Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  relacje z klientem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Problematyka publikacji oscyluje wokół zagadnienia reklamy natywnej (artykułów natywnych), które od niedawna stają się coraz bardziej popularną formą przekazywania informacji konsumentom na rynku. Celem artykułu jest zbadanie odbioru reklamy natywnej oraz sponsorowanej wśród jej czytelników, a także jej wpływ na budowanie relacji z klientem. Omawiane zagadnienie zostało przedstawione w ujęciu teoretycznym, poruszono aspekt prawny reklamy natywnej oraz jej popularność na rynku. W artykule przedstawiono wyniki badań wtórnych oraz własnych (badania jakościowe) dotyczące postrzegania artykułów sponsorowanych i natywnych przez konsumentów na rynku. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The issue of publication oscillates around the issue of native ads which have recently become an increasingly popular form of informing consumers in the market. The purpose of this article was to examine the acceptance of native and sponsored ads among their readers and whether this reception could have an impact on customer relationship building. The issue was presented in theoretical terms, the legal aspect of native advertising and its popularity in the market were discussed. The article presents the results of secondary and own research (qualitative research) on the perception of sponsored and native articles by consumers in the market. The article is of the research nature.
RU
Проблематика публикации касается вопроса нативной (естественной) рекламы и нативных статей, которые от недавнего времени становятся все более популярной формой передачи информации потребителям на рынке. Цель статьи - изучить восприятие нативной и спонсорируемой среди читателей рекламы, а также ее влияние на формирование отношений с клиентом. Обсуждаемый вопрос представили в теоретической его трактовке, затронули юридический аспект нативной рекламы и ее популярности на рынке. В статье представили результаты вторичных исследований, а также собственного (качественного) изучения, касающихся восприятия спонсорированных и нативных статей потребителями на рынке. Статья имеет исследовательский характер.
PL
W warunkach dużej zmienności otoczenia, a także rosnącej dynamiki rynku istotnego znaczenia nabiera budowanie trwałych relacji z klientami opartych na zaufaniu. Wynika to z faktu, iż trwałe i bliskie relacje z klientami przyczyniają się do uzyskania tak ważnej przewagi konkurencyjnej. Co więcej, zaufanie, obok transparentności, jest uznawane coraz powszechniej za cenną wartość, której brak staje się przeszkodą w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Zaufanie bowiem buduje się bardzo długo, traci szybko, a odbudowuje jeszcze dłużej. Celem opracowania jest wykazanie, iż kształtowanie prawidłowych relacji z klientami opartych na zaufaniu sprzyja budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej.
EN
In the context of high volatility of the environment and the growing dynamics of the market, it is important to build lasting relations with trust-based clients. This is due to the fact that lasting and close relationships with customers contribute to achieving such an important competitive advantage. What’s more, trust alongside with transparency is increasingly recognised as a precious value which lack is becoming an obstacle to gaining competitive advantage. The trust is building up for a long time, but it can be lost quickly, and rebuilding it is much harder. The aim of the study is to demonstrate that developing trustworthy relationships with clients are now an excellent way to build a lasting competitive advantage.
RU
В условиях большой изменчивости среды, а также растущей динамики рынка, существенно возрастает значение формирования прочных отношений с клиентами, основанных на доверии. Это вытекает из того факта, что близкие отношения с клиентами способствуют обретению столь важного конкурентного преимущества. Более того, доверие, наряду с транспарантностью, все чаще считают ценным активом, отсутствие которого становится препятствием в обретении конкурентного преимущества, ибо доверие формируют очень долго, теряют быстро, а восстанавливают еще дольше. Цель разработки - доказать, что формирование правильных отношений с клиентами, основанных на доверии, способствует построению прочного конкурентного преимущества.
EN
One of important instruments for formation of partner relationships is the system of category customer relationship management (CRM) that is poorly used both among trade enterprises and their integration groupings. It provides for the possibilities to strengthen and build permanent relationships of an integrated trade network with its customers, relationships based on trust and loyalty. Introduction of this system to the practice of integrated networks management requires transformation of the hitherto networks' information resources in systemised sets of data related, first of all, to customers' purchasing behaviours and preferences, formation of income-generating customer portfolio, adjustment of the network's offer to the programme of mass individualisation and use of the IT tools assisting these relationships management.
RU
Одним из важных инструментов формирования партнерских связей является система управлення отношениями c клиентами, которая в небольшой степени используется как среди торгових предприятий, так и их интеграционных группировок. Она создает возможности укрепления и построения прочных связей интегрированной торговой сети c ее клиентами, связей, основанных на доверии и лояльности. Введение зтой системи в практику управлення интегрированными сетями требует преобразования прежних информационных ресурсов сетей систематизированных наборов данных, касающихся, прежде всего, покупательских поведений и предпочтений клиентов, формирования портфеля приносящих доходи покупателей, приспособления предложения сети к программе массовой индивидуализации и использования информатических инструментов, поддерживающих управление зтими связямн.
16
Content available remote Zarządzanie relacjami z klientem
75%
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.