Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  undersown intercrop
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The present paper presents the results of research carried out over 1998-2001 which aimed at defining the after-effect of undersown intercrops and straw on the degree of weed infestation and yielding of winter triticale. The experiment involved two factors: I - fertilization with undersown intercrop (control, manure, birdsfoot trefoil, birdsfoot trefoil + Italian ryegrass, Italian ryegrass); II - potato fertilization with barley straw (without straw, with straw). In the first year after organic fertilization table potatoes were cultivated, and in the second year - `Tornado´ cultivar winter triticale. The lowest weed infestation was recorded in the field of winter triticale for the forecrop fertilized with a mixture of birdsfoot trefoil with Italian ryegrass. Potato fertilization with undersown intercrops and barley straw showed a positive after-effect on the grain yield, grain yield structure components, straw yield and total protein yield of winter triticale grain. The highest grain yields, of the highest grain yield structure components values, straw yield, as well as total protein yield of grain were obtained from winter triticale cultivated after potato, under which a mixture of birdsfoot trefoil with Italian ryegrass and barley straw were ploughed-in.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 2004-2007, których celem było określenie wpływu wsiewek międzyplonowych i słomy jęczmienia jarego na plon i strukturę plonu ziemniaka. W doświadczeniu analizowano dwa czynniki. I. Nawożenie wsiewką międzyplonową: obiekt kontrolny (bez nawożenia wsiewką międzyplonową), obornik, koniczyna czerwona, koniczyna czerwona + życica wielokwiatowa, komonica zwyczajna, komonica zwyczajna + życica wielokwiatowa, życica wielokwiatowa. II. Nawożenie słomą: podblok bez słomy, podblok ze słomą. W pierwszym roku po zastosowaniu nawożenia organicznego uprawiano ziemniaki jadalne odmiany Syrena. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, iż najwięcej suchej masy i makroelementów dostarczyły wsiewki międzyplonowe stosowane łącznie ze słomą. Plony bulw ziemniaka nawożonego wsiewkami międzyplonowymi i wsiewkami międzyplonowymi ze słomą, z wyjątkiem życicy wielokwiatowej dorównywały, a nawet przewyższały plony z obiektu nawożonego obornikiem. Nawożenie wsiewkami międzyplonowymi, z wyjątkiem życicy wielokwiatowej powodowało wzrost udziału bulw jadalnych i sadzeniaków, a spadek udziału frakcji bulw małych w plonie, w porównaniu do struktury plonu bulw ziemniaka nawożonego obornikiem.
EN
The paper presents the results of research carried out over 2004-2007, which aim was to describe the influence of undersown crops and barley straw on the yield and yield structure yield of potatoes. Two factors were take into account. I. - Undersown crop fertilization: control object (without undersown crop fertilization), farmyard manure, red clover, red clover + Italian ryegrass, birdsfoot trefoil, bridsfood trefoil + Italian ryegrass, Italian ryegrass. II. - Straw fertilization: without straw or with straw. In the first year after organic fertilization edible potatoes were cultivated, middle later Syrena cultivar. The results show that the highest amount of dry mass and macroelements was obtained by undersown crops with straw. The yields of potato tubers Syrena cultivar fertilized with undersown crops and undersown crops with straw, with the exception of Italian ryegrass were on the same level, or even decreased the yields from the object which was fertilized with farmyard manure. The undersown crop fertilization, with the exception of Italian ryegrass caused the decrease of the amount of tubers and seed potatoes, and the increase of the amount of small tuber fraction in the yield in comparison to the yield structures of potato tubers fertilized with farmyard manure.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 2006-2009, mające na celu przeanalizowanie wpływu zmiennych warunków pogodowych w latach badań i nawożenia biomasą wsiewki międzyplonowej na zawartość substancji szkodliwych w bulwach ziemniaka uprawianego w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji. Badano dwa czynniki. I. Nawożenie wsiewką międzyplonową: obiekt kontrolny (bez nawożenia wsiewką międzyplonową), obornik, koniczyna perska, koniczyna perska + życica westerwoldzka, życica westerwoldzka, koniczyna perska – mulcz, koniczyna perska + życica westerwoldzka – mulcz, życica westerwoldzka – mulcz. II. Systemy produkcji: integrowany i ekologiczny. Bezpośrednio po zastosowaniu wsiewek międzyplonowych uprawiano ziemniak jadalny. Podczas zbioru bulw ziemniaka pobrano ich próby do oznaczenia zawartości: azotanów (V) i glikoalkaloidów. Najniższą zawartość substancji szkodliwych odnotowano w bulwach ziemniaka zebranego w latach 2007 i 2009, o korzystnym rozkładzie opadów i temperatur. Najniższą zawartością azotanów (V) charakteryzowały się bulwy ziemniaka nawożonego koniczyną perską oraz mieszanką koniczyny perskiej z życicą westerwoldzką, niezależnie od formy ich stosowania w obu systemach produkcji, a glikoalkaloidów bulwy ziemniaka nawożonego koniczyną perską w formie mulczu w integrowanym systemie produkcji.
EN
The paper presents the results of a study from 2006-2009, the aim of which was to determine the influence of changing weather conditions in the years of the study and of fertilisation with the biomass of undersown catch crop on the content of harmful substances in the tubers of potato cultivated in the integrated and organic production systems. Two factors were examined: I. Undersown catch crop fertilisation: control (without undersown catch crop fertilisation), farmyard manure, Persian clover, Persian clover + Westerwold ryegrass, Westerwold ryegrass, Persian clover – mulch, Persian clover + Westerwold ryegrass – mulch, Westerwold ryegrass – mulch. II. Production system: integrated and organic. Edible potato was cultivated directly after the undersown catch crop. During the harvest of potato tubers, samples were taken to determine the content of nitrates (V) and glycoalkaloids. The lowest content of harmful substances was recorded in potato tubers harvested in 2007 and 2009, i.e. in years with a favourable distribution of precipitation and temperature. The lowest content of nitrates (V) was characteristic of potato tubers fertilised with Persian clover and the mixture of Persian clover with Westerwold ryegrass, irrespective of the form of their application in both production system, and of glycoalkaloids – of potato tubers fertilised with Persian clover in the form of mulch in the integrated production system.
PL
Oddziaływanie wsiewek międzyplonowych na ciemnienie miaszu surowego i ugotowanego oraz smakowitość bulw było zbliżone do obornika. Najmniejsze ciemnienie miaszu surowego stwierdzono na obiektach nawoonych nostrzykiem białym, zarówno przyoranym jesienią, jak i pozostawionym do wiosny w formie mulczu, oraz na obiekcie nawoonym mieszanka nostrzyka z życica westerwoldzką w formie mulczu. Stopień ciemnienia miaszu surowego i ugotowanego ziemniaków uprawianych w ekologicznym systemie produkcji był istotnie niższy niż w systemie integrowanym. Najlepsza smakowitością charakteryzowały się ziemniaki nawoone nostrzykiem białym zarówno przyoranym jesienią, jak i pozostawionym do wiosny w formie mulczu. Lepsza smakowitością odznaczały się ziemniaki uprawiane w systemie integrowanym.
EN
Paper presents the results of research conducted within the years 1999-2002 concerning the effects of fertilization with sown inter crops and spring barley straw on the quality traits of table potato tubers. Two factors were investigated in the experiment: fertilization with sown inter crop (control treatment, farmyard manure, white clover, white clover + Italian ryegrass, Italian ryegrass) and with spring barley straw (sub-blocks with and without straw application). Obtained results showed that the tuber quality of potatoes fertilized with white clover and the mixture of white clover and Italian ryegrass on the combinations with and without straw application was similar to the quality of potato tubers fertilized with farmyard manure.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 1999-2002 mające na celu określenie wpływu nawożenia wsiewkami międzyplonowymi i słomą jęczmienia jarego na kształtowanie się cech jakościowych bulw ziemniaka jadalnego. W doświadczeniu badano dwa czynniki: nawożenie wsiewką międzyplonową (obiekt kontrolny, obornik, koniczyna biała, koniczyna biała + życica wielokwiatowa, życica wielokwiatowa) i nawożenie słomą jęczmienia jarego (podblok bez słomy, podblok ze słomą). Otrzymane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że jakość bulw ziemniaka nawożonego koniczyną białą oraz mieszanką koniczyny białej z życicą wielokwiatową w kombinacjach bez słomy lub ze słomą dorównywała jakości bulw ziemniaka nawożonego obornikiem.
EN
The objective of the experiment was to assess of the effect of choosing plants during conversion as well as using undersown white clover on weed infestation of naked oat growing in the organic system. Using white clover significantly decreased the number of weeds both during tillering (by 30.5%) and during harvest (by 53.8%) in comparison with weed infestation in pure stand of oat. Dry matter of weeds during harvest was significantly affected by undersown white clover and it was lower by 31.3% in comparison with dry matter od weeds from pure stand of oat. Weed infestation was not affected by variants of conversion.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.