Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  postmodern architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Both modern and postmodern architecture drew from the ideas of theorists and critics of earlier architecture – from the turn of the 18th and 19th centuries, it was postulated for instance by E. Kauffman. The principles of developing “modern” architecture with historical roots can be transposed to contemporary architecture. They include transparency and moderation in external appearance and outline as well as the dominance of right angles and straight lines, stereometric shape of the building. In respect of composition the elements placed closely next to one another or on one another. Peace, gravity, and height corresponding to the “size” of the materialized ideas or the tasks served by the buildings. Finally, ethos and morality instead of noisy glamour and representativeness. Postmodernism restores the rank of facades and space edges, which existed in the 19th century. It differentiates them by means of a scale and by introducing contractions, passages, etc. It also gives an individual feature to buildings showing first of all their participation in creating the city space at the turn of the 20th century. The present times require great creativity from us, namely, we must bear in mind cooperation of art and architecture. The postmodern world was placed in a difficult situation of finding itself in the tumult of the present day. After announcing the idea of bankruptcy of painting and art and declaring that nobody and nothing is able to be surprising anymore and that everything has already happened, hardly any sort of activity gives rise to optimism. Where in that case is the place for art? For human sensitivity? The world will never be able to renounce art and architecture, however, the world has made them change their visage.
PL
Architektura modernistyczna i postmodernistyczna korzystała z myśli teoretyków i krytyków architektury wcześniejszych okresów twórczych – przełomu XVIII i XIX w. Postulował to między innymi Emil Kauffman (1891–1950). Zasady kształtowania architektury „nowoczesnej” o historycznych korzeniach można przetransponować na współcześnie tworzone dzieła architektury. Zaliczyć do nich możemy przejrzystość i powściągliwość w wyglądzie zewnętrznym oraz w zarysie, dominację kąta prostego i linii prostych, stereometryczną bryłę budowli. W kwestii kompozycji – elementy ściśle ustawione obok siebie lub na sobie. Spokój, powaga i wyniosłość odpowiednia do „wielkości” ucieleśnianych idei lub spełnianych przez budynki zadań. Na zakończenie etos i moralność, zamiast ruchliwego przepychu i reprezentacji. Postmodernizm przywraca istniejącą w XIX w. rangę elewacjom i krawędziom przestrzeni. Różnicuje je skalą, wprowadzając przewężenia, przejścia itp. Nadaje budynkom indywidualny rys, ukazując jednak przede wszystkim ich współudział w kreowaniu przestrzeni miasta z przełomu XIX i XX w. Teraźniejszość wymaga od nas dużej kreatywności, mamy tutaj na uwadze współdziałanie sztuki i architektury. Świat postmodernistyczny został postawiony w trudnej sytuacji odnalezienia się w zgiełku dnia dzisiejszego. Działanie po ogłoszeniu hasła upadłości malarstwa i sztuki, oznajmieniu, iż nikt i nic nie jest już w stanie zaskoczyć, że wszystko już było, nie napawa optymizmem. Gdzie w takim razie jest tutaj miejsce na sztukę? Na ludzką wrażliwość? Świat nigdy nie będzie w stanie wyrzec się sztuki i architektury, aczkolwiek zmusił ją do zmiany swojego oblicza.
PL
Tematem opracowania jest architektura jednorodzinnych domów mieszkalnych projektowanych w latach 80-tych i 90-tych XX wieku i w pierwszych latach po roku 2000. Na przykładach własnych prac autor ukazuje występujące w tym czasie tendencje w projektowaniu budynków jednorodzinnych1. Prezentowane projekty powstały na zamówienie prywatnych inwestorów jako budynki wolnostojące. W końcowej części pokazano fragmenty dwóch prac dyplomowych wykonanych na kierunku studiów architektura w roku 2003 pod kierunkiem autora. Wspólną, łączącą je cechą jest nawiązanie do tradycyjnej architektury regionalnej Górnego Śląska. Mieszczą się one zatem w nurcie architektury postmodernistycznej2, a także kierunków określanych jako architektura neotradycjonalna i architektura miejsca3. W kilku projektach zastosowano specyficzne rozwiązanie przestrzenne – zaprojektowano pokój dzienny jako wydzielony z bryły budynku, o większej wysokości niż inne pomieszczenia mieszkalne i nieznacznie uniesiony nad terenem co umożliwia dobry kontakt z ogrodem. Artykuł jest próbą podsumowania własnych doświadczeń w projektowaniu i realizacji jednorodzinnych domów mieszkalnych.
EN
Presented own designs single-family residential development of the 80s., 90s. XX century and the beginning of XXI. century made with the author’s collaboration arch. Alina Borowczak-Grzybowska. Presented detached houses were made to individual order of private investors as an alternative to typical projects „home directories”. They are housed in the mainstream of postmodernism and are embedded in the regional architectural tradition of Upper Silesia. Due to the nature of the border region and its landscape diversity of this tradition it is heterogeneous. There here the influence of Polish culture in its various forms, Czech, German and in the north-eastern part of region - Russia. To folk architecture of the Silesian Beskid refers design holiday home in Porąbka-Kozubniku and Dissertation „project agritourism farms” in Istebna. Single-family houses in Toszek, Kielcza and Brzękowicach near Psary are an attempt contemporary interpretation of a small manor occurring on the northern, eastern and southern borderlands region. Houses in Opole and Gliwice are the proposals of urban detached houses with steep roofs adapted to the surrounding buildings from the late nineteenth. and XX. century. Thesis „single-family housing in Zabrze” refers to the tradition of building workers in the industrial part of Upper Silesia. Recreational and residential buildings in Żyłka can be associated with the early modernist villas with 20-years of the last century, of which numerous examples can be found in the region. Against the background of comments concerning housing in Poland during their formation, forming the historical context of the works presented, the author describes the spatial solutions of buildings. Of the 12 presented projects 6 have been implemented. Also shown 2 theses done under the guidance of the author’s undertaking on modern interpretations of regional architecture.
3
Content available remote Games of architecture in the recent past
100%
EN
Architectural design takes place in a certain cultural space. If the space is not expressive enough for the artist, observer or passer-by, architects create their individual worlds where original artworks shaping space appear. And the audience accepts it with understanding.
PL
Projektowanie architektoniczne odbywa się w pewnej przestrzeni kulturowej. Jeśli nie jest to obszar dostatecznie wyrazisty dla twórcy, obserwatora lub przechodnia, architekci tworzą osobiste światy, w których jawią się oryginalne dzieła sztuki kształtowania przestrzeni. A widzowie przyjmują je ze zrozumieniem.
4
Content available remote Vanitas czy venustas?
84%
PL
Marginalizowana spuścizna Witruwiusza pozostaje fundamentem "zbiorowej podświadomości" architektów, przynajmniej w kręgu oddziaływania zachodniej kultury. To dziedzictwo okazuje się kłopotliwe dla bezkompromisowych wizjonerów epoki ponowoczesnej. Poglądy zawarte w dziele De architectura tym trudniej ignorować, ze podzielają je miliony nieprofesjonalnych odbiorców. Konsekwentnie lekceważą oni kolejne rewolucje w sztuce kształtowania przestrzeni - nieodmiennie oczekując architektury, której wygląd będzie miły i wykwintny.
EN
The marginalized legacy of Vitruvius continues to remain the foundation of the "collective subconscious" of architects, at least in the sphere of influence of Western civilization. This legacy turns out to be troublesome to the uncompromising visionaries of the postmodern era. The views and opinions expressed in the work De Architectura are all the more difficult to ignore that they are shared by millions of unprofessional recipients. The latter consistently ignore the successive revolutions in the art of shaping space - invariably expecting architecture whose appearance would be pleasant and exquisite.
5
Content available remote “Why so serious?” – The joke as a means of expression in architecture
67%
EN
The paper presents the joke as a means of expression used in architecture. The author debates whether the architecture should always be serious. The paper describes and gives historical and contemporary examples of how the comical effect is achieved in architecture. The paper is also an attempt to explain and understand what the jokes in architecture are used for.
PL
Artykuł podejmuje temat żartu jako środka wyrazu używanego przez architektów. Autorka zastanawia się czy architektura musi być zawsze serio. W tekście opisano na przykładach obiektów współczesnych i historycznych, w jaki sposób uzyskiwany jest efekt komiczny w architekturze. Artykuł to również próba wyjaśnienia do czego może służyć żart w architekturze i kiedy jest przydatny.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.