Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1591

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
1
Content available remote StrainBook/616 - system do pomiarów tensometrycznych
100%
PL
czujniki tensometryczne są używane w wielu aplikacjach pomiarowych. Za pomocą tensometrów można mierzyć różne wielkości fizyczne, m.in. przyspieszenie, ciśnienie, naprężenie i siłę. Tego typu czujniki najczęściej naklejane są na badany element, ich rezystancja zmienia się pod wpływem ściskania lub rozciągania. Zmiany rezystancji są niewielkie. Aby je zmierzyć wykorzystuje się układ mostka Wheatstone'a.
PL
Artykuł omawia budowę i oprogramowanie automatycznego systemu do kalibracji użytkowych czujników termometrycznych. System powstał w wyniku prac badawczych, prowadzonych nad konstrukcją elektrycznego pieca rurowego o odpowiednim rozkładzie pola temperatury w bloku pomiarowym, umieszczonym w tym piecu, oraz prac nad precyzyjnym pomiarem i regulacją temperatury. Badania były prowadzone w Przemysłowym Instytucie Elektroniki we współpracy z Politechniką Warszawską. Artykuł poświęca szczególna uwagę zagadnieniu dokladności pomiaru temperatury.
EN
The paper describes the hardware and software of an automatic system for calibration ofthe thermometric sensors. The system is based on research works, connected with construction of the tabular electric furnace of proper distribution of temperature field in the measurement insert, located in this furnace, and works devoted to the precise measurements and control of the temperature. The works was conducted at Industrial Institute of Electronics in collaboration with Warsaw technical University. The paper especially takes into consideration the problem of accuracy of temperature measurements.
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do wyrównywania danych pomiarowych.
EN
Methods for elaborating of experimental data by means of artificial neural networks are presented.
4
Content available Sprawdzanie kątowników walcowych
100%
PL
Autorzy przedstawiają analizę sprawdzania odchylenia od prostopadłości powierzchni pomiarowej walcowej względem powierzchni pomiarowych płaskich w kątownikach walcowych zalecanego przez Główny Urząd Miar oraz przedstawiają koncepcję sprawdzania tego parametru w oparciu o własny projekt przyrządu.
PL
W artykule przedstawiono ocenę metod szacowania grubości płytek bainitu w stalach niskostopowych. Metodę szacowania oparto na regresji z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej. Stwierdzono, że zmiana entalpii swobodnej towarzysząca przemianie jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na grubość płytek bainitu. Wyniki analizy za pomocą sieci neuronowej porówano z doświadczalnie zmierzoną grubością płytek bainitu.
EN
This work descibes a criticism of methods of bainite plate thickness evaluation in low alloy steels. The methods are based on artificial neural networks. It is found that of change of chemical free energy accompanying transformation is the most important factor influencing bainite plate thickness. The results of neural network analysis are compared against experimental data.
PL
W referacie przedstawiony jest przyrząd zrealizowany na bazie przetworników pomiarowych firmy LEM, karty pomiarowej firmy Adventech, komputera typu notebook firmy IBM oraz środowiska programisty Delphi 3.0 firmy Borland.
PL
Celem projektantów i wykonawców instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno być dążenie do tworzenia środowiska komfortowego cieplnie dla użytkowników. W rzeczywistości jednak zmiany wprowadzane już na etapie zagospodarowania pomieszczeń i lokalizacji stanowisk pracy mogą powodować, że nie dla każdego pracownika środowisko cieplne będzie komfortowe.
8
Content available Metrologiczne aspekty metody diagnostycznej FAM-C
100%
PL
W konferencjach: MWK'95 i MWK’97 autorzy przedstawili genezy, założenia, aplikację i fizykę zjawisk zachodzących w relacjach pomiędzy wada ogniwa kinematycznego układu napędowego a parametrami modulacji częstotliwości napięcia wyjściowego prądnicy lotniczej. Metodę tą autorzy nazwali PAM-C W poniższym referacie autorzy pragną opisać metodę w postaci zależności matematycznych oraz. pokazać (w oparciu o zweryfikowany doświadczalnie materiał) możliwość pomiaru; kuta przekoszenia i wartości równoległego przesunięcia osi obrotu (mimośrodu) elementów napędu w stanie dynamicznym. Przeprowadzona zostanie analiza błędów pomiaru oraz zostaną przedstawione zobrazowania fazowe, umożliwiające określenie ww. wady montażowej i, co za tym idzie, jej zmniejszenie lub usunięcie.
PL
Robot Smart S3 przystosowano do pomiarów współrzędnościowych - szczególnie przedmiotów o złożonej konfiguracji przestrzennej, np. drzwi karoserii samochodowych, po zamocowaniu w kiści robota sondy elektrostykowej firmy Heidenhain. Opracowano algorytm realizacji pomiarów. Aktualnie są prowadzone prace badawcze w celu określenia błędów pomiarów w przestrzeni roboczej robota.
EN
Industrial robot COMAU SMART S3 has been adapted for performing coordinate measurements, especially of items featuring complex spatial configuration (e.g. car doors). Heidenhein contact probe has been mounted to the robot arm. A special algorithm has been development for controlling measurement process. Research into measurement error identification in the robot working space are carried out at present.
PL
Pomiary impedancji pętli zwarciowej w sieciach elektroenergetycznych mają duże znaczenie praktyczne, zwłaszcza dla sprawdzenia warunku samowyłączenia, który jest podstawowym kryterium oceny skuteczności zerowania i uziemnienia ochronnego. W referacie przedstawiono sposób i układ do pomiaru modułu impedancji pętli zwarciowej Z i jej składowych ortogonalnych R i X, oparty na zastosowaniu rezystancyjnego obciążenia pomiarowego [wzór]. Sposób pomiaru polega na wyznaczeniu wektorowych wartości obu napięć E i U oraz kąta przesunięcia fazowego między tymi napęciami. Mierzone wartości są przetwarzane w odpowiednim członie pomiarowym a wynik pomiaru jest przedstawiony w postaci cyfrowej na wyświetlaczu. Zaletą układu pomiaru impedancji pętli zwarciowej z rezystancyjnym obciążeniem pomiarowym jest możliwość zbudowania przyrządu o małych rozmiarach i wadze. Ponadto uzyskuje się w tym rozwiązaniu dużą szybkość wykonania pomiarów oraz dobrą dokładność wyników w szerokim zakresie wartość rezystancji oraz reaktancji pętli.
EN
In electric low voltage systems it is essential to know the value of the system loop impedance in order to check the effectiveness of protective neutral earthing or protective earthing. In practice, the value of system loop impedance can be obtained by measuring voltage drop across loop impedance, when a known value of measurement load impedance, is switched OFF and ON between live conductor and protective conductor at the testing point. Presented in this paper method for loop impedance measurement enables to measure directly the impedance magnitude and its orthogonal component - resistance and reactance using as a measurement load the resistance only. This makes possibilities for reduction of the mass and dimension of loop impedance meters. The measuring result is obtained immediately and with good accuracy.
PL
W artykule omówiono główne problemy dotyczące interpretacji wyników prac pomiarowych, wytycznych dla wyznaczania dopuszczalnych ładunków MW oraz sposobów strzelania zapewniających minimalizację drgań parasejsmicznych.
EN
The article discusses the main problems pertaining to interpretation of the results of measuring work, directives for determining the permissible charges of explosives and the methods of blasting that insure the minimizing of paraseismic vibrations, and for long periods of time.
PL
Dokonano modyfikacji automatycznego stanowiska pomiarowego do badania podstawowych parametrów i charakterystyk transformatorów połoźenia kątowego z wyjściem analogowym i cyfrowym. Stanowisko zostało wzbogacone o elektroniczny symulator sygnałów SIM-36010 ktory umożliwił pomiar charakterystykisamego przetwornika R/D. Opisano istotę zastosowanej metody oraz przebieg procesu badawczego.
EN
An automatic teststand designed to measure the basic characteristics of the resolver (both analog and digital output) has been modified. Electronic resolver angle simulator SIM-36010 was added and mow it is possible to measure the characteristics of digital R/D converters. The applied method and test process is described.
EN
Partial discharge monitoring is an effective on-line predictive maintenance test for 6 kV motors. An understanding of the theory related to partial discharge, and the relationship to early detection of insulation deterioration is required to properly evaluate this predictive maintenance tool. This paper will present a theory to promote the understanding of partial discharge technology, as well as various implementation and measurement techniques that have evolved in the industry. Data interpretation, corrective actions and application to electrical distribution equipment will also bereviewed.
PL
W pracy opisano eksploatacyjny pomiar ciśnienia w kondenstorach turbin parowych realizowany wg obowiązujących w Polsce norm. Opis uzupełniono o komentarze, które wynikają z własnych badań.
PL
W pracy przedstawiono komputerowy system pomiarowy skonstruowany w Zakładzie Metrologii AGH i przeznaczony do badania zjawiska limitowania przepływu wydechowego u dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Zastosowana metoda badania polega na pobudzaniu układu oddechowego ujemnymi impulsami ciśnienia (negative expiratory pressure pulses - NEP), generowanymi u wylotu dróg oddechowych pacjenta. Skonstruowany system umożliwia cyfrową rejestrację wymuszonych zmian ciśnienia oraz odpowiadających im zmian przepływu powietrza. Wyniki pomiaru są przetwarzane w celu wyznaczenia wartości parametrów kryterialnych jak również są prezentowane w postaci graficznej w celu ułatwienia procesu diagnostycznego.
EN
The digital measurement system designed for investigation of the expiratory How limitation phenomenon is presented in the paper. The presented system was assembled and programmed in Department of Instrumentation and Measurement University of Mining and Metallurgy. The applied measuring method depends on excitation of the tested respiratory system by negative expiratory pressure pulses - NEP, generated at outlet of patient airducts. The system allows acquisition of the measured data of forced pressure pulse and corresponding time course of the volumetric airflow. The diagnostic parameters are estimated as the results of on-line data processing. The graphical presentation of the measuring results on the monitor screen increases effectiveness of the diagnostic process.
PL
W pracy przeanalizowano zgodność teorii S. Knothego z wynikami pomiarów osiadań nieustalonych prowadzonych na 6 liniach obser-wacyjnych. Głębokość eksploatacji wynosiła od 64 m do 500 m. Postęp frontu eksploatacyjnego zmieniał się od 1,4 m/d do okoto 5 m/d. Wartości współczynnika prędkości osiadania wyznaczono odrębnie dla kolejnych cykli pomiarowych, przyjmując pozostate parametry teorii do obliczeń wyznaczone z niecki asymptotycznej. Na podstawie wyników obliczeń sformułowano wnioski dotyczące możliwości podnoszenia jakości prognoz osiadań chwilowych i podano dalsze możliwe kierunki badań.
EN
The paper analysed the conformity of S. Knothe theory with the results of the survey for transient state subsidence performed on 6 survey lines. The exploitation depth was from 64 m to 500 m. The daily face advance was changing from 1,4 m to ca. 5 m. The coeficient value of thc subsidence velocity has been determined individually for subsequent surveying cycles, adopting other parameters of the theory determined from the asymptotic subsiding trough. Based on the results of calculations, conclusions are fotmulated in respect to the possibility of quality improvement of the instantaneous prognosis for surface subsidence and further possible directions of research are indicated.
EN
The article presents experience of the author in use of antenna detectors for measurements of partial discharges in electric motors. The measurements aim at off-line and on-line evaluation of the condition of winding insulations. The author presents results of his own research, in particular discussing antennas based on RTDs, strip, loop and mobile antennas. The author demonstrates high usefulness of RTD-type antenna systems together with antenna assemblies in measurements of partial discharges in motors. Measurements of partial discharges by individual RTDs situated in motors enable to locate the place of partial discharge generation, i.e. the place where winding insulations are weakened. Antenna detectors are very useful to measurements of partial discharges and on-line diagnostics of the condition of winding insulations. The author's solutions regarding detectors for measurements of partial discharges in electric machines in industrial conditions have proved to be successful.
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.