Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proficiency test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Interlaboratory comparison material homogeneity testing
100%
EN
The homogeneity of fertilizer samples for interlaboratory γ-ray spectrometry comparison was tested by determination of the total γ count rate and the count rates for two 238U γ lines, one 40K line and one common 235U and 226Ra line. Homogeneity testing was accomplished by determination of the minimum, maximum, mean and standard deviation for each parameter and comparison of their standard deviations with predefined tolerances, by Cochran’s test, and by a one-way ANOVA. The standard deviations were all less than these tolerances. All samples passed Cochran’s test and the one-way ANOVA test for homogeneity.
EN
In 1994, the Environmental Committee of the Helsinki Commission recommended that all laboratories providing data within the monitoring programmes of the Baltic Sea (HELCOM BMP) and HELCOM CMP (HELCOM COMBINE since 1996) should implement quality assurance system in monitoring activities. Quality assurance system includes validation of applied analytical methods, that is evaluation of measurement errors (measurement uncertainty) under current laboratory conditions. Some elements of quality assurance system implemented at the Marine Chemistry Laboratory of the Institute of Meteorology and Water Management in Gdynia are presented regarding method validation, i.e. experimental determination of precision, bias and detection limit of analytical methods in use and experimental determination of measurement uncertainty related to sampling for nutrient analyses. Results of internal quality control are also presented as well as results of international analytical proficiency tests in which the laboratory participates as a form of external quality control.
3
Content available Radon intercomparison tests : Katowice, 2016
88%
EN
At the beginning of the year 2016, the representatives of the Polish Radon Centre decided to organize proficiency tests (PTs) for measurements of radon gas and radon decay products in the air, involving radon monitors and laboratory passive techniques. The Silesian Centre for Environmental Radioactivity of the Central Mining Institute (GIG), Katowice, became responsible for the organization of the PT exercises. The main reason to choose that location was the radon chamber in GIG with a volume of 17 m3 , the biggest one in Poland. Accordingly, 13 participants from Poland plus one participant from Germany expressed their interest. The participants were invited to inform the organizers about what types of monitors and methods they would like to check during the tests. On this basis, the GIG team prepared the proposal for the schedule of exercises, such as the required level(s) of radon concentrations, the number and periods of tests, proposed potential alpha energy concentration (PAEC) levels and also the overall period of PT. The PT activity was performed between 6th and 17th June 2016. After assessment of the results, the agreement between radon monitors and other measurement methods was confirmed. In the case of PAEC monitors and methods of measurements, the results of PT exercises were consistent and confirmed the accuracy of the calibration procedures used by the participants. The results of the PAEC PTs will be published elsewhere; in this paper, only the results of radon intercomparison are described.
PL
Wykorzystanie przez laboratoria powszechnie dostępnych wytycznych umożliwia racjonalne podejście do ustanowionych wymagań w celu ich spełnienia, bez konieczności ich omijania i podejmowania nieskutecznych działań alternatywnych.
PL
Artykuł ma na celu stwierdzenie, czy normatywna odtwarzalność znormalizowanych procedur badawczych, podana w normach czynnościowych badania parametrów jakościowych paliw silnikowych do silników z zapłonem iskrowym, a określona na etapie opracowywania lub nowelizacji norm czynnościowych, jest zgodna z odtwarzalnością rzeczywistą, jaka jest osiągana w praktyce przez szerokie grono użytkowników danej normy. Oceny w praktyce dokonano poprzez analizę wyników badań międzylaboratoryjnych, przeprowadzanych przez liczną grupę uczestników, w których brały udział laboratoria Zakładu Analiz Naftowych INiG – PIB w latach 2010–2016. Z uwagi na dużą liczbę uczestniczących laboratoriów i różny stopień kompetencji, uzyskana przez nie odtwarzalność rzeczywista ma wysoką wartość statystyczną. Część I opisuje problemy, które mogą wystąpić podczas organizacji badania kompetencji laboratoriów.
EN
The article seeks to ascertain whether the normative reproducibility of standardized test procedures, as set out in the functional standards for the quality testing of motor fuels for spark-ignition engines, and defined at the stage of developing or amending functional standards, is consistent with actual reproducibility achieved in practice by a wide circle of users of a given standard. Practical assessment was done by analyzing the results of interlaboratory tests carried out with the participation of a very large group of participants, amongst them the laboratories of the Department of Petroleum Analyses of the Oil and Gas Institute – National Research Institute in 2010–2016. Due to the large number of participating laboratories and the varying degrees of proficiency, the actual reproducibility achieved by them has a high statistical value. Part I describes the problems that may occur during the organization of proficiency testing of laboratories.
PL
Publikacja poświęcona jest ocenie biegłości laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 "Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości" [1]. Zgodnie z ww. normą, ocena jednorodności i stabilności obiektów badań oraz analiza statystyczna wyników badań prowadzona jest zgodnie z wymaganiami normy ISO 13528:2005 "Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons" [2]. Norma ISO 13528:2005 umożliwia również wybór odpowiedniej metody obliczania wartości przypisanej wraz z oszacowaniem niepewności jej wyznaczenia, odchylenia standardowego do oceny biegłości w zależności od celu przeprowadzenia badania biegłości. Przedstawiono dotychczasowe metody analizy statystycznej oparte na doświadczeniach Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu oraz zmiany w obliczeniach statystycznych i ocenie osiągnięć uczestników biorących udział w badaniach biegłości, jakie zaszły po wprowadzeniu normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 [1] i normy ISO 13528:2005 [2].
PL
Artykuł ma na celu stwierdzenie, czy normatywna odtwarzalność znormalizowanych procedur badawczych, podana w normach czynnościowych badania parametrów jakościowych paliw silnikowych do silników z zapłonem iskrowym, a określona na etapie opracowywania lub nowelizacji norm czynnościowych, jest zgodna z odtwarzalnością rzeczywistą osiąganą w praktyce przez szerokie grono użytkowników danej normy. Oceny w praktyce dokonano poprzez analizę wyników badań międzylaboratoryjnych, przeprowadzanych przez liczną grupę uczestników, w których brały udział laboratoria Zakładu Analiz Naftowych INiG – PIB w latach 2010–2016. Z uwagi na dużą liczbę uczestniczących laboratoriów i różny stopień kompetencji uzyskana przez nie odtwarzalność rzeczywista ma wysoką wartość statystyczną. Część I opisuje problemy, które mogą wystąpić podczas organizacji badania kompetencji laboratoriów. Przedyskutowano odtwarzalność znormalizowanych metod sprawdzanych w toku badań kompetencji laboratoriów w celu porównania jej z wartością rzeczywistą uzyskaną przez uczestników tych badań kompetencji. Wykonano analizę danych aktualnych (2016) oraz historycznych z lat 2010–2015, odnosząc odtwarzalność uzyskaną przez grupę uczestników badań międzylaboratoryjnych do odtwarzalności normatywnej dla odpowiednich metod badawczych.
EN
The article aims to determine whether the operational reproducibility of standardized testing procedures specified in the standards of functional testing of quality parameters of gasoline with ethanol E10, and determined at the stage of development or amendment of codes of practice, is consistent with the real reproducibility and what is achieved in practice by a wide circle of users of the standard. Practical assessment was done by analyzing the results of interlaboratory tests carried out with the participation of a very large group of participants, amongst them the laboratories of the Department of Analysis of Petroleum Oil and Gas Institute – National Research Institute in 2010–2016. Due to the large number of participating laboratories and different degrees of proficiency, the actual reproducibility obtained by them has a high statistical value. Part I describes the problems that may occur during the organization of proficiency testing of laboratories. The reproducibility of standardized methods were checked during proficiency testing of laboratories, in order to compare it with the actual value obtained by participants in the proficiency test of laboratories. We analyzed actual (2016) and historical data from the years 2010–2016, regarding the reproducibility achieved by a group of participants of proficiency interlaboratory tests with respect to normative reproducibility for the relevant test methods.
PL
Wprowadzenie do stałej praktyki laboratoryjnej zasad zapewnienia jakości wyników analiz, z uwzględnieniem udziału w odpowiednich badaniach biegłości, jest warunkiem niezbędnym do zagwarantowania ich wiarygodności.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.