Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 303

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Omówiono genezę i warunki uzasadniające prowadzenie w latach 1989–2017 „kampanii” (w formie cyku publikacji), w której autor przeciwstawiał się degradacji polskiego górnictwa węgla kamiennego w procesie (jego zdaniem) błędnie prowadzonej rynkowej transformacji. Podano ocenę skuteczności przeprowadzonej „kampanii”. Omówiono specyfikę czwartego tomu z serii książek dokumentujących w GIG omawianą „kampanię”. Podano spis 66 publikacji, które ukazały się w omówionej „kampanii” oraz końcowe uwagi autora.
PL
We wprowadzeniu autor wyjaśnił okoliczności powstania artykułu. Wskazał od czego głównie zależy koszt produkcji podziemnej kopalni. Omówił czynniki, które na poziomie ponadkopalnianym decydują o koszcie produkowanego węgla oraz efektywności całej branży. Zaproponował najpilniejsze zadania w programie naprawczym górnictwa węgla kamiennego. W zakończeniu zaapelował do decydentów szczebla rządowego o wdrożenie w górnictwie węgla kamiennego – skutecznego programu naprawczego.
PL
Na przełomie sierpnia i wrzesnia 2000r odbyła się kolejna sesja 34 Komitetu CIGRE - zabezpieczenia i układy sterowania lokalnego pn. "CIGRE 2000". Jak dotychczas, starając się informować w miarę możliwości o działalności Komitetu, przedstawiamy tematykę referatów i związanych z nimi dyskusji ujętych w programie kolejnego spotkania tego najważniejszego światowego gremium przedstawicielo automatyki elektroenergetycznej.
PL
Artykuł zawiera wypowiedź przygotowaną w lutym 1998 r. z ini-cjatywy profesora Romana Neya - jako materiał do dyskusji problemu dalszej rynkowej transformacji polskiego górnictwa węgla kamiennego - przeprowadzonej na specjalnym forum 'Szkoły Eksploatacji Podziemnej '98 '. Uwzględniając niepowodzenia trans-formacji prowadzonej w tym górnictwie w latach 1990-1997, sformułowano przesłanki (faktograficzne podstawy), na których powinien się opierać przygotowywany przez Rząd program dalszej transformacji. Wskazano cele i węzłowe zadania rekonstrukcji górnictwa węgla kamiennego w pięcioleciu 1998-2002 r. i w dalszej perspektywie do roku 2020. Artykuł zakończono syntezą i wnios-kami.
EN
The paper containes the statement prepared in February 1998, on Prof. Roman Ney initiative, as a material for discussion about the problem of the further market transformation of the Polish hard coal mining carried out on a special forum of the 'Underground Exploitation School '98'. Taking into consideration failures of the transformation being carried in this mining in the years 1996-1997 circumstances (factographic basis) have been formulated which should be a basis for the further transformation. Purposes and crucial tasks of the hard coal mining reconstruction in the five years period up to 2002 and in further prospect up to the year 2020 are pointed out. The statement is concluded with a synthesis and proposals.
PL
Zarysowano zakres sporu, który w poglądach na politykę eks-ploatacyjną górnictwa węgla kamiennego wystąpił już w latach 1989 -1990, gdy rozpoczynał się proces dostosowyvania tej gałęzi górnictwa do warunków funkcjonowania w gospodarce rymkowej. Uwagę skupiono na projekcie rządowego programu reformy w la-tach 1998-2002. Podkreślono trafność ogólnych celów reformy oraz walory przyjętych w projekcie, pięciu podstawowych instru-mentów realizacyjnych umożliwiających osiągnięcie tych celów. Krytyce poddano natomiast politykę eksploatacyjną zastosowaną w projekcie rządowego programu i zaproponowano alternatywny wariant tej polityki w czterech zakresach uznanych za podstawowe. Podkreślono wciąż duże i realne szanse naszego górnictwa węgla kamiennego na efektywne funkcjonowanie w warunkach gospo-darki rynkowej.
EN
A range of the controversy has been outlined, which in the views of exploitation policy in hard coal mining appeared already in 1989-1990 at the begining of the adaptation process of this branch of mining to the working conditions in the market economy. Attention has been drawn on the governmental reform programme in 1998-2002. The correctness of the general objectives of the reform are emphasised as well as the values of the five basic instruments adopted in the programme allowing to attain the objectives. But criticism has been exposed to the exploitation policy adopted in the governmental programme and an alternative variant of this policy based on four assumed to be basic spheres has been proposed. High and real chances on effective functioning of our hard coal mining in the market economy conditions are being stressed.
9
Content available remote Koncentracja produkcji - trwałą szansą ob-niżania kosztów w górnictwie
100%
PL
Omówiono rozwój pojęcia koncentracji produkcji oraz przyczyny, które nadają koncentracji rangę podstawowego miernika poziomu technicznego podziemnej eksploatacji złóż. Wskazano na skalę zmian, którym uległa koncentracja produkcji w polskim górnictwie węgla kamiennego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu trans-formacji rynkowej (1990 -1997), oraz na podstawowe przyczyny występowania w polskich kopalniach nadmiernej liczby ścian o nis-kiej koncentracji. Sformułowano wnioski wykładu, wskazując dal-say wzrost koncentracji jako nieodzowny warunek obniżania kosz-tów produkcji górniczej oraz utrzymania węgla na krajowym i europejskim rynku paliw.
EN
Development of the production concentration notion and reasons why the concentration is a basic meter of deposits underground exploitation state of technology are discussed. The scale of changes of production concentration in Polish mining is pointed out, especially taking the market transformation period (1990 -1997) into consideration as well as basic reasons of occurance of excessive number of low concentration longwalls in the Polish mines. Lecture conclusions are formulated pointing at further increase of concent-ration as an indispensable condition of mining production cost reduction as well as maintenance of Polish coal on the domestic and European fuel markets.
PL
Autor w poniższej wypowiedzi ustosunkował się do wyjaśnień pana profesora Romana Magdy, które opublikował w zeszycie 11/2016 „Przeglądu Górniczego”; (wyjaśnienia te były odpowiedzią na prośbę prof. A. Lisowskiego opublikowaną także we wskazanym zeszycie P.G.) Autor uznał, że wyjaśnienia profesora Magdy w sprawie jakościowej charakterystyki wkładu Katedry do dydaktyki i badań naukowych – w zakresie zarządzania – są nie wystarczające. Wyjaśnienia podane przez profesora odnośnie wkładu Katedry w zakresie inżynierii produkcji zostały obszernie skomentowane. Autor sformułował i uzasadnił pogląd, że inżynieria produkcji nie ma zastosowania w przemyśle wydobywczym (czyli w górnictwie).
15
Content available Typy przestrzeni a geografia
100%
PL
Przestrzeń ma trzy podstawowe znaczenia w geografii, jako przedmiot poznania (np. przestrzeń geograficzna, obszar, region, system terytorialny), instrument pomiaru relacji (rozmieszczeń i oddziaływań) oraz zasób oddziałujący w złożony sposób na działania społeczne. W artykule przedstawiono podstawowe typologie pojęcia przestrzeni oraz ich relacje z geograficznymi konceptualizacjami przestrzeni.
EN
The space has three basic meanings in geography, as an object of cognition (eg, geographical space, area, region, territorial system), an instrument measuring the relationship (arrangements and interactions) and resource interacting in complex ways on social actions. The article presents the basic typologies of the concept of space and its relationship with geographical conceptualizations of space.
16
100%
PL
W artykule autor dyskutuje z poglądem profesorów Andrzeja Karbownika i Mariana Turka - opublikowanym w Przeglądzie Górniczym 2011, nr 7-8. We wprowadzeniu objaśnia przyczynę i przedmiot swego dyskusyjnego wystąpienia. W trzech podstawowych podrozdziałach artykułu polemizuje z poglądami profesorów na genezę, przebieg i efekty restrukturyzacji - przeprowadzonej przez WŁAŚCICIELA górnictwa węgla kamiennego - po 1989 roku. W zakończeniu podkreśla szkodliwość budowania legendy o rzekomym sukcesie przeprowadzonej restrukturyzacji.
EN
In the article the author discusses the opinion of Professors Andrzej Karbownik and Marian Turek - published in the Polish Mining Review, No 7-8. In the introduction he explains the reason and subject of his disputable pronouncement. In three basic subsections of the article he polemicizes against the opinion of the professors regarding the genesis, course and effects of restructuring - performed by the OWNER of the hard coal mining industry - after the year 1989. Finally the author emphasizes the harmfulness of building of a legend about the imaginary success of performed restructuring.
PL
Autor cytuje istotne fragmenty artykułu dr hab. Patrycji Bąk i nawiązując do nich formułuje cztery kwestie do dyskusji. Następnie formułuje własny pogląd na rozpatrywane problemy. Zachęca Autorkę rozpatrzonego artykułu do zajęcia stanowiska i szerszej dyskusji.
PL
W nawiązaniu do dyskusji zapoczątkowanej w grudniowym zeszycie Przeglądu Górniczego 2012 roku, autor polemizuje z poglądami profesora Romana Magdy. Kontynuacja dyskusji ujawnia wyraźną różnicę poglądów zarówno na kwestię PATRONA Katedry AGH, kierowanej aktualnie przez profesora Magdę, jak też na ocenę sposobu przeprowadzenia rynkowej transformacji górnictwa węgla kamiennego. Dyskutując problem kompleksowości badań prowadzonych przez Katedrę, autor zaproponował opracowanie usprawnionej procedury doboru i zakupu przez kopalnie potrzebnego im wyposażenia procesów produkcyjnych.
EN
In connection to the discussion initiated in the magzine ‘Przeglad Gorniczy’ from December 2012 – the author argues with the perspective of Prof. Roman Magda. The following part of the discussion reveals a clear difference both in regard to the PATRON of AGH Department, currently conducted by Prof. Magda, and the assessment of hard coal mining industry transformation. Discussing the issue of comprehensiveness of the research carried out by this Department, the author put forward a project of enhanced procedure of selection and purchase for mines the necessary equipment for production processes.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.