Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 341

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Freedom
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
XX
W artykule omówiono językowy obraz wolności w polskich tygodnikach opinii. Podstawowy nacisk położono na różnice pomiędzy postrzeganiem wolności przez liberałów (tygodniki "Polityka" i "Newsweek") i konserwatystów (tygodniki "Do Rzeczy" i "wSieci"). W obu systemach ideologicznych stanowi ona jedną z najistotniejszych i w związku z tym zasługujących na ochronę wartości, jednak jej rozumienie, przypisywany zakres znaczeniowy oraz postrzeganie jej kondycji w polskiej rzeczywistości są całkowicie inne. (abstrakt oryginalny)
EN
This sketch is dedicated to analyzing linguistic picture of wolność (freedom, liberty, independence) in Polish weekly magazines. The paper discusses the differences between how liberals and conservatives view wolność. In both ideological systems, it's one of the most important values, but its meaning and denotation are different. Besides the perception of the state of freedom / liberty in Polish reality is not the same (original abstract)
XX
Szczegółowo omówiono znaczenie pojęcia tolerancja.
EN
The aim of this paper is to show what the concept of tolerance means. In the sixteenth and seventeenth centuries the dispute over tolerance was to a large extent the dispute over intolerance. The participants of the debate did not lead a crusade for freedom of the individual's conscience regardless of the political system, but disputed the role of religion in political life. The participants of the dispute developed a fairly exact definition of the essence of tolerance. It was considered that tolerance did not concern this that was morally wrong, that by its own nature was harmful and mean, the moral essence of which had been established by the God's Word. Besides that, there existed "indifferent" nerves subject to political power which established laws. The laws were to regulate the functioning of the nerves for the benefit of public. At present the political sphere and other spheres of life are independent of religion. The term tolerance carries the postulates of humanisation of interpersonal relations, introduces the concept of friendship, solidarity, respect, kindness, and love. The word intolerance, on the other hand, describes forms of discrimination, from moderate to collective, and genocidal. Tolerance is consent (at best friendly consent) for those who are considered inferior to participate in the public life. Tolerance is a virtue of "the more equal", who are understanding and indulgent. Ija Lazari-Pawlowska draws attention to "positive tolerance" by which she means "favourable attitude towards other person's distinctness". Research shows that the Polish society's open-mindedness (statistically) equals with higher education, living in a bigger agglomeration, and younger age. A country that is tolerant to various political and religious groups is to guarantee them, within established limits, conditions necessary for the existence and maintenance of belief. Such a country, however, always gives one of groups a dominating position. Any dominating group is called "majority", and a tolerated one is labelled as "minority". No matter how tolerant a country is the concept of "majority" implies power, and of "minority" subordination. (original abstract)
3
Content available Right to Freedom of Religion: A Gendered Difference
80%
EN
This article critically analyses European jurisprudence to ascertain the extent to which the right to freedom of religion has been interpreted as a right of religion to internal autonomy. It asserts that women are being denied an effective right to freedom of religion insofar as they are unable to directly influence the content or structure of their religion. It argues that to fulfil women's equal right to freedom of religion, women's power and position within religion must be equivalent to men's. It therefore asserts that an intrinsic part of States' obligation to secure the right to freedom of religion is the facilitation of gender equality within religion. The article culminates by proposing proportionate and appropriate methods to facilitate gender equality within religion.
XX
Warto przypomnieć kilka podstawowych prawd liberalizmu, gdyż nie ulega wątpliwości, że to właśnie ideały wolności zdominowały rozwój społeczny, gospodarczy I polityczny ostatnich czterech wieków naszej historii, a niewątpliwie także będą znaczące w przyszłości. (fragment tekstu)
EN
The author of the dissertation shows the problem of freedom in a few aspects. The author distinguishes two trends: one, which concerns "philosophy of freedom" and another, which shows economical and political characteristics of freedom (economical interpretation of freedom ideals). From a logical and historical perspective the second trend follows the first one, which means that the economical interpretation of freedom ideals assumes specific "philosophy of freedom". The author also points out the main features of liberalism and characterizes its contradictions. Finally, the author asks about "the problem of freedom" in the future - being sure, that the answer certainly cannot be clear and unambiguous. (original abstract)
XX
Być może nie do końca uświadamiamy sobie fakt, że współczesne koncepcje wolności człowieka czy kontrowersje wokół rozumienia treści tej kategorii wywodzą się z liberalnej myśli epoki Oświecenia. Bliższa analiza tych związków będzie tematem niniejszego artykułu. (fragment tekstu)
EN
The article presents standpoints of two thinkers of the Enlightenment - J. Locke and J.J. Rousseau relating to the problem of freedom of the individual. The Author tries to prove that the ideas of freedom accepted in the Western societies now adays are the continuation of these thinkers' views. (original abstract)
XX
Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej opiera się na wolności i odpowiedzialności ludzi. Umożliwia ona samorealizację jednostek i dobrobyt dla wszystkich poprzez konkurencję osiągnięć. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of a social market economy is based on individual liberty and responsibility. It enables to realize one's full potential and to secure a high standard of living for everybody through competition of achievements. (original abstract)
7
Content available remote Problem wolnego rynku w liberalizmie Johna Stuarta Milla
80%
XX
Nazwisko Johna Stuarta Milla nierozerwalnie łączy się z ideologią i doktryną liberalizmu. Omawiany myśliciel był wielkim zwolennikiem wolności myśli i słowa, o czym świadczą jego wypowiedzi zaprezentowane w niniejszym artykule. W swoich rozważaniach na temat pozycji jednostki w państwie zajmował się on także kwestią liberalizmu gospodarczego, a jego leseferystyczne poglądy do dnia dzisiejszego chętnie cytowane są przez admiratorów wolnego rynku. J.S. Mill nie był zwolennikiem wolnego rynku rozumianego w sposób "czysty", ponieważ dopuszczał m.in. państwowe szkolnictwo. W związku z powyższym kluczową kwestią pojawiającą się w jego leseferystycznej filozofii jest dopuszczenie elementów interwencjonizmu państwowego w obszar zarezerwowany (przez wielu historycznych i współczesnych liberałów) dla wolnego rynku. Podstawowy problem pojawiający się w niniejszych rozważaniach dotyczy próby odpowiedzi na pytanie, od kiedy i czy w ogóle możemy mówić o negacji wolnego rynku w filozofii J.S. Milla? Czy jakikolwiek interwencjonizm państwowy jest już jego negacją?(abstrakt oryginalny)
EN
The name of John Stuart Mill is inseparably associated with the ideology and doctrine of liberalism. Mill was a great proponent of freedom of thought and speech, which is evidenced by quotations from his works included in this paper. In his reflections on the position of an individual within a state he also dealt with the issue of economic liberalism and his laissez-faire views are willingly quoted by admirers of free market until now. J.S. Mill did not advocate free market in its "pure" form because he accepted inter alia state school system. Therefore, the fundamental issue which appears in his laissez-faire philosophy is admission of elements of state interventionism into the area reserved (by many liberals in the past and nowadays) for a free market. The basic issue discussed in this paper is an attempt to answer the question since when and if at all negation of free market in J.S. Mill's philosophy is to be found? Is any state interventionism a negation of a free market?(original abstract)
XX
Doświadczenie wolności, ujmowane na szereg sposobów przez filozofię, psychologię, socjologię, teologię, politykę, ukazuje się jako kategoria w swej specyfice niewyczerpywalna. Na jej złożoność i problematyczność wskazuje nie tylko fakt niezliczonych interpretacji intelektualnych, ale również sposób, w jaki się ją "zagospodarowuje". Z rozmaitych prób odsłaniania fenomenu wolności w kontekście przygodności człowieka uwydatnia się droga dialogiczna, która odsłania jeden z ważniejszych rysów tego, czym jest wolność. Oryginalna refleksja zawarta w pamiętnikach z czasów II wojny światowej (Przerwane życie. Pamiętniki 1941-1943) Etty Hillesum, holenderskiej Żydówki, pokazuje podstawową właściwość wolności, którą jest jej relacyjność, a najgłębszy jej wyraz dokonuje się w kontakcie z Bogiem. Poprzez tę właściwość ukazana jest jednocześnie właściwość samego człowieka, który ma możliwość ukierunkowania siebie na miłość lub nienawiść, na życie lub śmierć, na piękno lub brzydotę, dobro lub zło. Sama Etty Hillesum stawia na afirmację życia jako takiego, a przez relację wertykalną z Bogiem staje się prawdziwą ambasadorką życia, nawet w obliczu ekstremalnego zagrożenia, niesprawiedliwości i okrucieństwa wojny, przy czym życie nie jest traktowane jako dojmująca i uciskająca kontyngencja, ale jako czas kairos, czyli coś do twórczego i pozytywnego wykorzystania, realizowania wartości ogólnoludzkich i stawania się świadkiem życia przepełnionego pierwiastkiem wieczności. Stąd głównym celem niniejszego studium jest zaprezentowanie kilku podstawowych wątków w opisie człowieka, które zostają wydobyte z autorefleksyjnego sposobu pisania samej autorki pamiętników. Poprzez wniknięcie w opis wewnętrznego świata Hillesum podjęta została próba scharakteryzowania tych elementów w podmiotowości człowieka, które uwydatniają konkretne indywiduum jako zanurzone w relacji do samego siebie, innych i Boga. (abstrakt oryginalny)
EN
The experience of freedom, treated in various ways by philosophy, psychology, sociology, theology and politics, is shown as an infinite category. Its complexity and problematic matter is concerned not only with unlimited intellectual interpretations but also with the ways it is treated. From various ways of revealing the phenomenon of freedom, in the context of human contingency, the way of dialogue is prominent, which reveals one of the most important traits which freedom is. The original reflection, included in Etty Hillesum's diaries (An Interrupted Life) reveals the basic feature of freedom: its relatedness, the deepest expression of which is achieved through one's relationship with God. Through this feature, the trait of the human him- or herself is shown as he or she is able to direct him- or herself towards love or hate, life or death, beauty or ugliness, good or evil. Etty Hillesum herself is for life as it is, and she becomes the real ambassador of life through vertical relations with God, even in the face of extreme danger, injustice and the cruelty of war. In this context, life is not treated as the dominant and oppressive contingency but as a time of kairos, which means something that can be creatively and positively used to make human values and become a witness of life fulfilled by the element of eternity. In this light, the main goal of this study is to present a few basic threads of the description of humanity, as extracted from Hillesum's self-reflective writing. By delving into the description of Hillesum's inner world, an attempt is made to characterise those elements in the subjectivity of the human, which emphasises the specific individuum as being immersed in relations with himself, others and God. (original abstract)
XX
Wolność i równość są wartościami, które stoją u podstaw demokracji. Demokratyczne jest społeczeństwo, w którym jednostki są wolne i równe, bardziej niż w jakiejkolwiek innej formie społecznego współżycia. Mniejszy lub większy stopień demokratycznej władzy określa się według mniejszej lub większej skali wolności, jaką znają obywatele i według mniejszej lub większej równości, jaka istnieje między ludźmi. Autor analizuje pojęcia równości i wolności oraz rozwój w sensie teoretyczno-empirycznym od wolności państwa do wolności społeczeństwa.
XX
W artykule opisano kluczowy dla myśli Andrzeja Maksymiliana Fredry podział ustrojowy zbudowany na zasadzie przeciwstawienia republiki i monarchii. W pierwszej części skupiono się na kwestii doktrynalnych źródeł omawianego podziału. Wskazano przede wszystkim na wpływ, jaki na Fredrę wywarły koncepcje Arystotelesa i Polibiusza. W drugiej części omówiono Fredrowską wizję republiki ze wskazaniem jej odniesienia do realiów Rzeczypospolitej. Podano tu również zasadnicze racje, które Fredro przedstawił na rzecz ustroju mieszanego. Następnie zaprezentowano Fredrowską wizję monarchii, wskazując na różnice w stosunku do ujęć klasycznych, jak również ustalono krytyczny punkt odróżniający ją od republiki, którym jest wolność. W kolejnej części poddano analizie sytuację i zadania króla w ustroju republikańskim, którą Fredro określił terminem rector. W konkluzjach wskazano, że Fredrowska konfrontacja republiki z monarchią stanowi dostosowanie klasycznej klasyfikacji ustrojów do doświadczenia siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej i zasadniczej preferencji wolności. Dzięki temu Fredrowskie uzasadnienie republiki zbliża się już do Monteskiuszowskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the concept of Andrzej Maximilian Fredro's division of political regimes which is based on the antonym of a republic and a monarchy. The first part is focused on the doctrinal sources of the concept. The influence of Aristotle and Polybius is especially stressed here. In the second part, there is the description of Fredro's vision of the republic in the historic context of the Polish-Lithuanian Commonwealth. A special interest is given to point the main advantages which Fredro finds in this political regime. Another part presents Fredro's vision of monarchy by pointing differences in relation to its classical concept. The attitude toward freedom is treated as the critical feature that distinguishes republic between monarchy. The next part deals with the position of the king in the mixed form of government by describing Fredro's model of rector. The final conclusion points that Fredro's antonym of a republic and a monarchy adjusts the classical model of the division of forms of governments to the experience of Polish- Lithuanian Commonwealth and expresses a strong preference for freedom. Due to Fredro's defense of republican regime is close to Montesquieu's explanation of the division of power. (original abstract)
XX
Wśród współczesnych badaczy pojęcia wolności panuje całkowita zgoda co do znaczenia, jakie dla nauki odegrał wykład inauguracyjny Isaiaha Berlina z 31 października 1958 r. pt. "Dwa pojęcia wolności", wygłoszony na Uniwersytecie Oksfordzkim. Opublikowany później i wielokrotnie przedrukowywany, uporządkował naukową refleksję nad pojęciem wolności poprzez wprowadzenie terminów wolności pozytywnej i negatywnej. Pomimo pojawienia się w literaturze przedmiotu licznych głosów krytycznych z pewnością nie można dziś uprawiać nauki bez przywołania wspomnianej dychotomii. Dziewięć lat później Gerald MacCallum - zainspirowany m.in. teorią Berlina - przedstawił własny trójczłonowy model wolności. W prowadzonych badaniach wykorzystuję właśnie ten model, ale rozszerzam jego zakres o dodatkowy wymiar wolności wewnętrznej i zewnętrznej. Dlatego celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie rekonstrukcji kategorii wolności człowieka występującej w poglądach Arystotelesa ze Stagiry przy zastosowaniu rozszerzonej formuły MacCalluma oraz zbudowanie jej modelu z wykorzystaniem wprowadzonych narzędzi badawczych. Przyjęta wielowymiarowa perspektywa obserwacji ludzkiej wolności pozwala na kompleksowe ujęcie różnych płaszczyzn życia człowieka, na których możemy dostrzec przejawy tej enigmatycznej i niezwykle trudnej do uchwycenia koncepcji, którą nazywamy wolnością. (abstrakt oryginalny)
EN
Among contemporary researchers of the concept of freedom, there is complete agreement about the importance that Isaiah Berlin's October 31, 1958, inaugural lecture "Two Concepts of Freedom", given at the University of Oxford, has contributed to science. Published later and reprinted many times, it reorganized reflection on the concept of freedom by introducing the terms positive and negative freedom. Despite the appearance of numerous critical voices in the literature on the subject, it is certainly impossible to practice science today without recalling the aforementioned dichotomy. Nine years later, Gerald MacCallum - inspired by, i.a., Berlin's theory - presented his own triadic model of freedom. In my research, I use this model, but extend its scope with an additional dimension of internal and external freedom. Therefore, the aim of this article is to reconstruct the category of human freedom present in the views of Aristotle of Stagira, carried out precisely by applying the extended formula of MacCallum and building its model with the use of the introduced research instruments. The adopted multidimensional perspective of observing human freedom allows for a comprehensive approach to various planes of human life, on which we can see the manifestations of this enigmatic and ambiguous concept that we call freedom. (original abstract)
XX
Wolność organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach należy do jednych z fundamentalnych praw politycznych jednostki. Rolą organów państwa jest zagwarantowanie ich realizacji w jak najpełniejszy sposób. Działania organów państwa, w tym Policji, powinny polegać na ochronie uczestników pokojowej demonstracji. Powinny zmierzać do zapewnienia bezpiecznego przebiegu zgromadzeń. W ramach swoich uprawnień Policja może stosować środki przymusu bezpośredniego. Naruszenie zasad użycia środków przymusu bezpośredniego i przekroczenie uprawnień przez Policję rodzi odpowiedzialność nie tylko dyscyplinarną, ale także karną. (abstrakt oryginalny)
EN
The freedom to organize and participate in peaceful assembly is one of the fundamental political rights of the individual. The role of state organs is to guarantee their implementation in the fullest possible way. The activities of state authorities, including the Police, should consist in protecting participants of a peaceful demonstration. They should be aimed at ensuring the safe conduct of peaceful assembly. Within the framework of its powers, the Police may use direct coercive measures. Violation of the rules of using direct coercion measures and exceeding the powers by the Police result in not only disciplinary but also criminal liability(original abstract)
XX
We współczesnej historii myśli politycznej, jak i w historii filozofii polityki nierzadko napotykamy nadzwyczaj swobodne i szerokie rozumienie republikanizmu. W takich przypadkach do tradycji "nowego republikanizmu" zaliczany jest Locke, Hobbes, czy też Machiavelli. Gdy weźmiemy za właściwe kryterium precyzyjne i uściślone pojęcie republiki w klasycznym rozumieniu, tj. myśli Arystotelesa, szybko okazuje się, iż wymaga się wtedy podwyższonych kwalifikacji moralnych i intelektualnych, aby realnie uczestniczyć w sprawowaniu funkcji przywódczych i władczych. Trzymając się wzorców klasycznych, nie wolno w tradycji republikańskiej pomijać kryterium aksjologiczno-duchowego. A tak właśnie czyni wielu komentatorów tzw. nowoczesnego republikanizmu. Wynikiem tego jest chaos myślowy i zacieranie zasadniczych różnic pomiędzy rozmaitymi pojęciami i narracjami. Postulujemy aby tego unikać.(abstrakt oryginalny)
EN
In the modern history of political thought, as well as in the history of political philosophy, we often encounter an extremely free and broad understanding of republicanism. In such cases Locke, Hobbes or even Machiavelli are counted among the traditions of "new republicanism". When we take into account the correct and precise criterion of the republic in the classical sense, i.e. the thought of Aristotle, it quickly turns out that higher moral and intellectual qualifications are required to participate in the exercise of leadership and commanding functions. In keeping with classical patterns, one cannot omit the axiological-spiritual criterion in the republican tradition. And this is what many commentators of the so-called modern republicanism do. The result is mental chaos and obliteration of fundamental differences between various concepts and narratives. We postulate to avoid this way of narrations.(original abstract)
PL
In its analysis of human freedom, Józef Tischner’s philosophy poses fundamental questions about the essence of freedom, but also about the sense of preservation of freedom in one’s life. Freedom appears as a primary phenomenon, something that is part and parcel of human nature. Freedom as a structural element of human existence manifests itself perhaps most clearly in the sphere of human relations, which, immersed as they are in the eternal drama of good and evil, are played out in the space between salvation and damnation. The binary character of values, best seen in our use of freedom, keeps us for ever mindful of that unavoidable drama a man has to face, owing to his freedom, need not be helpless.Using such categories as election, space and health of the soul in his Rekolekcje Paryskie, Tischner approaches the definition of freedom through a succession of essential modifications which articulate some fundamental points concerning relations between people and man’s relations with God from an anthropological, axiological, ethical, social and theological perspective. Tischner proposes no definitive interpretation of freedom but, viewing the controversy over freedom as one of the most difficult problems in the philosophy of man, he tries to show what man’s inner freedom consists in and what achievements it makes man capable of.
XX
Cyceron nierzadko obecnie uważany jest za eklektyka, raczej popularyzatora, niż samodzielnego myśliciela. Tymczasem przez wiele wieków był on nauczycielem humanizmu w Europie i zasługuje na większe poważanie. Recepcja pism Cycerona była bardzo rozległa i choć zmieniała się jego ranga w filozofii polityki, to oddziaływał on na koncepcje i kluczowe rozwiązania wielu późniejszych myślicieli, od Machiavellego i Hobbesa po Burke'a, Hume'a, Kanta czy Hegla. Bywa, iż rozumienie wolności przez przedstawicieli tradycji rzymskiej traktowane jest jako nie mające większego znaczenia. Niesłusznie, gdyż łacińskie słowo libertas (wraz z innymi terminami z nim powiązanymi) wnosiło do myśli Zachodu trwałe treści. Nawet jeżeli można mówić o pewnych ograniczeniach wyobraźni moralnej Cycerona, takich jak tolerowanie instytucji niewolnictwa, to nie podważa to faktu, iż jest on czołowym reprezentantem wolnościowej myśli republikańskiej, zachowującej znaczenie także i obecnie(abstrakt oryginalny)
EN
Cicero is nowadays often considered to be eclectic, rather popularizer than an independent thinker. Meanwhile, for many centuries he was the teacher of humanism in Europe and as such deserves greater esteem. Reception of writings of Cicero was very extensive, and even though its rank changed in political philosophy, it affected the concepts and key solutions of many later thinkers from Machiavelli and Hobbes, to Burke, Hume, Kant and Hegel. Sometimes the understanding of freedom by representatives of the Roman tradition is treated as having no significance. Wrongly, because the Latin word libertas (along with other terms associated with it) brought a lasting content into Western thought. Even though you could speak of some limitations of Cicero's moral imagination, such as tolerating the institution of slavery, this does not undermine the fact that Cicero is a leading representative of Republican libertarian thought, that retains its significance even now. (original abstract)
16
80%
XX
Zagadnieniem, któremu poświęcam niniejszy artykułu, jest kwestia praktycznej doniosłości myśli filozoficznej Karla Poppera. Austriackiemu filozofowi często bowiem zarzuca się nadmierną koncentrację na kwestiach stricte teoretycznych i brak odniesień do rzeczywistości. Przybliżam zatem problematykę efektów popperowskiej koncepcji. Zostaje ona przedstawiona na przykładzie teoretycznej refleksji i praktycznych dokonań węgierskiego finansisty i filantropa, a zarazem ucznia Poppera - George'a Sorosa, który konsekwentnie stosuje filozofię swego mistrza. Twierdzę, iż jego przykład stanowi istotne świadectwo przydatności i aktualności nauk wiedeńskiego myśliciela. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue, which I dedicate this article, is a matter of practical significance of philosophical thought of Karl Popper. Austrian philosopher is often criticized for excessive focus on the purely theoretical issues and the lack of references to reality. I draw, therefore, the issue of the effects of Popper's concept. It shall be provided on the example of theoretical reflection and practical achievements of the Hungarian financier and philanthropist, and also a student of Popper - George Soros, who consistently applies the philosophy of his teacher. I argue that his example constitutes a significant testimony of the usefulness and validity of the concept of the Viennese thinker. (original abstract)
17
80%
EN
For Bobkowski, to maintain personal freedom based on material independence achieved through his own work was a fundamental existential issue. Freedom and financial independence were: a declaration, a life’s motto and an economic programme. The writer’s concept was, eventually, reduced to a change of his status as a political exile to the situation of an economic migrant who also supported Poland’s freedom.
XX
Autorzy odrębnie traktują pojęcie prawa i wolności w rozumieniu zachowań, postępowań gwarantujących zaspokojenie niektórych potrzeb przez siłę przymusu państwa. Uwidaczniają i krytykują niespójności w semantyce i znaczenie tych dwóch terminów w niektórych aktach normatywnych, w tym ich implikacje w teorii i praktyce, a także przedstawiają niektóre propozycje de lege ferenda dotyczące art. 10 EKPC. Autorzy twierdzą, że nawet w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka znajdujemy wyrażenia o różnym znaczeniu dla słów prawo i wolność. Różne, niespójne znaczenia tego rodzaju pojawiają się także w art. 5, art. 9, art. 10, art. 11, art. 17 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Z wyrażeń "głoszone prawa i wolności", "prawa lub wolności" używanych w Konwencji wynikałoby, że są one dwoma różnymi pojęciami. Jednakże, z wyrażeń "prawo do wolności" i "to prawo obejmuje wolność" wynikają inne sensy i znaczenia dla pojęć prawa i wolności, które wydają się być niekonsekwencjami. Podsumowując, autorzy uważają, że zarówno w teorii, praktyce, a zwłaszcza w prawie konieczne jest odrębne użycie tych dwóch pojęć: prawa i wolności.
EN
The authors treat distinctly the concept of right and liberty, in the sense of behaviours, behaviours guaranteed to satisfy some needs by the coercive force of the state. Reveals and criticizes the inconsistencies in the semantics and the significance of the two terms in some normative acts, including their implications in theory and practice, also presenting some proposals of law ferenda related to art. 10 of the ECHR. The authors claim that even in the Universal Declaration of Human Rights we find phrases with different meanings for the words of justice and freedom. Different, inconsistent meanings of this kind also appear in art. 5, art.9, art.10, art.11, art. 17 of the European Convention on Human Rights. Using the phrases: "proclaimed rights and freedoms" and "rights or freedoms" as within the Convention, would seem as two different concepts. Instead, from the phrases "the right to freedom" and "this right includes freedom", occurs other meanings and semnifications for the concepts of justice and liberty, that appears as inconsistency. "Summarising, the authors consider that both in theory, practice and especially in the law it is necessary to use distinctly the two terms of "right" and "freedom". Keywords: law, freedom, obligation, free choice, difference, behaviour, precision. (original abstract)
EN
The topic of freedom in Descartes’ philosophy is usually being connected with human freedom. It is understood in the traditional perspective of distinguishing right from wrong and truth from false. This aspect is, in my opinion, sufficiently explained. The same applies to Descartes’ ethics, connections of which with Antiquity were often mentioned. In the paper I bring up quite different issue. It rests on the question what it means that God creates the truth and what consequences it has for human validity (and necessity) of recognizing and receiving it, what is its status and, finally, how it reconfigures the relation between God and the man.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.