badań klinicznych, ale wybrane związki są obecnie w trakcie oceny klinicznej. W badaniach zarówno przedklinicznych, jak i klinicznych skuteczny okazał się fumaran dimetylu, zarejestrowany w 2013 roku do leczenia stwardnienia rozsianego. Mechanizm działania tego związku nie został jeszcze w pełni poznany. Wiadomo jednak, że pobudza on naturalny szlak antyoksydacyjny związany z czynnikiem transkrypcyjnym Nrf2, co prowadzi do redukcji nasilenia stresu oksydacyjnego.
10
88%
PL
Celem pracy było scharakteryzowanie handlowych musów: jabłkowego, jabłkowo-brzoskwiniowego, jabłkowo-gruszkowego, jabłkowo-truskawkowego, jabłkowo-wiśniowego i jabłkowo-porzeczkowego pod względem zawartości związków fenolowych ogółem, aktywności wygaszania rodników DPPH˙ i OH˙. oraz podstawowych wyróżników chemicznych, jak: sucha masa, ekstrakt i kwasowość. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Do oceny istotności różnic pomiędzy wartościami średnimi zastosowano test Duncana. Wykazano statystycznie istotne (p < 0,05) zróżnicowanie badanych musów pod względem zawartości związków fenolowych ogółem oraz aktywności wygaszania rodników DPPH˙ i OH˙, uzależnione od gatunku owoców. Najwięcej związków fenolowych ogółem (216,97 mg/100 g) zawierał mus jabłkowo-porzeczkowy. Jednocześnie wykazywał on najsilniejszą aktywność neutralizacji rodników DPPH˙ (EC50 = 2,83 mg musu). Najniższą natomiast aktywnością (EC50 = 17,10 mg musu) charakteryzował się mus jabłkowo-gruszkowy, o najmniejszej zawartości związków fenolowych ogółem, wynoszącej 54,20 mg/100 g. Mus jabłkowo-porzeczkowy wyróżniał się największą „efektywnością antyrodnikową” (AE) w odniesieniu do rodników DPPH˙. W odniesieniu do rodników OH˙ najbardziej aktywny okazał się mus jabłkowo-gruszkowy. Wykazane różnice zawartości związków fenolowych ogółem, aktywności wygaszania rodników DPPH˙ i OH˙, a także „efektywności antyrodnikowej”, zależne od komponentów owocowych badanych musów, mogą być podstawą do projektowania składu recepturowego, w celu otrzymania produktu o określonych właściwościach przeciwutleniających.
EN
The objective of the paper was to characterize the trade mousses made of apple, apple-pear, apple-peach, apple-strawberry, apple-cherry, and apple-currant with regard to their: total content of phenolic compounds, DPPH˙ and OH˙ radical scavenging activity, and to such major chemical characteristics as dry matter, extract, and acidity. The results obtained were statistically analyzed. To evaluate the significance of differences among the means, a Duncan’s test was applied. It was proved that the analyzed mousses differed statistically significantly (p<0.05) with regard to the content of total phenolic compounds and DPPH˙ & OH˙ radical scavenging activity depending on the fruit species. The apple-currant mousse had the highest content of total phenolic compounds (216.97 mg/100 g) and, at the same time, it showed the highest DPPH˙ radical scavenging activity (EC50 = 2.83 mg of mousse). But this activity was the lowest (EC50 = 17.10 mg of mousse) in the apple-pear mousse that also had the lowest concentration of total phenolic compounds (54.20 mg/100 g). The apple-currant mousse was characterized by the highest antiradical efficiency (AE) with respect to DPPH˙. As for the OH˙ radicals, the apple-pear mousse was found to be the most active. The differences found in the contents of total phenolic compounds, in the DPPH˙ and OH˙ radical scavenging activity, and in the antiradical efficiency, depending on the fruit components contained in the analyzed mousses, may provide a basis for designing special composition formulas for the purpose of manufacturing products showing specific, necessary antioxidant properties.
PL
Praca przedstawia przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat oddziaływania promieniowania laserowego małej mocy na komórki krwi ludzkiej (leukocyty).
PL
Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka jest w ostatnich latach przedmiotem wielu badań naukowych. Przyczyną podejmowania tych badań są negatywne skutki spowodowane oddziaływaniem ww. pola, których objawem jest między innymi nadmierny przyrost wolnych rodników w organizmie człowieka. Nadmierna liczba wolnych rodników w organizmie człowieka jest przyczyną chorób nowotworowych. Badania autorów artykułu wykazały, że przyczyną wzrostu liczby wolnych rodników w organizmie człowieka mogą być również monitory ekranowe LCD. W pracy zaprezentowano sposób oceny wpływu pola elektromagnetycznego monitorów LCD na organizm człowieka w funkcji odległości od ekranu.
EN
The influence of electromagnetic radiation on the human organism has been a subject of many scientific investigations lately. The reason for taking up these studies are negative results caused by the influence of the field, the symptom of which is, among others, the excessive increase in free radicals in the human organism. The excessive number of free radicals in the human organism causes neoplasmic diseases. Effects of electromagnetic radiation depend on its frequency response. Previous publications concern mainly the effects of the electromagnetic radiation of power frequency (50, 60 Hz) as well as the radio and microwave frequency. When researching the low frequency electromagnetic radiation it is necessary to consider the electric and magnetic component independently. In the presented study the electric component has been taken into consideration as a component whose parameters have appeared significant in terms of the influence on living organisms. The investigations performed by the authors show that the reason for increase in the number of free radicals in the human organism can also be LCD monitors. In the paper there is presented the method of estimation of the influence of the LCD monitor electromagnetic field on the human organism as a function of the distance from a screen.
PL
Karotenoidy stanowią grupę związków niezwykle cennych pod względem właściwości pielęgnacyjnych, gdyż pochłaniają one nadmiar promieniowania UV, wiążą wolne rodniki i nadają skórze ładny koloryt. Dodatkowo, β-karoten jest prowitaminą dla witaminy A, która warunkuje szybką regenerację naskórka i jego wzrost. Wszystkie te czynniki powodują, że karotenoidy, a w szczególności βkaroten, znajdują wiele zastosowań w produktach kosmetycznych.
EN
Carotenoids may be considered as very useful compounds for cosmetic industry due to their ability to absorb UV radiation and to neutralise free radicals. They may also give an esthetical colour to the human skin. In addition, one of the carotenoids, namely β-carotene, is a precursor of vitamin A, which is, in turn, responsible for the regeneration and growth of the epidermis. These features make all carotenoids, in particular β-carotene, highly valuable compounds for application in the cosmetic products.
17
Content available Wolne rodniki w inwazji pasozytniczej
75%
EN
Highly reactive oxygen species potentially represent a powerful effector mechanism against parasites. They are produced during normal cellular metabolism, especially by activated phagocytes. As can be seen from many studies protozoan and helminth parasites appear to have one or more anti-oxidant enzymes able to scavenge or quench the reactive free-radicals, and there is strong evidence that such enzymes may play crucial role in protecting against host response. Presented there review illustrates that methods to block anti-oxidant protection of parasites may be new field in the search for improved ways to inhibit parasitic survival.
PL
Zbadano wpływ różnych stężeń jonów fluorkowych (2,5 µmol/dm3, 50 µmol/dm3 i 500 µmol/dm3) na powstawanie dialdehydu malonowego (MDA) we frakcji mitochondrialnej komórek łożyska ludzkiego. Stwierdzono wzrost stężenia MDA we wszystkich inkubowanych z fluorkami próbkach, przy czym najniższe stężenie F- najsilniej stymulowało ten proces.
EN
Malondialdehyde (MDA) concentrations in the mitochondrial fraction of human placental cells incubated with different NaF solutions (2.5 .umol/dm3, 50 µmol/dm3 and 500 µmoL/dm) were determined. It was found that lipid peroxidation and malondialdehyde formation is dependent on fluoride ions concentration. Incubation at a fluoride level of 2.5 µmol/dm3 caused the highest increase of malondialdehyde concentration (190 per cent). At higher fluoride levels (50 µmol/dm3 and 500 µmol/dm3), somewhat lower, but evident, increase (160 per cent and 70 per cent, respectively) was observed.
20
Content available Właściwości antyoksydacyjne herbaty Matcha
75%
PL
W ostatnich latach zwiększyło się zainteresowanie antyoksydantami i ich wpływem na organizm człowieka. Antyoksydanty są to związki występujące w małych stężeniach, które posiadają właściwości chroniące przed szkodliwym wpływem rodników. Rodniki są to atomy, cząsteczki lub jony posiadające przynajmniej jeden niesparowany elektron. Za miarę mocy antyoksydacyjnej związków uznaje się potencjał redoks lub stałą szybkości reakcji z rodnikami. Można je stosować tylko do czystych związków, do badania próbek rzeczywistych określa się sumaryczne właściwości antyoksydacyjne, definiowane jako Całkowity Potencjał Antyoksydacyjny (CPA). Celem pracy było wyznaczenie CPA dla herbaty Matcha i porównanie wyników z wybranymi produktami spożywczymi o silnych właściwościach antyoksydacyjnych. CPA zostało zbadane spektrofotometrycznie, wykorzystując reakcję z rodnikiem DPPH, rodnikami peroksylowymi generowanymi z rozpadu AAPH, ABTS+, odczynnikiem Folina - Ciocalteu’a, oraz HPLC/RP z detekcją elektrochemiczną. Herbata Matcha posiada bardzo dużą ilość związków o charakterze antyoksydacyjnym. Wyniki otrzymane różnymi metodami różnią się od siebie. Jest to spowodowane różnicą w mocy użytych rodników.
EN
Free radicals play an important role in the functioning of living organisms. Most of them are very reactive. They are the reason, transition step, product or side-effect of many disease and aging. Free radicals are atoms, compounds or ions with the odd numbers of electrons, characterized by paramagnetic properties. Excess of the free radicals and/or oxidants are removed by the free radical scavengers and/or antioxidants. It turns out that the antioxidant properties of real samples are often better described by the, so called, total antioxidant potential (TAP). The aim of this work was the improvement of new methods for the determination of TAP and demonstrates their practical use in food research. Elaborated assays were used to test the antioxidative properties of food products such as tea Matcha. The results were compared with the standard photometric measurement based on ABTS+, DPPH, peroxyl radicals and the total concentration of polyphenols in the sample.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.