Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 167

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rynek pieniężny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
XX
Proces integracji rynków finansowych ciągle jeszcze się nie zakończył, jednak już teraz wyraźne staje się ograniczenie znaczenia instytucji takich jak banki centralne. Rosnące w siłę organizacje globalne zaczynają coraz mocniej wykorzystywać możliwość szybkiego przesuwania kapitałów z jednego rynku lokalnego na drugi, a w następstwie takich decyzji wywoływane zostają lawiny reakcji mniejszych inwestorów. Mimo rosnącej płynności pozostałych segmentów rynku finansowego rynek pieniężny zawsze pozostanie miejscem, gdzie przy relatywnie niewielkim ryzyku będzie można stosunkowo szybko pozyskać środki na uzupełnienie niedoborów płynności lub zainwestować nadwyżki. I nawet mimo wysokiej zmienności stóp procentowych na "krótkim końcu" krzywej dochodowości, wynikającej z dużej nerwowości uczestników gry rynkowej i ich nadreaktywności, rynek ten będzie zawsze wybierany w sytuacji dużej niepewności co do rozwoju zdarzeń w przyszłości. Wówczas maksymalizowanie stóp zwrotu będzie tracić na znaczeniu na korzyść zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych środków finansowych. (fragment tekstu)
EN
Money market as an essential component of the financial system consists of many segments. Each one plays an important role in the economy. It runs efficiently if some conditions are fulfilled. This is the subject of the paper. (original abstract)
XX
Powstanie rynków eurowalutowych i eurowalut związane było zdeponowaniem dolarów amerykańskich w bankach zachodnioeuropejskich, kiedy to okazało się, że banki te skłonne były płacić więcej za depozyty dolarowe niż banki amerykańskie. W rezultacie doszło do znacznego napływu waluty amerykańskiej do Europy Zachodniej. Dużą rolę w rozwinięciu się eurorynku miała obowiązująca w Stanach Zjednoczonych od 1937 roku tzw. "Regulacja Q", zgodnie z którą depozyty składane na okres do 30 dni nie mogły być oprocentowane, a oprocentowanie depozytów złożonych na okresy dłuższe nie mogło przekraczać górnej granicy ustalanej przez System Rezerwy Federalnej. Ważnym czynnikiem sprzyjającym powstaniu tego rynku była również decyzja rządu Wielkiej Brytanii, który z powodu spekulacyjnych operacji na funcie brytyjskim, w okresie kryzysu sueskiego w 1956 roku, zakazał udzielania kredytów w tej walucie na finansowanie handlu zagranicznego. W rezultacie tego banki brytyjskie zaczęły udzielać kredytów w dolarach, zgłaszając tym samym większy popyt na tę walutę, co z kolei przyczyniło się do wzrostu lokat dolarowych w Londynie. Swój udział w rozwoju rynku eurowalutowego miały także kraje "bloku wschodniego", które ze względów ideologicznych i w obawie przed zamrożeniem swoich aktywów dolarowych po wybuchu wojny w Korei zaczęły przenosić je do Londynu i do innych ośrodków europejskich. Na rozwój międzynarodowego tynku pieniężnego wpłynęło również umocnienie gospodarcze krajów Europy Zachodniej po drugiej wojnie światowej, co doprowadziło do przywrócenia wymienialności zewnętrznej ich walut. Także rosnące wpływy dolarowe krajów naftowych z tytułu eksportu ropy naftowej lokowane były w znacznej części na rynku euro pieniądza, co spowodowało szybszy rozwój tegoż rynku. (fragment tekstu)
XX
Autor artykułu podejmuje próbę zbudowania zależności opisujących popyt na pieniądz w transformującej się gospodarce i zdiagnizowanie właściwości uzyskanych modeli. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper was to estimate the transaction money demand functions in economies under transition. The Vector Autoregressive Error Correction (VECM) models were used. The results make it possible to state that the demand for money as a medium of exchange was determined by the real industrial production and nominal interest rate (or rate of inflation) in the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia. The obtained money demand functions were generally stable over the studied period. (original abstract)
XX
Przedstawiono miejsce i rolę rynku pieniężnego, jako jednego z segmentów rynku finansowego. Dokonano charakterystyki zarówno samego rynku pieniężnego, jak i jego instrumentów (weksel, certyfikaty depozytowe, lokaty międzybankowe, transakcje odkupu), a także podmiotów w nim uczestniczących.
EN
The present article presents the place and the role of money market treated as the second segment of the financial market, after the capital market. The paper considers the features distinguishing the money market from other financial markets, it also deals with the conditions which led to the formation and growth of this market and with the mechanisms of the functioning of the money market, its classification and also the micro- and macro-economic functions which it performs. (short original abstract)
XX
Artykuł dotyczy rynku Commercial Papers, jednego z segmentów rynku pieniężnego. Autor definiuje Commercial Papers, prezentuje tradycyjne CP w krajach o rozwiniętych rynkach pieniężnych, a następnie omawia emisje instrumentów finansowych zbliżonych formą do CP, funkcjonujących w Polsce.
EN
The paper presents the commercial papers market - one of the segments of the money market. The introduction includes a definition of commercial papers - short-term, indebted securities that are issued by non-financial undertakings. In the first part the author has presented traditional commercial papers used in the developing countries' markets. The US financial market serves as an example in explaining the principles, goal and legal framework of that financial instrument. The author also examines the commercial papers that have been issued so far in Poland, underlining their relatively narrow applicable effect in our market. At the same time, the author points at the considerable potential for the development of these instruments in our country and underlines the benefits for both parties to the transaction - the issuer and the buyer. (original abstract)
XX
Jednym z podstawowych instrumentów finansowych rynku pieniężnego w Polsce są bony pieniężne NBP. W artykule omówiono dotychczasowe emisje tych papierów wartościowych od 1990 roku.
EN
The article discusses the problem of Treasury notes issued by the National Polish Bank as an instrument of the monetary market being created in Poland. There is shown the mechanism of issuing of Treasury notes and their secondary turnover at a closed and open monetary market. The article gives empiricaldata showing the development of Treasury notes turnover in the years 1990-1991. (original abstract)
EN
During last two decades the understanding of a role which forward rates and their volatilities play in creating de-correlation among interest rates has increased significantly. It caused a need of deeper analysis of whole term structure from new perspective as a complex process changing over time. Both central banks and traders (market makers) are deeply interested in building an interest model which let represent present situation in the market without losing the credibility. This is why they are looking for such estimation's method which does not lead to deteriorate the correlation among instantaneous forward rates. The purpose of the article is to extract the instantaneous 7-days forward rates from Polish money market through the use of the Svensson model in two different ways: first where the set of parameters is estimated via least squares method based on rates and second based on prices. Then it is possible to compare the volatility of the so constructed implied forward rates and shapes of forward rate correlations' surfaces. It was found that both correlation and volatilities of the forward rates inherit their structure from the type of error estimation procedure.(original abstract)
XX
Książka poświęcona jest analizie monetarnego determinowania oscylacji aktywności gospodarczej w rozwiniętym systemie ekonomicznym oraz gospodarce okresu transformacji. (fragment tekstu)
XX
Według autora obecnie nie porusza się w ekonomii tematu oszczędności - ekonomia nie interesuje się gromadzeniem pieniędzy i kredytowaniem rozwoju. Olbrzymia ilość małych pieniędzy w Polsce nie pracuje, co oznacza marnotrawstwo środków. Nie ma też w Polsce instytucji obrotu małym pieniądzem np. komunalnych kas oszczędności czy autentycznych organizacji kredytu wzajemnego. Polacy muszą się nauczyć jak rozwija się społeczności lokalne dzięki ich własnym pieniądzom.
XX
Celem opracowania jest zapoznanie z funkcjonowaniem rynku commercial papers w krajach rozwiniętych oraz przedstawienie nowego na polskim rynku sposobu akwizycji kapitału obrotowego przez firmy.
XX
Integracja europejskiego rynku bankowego jest zaliczana do najważniejszych współczesnych tendencji w bankowości europejskiej. Stanowi ona część szerszego procesu globalizacji i liberalizacji gospodarki światowej w obszarze rynków finansowych, a jej główną ideą jest utworzenie jednolitego europejskiego rynku ze wspólną infrastrukturą techniczną i regulacyjną. Pomimo wielu działań regulacyjnych, którymi objęto sektor bankowy, sfera płatności detalicznych nie została dotychczas ujednolicona.Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie idei, założeń i etapów budowy projektu SEPA oraz aktualnego stanu jego implementacji. W artykule podjęto także próbę weryfikacji wpływu projektu Jednolitego Obszaru Płatności w Euro na integrację systemów płatniczych w Unii Europejskiej(fragment tekstu)
XX
W pierwszej części artykułu autorzy przypomnieli dotychczasowe ujęcia teorii popytu na pieniądz. W drugiej przedstawili własną alternatywną definicję popytu.
XX
Analiza doświadczeń krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej, prezentująca różne modele rynków finansowych i wynikające stąd wnioski dla Polski.
XX
Podsumowanie wad i zalet systemów finansowych omówionych w 11 numerze "Życia Gospodarczego".
XX
W Polsce rynek pieniężny oceniany jest dobrze, rozwinięty jest rynek lokat międzybankowych oraz rynek bonów skarbowych. Przez długi czas bardzo słabo rozwinięty pozostawał rynek wtórny bonów skarbowych. Wyraźny wzrost obrotów w tym segmencie nastąpił po wprowadzeniu w lipcu 1995 r. bonów skarbowych zdematerializowanych.
XX
W artykule zaproponowano nowe podejście do badania wskaźników referencyjnych rynku pieniężnego w postaci modelu stochastycznego opisującego dynamikę panelu banków przekazujących informacje o transakcjach depozytowych do pewnego repozytorium lub agenta kalkulacyjnego. Model wykorzystano do przetestowania różnych klas i formuł matematycznych indeksów, zbadania ich własności oraz wskazania rozwiązań technicznych skutkujących zmniejszeniem ich zmienności. Środowisko to może być z powodzeniem zastosowane także to badania indeksów, co do których dane historyczne są mało dostępne lub nie istnieją. Potencjalne problemy wynikające ze zmian składu panelu a także z nieregularności dziennych kontrybucji danych panelistów do repozytorium istotnie wpływają na jakość tworzonego wskaźnika referencyjnego (benchmarku), który może być używany w średnio- i długoterminowych kontraktach kredytowych (w szczególności zawieranych przez banki z klientami detalicznymi). Artykuł zawiera klasyfikację takich formuł wyliczania wskaźników referencyjnych, które skutkują powstaniem wskaźnika o mniejszej zmienności niż dzienna średnia ważona wolumenem (indeks "surowy"). Zbiór rozważanych klas obejmuje: indeksy ważone geometrycznie względem czasu z różnymi parametrami wygładzającymi i różnymi szerokościami okna obserwacyjnego, indeksy stabilizowane w przedziałach, indeksy zależne od średnich wag w różnych okienkach czasowych oraz indeksy ważone geometrycznie względem czasu oparte o przekształcony logarytmicznie indeks "surowy" (względem wolumenu transakcji depozytowych). W ostatniej części omówiono możliwe wybory między akceptowalnym poziomem jakości dopasowania nowego benchmarku do indeksu "surowego" a jego zmiennością.(abstrakt oryginalny)
EN
The main input of this research is a stochastic model of a theoretical panel of contributors (banks) to a money market index. The model proved to constitute a useful environment for testing various index formulae, their characteristics and some trade-offs that may arise while deciding on the particular benchmark's design. It may be also used to evaluate indices without historical data or stress them against different scenarios of adverse changes in market conditions or panellists' behaviour. The hypothetical problems with changes in the panel's composition as well as the irregularity of daily contributions may strongly influence the utility of a final benchmark to be used in medium and long term loan contracts, especially with retail clients. Our focus is on several selected classes of benchmarks' formulae that are derived from the raw index and allow for some confinement of the mentioned drawbacks while decreasing quality measured by other criteria (the goodness of fit). The set of classes include: the geometric time weights with different smoothing parameters and observation window's length used on the original raw index, stabilisation of the raw index in bands, rolling window volume weights rebalancing and finally the geometric time weights performed on log-volume transformed index. The potential trade-offs in such a benchmark's stabilisation efforts are shown(original abstract)
EN
In the situation of financial crisis large numbers of central banks have started to ease monetary conditions. The National Bank of Poland, following central banks of biggest economies, started to offer unconventional methods to increase liquidity: foreign exchange swaps. The aim of the paper is twofold: to calculate the risk premium understood as a difference between an implied forward rate and a reference rate. The second is to show the sensitivity of the risk premium (a difference between) to market disturbances and than to monetary policy easing.(original abstract)
XX
Jednym z głównych zadań Narodowego Banku Polskiego jest podnoszenie efektywności polityki pieniężnej. Autor omawia miejsce i rolę NBP na międzynarodowym rynku pieniężnym w Polsce, a także funkcjonowanie międzybankowego rynku walutowego.
EN
One of the main tasks of the National Polish Bank (NBP) is to enhance effectiveness of monetary policy. The paper presents methods and instruments at disposal of NBP in order to fulfill these tasks on the interbank monetary market. The paper has been thematically divided into two parts; in the first one the author has outlined the operation of the world currency market as well as the condition and tasks of NBP on the forex market in Poland; in the second part, however, considerations are concentrated on efficiency analysis of NBP's intervention on the interbank gold market. The end of the paper presents the author's conclusions and suggestions concerning effects of the central bank activity on this segment of the market. (original abstract)
XX
Przedstawiono historię emisji bonów komercyjnych w Polsce. Zapreezntowano tabele i wykresy ilustrujące tendencje na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych w ostatnich latach.
EN
There has been a downward trend on the nonpublic short-term debt securities in Poland in the last three years. The author conducts quantity analysis of the changes on the commercial paper market and identifies the phases of its development. He also makes some effort to find factors which influence the market today and in the future.(original abstract)
XX
Przedstawiono definicję i podstawowe cechy krótkoterminowych papierów komercyjnych na tle pozostałych dłużnych papierów rynku pieniężnego. Zamieszczono charakterystykę rynku krótkoterminowych papierów komercyjnych w Polsce.
EN
The subject of this article is one of the instruments of the money market - a short-term commercial paper issued in Poland by enterprises. The aim of the article is to characterize the market of short-term debt papers issued by enterprises in Poland in the years 1997-2000 against the back-ground of other securities of the money market. The second part of the article presents the size and dynamics of the market of commercial appears in Poland during the studied period. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.