Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elastomery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu stosunku ilościowego segmentu polieterolowego i polibutadienolowego na właściwości fizykomechaniczne blokowych elastomerów uretanowych przeznaczonych do uszczelnień i stwierdzenie, czy zwiększanie udziału segmentu polibutadienolowego wpływa korzystnie na odporność elastomerów na działanie czynników zewnętrznych. Badano elastomery syntezowane z dwóch prepolimerów otrzymanych odpowiednio z polieterolu lub polibutadienolu. Stwierdzono że otrzymane elastomery charakteryzują się doskonałą elastycznością (330–850%), a sorpcja wody maleje ze wzrostem udziału segmentu polibutadienolowego. Nie stwierdzono natomiast synergizmu ani antagonizmu właściwości fizycznych i mechanicznych, ani problemów z mieszalnością substratów podczas syntezy.
EN
The effect of the ratio polyetherol–polybutadienol segments on physical and mechanical properties of block urethane elastomers used for sealing purposes was studies. The elastomers were synthesized from 2 prepolymers based on polyetherol or polybutadienol, respectively. The elastomers produce were highly elastic (330–850%). Their water sorbability decreased as the polybutadienol segment contribution inceased. Neither synergism nor antagonism of physical or mechanical properties of the elastomers was observed. The substrates were fully miscible in the studied range of their concentrations.
EN
An attempt to replace a wet chemical surface modification of styrene-butadiene elastomers (SBS), improving their adhesion to polyurethane adhesives, with a clean low-pressure plasma technique was undertaken. Investigations were performed on radial styrene-butadiene block copolymer with a styrene-to-butadiene ratio equal to 69:31 wt.% (Finaprene 435). The plasma was generated by an RF discharge (13.56 MHz. plate electrode reactor) in various reaction mixtures (CCl4, CHCl3, O2, CO2) to cerate chlorine (-C-CI) and oxygen functionalities (-OH, >C=O i -COOH) on the elastomer surfaces. The elastomer surfaces were investigated by FTIR spectroscopy, contact angle measurements, and T peel tests. The peel strength for plasma treated samples in many cases is much higher than that for the wet chemical modification. It clearly indicates that the plasma treatment is a very promising method of improving the adhesion properties of SBS elastomers.
PL
W pracy przedstawiono badania które miały na celu określenie własności fizyko - mechanicznych różnego typu mieszanek gumowych i obejmowały one między innymi wyznaczenie sprężystości statycznych ( Estat ), dynamicznych ( Edyn ), twardości ( Sh0 ), tłumienia, starzenia, mrozoodporności a następnie dla wytypowanych z tej populacji próbek, określenie trwałości w zaostrzonych warunkach klimatycznych.
EN
This paper presents diagnostics of physical and mechanical parameters of elastomer materials, which could be applied in railway vibroisolation systems. Diagnostics included Young's modulus,elasticity coefficient (static and dynamic), damping coefficient (static and dynamic).
5
Content available remote Skutki wadliwego doboru mieszanki w mostowych łożyskach elastomerowych
80%
EN
Properly selected compound for elastomeric bridge bearing is a key factor of their reliability and durability. Independently from the compound which will be chosen based on natural or synthetic caoutchouc it should be always resistant on ozone, sunlight, ultraviolet radiation and temperature as well as on oxidation. Over 80-years use of elastomeric bearings in bridge construction confirms their utility as material supporting bridge superstructures. But it is registered from time to time that failed technology or wrong rubber compound are the reason of defects occurred in practice. One such a case was discussed in the paper. Improper of natural rubber compound was a main cause of superficial deep cracks on the whole depth of elastomeric blocks. Material tests carried out on sample cut out from bearing pad revealed low elastomer resistance on ozone and higher temperature action. It was decided that all defected bearings should be replaced.
PL
Badania nad zastosowaniem wysokoenergetycznych wiązek jonów do modyfikacji materiałów zostały zapoczątkowane wynikami projektu Manhattan poświęconego budowie broni jądrowej. W kolejnych etapach badano wpływ implantacji jonów na własności półprzewodników, metali, ceramik, a ostatnio tworzyw polimerowych. Najnowszym obszarem zastosowań implantacji jest modyfikacja elastomerów, popularnie znanych jako gumy. W pracy omówiono wyniki badań strukturalnych i pomiarów własności funkcjonalnych zaawansowanych elastomerów stosowanych w przemyśle lotniczym i specjalnym, poddanych procesowi bombardowania jonowego. Do najważniejszych wyników pracy należy zaliczyć pomiar kinetyki i identyfikację mechanizmów uwalniania wodoru z implantowanych elastomerów, określenie zmian strukturalnych zachodzących pod wpływem bombardowania jonowego oraz uzyskanie kilkakrotnego zmniejszenia współczynnika tarcia i zwiększenia odporności na zużycie implantowanych tworzyw. Efekt ten został opatentowany, prowadzone są prace nad jego praktycznym zastosowaniem w uszczelnieniach połączeń ruchomych.
EN
Studies on material modification by highly energetic ion beams have been initiated in the frames of the Manhattan project devoted to the construction of nuclear weapons. In the next steps the modification of semiconductors, metals, ceramics and, only recently, polymers were carried out. The newest area of the use of ion beams is modification of elastomers, commonly known as rubbers. In the paper the results of the analysis of structural and functional properties of irradiated elastomers used in aircraft and military industry have been discussed. The most important results are: analysis of the release of hydrogen from irradiated elastomers and the identification of release mechanisms, analysis of structural changes caused by irradiation and the possibility of significant, few times decrease of fiction coefficient and wear rate. These effects have been patented and practical applications in movable sealings are underway.
7
80%
PL
Zmodyfikowano powierzchnię krzemionki strącanej z udziałem związków powierzchniowo czynnych. Po kalcynacji w temp. 550°C, w czasie 7 h otrzymano krzemionkę mezoporowatą o powierzchni właściwej ponad 7-krotnie większej w porównaniu z krzemionką niemodyfikowaną. Przedstawiono wyniki oznaczeń właściwości powierzchniowych zsyntezowanego napełniacza krzemionkowego o budowie mezoporowatej oraz aktywności wobec elastomerów.
EN
Hexadecyltrimethylammonium bromide-modified pptd. silica was calcined 7 hr./550oC to yield mesoporous SiO2, av. pore diam. 2.8 nm, sp. area 1082 g/m2 (originally 175). This SiO2 was used, 30 phr, to fill a butadiene-acrylonitrile rubber crosslinked with ZnO 5, stearic acid 1, S8 2, and dibenzothiazole disulfide 3 phr. At pH 3–6 and 6–10, the ς-potential of aq. dispersions of this mesoporous SiO2 varied from ca. –5 to –50 and leveled off at –50 mV, resp. Benzalconium bromide and triethanolamine as dispersants, 2 wt. parts/30 g filler, made ς more pos. Particle size of mesoporous SiO2 was 58–65 nm. This SiO2 made cross-link d. greater (840) than did silica gel (413) and pptd. SiO2 (567 µmol/cm3).
8
Content available remote Zastosowanie tlenku glinu jako napełniacza mieszanek elastomerowych
80%
PL
Mając na uwadze wyjątkowe właściwości tlenku glinu oraz ze względu na tendencję do zastępowania sadzy napełniaczami mineralnymi1) podjęto próby użycia nowego rodzaju jasnego napełniacza i zbadania jego wpływu na właściwości otrzymanych wulkanizatów. Określono parametry budowy ich sieci przestrzennej i właściwości mechaniczne. Przypuszczano, że tlenek glinu będzie aglomerował w matrycy polimerowej, stąd zmodyfikowano go powierzchniowo. Stopień dyspersji napełniaczy określono na podstawie zdjęć skaningowej mikroskopii elektronowej wulkanizatów.
EN
Type-H and nano Al2O3, particle size 1787 and 163 nm, resp., each topo-modified with acrylic and/or methacrylic acid, were used as fillers, 0–30 and 0–10 phr, resp., in ethylene/ propylene vulcanizates (30 min/160°C). Modification of Al2O3 with methacrylic acid and acrylic acid changed particle size in the type H to 1384 and 1410 nm, and in the nano type to 174 and 161 nm, resp. The original Al2O3 formed sets in the polymer matrix. The Al2O3-filled vulcanizates had higher crosslink dens. and better mech. properties. The modified Al2O3 acted as co-agents in the dicumyl peroxide crosslinking of the rubber. The resulting vulcanizates relaxed the crit. stresses more easily. The nano oxide raised the crosslinking d. considerably.
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan w zakresie stosowania urządzeń pociągowo-zderznych z elemen­tami sprężystymi z elastomeru statego, problemy dotyczące charakterystyki amortyzatora tych urządzeń w temperaturze pokojowej i w temperaturach skrajnych oraz przewidywany dalszy rozwój tych elementów i możliwości ich szerszego zastosowania.
EN
In the paper up-to-date state in the area of train-buffer devices using spring elements made of solid elastomer, as well as problem concerning characteristics of a buffer of these devices in the room temperature and the extreme : temperature values as well as foreseen development of these elements and possibilities their wider application have been presented.
14
Content available remote Koagenty nadtlenkowego sieciowania elastomerów
80%
16
Content available remote Układy elastomerowe modyfikowane pochodnymi oksazoliny
80%
17
Content available remote Właściwości elastomerów estrouretanowych napełnionych skrobią
80%
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.