Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Gospodarowanie kapitałem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote The principles of sustainability
100%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie i zinterpretowanie, a następnie rozwinięcie zasad trwałości gospodarowania, których autorem jest angielski ekonomista David Pearce. W artykule skupiono uwagę na następujących czterech zasadach: słabej, wrażliwej, silnej i restrykcyjnej trwałości gospodarowania; będących zarazem swoistymi zasadami trwałego rozwoju. Na publikacje Pearce'a i wspomniane zasady powołuje się wielu naukowców, również w Polsce, jednak dołączane komentarze często niefortunnie odbiegają od oryginalnej wersji zasadniczych wskazówek Pearce'a, które zostały wyprowadzone wprost z teoretycznych założeń ekonomii środowiska i zasobów naturalnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The correct translation of the term sustainable development, from English into Polish, must take into account the obvious fact that this concept of development, from the very beginning, has been focused on continuation, vitality and adaptation. And above all, this concept is associated with the existence which is successfully sustained over the passage of time. The best Polish translation would be "trwały rozwój", without making any reference to weighting or balancing. Of course, because sustainable development is a kind of genuine development it must have a complex structure. Therefore, sustainable development is centered not only on environmental sustainability but also and simultaneously on sustainability of economic development and on sustainability of social structures. In the papers written by David Pearce original nomenclature was applied in a form of four principles dealing with: weak sustainability, sensitive sustainability, strong sustainability and restrictive sustainability. All these categories of sustainability are closely linked with the problem of constant capital, with the issue of substitution between different types of capital, and also with the characteristics of exhaustible resources that are rightly divided into renewable resources and non-renewable resources.(fragment of text)
XX
Przedmiotem opracowania jest analiza zmian instytucjonalnych form kapitału pozyskiwanego przez przedsiębiorstwa na tle rozwoju społecznego. Opisano genezę i ewolucję kapitału jako czynnika produkcji w ujęciu retrospektywnym, a następnie zanalizowano instytucję kapitału rozpatrywaną zgodnie z ewolucyjną koncepcją drogi społecznego rozwoju. Na koniec omówiono problematykę zastępowalności kapitału i jego innowacyjnych form oraz swobody jego transferu w warunkach postępujących procesów globalizacji.
EN
The paper highlights the institutional changes of the capital forms obtained by the companies in terms of the whole social development. Capital still remains a central notion in the economics, business and finance in its broad meaning. There have been a lot of changes in the ways of its gaining, using and capital spending in recent years. There are also variations of the capital itself as a fundamental category of each market development. We can now discuss some of its forms: natural, real, financial and first of all the intellectual and finally the social one. In this context we can also say today that the capital may be represented by many factors, simply everything that represents any value and is used to make goods. It contributes to the growth and development of companies and the whole economy. (original abstract)
XX
W artykule zbadano, jak wsparcie w zarządzaniu gospodarstwem - w ramach pomocy publicznej służącej złagodzeniu skutków zmienności klimatu - wpływa na produkcję w gospodarstwach i czy przy jego udzielaniu uwzględnia się zasoby kapitałowe tych gospodarstw. Do badań przeprowadzonych w styczniu 2014 roku wybrano powiaty, gminy i rolników z 20 wsi w prowincji Limpopo w Afryce Południowej, przy zastosowaniu doboru losowego i nielosowego. Do zbierania danych posłu- żyły specjalnie przygotowane kwestionariusze, wypełnione przez przedstawicieli terenowych i rolników prowadzących małe gospodarstwa rolne. Najczęściej wskazywaną przez przedstawicieli terenowych strategią radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi było stosowanie metod prowadzenia gospodarstwa odpowiednio uwzględniających te warunki. Wykorzystywało ją większość osób, zarówno korzystających, jak i niekorzystających ze wsparcia. Przedstawiciele terenowi najczęściej przekazywali informacje bezpośrednio podczas wizyt w gospodarstwach. Wskazywano, że przedstawiciele nie uwzględniali zasobów kapitałowych gospodarstw przy udzielaniu wsparcia producentom rolnym. Wyniki wskazują również, że udzielane wsparcie uwzględniało przekazywanie informacji o zmianach klimatycznych mających wpływ na uprawy polowe, aczkolwiek w niewielkim stopniu. Zaleca się przeprowadzenie badań terenowych w celu zapewnienia właściwego stosowania strategii radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi. Uzupełnieniem tego może być wykorzystanie mediów masowych i metod grupowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper examined how the farm management support provided by public extension to mitigate the eff ects of climate variability infl uences farmers' production, and whether this support considers farmers' capital assets. Both probability and non-probability sampling procedures were used to select districts, municipalities and farmers from 20 villages of Limpopo province, South Africa in January, 2014. Semi-structured questionnaires were used to collect data from fi eld-level extension agents and smallholder grain farmers. The most common climate variability coping strategy promoted by many agents was climate-smart agriculture practices. This strategy was applied by most users and non-users of extension support. The most popular channel used by agents to communicate information to farmers was farm visits. There were indications that agents did not consider producers' capital assets in their choice of channels to communicate information to producers. Results further indicate that extension support, including climate variability information, contributed to increased crop yields, albeit small. It is recommended that fi eld trials be done to ensure proper application of climate variability coping measures. More use of mass media and group methods to supplement farm visits is recommended. (original abstract)
XX
W literaturze przedmiotu, a także w praktyce gospodarczej stosunkowo mało uwagi poświęca się problematyce warunków pracy. W szczególności dotyczy to relacji zachodzących pomiędzy kształtowaniem tychże warunków a gospodarowaniem potencjałem ludzkim. Jednocześnie należy wskazać nieścisłości w obrębie definiowania terminu warunki pracy. Podejmując próbę zweryfikowania rozumienia tego terminu, skoncentrowano się na podstawowych elementach, które należy uwzględnić, analizując te warunki. Stało się to podstawą do rozpatrzenia problematyki kształtowania warunków pracy w kontekście szeroko pojętego procesu gospodarowania potencjałem ludzkim przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
5
Content available remote Gospodarowanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwach rolniczych
75%
XX
W artykule podjęto próbę analizy gospodarowania wynikiem finansowym przez kierownictwo przedsiębiorstw uczestniczących w "Rankingu 300" w latach 1994-2003. Uwzględniono zmianę wartości pieniądza w czasie. Stwierdzono, iż część przedsiębiorców przeznaczała wygospodarowany zysk na premie i nagrody. Zauważono, że większość przedsiębiorstw cechował zysk inflacyjny, co powodowało "przejadanie" posiadanego majątku. (abstrakt oryginalny)
EN
This article tries to analyze the way how managers of enterprises listed in Ranking 300 in the years 1994-2003 dealt with achieved financial results. Factor of money value change over time has been included in this analysis. It has been found that part of entrepreneurs spend realized profits for bonuses and prizes. For majority of enterprises profits realized were however lower than the increase of company's value (due to inflation rates) what effectively lead to "over consumption" of assets hold. (original abstract)
XX
W artykule omówiono: korzyści oraz zagrożenia i koszty związane z liberalizacją obrotów kapitałowych; w jaki sposób liberalizować przepływy kapitałowe; warunki wstępne deregulacji obrotów kapitałowych.
XX
Przedstawiono ważniejsze poglądy na temat racjonalnego gospodarowania. Podstawą rozpoczęcia rozważań było pytanie - dlaczego Profesor Oskar Lange użył właśnie powyższej nazwy, a nie określił na przykład, że są to sposoby poprawy efektywności gospodarowania. Jeśli zatem są to w istocie zasady racjonalnego gospodarowania, również w ujęciu ex ante, i chodziłoby o takie działania, które powiększałyby wynik finansowy danego podmiotu, to wydaje się, że zasada racjonalnego gospodarowania w dotychczasowym brzmieniu nie wyczerpuje złożoności zagadnienia. Autor proponuje rozszerzenie treści tej zasady.
EN
The author proposes modification of rationale managing rule and gives it as follow: Rational managing rule is a general set of economic ways of profitable proceedings in the clear determined aim condition and operation meaning. The improvement of this aim's realization could be achieved in the following way by: • keeping the costs in invariable level with simultaneously increasing of production value (way I), • keeping the production value in invariable level with simultaneously decreasing of production costs (way II), • increased the costs with even simultaneously a bigger increasing of production value (way III), • decrease the production value with simultaneously a bigger decreasing of production costs (way IV), • increase the production value with simultaneously decreasing of production costs (way V, short-lived, possible as a result of reorganization of neglected units). In author's opinion the rational managing rule makes easier, on the one hand, an opinion of existing changes, on the other hand planning the production improvement in short, mid, and long - lived depiction. It allows with economic point of view to concentrate on problems from the past and on these which have short term, operation and strategic meaning. Furthermore, production improvement is for the entity the base giving the chance to exist during the time. In the contemporary macroeconomic condition the economic entity's success is existing on the market and not to worsen the financial condition. With the all point of view, in the entirely calculus, existing of the economy entity is not only financial profitable but has first of all fundamental social meaning. Predictable escalation of liberalisation in the EU agricultural policy will cause necessity the acceleration of production's rationalisation in all the farms. In particular it concerns milk farms because of relatively big capital - intensive this production. The decreasing unit cost could be very difficult process, demanding the farming which is based on knowledge. The author is conscious of importance of this problem, and therefore he invites to further discussion. (original abstract)
XX
Model Sharpa należy do jednego z najpopularniejszych w analizach rynku kapitałowego. Wynika to głównie z jego prostoty i wykorzystywania współczynnika beta jako miary ryzyka. Jego praktyczne zastosowania mają najczęściej miejsce bez sprawdzania założeń modelu i dyskusji nad długością próby jaka powinna być wykorzystana do jego oszacowania, a problem jest poważny, ponieważ w miarę wydłużania liczby obserwacji przestaje być spełnione kluczowe założenie o liniowej zależności, jaka jest w modelu Sharpa. W literaturze coraz częściej podejmuje się problem stabilności współczynnika beta w kontekście długości próby, na podstawie której jest szacowany. W pracy podniesione zostały trzy kwestie: niejednorodności wariancji składnika losowego modelu i jej wpływu na efektywność estymatorów parametrów, badania stabilności współczynnika beta, wyboru długości próby estymacyjnej dla modelu Sharpa. Celem badań, których wyniki są prezentowane w niniejszym opracowaniu jest propozycja nowej procedury szacowania współczynnika beta na podstawie modelu Sharpa, opierającej się na optymalizacji długości próby i zapewnieniu stabilności współczynnika beta. Proponowana metoda jest wolna od wady aktualnej koniunktury na giełdzie, która determinuje z reguły długość próby, na podstawie której szacowany jest model Sharpa. Próba określana w ten sposób praktycznie za każdym razem jest innej długości. (fragment tekstu)
XX
Polska dyskusja na temat zasady gospodarności nie toczyła się w zupełnym oderwaniu od osiągnięć nauki zachodniej, tym niemniej jej związek z tą nauką, a zwłaszcza z nowymi nurtami interpretacji racjonalności, pozostawał raczej luźny. Szereg ujęć racjonalności, które w krajach Zachodu stały się popularne oraz inspirowały powstawanie i rozwój całych dyscyplin naukowych takich, jak np. teoria gier czy psychologia społeczna, było w Polsce do niedawna stosunkowo mało znanych. Wydaje się jednak, że zarówno dyskusja dotycząca zasady gospodarności, jak i wielopłaszczyznowa dyskusja nad problemem racjonalności w krajach zachodnich nie wyczerpują problemu i nie odpowiadają wystarczająco na pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu. (fragment tekstu)
XX
Cel tego artykułu jest ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na kształt wzrostu gospodarczego w państwach członkowskich UE. Zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza wartości produktu krajowego brutto oraz jego wzrostu i spadku w analizowanym okresie. Co więcej autor porówna zmiany w PKB w stosunku do wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do państw UE.
EN
The purpose of this article is an assessment of direct foreign investment’s influence on the shape of economic growth in the European Union member states. There shall be conducted a detailed analysis of the Gross Domestic Product’s value and its increase and decrease in the analyzed period. Also, the author will compare the GDP changes in relation to the value of the inflow of direct foreign investment into EU states. (fragment of text)
EN
The aim of the article is to conduct an empirical analysis of the impact of aggregate and disaggregate private capital flows on economic growth in eleven MENA countries between 1980 and 2018. Unlike prior empirical studies, the fixed effect panel quantile approach developed by Canay (2011) is implemented. Findings suggest that there is a significant difference in the effects of private capital flows on economic growth across lower and higher quantiles. More specifically, the effects of total private capital flows, foreign direct investment flows, portfolio flows and debt flows are positive and statistically significant only for low and medium quantiles, indicating that the enhancing impact of private capital flows in terms of economic growth is only confirmed in countries with relatively low and medium growth rates. Moreover, debt flows affect economic growth in countries recording high growth rates, stressing the importance of financial development in routing those flows into the most productive projects in the economy. (original abstract)
XX
W artykule pokazano tradycyjne i nowoczesne ujęcie zasobów oraz scharakteryzowano zasoby naturalne, ludzkie, kapitałowe i niematerialne.
EN
The article examines traditional and modern concept of resources. The following kinds of resources are examined: natural, human, capital and non-material. (A.P.)
XX
Autor przedstawił wyniki badań dotyczących ruchu okrężnego kapitału na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu zbożowo-młynarskiego działających w województwie szczecińskim.
EN
Author presents findings based on survey research concerning capital movement in corn and flour milling industry in Szczecin voivodeship. (A.P.)
XX
W nowoczesnej bankowości kwestia zarządzania kapitałem staje się równie ważna, jak kwestia zarządzania przychodami i kosztami. Wo­bec gwał­tow­ne­go przy­ro­stu port­fe­la kre­dy­to­we­go zwią­za­ne­go głów­nie z udzie­la­ny­mi kre­dy­ta­mi hi­po­tecz­ny­mi, nie­któ­re ban­ki w Pol­sce sta­ją przed ba­rie­rą ogra­ni­czeń ka­pi­ta­ło­wych. W sy­tu­acji, gdy port­fel de­ta­licz­ny w nie­któ­rych ban­kach przy­ra­sta na­wet trzy­krot­nie szyb­ciej niż pla­no­wa­no oraz w nie­da­le­kiej per­spek­ty­wie wej­ścia w ży­cie zno­we­li­zo­wa­nych prze­pi­sów do­ty­czą­cych ade­kwat­no­ści ka­pi­ta­ło­wej, część ban­ków sta­je przed ko­niecz­no­ścią zwięk­sze­nia swo­jej ba­zy ka­pi­ta­ło­wej. Artykuł omawia metodę zarządzania kapitałem opartą na ryzyku.
XX
Artykuł dotyczy trzech modeli zarządzania kapitałem klienta znanych od nazwisk swoich twórców - model Blattberga, Getza i Thomas, model Rusta, Zeithaml i Lemon oraz model Gupty i Lehmanna. Autor szczegółowo objaśnia założenia i zastosowanie każdego z wymienionych trzech modeli oraz dokonuje podsumowania zwracając uwagę na istotność potencjalnej całościowej wartości klienta dla podejmowanych decyzji strategicznych banku.
XX
Dynamicznie rozwija się teoria, że kapitał jest potrzebny dla bezpieczestwa banku sensu largo, tzn. ze względu na wszystkie ryzyka, włącznie z ryzykiem operacyjnym, którego jeszcze 10 lat temu nie wydzielano. Nowa Umowa Kapitałowa (NUK) precyzuje kierunki rozwoju znaczenia kapitału pod względem potrzebnej wysokości kapitału jako całkowitego wymogu kapitałowego w stosunku do podejmowanych przez bank form ryzyka. Mniej uwagi zwraca się na to, że kapitał jest także bezpośrednim źródłem dochodów i temu zagadnieniu, jako początek być może szerszej dyskusji, jest poświęcony niniejszy artykuł.
XX
Zasadniczym celem opracowania jest weryfikacja empiryczna hipotezy badawczej stwierdzającej, iż amortyzacja odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu majątkowej strategii gospodarowania kapitałem zasobowym przedsiębiorstwa. Pod pojęciem majątkowej strategii gospodarowania kapitałem zasobowym przedsiębiorstwa można rozumieć realizację długookresowego zarządzania aktywami trwałymi przedsiębiorstwa, zorientowanego na wartość kapitału zasobowego. Majątkowy nurt strategii gospodarowania kapitałem zasobowym wraz z nurtem mającym charakter finansowy odnoszą się do metod oraz sposobów pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania składników kapitału zasobowego, prowadzącego do wzmocnienia roli i znaczenia kapitału zakładowego, a w konsekwencji kapitału własnego danego podmiotu. Istotą tych strategii jest zatem tworzenie długoterminowych warunków funkcjonowania danego podmiotu oraz jego skutecznego i racjonalnego rozwoju. (fragment tekstu)
EN
Analysis of the depreciation allowances' role in shaping the property strategy of managing resources capital of the enterprises is a fundamental purpose of this paper. Property strategy of managing resources capital reflects in the main measure the processes of shaping the change of the fixed asset value and at the same time combining with the change of elements of resources capital value. Nature of this strategy consists above all in the realization of long-term managing of fixed assets of the enterprise, orientated to the resources capital value. To its basic elements it is possible to count the depreciation politics carry on in the enterprise and investment processes. In this study a research hypothesis, that depreciation allowances play a fundamental role in shaping the property strategy of managing resources capital, was put. Carried out empirical analysis showed, that the value of the measure, examining the share of depreciation allowances in capital received as a result of the realization the property strategy, in the straight majority of researched units amounted over the 90%. Depreciation allowances are a fundamental factor influencing on the shape and the size of the property strategy of managing resources capital of the enterprises. (original abstract)
XX
Fundusze inwestycyjne, których aktywa niebawem sięgną 100 mld zł, powinny przygotować się na zmiany – muszą znaleźć dobre miejsce na coraz bardziej otwartym rynku. Fundusze inwestycyjne to coraz większy i poważniejszy uczestnik polskiego rynku kapitałowego. Mimo kilku trudnych okresów, ostatnie 14 lat mogą zaliczyć do bardzo udanych. Tempo rozwoju tego segmentu należy do największych – na koniec listopada wartość zgromadzonych aktywów wyniosła prawie 95 mld zł, co daje 55-proc. wzrost w stosunku do grudnia 2005 r. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku aktywa osiągną poziom 100 mld zł. Autorka omawia sytuacje na rynku funduszy inwestycyjnych.
XX
Autor dokonał inwentaryzacji i systematyki podstawowych pojęć związanych z kapitałem przedsiębiorstwa, oraz prezentacji kryteriów, zasad i ważniejszych jego przekrojów klasyfikacyjnych.
EN
Capital belongs to the economic categories which are, presently, most often exposed, both in theory and in the economic reality. At the same time it is the category that is not precisely defined, not univocal, even controversial. Thus, when planning the range of subjects (thematic scope) of the paper an attempt was made to inventory and systematize the basic notions and problems concerning the role, classification, function, properties, and sources of capital formation. Because a thorough knowledge of the theoretical and methodical aspects of these problems makes a basis for correct problem analyses as regards the utilization and development of capital. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.