Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 208

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ergonomia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
XX
Wykorzystanie zdalnie sterowanych pojazdów bezzałogowych w zadaniach zmniejszenia zagrożenia wywołanego niekontrolowanym uwalnianiem substancji niebezpiecznych pozwala na odsunięcie operatora od strefy bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Brak bodźcowego sprzężenia zwrotnego ze sterowanym obiektem, długotrwałe, precyzyjne sterowanie w funkcji teleoperatora determinuje rozwiązania konstrukcyjne stanowisk zdalnego sterowania pojazdami bezzałogowymi. W referacie przedstawiono wymagania stawiane stanowiskom i pulpitom zdalnego sterowania bezzałogowymi platformami lądowymi, zaprezentowano wybrane rozwiązania tego typu stanowisk i zaproponowano własną koncepcję stanowiska.(abstrakt oryginalny)
EN
Use remote controlled unmanned vehicles in terms of conducting missions aiming at reducing threat caused by uncontrolled leak of dangerous substances allows to move away operator from the danger zone of life and health. Lack of stimulus feedback with control object, long-lasting and precision control in function of teleoperation determine structural solutions of remote control stations for unmanned vehicle. In this article present requirements for remote control stations and control desks for unmanned ground platforms, selected solutions of this type of stations and propose own conception of remote control station.(original abstract)
XX
Od wielu lat roboty przemysłowe były stosowane do wielu powtarzalnych zadań w różnych dziedzinach przemysłu, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej. Ze względów bezpieczeństwa zrobotyzowane stanowiska pracy musiały zostać odizolowane w osobnych komórkach. Obecnie możemy zaobserwować silny trend automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, uważany za czwartą rewolucję przemysłową. Przemysł 4.0 przyniósł nowe możliwości i wyzwania. Jednym z kluczowych kierunków przemysłu 4.0 jest "robot współpracujący" (Human-Robot Collaboration - HRC). Jest to robot wyposażony w odpowiednie systemy bezpieczeństwa. Może on pomóc człowiekowi w najbardziej wymagających i monotonnych zadaniach w tej samej przestrzeni roboczej bez dodatkowych zabezpieczeń. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę Human-Robot Collaboration (HRC), przepisy bezpieczeństwa, a także przykłady zastosowań robotów współpracujących. (abstrakt oryginalny)
EN
Over the years industrial robots had been used for numerous of repeatable tasks in different fields of industry, especially in automotive. Due to the safety reasons, robotized working stations had to be isolated by safety cell. Nowadays we can observe a strong trend of automation and robotization of production processes, which is considered as the fourth industrial revolution. Industry 4.0 has brought new opportunities and challenges. One of the key directions of Industry 4.0 is Human-Robot Collaboration (HRC). According to this concept, collaborative robot, which is equipped with appropriate safety and collision avoidance systems, can assist the human in the most effortable and monotonic tasks in the same workspace without additional safety guard. In this paper the characteristic of Human-Robot Collaboration (HRC), safety regulations, as well as application examples of collaborative robots are presented. (original abstract)
3
Content available remote Zastosowanie ergonomii na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
100%
XX
Rozpatrując zagadnienie przystosowania pracy do człowieka, należy ustalić rodzaj, znaczenie i wartość występujących w pracy powiązań. Z ergonomicznego punktu widzenia najistotniejszym jest układ człowiek-maszyna.(fragment teksu)
EN
The growth of quantity of the work positions equipped with screen monitors caused that more and more workers do their work in hard conditions. Besides, the speed increase of information manipulation and involvement growth of attention this kind of work is deprived of the variety of activity and changeable effort. Doing activities imposes the workers long lasting, static work of muscles that is necessary for the stabilization and for balancing the body position and doing precision tasks. The load of eye organ is also bigger. Exposition of the worker to these factors decreases the effectiveness of action, increases danger and can cause some health problems. They are generally musculoskeletal and chronic movement organ diseases, eye failures and skin affections. There are a lot of factors that influence on comfort of the work with the computer, especially the individual elements forming computer position. Among other things, there are furniture parameters (desks, chairs), forming a spatial structure of the computer position, the factors of the material environment of work, especially in the range of lighting the work place and microclimate. The suitable work breaks and physical exercises have also a positive influence. The basic rules of the work system and equipping the computer positions are formulated in legislative that is the Minister of Labour and Social Policy decree from 1998. It is important to fulfill the minimal ergonomics demands that are described in decrees enclosure. Then the work position will be comfortable, safe, well-lit compatible with Ergonomics demands. Carrying out in the continuous way ergonomic evaluation of work positions equipped with screen monitors has revealed that on many of them there are irregularities to a different degree and workers do their administrative activities in the conditions which don't fulfill the ergonomic demands. First of all, spatial placing must be changed, its equipment and lighting must be corrected. The assurance of the ergonomic solution of work position is one of the easiest way of preventing workers from the health problems.(original abstract)
XX
Celem pracy było zbadanie pozycji przyjmowanych podczas pracy na stanowiskach cięcia i pakowania wyrobów termoizolacyjnych. Zastosowano: wywiad, obserwację, analizę zadań, próbkowanie, chronometraż, kwestionariusz oceny dyskomfortu, metodę OWAS. Na stanowisku Cięcia operatorzy pracowali 2/3 cyklu pracy w kategorii działań KD3. Na stanowisku Pakowania najczęstszymi pozycjami są: pozycja o kodzie 1121, stanowiła 42% wszystkich pozycji, 3151, 32% oraz 4161, 20%. Do KD4 zakwalifikowano 52% wszystkich pozycji. Odnotowano wysoki poziom dyskomfortu w badanej grupie w: nadgarstki/dłonie, plecy dół, ramię, przedramię, plecy-góra, bark, uda. Praca na ocenionych stanowiskach związana jest ze znacznym ryzykiem MSD. Zaleca się: użycie środków technicznych takich jak podno- śnik do regulacji wysokości położenia palet z materiałem; opracowanie systemu rotacji pracowników na stanowiskach; przeprowadzenia szkoleń dotyczących: prawidłowych sposobów wykonywania pracy (pozycja podczas pracy) i wypoczynku. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez praktyków w opracowaniu programów ergonomicznych skierowanych na poprawę warunków pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to examine the postures adopted by operators during cutting and packaging stations of thermal insulation products. An interview, observation, analysis of the tasks, sampling, time study, questionnaire of discomfort, the OWAS method were used. On the position of Cutting, operators worked 2/3 of duty cycle in action category (AC) 3. The position of packing the most common codes were: the posture code 1121, accounted for 42% of all postures, 3151, 32% and 4161, 20%. AC4 qualified for 52% of all postures. There has been a high level of discomfort in the study group for: wrists/hands, low back, arms, forearms, upper back, shoulders and thighs. Working on the assessed positions is associated with significant risk of MSDs It is recommended: the use of technical means, such as a jack to adjust the height of the pallet of the material; developing a system of job rotation; conduct training relating to: correct working practices (posture at work) and leisure.These results can be used by practitioners in the development of ergonomic programs aimed at improving working conditions (original abstract)
EN
Maintainability is one of the design parameters (reliability, availability, maintainability, and safety (RAMS)) and maintenance is needed to keep the respective design in sustainable use. At the same time, the human is involved in the form of interface and interaction in an engineered product/system designed. Ergonomics is a multi-disciplinary science that considers human capabilities and limitations in a broader sense. The objective of this paper is to integrate ergonomics into the maintainability design process in order to facilitate maintenance operation in lesser; time, cost, easier operation as well as the well-being of human who is involved. In other words, good ergonomics lead to good economics and in a broader sense, sustainability. This investigation shows that designing comfortable workplaces and lesser workload for maintenance operators will be beneficial for the maintainability design process and also improve the meantime to repair MTTR. In order to evaluate the effect of designed work-place and workload on maintainers 3 D Static Strength Prediction Program (3D SSPP) that is commonly used as an ergonomics evaluation tool in scientific studies was applied. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono elementy metodologii nauczania w świetle badań ergonomicznych obejmujące: korzyści z globalnego podejścia do systemu oświatowego, postępowanie ergonomiczne, główne pola badania ergonomii. Poruszony został także temat cech szczególnych ergonomii szkolnej w kontekście ergonomii przemysłowej oraz pojęcie kosztów złego funkcjonowania systemu szkolnictwa. (abstrakt oryginalny)
XX
W dobrym zdrowiu - odpowiada Sitech. Wszyscy się starzejemy i z biegiem lat tracimy siły. Pracodawcy na ogół tego nie zauważają. Żegnają się z pracownikiem i przeprowadzają nową rekrutację. Firma z Polkowic chciałaby zatrzymać ludzi jak najdłużej, najlepiej do emerytury. Służą temu liczne działania prozdrowotne, m.in. dbanie o ergonomię miejsc pracy. (fragment tekstu)
8
Content available remote Utilisation of Ergonomic Principles at Solving Workplaces
100%
EN
While planning, and/or improving the existing workplace it is necessary to utilise the optimal dimensions and arrangement of the workplace, organisation of work-movements and the physical and mental needs of the man as well. The contribution introduces a simple process that is possible to use while planning or rationalizing the workplace. The process is plan is such way to respect the basic ergonomic principles. (original abstract)
XX
Artykuł stanowi refleksję nad współczesną architekturą w ujęciu rozwiązań ergonomicznych. Analizą objęte będą nieprawidłowości obiektów użyteczności publicznej, takie jak nieprawidłowości związane z oświatą, wydarzeniami kulturalnymi czy handlowe, a w szczególności ich części wspólne: strefa wejściowa - w terenie i w budynku, klatka schodowa, recepcja (pomieszczenia do przyjmowania klientów, sekretariaty, poczekalnie), sanitariat. Są to przestrzenie przeznaczone m.in. dla osób w różnym wieku, o zróżnicowanych możliwościami motorycznymi, znających mniej lub bardziej dany obiekt. Powinny się one charakteryzować dostępnością, czytelnością, a ich rozwiązania nie mogą wpływać negatywnie na bezpieczeństwo. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i wygodę użytkowników to m.in.: projektant, właściciel (zarządca) i ustawodawca zapewniający wymagania w aktach prawnych. Każdy z tych podmiotów ma na uwadze dobro użytkownika, jednakże nietrudno wprowadzić rozwiązanie, które odbiega od zamierzonych celów. Przykładowo w projekcie architektonicznym, który jest wielkim przedsięwzięciem inwestycyjnym, zajmującym się makroskalą założeń przestrzennych w terenie, łatwo przeoczyć taki detal jak układ płytek w sanitariatach. Istotne jest współgranie nowoczesnych, pięknych rozwiązań z potrzebami psychofizycznymi człowieka. Artykuł jest zestawieniem i analizą wybranych przypadków istniejących nieprawidłowości zaobserwowanych przez autorkę. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents some thoughts about modern architecture with regard to ergonomic solutions. An analysis will include improprieties in public utility buildings such as those connected with education, cultural or commercial events. In particular their common space: entry area - on the premise as well as inside the building staircase, reception (receptions, offices, waiting rooms), toilet. These areas are dedicated, among others, to individuals of different age, mobility capacities or knowing the facility more or less. The areas should have an accessible, readable character and their solutions must not affect safety. Individuals responsible for safety and comfort of users are, among others, the designer, owner (manager) and building legislator providing requirements in legal acts. Each of these entities takes into consideration user's wellbeing; however, it is not difficult to implement a solution which diverts from the intended objectives. For instance, during the architectural project, which constitutes a huge investment undertaking, dealing with macro as well as micro scale of the building-arrangement of toilet tiles-it is easy to overlook a detail. It is important to harmonise modern, beautiful solutions with psychophysical needs of the man. The article is a compilation and analysis of selected cases, existing improprieties observed by the Author. (original abstract)
10
Content available remote The IEA is Challenging to Create its Future
100%
XX
Międzynarodowe Stowarzyszenie Ergonomiczne (IEA) rozpoczęło nową kadencję w sierpniu 2015 r. Wszyscy członkowie Komitetu Wykonawczego dołożą wszelkich starań, aby nadać IEA nowej siły. Między innymi zajmujemy się (1) zrozumieniem potrzeb społeczeństw członkowskich, (2) promowaniem ergonomii w krajach rozwijających się przemysłowo, oraz (3) zrozumieniem, że wkład ergonomiczny w zaawansowane technologie ma duże znaczenie. Pomimo tego, że zawsze były to główne interesy IEA, zmieniające się warunki wymagają, aby IEA wdrożyła nowe działania: sytuacje w społeczeństwach członkowskich stają się coraz bardziej zróżnicowane. Zapotrzebowanie na ergonomię w krajach rozwijających się w przemyśle wzrasta z niespotykaną prędkością. Istnieją nowe technologie, które mogą wpływać na życie ludzi dobrze lub źle. Wkład ergonomii w najnowocześniejszych technologiach należy rozumieć w sposób proaktywny. W tym krótkim artykule podsumowano prezentację autora na 29 Międzynarodowym Sympozjum Ergonomii, która odbyła się w czerwcu 2016 roku w Polsce. Prezentowane opinie są poglądami autora, a niekoniecznie oficjalnie zatwierdzonymi opiniami IEA. (abstrakt oryginalny)
EN
The International Ergonomics Association (IEA) entered a new term in August 2015. All the members of Executive Committee are making utmost efforts to give a new momen-tum to the IEA. Among many issues, we are tackling (1) the understanding of the needs of member societies, (2) the promotion of ergonomics in industrially developing countries, and (3) the understanding that ergonomics contributions to cutting-edge technologies are of higher priority. Even though these have always been the major interests of the IEA, chang-ing environments require the IEA to implement new actions: The situations in member societies are becoming more and more diverse. The demands for ergonomics in industrially developing countries are increasing at an unprecedented speed. There are emerging tech-nologies which may influence people's lives for good or bad. How ergonomics can contrib-ute to these cutting-edge technologies should be understood proactively. This short article summarizes a presentation given by the author at the 29th International Symposium of Er-gonomics held in June 2016, in Poland. Opinions presented in this article are that of the author, not necessarily the formally authorized views of the IEA. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano zastosowanie cyfrowych modeli humanoidalnych w optymalizacji pracy operatorów wózków widłowych. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stanowi ważne zagadnienie w organizacji procesu pracy. Wyniki badań mogą posłużyć w zaprojektowaniu optymalnych relacji między obsługiwanym urządzeniem a badanymi operatorami wózków widłowych, którzy charakteryzują się określonymi cechami antropometrycznymi. Przeprowadzona analiza obciążeń układu kostno-stawowego i mięśniowego za pomocą aplikacji 3DSSPP, dwóch operatorów obsługujących wózki widłowe pozwoli na podjęcie działań w zakresie minimalizacji oraz eliminacji oddziaływania czynników uciążliwych w środowisku pracy. Działania zmierzające do tego celu mogą być wprowadzone na etapie procesu projektowania (ergonomia koncepcyjna), bądź poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy (np. zapewnienie nadzoru nad właściwą regulacją siedziska i elementów sterowniczych). W większości przypadków podjęcie tych działań niekoniecznie wiąże się z wysokimi kosztami. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the use of digital humanoid models in the optimization of the work of forklift truck operators. The creation of safe and healthy working conditions is an important issue in the organization of the work. According to the authors of the study, this goal can be achieved by the application of digital humanoid models in the analysis of fork-lift truck ergonomics. The results of the research can be used to create an optimal relation-ship between the supported device and the studied forklift operators who have certain anthropometric variables. The analysis of the burden on the osteoarticular system and muscles of two forklift truck operators, using the 3DSSPP application, will allow employers to take steps to minimize and eliminate burdensome factors in the work environment. Actions in this regard may be introduced during the design process (conceptual ergonomics), or through the implementation of new solutions in the organization of work (e.g. providing supervision during transport and other types of work). In most cases, these actions do not necessarily incur high costs. (original abstract)
XX
W artykule dokonano zebrania i przedstawienia ergonomicznych kryteriów projektowania elementów bezpieczeństwa dla osób starszych. Dokonano zdefiniowania elementów bezpieczeństwa oraz wskazano wymagania normatywne dotyczące elementów bezpieczeństwa. Na podstawie przytoczonych kryteriów przedstawiono model symulacji skuteczności rozwiązania technicznego, stanowiącego element bezpieczeństwa, wobec wymagań ergonomicznych w określonych warunkach środowiskowych oraz przedstawiono zmodyfikowane w tym celu podeście ethnography design. Przeprowadzona analiza pozwoliła na stwierdzenie znacznej potrzeby rozwoju ergonomicznego podejścia w doborze i projektowaniu elementów bezpieczeństwa wykorzystywanych przez osoby starsze.(abstrakt oryginalny)
EN
The following article presents a collection of ergonomic criteria for the design of safety components for the elderly. The components of safety are defined and the standard requirements concerning safety elements are identified. On the basis of these criteria, a simulation model is presented of the effectiveness of a technical solution, which forms a component of safety, against ergonomic requirements in particular environmental conditions. A modified for this use ethnography design approach is presented. The performed analysis shows a significant need for development of the ergonomic approach in the selection and design of safety components used by the elderly. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest problematyka ryzyka ergonomicznego i dolegliwości mięśniowo-szkieletowych towarzyszące pracy pilota samolotu M-28 Bryza. Rozdział drugi poświęcono wynikom z przeprowadzonych przez autorów badań dotyczących dolegliwości mięśniowo-szkieletowych występujących podczas wykonywania pracy pilota. Badania wykonano za pomocą goniometru elektronicznego, a oceny ryzyka ergonomicznego dokonano wg metody RULA. Ponadto do analizy wyników wykorzystano kwestionariusz opracowany na podstawie norm ISO 11226 oraz PN-EN 1005-4. Badania przeprowadzono na jednym typie samolotu M-28 Bryza. Na stanowisku pracy zidentyfikowano 28 czynności statycznych wykonywanych przez pilota podczas pracy. Zaproponowano koncepcję modernizacyjną optymalizującą obciążenia oraz wdrożenie prewencji ergonomicznej w oparciu o wyniki badań na stanowisku pilota. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is the topic of musculoskeletal disorders and ergonomics risk concurrent the work pilots of airplane M-28 Bryza. Chapter second was dedicated the results from conducted by of investigations of relating muscular and skeletal ailments occurring during the job processing of the pilot. The investigations were executed with the help of the electronic goniometer, and the risk assessment ergonomic RULA was executed according to method. Moreover questionnaire to analysis of results was worked out on the ground standards ISO 11226 and PN - EN 1005-4. Investigations were conducted on one type of M-28 Bryza. On workstation was identified 28 static actions executed by pilot during work. Optimizing the worker's burdens conception was proposed well as initiating in support the ergonomic prevention about results of investigations on the pilot workstation. (original abstract)
XX
W oprogramowaniu CATIA, po wcześniejszym zamodelowaniu środowiska badanego, istnieje możliwość poddania analizie ergonomii pracy podstawowych czynności obsługowych kierowcy samochodu osobowego. Na potrzeby badania stworzono manekina obu płci oraz zamodelowano propozycje wnętrza kabiny samochodu osobowego. Do eksperymentu przyjęto trzy postawy kierowcy, bez których nie można byłoby prowadzić pojazdu. Otrzymane wyniki umożliwiają w prosty sposób sprawdzić, czy propozycja rozmieszczenia elementów obsługowych jest komfortowa dla użytkownika pojazdu. W artykule ukazano, które wymiary kabiny samochodu muszą ulec zmianie, a po ich zmianach, jak procentowo poprawia się komfort kierowcy. (abstrakt oryginalny)
EN
In CATIA software after modeling environment, it is possible to analyze the ergonomics of basic maintenance driver of a passenger car. For the purpose of research was created male and female test dummy, and modeled car cabin interior. For the experiment was taken three driver's attitude, without driver couldn't drive a vehicle. The results provide a simple way to check whether the proposal to deploy the operating elements is comfortable for the user of the vehicle. The article shows that dimensions of the passenger compartment must be changed, and show how change percentage improves driver comfort. (original abstract)
XX
Program CATIA umożliwia zamodelowanie wnętrza samochodu osobowego oraz analizę pola widzenia kierowcy. Stworzono wnętrze samochodu osobowego i umieszczono w nim manekiny obu płci. Przeanalizowano trzy najważniejsze elementy wnętrza samochodu osobowego, na które spogląda kierowca prowadzący pojazd. Przedstawione wyniki badań informują konstruktora czy wcześniejsze rozmieszczenie elementów pozwalających na lepszą widoczność jest poprawne i czy zachodzi konieczność zmiany ich rozmieszczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The CATIA program allows modeling car interiors and analyze the driver view Created interior of car and all gender dummies. Analyzed the three most important elements of a passenger car interior, on which looks the driver. The presented research results inform the designer that the field of vision of interior car is correct and if he need to change their distribution. (original abstract)
EN
Purpose: The main aim of the research undertaken within this article is to identify the factors that are important for the successful implementation of ergonomic projects, which can be used to effectively manage such projects. Design/methodology/approach: As part of the research undertaken in this article, a literature review was carried out on the success factors of ergonomic projects. Then they were assessed using an expert opinion survey method in order to establish their importance according to the experts involved (participants of the ergonomic commissions operating in production companies). The results of the research can be used to develop scenarios for the implementation of such projects, which was shown on the example of an ergonomic project undertaken in a selected company. Findings: The result of the research is identification of the success factors of an ergonomic project presented in five categories: factors related to the implementation of projects in the enterprise, factors related to stakeholder requirements, factors related to the specificity of ergonomic assessment, factors related to the internal environment of the enterprise, factors related to the external environment of the enterprise. Taking into account the factors assessed by experts as the most important may contribute to their effective shaping in order to conduct an ergonomic project with success, as shown in a practical example. Research limitations/implications: The presented findings are limited by showing them only on one practical example. The further direction of the research development may be the presentation of decision models for managing ergonomic projects based on the identified success factors. Practical implications: The results of the conducted research can be used in practice in the implementation of ergonomic projects in various production companies. Originality/value: This article presents a new approach to the identification of success factors of ergonomic projects and presents the possibilities of including them in the implementation of ergonomic projects in manufacturing companies.(original abstract)
17
Content available remote Musculoskeletal Disorders at Nursing Work
75%
EN
Ergonomics in healthcare is still in its infancy. The responsibilities of healthcare personnel include taking care of the health of the whole population. That is why it is very important to care about healthcare personnel. This article is a presentation of a survey conducted in Slovakia. The survey focused on nurses who work directly at their patients' beds. The objective of the survey was to verify the physical load of nursing profession and to determine the most frequently musculoskeletal disorders of nurses. The survey was conducted in the form of the Nordic Questionnaire. The results of the survey confirmed the most serious difficulties for nurses with the musculoskeletal apparatus. The results also showed pain-related dependence in one body part of a nursing professional depending on his or her profile. However, the analyses included in this article can be applied to any company management, not only nurses.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące manualnej linii montażowej. Omawiana dwukryterialna heurystyka ma na celu uwzględnienie zarówno minimalizację czasów przestojów ale także bierze pod uwagę obciążenie pracowników biorących udział w procesie montażu. Jak wiadomo nie każda operacja wymaga jednakowego wysiłku oraz jednakowych ruchów fizycznych. W prezentowanej metodzie uwzględnia się w sposób sformalizowany (metoda RULA i REBA) udział ze względu na obciążenie każdego z pracowników linii a otrzymane wyniki służą korekcie balansu linii otrzymanego wcześniej w oparciu o znane metody heurystyczne dla których kryterium optymalizacji jest jedynie czas przestojów maszyny lub bezczynność pracowników na stanowisku montażowym. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper results of investigation of manual assembly line balancing problem are presented. The discussed two-criterion heuristic considers minimization of the idle times and the overload of workers working on assembly workstation. Each manual operation need different physical effort and characterizes different risk of dangerous movements. Two-criterion method uses known methodology (RULA and REBA) to describe and analyze the entire posture of body, used force and types of performed movements or action. Results and conclusions of the research allow to modify known assembly line balance calculated by heuristics. Simple numerical example is presented and the final results for different value of WT and WR wages are shown. (original abstract)
XX
Celem prezentowanego opracowania jest przedstawienie zarysu wybranych metod badań ergonomicznych w analitycznym aspekcie możliwości ich wykorzystania do badań jakości produktów powszechnego użytku. Danych do analizy dostarczyły procedury i wyniki prac, a zwłaszcza doświadczenia własne, powstałe w wyniku realizacji badań testowych licznych produktów. (fragm. tekstu)
EN
While improving the methodology and practical methods of testing the quality of products of general use, special attention should be paid to the criteria of evaluation. On of the possible means of progress in that field is further adaptation of the methods of research used in various branches, for example in ergonomics. The idea and usability of the selected ergonomic methods, with respect to testing the quality of products, are presented. They are: observational and somatographic methods, dosimetric evaluation, determination of biological changes, psychic load and tiredness as well as laboratory tests. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badania ergonomiczności doboru i umiejscowienia tablic informacyjnych na Dworcu Autobusowym w Centrum Komunikacyjnym w Poznaniu. Na podstawie polskiej normy PN-EN 894-2+A1 obejmującej wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych, dokonano obliczeń i oceny: odległości z jakiej pasażerowie mogą odczytać informacje prezentowane na dworcu; wysokość umiejscowienia oraz pozycji kształtowanej u odczytujących informacje. Wyniki pozwoliły na opracowanie zaleceń modernizacyjnych. Wskazano dodatkowe kryteria, które należy uwzględnić podczas projektowania systemów informacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article were presented the results of the investigation of the ergonomics of selection and putting informative boards on The Bus Station in The Communication Centre in Poznan. On the basis of the Polish standard PN-EN 894-2+A1 including ergonomic requirements relating to projecting the coefficients and control elements, the calculations and the assessment were executed: the distance from what the passengers can to read information presented on the station; the height of putting and the position shaped at reading the information. Results allowed to the prepared conception of prevention The additional criteria which you should consider while projecting informative systems were showed.(original abstract)
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.