Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 878

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Preferencje konsumenta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
XX
Znana z mediów estetyka wizerunku, określana mianem "japońskiego stylu", na Zachodzie koncentruje się w głównej mierze na płci żeńskiej. W zachodniej literaturze niewiele treści traktuje natomiast o japońskim mężczyźnie w kontekście jego podejścia wobec świadomego wizerunku. Celem tego artykułu jest uzupełnienie informacji na temat społeczno-ekonomicznej korelacji między japońską gospodarką, rynkiem mody a ewolucją wizerunku japońskiego mężczyzny, w tym jego poglądem na męskość i płeć, w oparciu o profil japońskich magazynów męskich o modzie. W artykule przedstawiono sześć różnych stylów mody charakterystycznych dla metropolii w Japonii, ich cechy, tło i rozwój, podkreślając związki z pewnym stylem życia i wydarzeniami społeczno-gospodarczymi, czego wynikiem jest pojawienie się̨ nowego wzoru męskości sōshoku danshi. Wymagania i potrzeby dotyczące tego wzoru są analizowane, biorąc pod uwagę̨ jego status na rynku konsumenckim i w społeczeństwie. (abstrakt oryginalny)
EN
Visual aesthetics represented in Western media by the name of "Japanese style", is presented from the point of view of women's fashion, especially in the realm of pop-culture. The resources available for non-Japanese reader rarely raise the subject of Japanese men's fashion in the context of giving voice to self-expression by means of style and clothing. The aim of this paper is to supplement the information on the socio-economic correlation between the Japanese economy, fashion market, and self-expression of Japanese men, including their views on masculinity and gender, based on the profile of Japanese men's fashion magazines readers. The paper presents six different fashion styles indigenous to metropolitan Japan, their characteristics, background and development, emphasizing the connections to certain lifestyle and socio-economic occurrences, resulting in an emergence of a new pattern in masculinity - the herbivorous man, whose requirements and needs are analyzed considering his status in the consumer market and society. (original abstract)
2
Content available remote Zastosowanie analizy cojoint do badania preferencji muzycznych
100%
XX
Analiza conjoint została stworzona z myślą o prowadzeniu badań marketingowych i w tym obszarze znajduje najwięcej zastosowań. W niniejszym opracowaniu wykorzystano ją do oceny preferencji muzycznych. Podjęto tu próbę kwantyfikacji trudno mierzalnych kategorii, na które składają się między innymi piękno i harmonia brzmienia muzyki, artyzm języka dźwiękowego, głębia wyrazu dzieła muzycznego czy ponadczasowość treści przekazywanych poprzez muzykę. Ich ocena zależy między innymi od cech osobowościowych respondenta, jego wrażliwości muzycznej, wcześniejszego przygotowania edukacyjnego z zakresu muzyki i innych. Dlatego też melomani stanowią grupę w znacznym stopniu niejednorodną pod względem upodobań muzycznych. Połączenie wyników analizy conjoint z metodą grupowania k-średnich pozwoliło na wyodrębnienie jednorodnych pod względem preferencji segmentów respondentów i szczegółową prezentację ich gustów i preferencji muzycznych. Wydaje się, że otrzymane wyniki mogą być interesujące zarówno dla psychologów, socjologów, jak i osób związanych ze środowiskiem muzycznym. Do pewnego stopnia mogą być również pomocne w dalszych badaniach służących dostosowaniu oferty uczestników rynku muzycznego do oczekiwań melomanów.(fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to study the music preferences of the music lovers in area of the type of c1assieal music, favorite composers and eras of music. The basic research method used in the paper is the eon joint analysis. Its application allows to estimate the respondents' utilities, which enabled calculating the relative importance of each variable representing musical taste, aesthetics of music and musical culture of the test group of the music lovers. In addition, estimates of the partial utility values, led to segmentation of the music lovers by similar preferences. The implementation of conjoint analysis in each of the segments allowed to present detailed description of the music preferences of the respondents. The results of research may be helpful in adapting the music publishing deals, publishing labels, repertoire of concert halls and music programs on radio and television to the needs of the music lovers. (original abstract)
XX
Celem pracy była analiza preferencji i postaw konsumentów województwa lubelskiego odnośnie rynku ryb i ich przetworów. Zastosowano nieprobabilistyczą metodę doboru próby - dobór kwotowy, ze względu na płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Badania przeprowadzono za pomocą anonimowego kwestionariusza ankietowego opracowanego specjalnie do celów niniejszej pracy. Na podstawie analizy wyników badań własnych stwierdzono, że wykształcenie i wiek były czynnikami różnicującymi opinie dotyczące oceny rynku ryb i przetworów rybnych. Zarówno wykształcenie ankietowanych, jak i ich wiek pozwoliły na wyodrębnienie dwóch segmentów różnicujących konsumentów. Pierwsze skupienie reprezentowane głównie przez osoby starsze z wyższym wykształceniem, charakteryzowało się większą świadomością prozdrowotną produktów rybnych oraz dostrzegało ich walory smakowe w stosunku do skupienia drugiego, złożonego głównie z osób młodszych, z podstawowym lub zawodowym wykształceniem. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results obtained from survey conducted among clients. The study was designed to test consumer preferences and attitudes on the fish and fish products market. Were used nonprobability method - quota sampling due to gender, age, education and place of residence. The research was conducted using an anonymous questionnaire, developed specifically for this work. The own research results demonstrated that education and age are factors differing opinions on the assessment of market fish and fish products. Both, the education of the respondents and their age made it possible to distinguish two segments of differentiating consumers. The first focus, represented mainly by the elderly, with higher education, characterized by an increased awareness of pro health fish products and they can discerned their taste compared to the second cluster composed mainly by younger people with primary education or vocational education. (original abstract)
4
Content available remote Wpływ nowych trendów konsumenckich na cyfrową transformację biznesu
100%
XX
Głównym celem niniejszego opracowania jest diagnoza nowych trendów konsumenckich przyczyniających się do cyfrowej transformacji biznesu. Celem metodycznym - dokonanie analizy aktualnego stanu wiedzy o nowych trendach konsumenckich i cyfrowej transformacji biznesu. Celem utylitarnym zaś charakterystyka nowych trendów w zachowaniach konsumenckich - w tym pokolenia Millenialsów oraz wskazanie rekomendacji dla przedsiębiorców w zakresie wykorzystania owych trendów do zwiększania konkurencyjności. (fragment tekstu)
EN
Digital transformation is a comprehensive process of transforming traditional business model into innovative one based on knowledge economy and network society. Modern way of market expansion is determined by new technologies (Internet of Thighs, social media, big data, mobile devices, cloud computing, mobile applications, GPS localization, etc.) and customer-centric strategy in all aspects of company operations. Gathering information about customers and their needs (insights) becomes a fundamental tool in building personalized offer. Changes in business model are determined by new type of customer - Millenials. Companies are forced to adapt new consumer trends. To stay competitive on the market they have to find a way of merging new technologies with Millenials requirements. This article characterize overlapping changes in social and business environment and gives recommendation in methods of using digital transformation to ensure company's success. (original abstract)
XX
Metoda triad zaliczana jest do podstawowych metod porządkowania preferencji konsumenckich. Jest ona jednak bardzo rzadko stosowana w praktyce. Przyczyny tego należy upatrywać przede wszystkim w pracochłonności metody. Wyrażenie przez respondentów ocen podobieństwa dla k n C zestawów trzech par (n - liczba obiektów) jest uciążliwe, zwłaszcza gdy jednocześnie analizowanych jest wiele obiektów. Celem pracy jest wskazanie możliwości skalowania preferencji w oparciu o zredukowaną liczbę triad. Przeprowadzono analizę sprawdzającą, czy (a jeżeli tak to w jakim stopniu) redukcja liczby triad wpływa na ostateczne wyniki badań. Wykorzystanie metody triad zilustrowano przykładem empirycznym, w którym obliczenia i prezentację wyników przeprowadzono z wykorzystaniem programu TRISOSCAL dostępnym w pakiecie NewMDSX(abstrakt oryginalny)
EN
The method of triads is considered to belong to the basic methods of ordering consumer preferences. However, it is very rarely used in practice because it is a labor-intensive method. Expressing by respondents the assessments of similarity for k n C sets of three pairs (n - the number of objects) is cumbersome, especially for many objects. The aim of the work is to indicate the possibility of scaling preferences based on the reduced number of triads. It was examined whether the reduction of the number of triads affected the final scaling results. The use of the method of triads was illustrated by an empirical example, in which the calculation and presentation of results was carried out using the TRISOSCAL program available in the NewMDSX package(original abstract)
XX
Jednym z elementów badań marketingowych jest pomiar preferencji konsumentów realizowany m.in. z wykorzystaniem metody Maximum Difference Scaling. W metodzie tej na etapie gromadzenia danych wykorzystywany jest układ eksperymentu w postaci cząstkowego układu czynnikowego, w którym pod uwagę bierze się ograniczony zbiór profilów (produktów lub usług). Rezygnacja z tzw. pełnego układu czynnikowego, w którym liczba profilów przekracza zdolność oceny respondentów, oznacza wybór jednego z wielu możliwych układów czynnikowych, pod warunkiem zachowania wymaganych reguł statystycznych. Celem artykułu jest ocena wpływu układu badania na wynik pomiaru preferencji konsumentów z wykorzystaniem metody Maximum Difference Scaling. Zastosowanie układów spełniających lub nie warunki symetryczności i/lub zrównoważenia pozwoliło ocenić wpływ poszczególnych układów na uzyskiwane wyniki. W obliczeniach zastosowano autorski pakiet MaxDiff programu R.(abstrakt oryginalny)
EN
Measurement of consumer preferences is one of the most important elements of marketing research. In the measurement of consumers' preferences Maximum Difference Scaling can be used. In this method, a fractional factorial design is used as the experiment, where a limited set of profiles (product or service) is taken into account. The resignation of full factorial design, in which the number of profiles exceeds the ability of respondents to assess, means choosing one of many possible factorial designs. The aim of this article is to present the results of the measurement of consumers' preferences based on different fractional factorial designs using Maximum Difference Scaling. The article presents the results of measurement of consumers' preferences using asymmetric, symmetric and balanced factorial designs and the MaxDiff R package.(original abstract)
XX
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących czynników determinujących wybór serów podpuszczkowych dojrzewających przez konsumentów oraz ich wiedzy o analogach serów. Badania zrealizowano w 2012 r. na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego, przeprowadzając wywiady ankietowe wśród losowo dobranych respondentów. Stwierdzono, że na decyzje zakupowe konsumentów serów podpuszczkowych twardych wpływają przede wszystkim: smak, cena, przyzwyczajenie, obecność oczek, barwa i wygląd. Wybór serów pleśniowych był zdeterminowany przez smak, cenę, jakość, przyzwyczajenie i rodzaj pleśni występujący w serze. Wykazano także, że 61% ankietowanych nie jest w stanie odróżnić serów podpuszczkowych twardych od produktów seropodobnych. Z analizy danych wynika również, że tylko połowa badanych sprawdza datę ważności, a 61,7% ankietowanych sporadycznie lub wcale nie zwraca również uwagi na pozostałe informacji umieszczone na opakowaniu.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of research on the factors determining the choice of rennet ripening cheese by consumers and their knowledge of cheese analogues. The study was conducted in 2012 in Lower Silesian Voivodeship, Opole Voivodeship, Silesian Voivodeship and Małopolska Voivodeship. Survey interviews were conducted among 533 randomly selected respondents. The research shows that the decision to purchase hard rennet cheese is based on factors in this following order: taste, price, habit, holes, colour and appearance and quality. The decision to buy blue cheese is based on taste, price, quality and habit. The poll shows that 61.0% of respondents are not able to distinguish between hard rennet cheese and a cheese-like product. It proves the insufficient level of the respondents' knowledge in this field. Almost half of the respondents (47.1%) do not check the cheese expiration date while shopping. More than half of the respondents (61.7%) do not read other information shown at the packaging of cheese.(original abstract)
XX
W procesie produkcji olejów powstają duże ilości produktów ubocznych w postaci makuchów. Są one bogate w składniki odżywcze, takie jak białko. W pracy zbadano możliwości użycia makuchów do produkcji batonów. Do tego celu wykorzystano ankietę jako narzędzie badania opinii konsumentów. Grupą badaną byli studenci wrocławskich uczelni. Zbadano preferencje studentów pod względem obecności makuchów w batonie. Ustalono najważniejsze cechy, jakimi według badanych powinien charakteryzować się baton. Z badania wynika, że studenci najbardziej byliby zainteresowani makuchami słonecznikowymi, sezamowymi i dyniowymi. Część populacji studentów pragnie się zdrowo odżywiać i jest zainteresowana produktami o lepszej jakości. Daje to możliwość zastosowania makuchów do produkcji batonów skierowanych do tej grupy konsumentów. Batony te powinny się charakteryzować zawartością zdrowszych i lepszych jakościowo składników bogatych w wartości odżywcze, przy zachowaniu bardzo dobrego smaku przekąski.(abstrakt oryginalny)
EN
A lot of by-products in the form of oil cake are produced in the oil production process. They are rich in nutrients such as protein. The work was aimed at exploring the possibility of using oil cake for the production of bars. For this purpose, a questionnaire was used as a tool for consumer opinion surveys. The study group were students of Wrocław universities. Students' preferences were examined for the presence of oil cake in a bar. The most important features were determined which according to the respondents should be characterized by a bar. The study shows that students would be most interested in sunflower, sesame and pumpkin oil cake. Part of the student population wants to eat healthily and is interested in better quality products. It gives the possibility of using oil cake for the production of bars targeted at this group of consumers. These bars should be characterized by the content of healthier and better quality ingredients rich in nutritional values, while maintaining a very good taste of snacks.(original abstract)
XX
W publikacji zaprezentowano wyniki badań empirycznych, których głównym celem było określenie poziomu etnocentryzmu konsumenckiego mieszkańców Polski, Słowacji i Rumunii. Podstawowy materiał źródłowy pozyskano dzięki wywiadom bezpośrednim, przeprowadzonym w trzech miastach: Rzeszowie (Polska), Koszycach (Słowacja) oraz Oradei (Rumunia), na próbie 1200 respondentów (po 400 osób w kaŜdym mieście). Jako instrument pomiarowy wykorzystano międzynarodowy kwestionariusz CETSCALE, który poddano procesowi walidacji. Przedstawione analizy wyraźnie wskazują, że konsumenci polscy, słowaccy i rumuńscy wykazują skłonności etnocentryczne, aczkolwiek największe wartości skali CET uzyskano wśród zbiorowości słowackiej. Odnotowano również znaczący wpływ czynników demograficznych na poziom etnocentryzmu trzech badanych grup.(abstrakt autora)
EN
The results of the empirical research have been presented in the following publication. Their main aim was to define the consumer ethnocentrism level of the inhabitants of Poland, Slovakia and Romania. The main source material was acquired due to direct interviews, conducted in three towns: Rzeszów (Poland), Kosice (Slovakia) and Oradea (Romania), in a chosen group of 1200 respondents (400 people in each town). The international CETSCALE questionnaire, which has been subjected to the validation process, has been used as a measuring instrument. The analyses presented, clearly indicate that Polish, Slovakian and Romanian consumers show ethnocentric tendencies. However, the strongest CET scale values have been obtained in Slovakian community. It has also been noted that demographic factors have meaningful influence on the ethnocentric level of the three researched groups.(author's abstract)
XX
Autorzy przeanalizowali zwyczaje i zachowania zakupowe mieszkańców Poznania i Wielkopolski w latach 1999-2005.
EN
Retailers are expanding ever further, and goods manufacturers are becoming more and more multinational. Expansion can bring increased profits, not just through higher sales but also more efficient sourcing and supply chain synergies. But expansion can also lead to problems - reduced quality, low wages and damaged reputations. All these facts have a great influence on the national and regional market, even the single customers. In the context of this situation, the important question is - how this circumstances impact on the local market in Poland region - Wielkopolska? Based on the long time span research, authors from Product Marketing Department, Poznań University of Economics, have presented consideration, devoted this subject. (original abstract)
XX
Celem pracy było zaprezentowanie zjawiska turystyki motocyklowej oraz preferencji, zachowań i oczekiwań turystycznych osób podróżujących na motocyklach. Badania ankietowe przeprowadzono w 2013 r. na próbie 131 motocyklistów. Link do kwestionariusza ankiety rozpowszechniony został na kilkunastu forach i portalach o tematyce motocyklowej. Ten rodzaj turystyki cieszył się głównie powodzeniem wśród dobrze wykształconych mężczyzn. Celem samym w sobie i najważniejszym elementem wyjazdu była tu często podróż, czyli sama jazda. Preferowane były więc kierunki charakteryzujące się przede wszystkim walorami krajobrazowymi, atrakcyjnością i jakością dróg. Ważniejszymi barierami rozwoju turystyki motocyklowej były względy ekonomiczne (jest ona dość kosztowna), zła jakość dróg przekładająca się na bezpieczeństwo oraz niekorzystne postrzeganie motocyklistów przez społeczeństwo(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study was to present motorcycle tourism and preferences, behaviors and expectations of motorcyclists. A survey was conducted in 2013 on a sample of 131 motorcyclists. This type of tourism is mainly popular among well-educated men. The aim of travel and its most important element is often just ride. Thus preferred directions are primarily landscape values as well as attractiveness and quality of routes. More important barriers to the development of this form of tourism are economic reasons (it is expensive), poor quality of roads, which translates into safety, and adverse perception of motorcyclists by society(original abstract)
12
100%
EN
Recently, changes in the Polish retail trade have been taking place. The number of small local stores is decreasing. The authors conducted research in association with Macro Cash and Carry in February 2011 among 68 owners of small local stores located in 4 districts of Warsaw, 4 adjacent towns and 4 satellite towns. The results of this research show the tough competition between the small local store owners and super- and hypermarket chains. The chance for the further existence of small stores is to join the convenience store chains or franchising. Individual operation is possible only through providing high quality and freshness of products as well as price cutting. Polish customers tend to shop less at the supermarkets as they prefer small local stores, which gives the store owners an opportunity for further existence on the retail market. (original abstract)
13
Content available remote Evaluation of Consumer Preferences When Purchasing Wooden Products
100%
EN
Abstract. The results of questionnaire study determining consumer preferences when purchasing wooden products or their substitutes made of materials other than wood were presented. Functional qualities of products were evaluated. Consumer preferences were determined within 5 groups of products: 1) woodwork, floor and mural materials; 2) buildings and construction materials; 3) furniture; 4) paper and packaging; 5) firewood. Wood despite its rather low fire- resistance and poor resistance to weather conditions, however due to significant functional features constitutes a valuable, universal and eagerly used material. (original abstract)
XX
The article presents the application of the conjoint measurement method for the selection of conditions of student accommodation. Each variant of the accommodation was described with the aid of six nominal variables. The study dealt with 133 students of the Economic Academy in Wrocław. Upon the basis of distinguished variables and corresponding levels, the authors created a evaluated by giving the probability of their choice. The assessments of the respondents constituted a basis for using the conjoint measurement method for estimating coefficients of fragmentary usefulness, which were employed in order to: a) determine the relative importance of each variable for the choice of an accommodation variant, made by the students; b) determine the usefulness of each level of a given variable; c) estimate (predict) the participation of the selected accommodation variants on the market, d) distinguish segments of students with similar selection preferences and estimate the presence of select accommodation variants.
XX
Segmentację rynku prowadzi się na podstawie cech konsumentów, atrybutów produktów lub obydwu zbiorów zmiennych jednocześnie. Do względnie jednorodnych klas trafiają konsumenci, dla których oferowane produkty lub usługi mają podobną użyteczność. Oznacza to, iż na potrzeby segmentacji wykorzystane mogą być informacje o preferencjach konsumentów. Jedną z metod umożliwiającą pomiar preferencji konsumentów jest Maximum Difference Scaling. Celem artykułu jest prezentacja możliwości segmentacji konsumentów na podstawie preferencji wyrażonych uzyskanych metodą Maximum Difference Scaling, a także wskazanie obecnych oraz przyszłych możliwości, jakie w tym względzie oferuje autorski pakiet MaxDiff programu R(abstrakt oryginalny)
EN
Market segmentation is performed based on consumer characteristics or attributes of products. Relatively homogeneous classes are chosen by consumers for whom the offered products or services have similar utility. This means that information about consumer preferences can be used for the segmentation. One of the methods for measuring the consumers' preferences is Maximum Difference Scaling method. The main aim of the paper is to present the possibility of segmentation of consumers based on revealed preferences obtained by Maximum Difference Scaling. The article presents the results of measuring consumer preferences using the MaxDiff R package. On this basis, the segmentation of consumers was made using latent class models and Q program(original abstract)
XX
W badaniach preferencji wyrażonych stosuje się metody pomiaru z uwzględnieniem podejścia kompozycyjnego, dekompozycyjnego oraz mieszanego. Do grupy metod reprezentujących podejście dekompozycyjne należą conjoint analysis (analiza łączna) oraz metody dyskretnych wyborów. Metody te, choć tak podobne, pod wieloma względami różnią się od siebie. Ogólna procedura badawcza jest taka sama dla obu grup metod, jednakże istotne różnice pojawiają się na etapie przygotowania eksperymentu czynnikowego, wyboru metody prezentacji profilów oraz metod estymacji. Różne są również podstawy teoretyczne obu grup metod.W artykule zaprezentowano conjoint measurement (addytywny pomiar łączny) jako podstawę teoretyczną metod analizy łącznej oraz ogólną procedurę badawczą tej grupy metod. (fragment tekstu)
EN
In measurement of stated preference we used decompositional methods: conjoint analysis and discrete choice methods. In the paper conjoint analysis methods, their theoretical basis - conjoint measurement - and research procedure are presented. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania preferencji konsumentów na rynku usług hotelarskich, które umożliwiło identyfikację aktualnych tendencji na tym rynku, a w szczególności wskazanie: czynników o stymulującym i destymulującym wpływie na wybór obiektu, profilów obiektów o najwyższym i najniższym prawdopodobieństwie wyboru oraz wpływu wybranych cech respondentów (wieku oraz dochodu) na dokonywane wybory. Zarówno na etapie gromadzenia danych pierwotnych, jak i ich analizy zastosowano metody wyborów dyskretnych, wskazując tym samym na ich użyteczność w analizie rynku usług hotelarskich. Estymację zastosowanych modeli (wielomianowego, warunkowego oraz mieszanego modelu logitowego) przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu Discrete Choice programu R(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is to present the findings of consumer stated preferences as far as a hotel selection and as a result to identify the current trends in the hospitality market. The conducted study involves: identifying the hotel choice attributes, which can effect stimulating and distimulating, recognition of the hotels' profiles with the highest and lowest likelihood of selection and the effect of some consumer characteristics (age and income). Discrete choice methods were applied both on the stage of primary data collection and their analysis, thereby showing their usefulness in the analysis of hospitality services market. Multinomial, conditional and mixed logit models were estimated using DiscreteChoice R package. The results demonstrate the practical utility of discrete choice methods in hospitality research(original abstract)
XX
W pracy zakłada się istnienie zmienności w czasie preferencji konsumentów odnośnie do wyboru produktów. Wiedza na temat reguł wyboru następników oraz prawdopodobieństwa wyboru poprzedników w poszczególne dni oraz miesiące ułatwi przygotowanie reklamy skierowanej do konkretnych reklamobiorców. Analiza koszykowa umożliwiała przebadanie empirycznego zbioru danych i uwidoczniła zmiany w poziomie ufności i wsparcia w poszczególnych okresach. Z badania wynika istnienie najsilniejszych reguł w październiku oraz w soboty przy równoczesnym istnieniu największej liczby transakcji. Ponadto w artykule wykazano, że w badaniach empirycznych kryteria minimalne analizy koszykowej muszą być ustalone na niskim poziomie.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper assumes that consumer preferences about the product choice vary over time. Knowledge on the rules of choosing consequents and probability of choosing predecessors on individual days and months may enable better preparation and targeting of an advertisement to advertising addressees. Basket analysis enables empirical analysis of data and it shows the changes in confidence and support level over time. The study shows the existence of the most significant association rules in October and on Saturdays, combined with the highest number of transactions. Moreover, it presents that minimal criteria of basket analysis in empirical tests must be low.(original abstract)
XX
Głównym celem badań przedstawionych w artykule było uzyskanie informacji dotyczących, jaki rodzaj pieczywa wybierają młodzi ludzie, jakimi czynnikami nabywczymi kierują się przy jego wyborze, a także jakie jego ilości spożywają. Grupę badawczą stanowiło 300 losowo wybranych studentów z trzech trójmiejskich uczelni. Badania konsumenckie wykazały, że młodzi ludzie najchętniej kupują chleb biały krojony, nie zwracając większej uwagi na jego cenę. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na wybór pieczywa są jego walory smakowo-zapachowe. Studenci wykazują świadomą postawę przy wyborze pieczywa, o czym świadczy fakt sprawdzania jego składu na etykiecie przed zakupem. (abstrakt autora)
EN
The main objective of the research presented in the article was to gather information on the variety of baked goods that young consumers choose on the market, as well as identification of factors taken into account in the decision process and the eaten quantity. The study group consisted of 300 randomly select students of the three Tri-City universities. Consumer research has shown that young consumers prefer to purchase white, pre-cut bread, not paying much attention to its price. An important factor impacting their decision are the values of flavor, indicating its quality. The young generation shows a conscious attitude in the selection of breads. It may be indicated by the fact that its composition is very important to be checked on the label before they buy bread.(author's abstract)
20
Content available remote End Users' Preferences for Joinery Products and Furniture
100%
EN
This paper deals with the determination of end user attitudes towards different ways of wood utilisation. The preferences of consumers for the selected wood properties in comparison with substitute materials were assessed for the area of joinery products and furniture used in households. The survey was carried out using a questionnaire survey of the selected sample in the Slovak Republic and in Poland. The research identified competitive properties of wood and compared preferences of consumers for wood in both countries. (original abstract)
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.