Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 609

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Customer satisfaction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
1
Content available remote Sposoby badania satysfakcji użytkowników Banku Danych Lokalnych
100%
XX
Bank Danych Lokalnych jest największym w Polsce zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska województw, powiatów oraz gminy, a także regionów i podregionów. W BDL gromadzone są - do celów statystycznych - oraz systematycznie uzupełniane i aktualizowane informacje statystyczne o poszczególnych jednostkach terytorialnych. Użytkownicy banku mają poprzez jego stronę internetową stały dostęp do aktualnych informacji statystycznych. Stale zwiększająca się liczba użytkowników oraz dostępnych cech powoduje konieczność dostosowania świadczonych usług do oczekiwań użytkowników. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest badanie potrzeb i satysfakcji jego użytkowników. Celem artykułu jest pokazanie sposobów badania satysfakcji użytkowników BDL. Zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonych badań ankietowych satysfakcji użytkowników banku oraz metody, za pomocą których odbywa się badanie satysfakcji.(abstrakt oryginalny)
EN
Local Data Bank is Poland's largest collection of information about social, economic and demographic situation as well as the state of the environment of voivodeships, counties and municipalities and also of regions and subregions. The LDB gathers and systematically develops and updates statistical information on various territorial units for statistics. Bank users have access to timely statistical information through its website. Steadily increasing number of users and available features will need to adapt services to users requirements. Therefore, such an important issue is to study the needs and satisfaction of its users. The main aim of this article is to show ways in which the research of users satisfaction in LDB is conducted. The article will present the results of research of users satisfaction of the bank and the methods with the use of which satisfaction research is conducted.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule autor porusza problem całościowego pomiaru zjawisk motywacji i satysfakcji pracownika oraz satysfakcji i lojalności klienta umożliwiającego wyznaczenie siły zależności występującej między omawianymi obszarami. Do celów analitycznych badanego procesu badawczego zostały zaproponowane i scharakteryzowane główne modele ścieżkowe służące do pomiaru omawianych zjawisk marketingowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article its author presents the problem of a holistic measurement of the phenomena of employee's motivation and satisfaction as well as customer's satisfaction and loyalty, which will allow to determine the strength of the relationships between the aforementioned areas. For the analytical purposes of the described research process the author proposed and described main path relation models used for the measurement of the mentioned above marketing occurrences.(original abstract)
3
Content available remote Podstawy satysfakcji klienta w zarządzaniu jakością i jej implikacje
80%
XX
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące satysfakcji klienta w ujęciu marketingu i zarządzania jakością z uwzględnieniem ich wzajemnych związków. Konieczność rozpatrywania satysfakcji klienta w grupach klientów wynika z ich różnorodności. Sformułowana na potrzeby zarządzania jakością definicja klienta umożliwiła dokonanie ich klasyfikacji. Wskazano również na związki satysfakcji klienta z jego lojalnością i wartością, które świadczą o jej kluczowej roli w działaniach i wynikach przedsiębiorstwa. Badania satysfakcji klienta o charakterze ciągłym powinny być integralnym elementem systemu zarządzania jakością, ze względu na to, że ich wyniki są podstawą realizacji zasady ciągłego doskonalenia lub wzbogacają zasób informacji zarządczej w systemie jakości. Uzasadnia to powody, dla których dobór odpowiednich wskaźników jest kluczowy nie tylko dla oceny satysfakcji klienta, ale i jego lojalności oraz wartości.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the reflection on customer satisfaction in terms of marketing and quality management of their mutual relationships. The necessity of studying customer satisfaction in groups is according to their diversity. Formulated definition of a customer in the perspective of quality management provided opportunities for their classification. It also indicated the relationship of customer satisfaction and loyalty of its value, which prove its crucial role in the activities and results of the company. Ongoing customer satisfaction surveys should be an integral part of quality management system, because their results are the basis for the implementation of the principle of continuous improvement and enhance resource management information in quality system. This justifies the reasons why the selection of appropriate indicators is a key not only to assess customer satisfaction, but also his or her loyalty and value.(original abstract)
XX
Celem opracowania było określenie wpływu satysfakcji klienta na jego lojalność wobec jakości produktów przedsiębiorstwa branży obuwniczej (łącznie z placówką handlową) oraz możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy rynkowej w tym zakresie dla rewizji realizowanej strategii badanego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przedmiot badań stanowiła ocena poziomu satysfakcji oraz lojalności klientów względem producenta obuwia przez pryzmat ocen klientów jednej z wiodących placówek handlowej sieci badanego producenta. (fragment tekstu)
EN
The subject of research is a dependence of customer satisfaction and customer Loyalty to the brand and business. The research are calculated the customer satisfaction index, which is equal to 54,28%, standard customer loyalty index, which is equal to 88,46 % and amplified customer loyalty index, which is equal to 26,92 %. The research shows the weaknesses and strengths of the business offer. The weaknesses are connected with substandard products and unidentified customer preferences. The strengths of the business offer are the staff behavior towards customers and the order and cleanness in the shop. The research shows that there is a connection between customer satisfaction and I customer loyalty to enterprise. A high degree of customer satisfaction can provide to loyalty increase. The result of research can be used by enterprise to implementing successful business strategy. The enterprise should overcome identified weaknesses, understand customer needs, improve the business offer and deliver the high quality product. (original abstract)
EN
The aim of this research is to determine which factors of consumers' sport consumption behaviour have an impact on service satisfaction. The survey was conducted on 76 clients of a selected fitness club in Warsaw. The questionnaire comprised 7 areas of the club's functioning, measured with respect to two dimensions: service satisfaction and the significance of the tested parameters. Statistical analysis was performed in order to investigate the relationship between sports consumption and satisfaction level. Data analysis confirms a correlation in several parameters between consumer consumption and satisfaction (parameters: number of sports activities to choose r = 0.264, p < 0.05; benefits of having a loyalty card r = 0.279, p < 0.05) as well as significance (parameters: terms of payment r = 0.246, p < 0.05; club location r = -0.234, p < 0.05). The results are significant from the standpoint of the management of fitness clubs as they provide a better understanding of consumer satisfaction factors.(author's abstract)
6
80%
EN
Introduction/background: The objective of the article is to present possibilities of using queue theory at the City Hall to improve the service process. In recent years, the demand for highquality customer service in an industrial city has increased, as it causes the applicant, and in the case of urban logistics - a resident, to become tied to their place of residence. This results in an increase in the number of residents, and thus leads to the development of the city and an increase in its resources (also financial).Aim of the paper: The objective of the article is to present possibilities in City Hall offices of using queue theory to improve the service process.Materials and methods: The article shows the application of mathematical methods in customer service in logistics.Results and conclusions: Queuing systems have particular use in administration. Proper organisation of the work of an office or department enables fast and efficient service and customer satisfaction. The analysis of customer mass service systems is carried out in order to determine the optimal number of stations and to determine the general rules prevailing in the queue. When analysing the City Hall as a customer service system, it can be noticed that the usage of queuing theory to evaluate the system performance allows assessing the ability of the entity's logistics system to meet customer needs in terms of time, reliability and quality in accordance with the level of customer service. (original abstract)
XX
Głównym celem niniejszego opracowania był przegląd czynników wykorzystywanych w konstruowaniu modeli satysfakcji klienta. W modelach takich satysfakcja jest zmienną objaśnianą poprzez różne kombinacje zmiennych egzogenicznych (poprzedników satysfakcji). Satysfakcja klienta wywołuje także szereg konsekwencji, dlatego w modelach zazwyczaj pokazany jest jej wpływ na szereg innych zjawisk - następników (konsekwencji) satysfakcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this paper was to review the factors used in constructing customer satisfaction models. In such models satisfaction is a variable explained by various combinations of exogenous variables (antecedents of satisfaction). Customer satisfaction also has a number of consequences, so models usually show its influence on a number of other phenomena - the consequences of satisfaction. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie miejsca negocjacji i ich zakresu w procesie konfiguracji wartości dla klienta. Przedstawione zostały model i struktura multinegocjacji w procesie osiągania celów sieci przez koordynację relacji w subsieci, a także warunki satysfakcji klienta w obszarze zintegrowanych multinegocjacji w sieci. W warstwie teoretycznej artykułu posłużono się metodą jakościowej analizy opisowej. Podmiotami badań są firmy o multisektorowym charakterze działania, znaczące pod względem udziału w sektorze produktów informatycznych, wyodrębnione z rankingów specjalistycznych czasopism branżowych, będące liderami (promotorami) relacji sieciowych (abstrakt oryginalny)
EN
The negotiations are the multi-level and multi-aspects process of achievement the expected results. It plays a very important part in net-enterprises, which have collaborated in business eco-system, especially in the IT sector. In this case, the process of doing business is simultaneous with many partners-competitors, to meet the needs of clients. The leader of value-net should coordinate the goal of enterprises, sub-net enterprises, net-enterprises, and outside-net enterprises, by efficiency negotiations. It is very important, because the net-negotiations comprise the difficult process of integration between efficiency of suppliers and customers markets. (original abstract)
9
Content available remote Satysfakcja klienta w urzędach administracji publicznej
80%
XX
W artykule podjęto próbę określenia satysfakcji interesantów ze świadczonych usług przez urząd administracji publicznej na przykładzie wybranego urzędu miasta. Po analizie wyników moŜna wysunąć wniosek, Ŝe klienci badanego urzędu są zadowoleni z poziomu usług świadczonych na ich rzecz. Największe zadowolenie interesantów odnotowano w odniesieniu do personelu obsługującego interesanta. Trochę niŜej oceniono komunikację urzędu z interesantami i procedury obsługi interesantów. Stosunkowo słabo wypadła organizacja pracy urzędu.(abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to determine the satisfaction of visitors with the services provided by the public office on the example of the city council. After analyzing the results one may conclude that the clients of office shall be considered satisfied with the level of services rendered to them. The greatest satisfaction of visitors was recorded in relation to personnel operating a client. Some of the lower rated communication with the public authority and procedures for service to the public. Relatively poorly was rated office workflow.(original abstract)
XX
Analiza IPA (Importance-Performance Analysis) to proste narzędzie, stosowane po to, aby lepiej zrozumieć zadowolenie klientów i wskazać obszary, które wymagają priorytetowego potraktowania tzn. muszą zostać poprawione natychmiast. W artykule zestawiono ze sobą kilka podejść analizy IPA, zastosowano różne sposoby oceny ważności oraz pokazano trzy kryteria podziału macierzy na pola decyzyjne. Porównanie to może być użyteczne w przyszłych badaniach w celu doboru właściwego podejścia. (abstrakt oryginalny)
EN
IPA analysis (Importance-Performance Analysis) is a simple tool used for better understanding customer satisfaction and identify areas, that require priority treatment, that must be corrected immediately. The paper summarizes some IPA approaches, uses various ways to evaluate the importance and shows three criteria for dividing the IPA matrix to decision-making fields. This comparison may be useful in future studies to choose an adequate approach. (original abstract)
EN
This short analysis presents perspective and a holistic method for approaching and measuring customer satisfaction. The Balanced Critical Factor Index (BCFI) method is a measurement tool to indicate which attribute of a business process is critical and which is not, based on the experience and expectations of the company's employees, customers or business partners. This paper focuses on to detect and define critical business processes and factors, which have influence to effective co-operation and customer satisfaction. The use of a questionnaire is one of the most efficient approaches to gather the required information. Due to the fact that each process has its own attributes and the questionnaires cannot be standardized, but the information from the phase is essential and could be measured. In this study case company's all gathered information will be analyzed and furthermore the BCFI measurement tools will be applied. The original research has been testified that, with the above-mentioned method (BCFI) customer's experience of the "gap" between expected and received service can be easily resolved. Using this BCFI method it is also possible to find easier so called "weak" customer satisfaction indicators, which are not directly obvious. Companies have crucial to take the right decisions upon the areas of business interest. To have it done, the company should have able to made decisions with the right amount of customer's needs. The correct allocation and fast adaption of customer's needs with the right amount of standards is a key to competitive advantage. This paper shows use of this BCFI method and how it could help companies to define there's customer's needs and required development target area more specifically. (original abstract)
EN
This research is focused to find what are the key success factors for fast food industry in region of Peshawar Pakistan. Fast food concepts developed very rapidly in last few years in Peshawar region. The failure or success of a fast food industry based on some factors like Promotion, Service quality, Customer expectations, Brand, Physical Environment, Price, and Taste of the product. To find which of these factors has greater influence on consumer satisfaction, four fast food restaurants customers were targeted randomly. These four restaurants were KFC, CHIEF, ARBAIN CHICK, and PIZZA HUT. The data collected from the customers of these restaurants. The data collected from customers of these restaurants when the customers were in restaurants for refreshment. Total number of customers who were targeted was 120. From each restaurant 30 customers were targeted on availability basis. On the basis of their responses multiple regression and correlation test was applied. Findings of the study shows that service quality and brand are the key factors for satisfaction in fast food industry in Peshawar Pakistan.
13
Content available remote Perspektywy satysfakcji nauczycieli
80%
XX
W artykule przedstawiono zagadnienie satysfakcji pracowników zarówno w ujęciu psychologii, jak i zarządzania zasobami ludzkimi. Zwrócono uwagę na ekonomiczne aspekty satysfakcji. Wskazano na związki satysfakcji z motywacją i motywowaniem pracowników, określając ich podobieństwa i różnice. Stanowiło to podstawę do podjęcia rozważań dotyczących satysfakcji nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych w Polsce. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie wyznaczników wpływających na ich satysfakcję.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issue of employee's satisfaction both from the perspective of psychology as well as human resources management. The economic aspect of satisfaction is emphasized. The links between satisfaction and motivation and motivating employees are indicated, describing similarities and differences thereof. It served as a basis for considerations about satisfaction of teachers employed in public and non-public schools in Poland. The analysis of the issue allowed to determine key differences between those groups of teachers in terms of satisfaction derived by them from work.(original abstract)
14
Content available remote Rola i pomiar satysfakcji w marketingu sportowym
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia satysfakcji dla organizacji sportowej na podstawie takich doświadczeń przedsiębiorstw komercyjnych. Przedstawiono również możliwe sposoby pomiaru zadowolenia klienta z uwzględnieniem ich wad i zalet.(fragment tekstu)
EN
Customer satisfaction is one of the pillars of the marketing concept and thus it is one of the important research areas in marketing. From the perspective of consumer behavior a customer satisfaction can be perceived as a step conditioning the emergence of loyalty to the organization as well as a factor conducive to repeated purchases. The article aims to present the role and importance of satisfaction for a sports organization based on the experience of commercial enterprises in this field. In addition, the possible ways of measuring customer satisfaction with consideration of their advantages and disadvantages will be presented.(author's abstract)
XX
Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji metamodeli satysfakcji klienta i ich zastosowania w projektowaniu i weryfikowaniu własnych modeli satysfakcji. W artykule pokazano przykład metamodelu będącego złożeniem kilkunastu hipotez wpływowych zweryfikowanych w sześciu badaniach satysfakcji klientów usług turystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this paper is to present the concept of customer satisfaction metamodels and their application in designing and verifying own satisfaction models. The article presents an example of a metamodel that is a compilation of hypotheses verified in six surveys of customer satisfaction of tourist services. (original abstract)
XX
Postępując zgodnie z paradygmatem marketingu doświadczeń punkty sprzedaży, zarówno realne, jak i wirtualne, starają się kompleksowo oddziaływać na zmysły konsumenta, jak również dostarczać mu przeżyć poznawczych, emocjonalnych, relacyjnych i behawioralnych. W tym miejscu pojawia się pytanie, czy wszystkie typy kreowanych doświadczeń wpływają na satysfakcję klienta z zakupów? W artykule zaprezentowano wyniki badań jakościowych w postaci wywiadów indywidualnych z konsumentami na temat ich ulubionych sklepów realnych i wirtualnych. Do analizy zebranych danych wykorzystano model Kano, dzielący doświadczenia zakupowe dostarczane przez sklepy na: wabiące, jednowymiarowe, obojętne, obowiązkowe oraz odwrócone. Podjęto próbę identyfikacji, które wymiary doświadczenia klienta powodują rzeczywisty wzrost jego satysfakcji z zakupów, a które są obojętne lub też powodują efekt odwrotny od zamierzonego.(abstrakt autora)
EN
Following the paradigm of experience marketing, both brick-and-mortar and virtual shops try to comprehensively affect the senses of consumers, as well as to deliver them cognitive, emotional, relational and behavioral experiences. This is where the question arises, whether all types of experiences have the same impact on customer satisfaction? In the paper the results of qualitative research in the form of individual depth interviews with consumers about their favorite brick-and-mortar and virtual stores are presented. For analysis of collected data the Kano model was used, which divides the attributes of shopping experiences into: attracting, one-dimensional, indifferent, must-be and reversed. The author attempts to identify which dimensions of customer experience cause actual increase of their satisfaction, and which are neutral or counterproductive.(author's abstract)
XX
Efektem badań nad satysfakcją klientów jest liczbowy wskaźnik Satysfakcji Klientów (SK) oparty na ocenie przez klientów jakości dóbr i usług zakupywanych w Polsce i produkowanych zarówno przez firmy krajowe, jak i zagraniczne, mające znaczący udział w rynku danego typu dóbr i usług. Wskaźnik satysfakcji klientów może być obliczony dla sektorów, przemysłów czy producentów danego typu dóbr i usług. Ocena dóbr i usług dostarczanych przez producentów krajowych może być konfrontowana z oceną dóbr i usług dostarczanych przez producentów zagranicznych. Efekty tego typu analiz mogą się okazać użyteczne dla kreowania zasad polityki eksportowej i importowej planowania bilansu handlowego itp. (fragment tekstu)
EN
During the past decades, tourism has become one of the fastest growing areas in the service sector in the world. If the aspiration is to develop a well-organised tourism industry, then fulfilment of tourist needs and wishes should be achieved. The most common technique for identifying the compatibility between tourist needs and the experience with tourism destination is tourist satisfaction measurement. Lithuania is a small country in the northern part of Central/ Eastern Europe; the country is rarely considered as an independent tourist destination, but mostly as one of the Baltic States. Foreign tourist satisfaction is very important for the country. Considering the necessity to excel in the region, the aim of the research is to develop the index of tourist satisfaction of Lithuania. The previously elaborated model of Lithuanian tourist satisfaction index is used as a background. The index of tourist satisfaction of Lithuania is constructed by the following stages: 1. A questionnaire research with foreign tourists, based on a theoretical model of Lithuanian Tourist Satisfaction Index, is provided; 2. The impact of model’s variables on tourist satisfaction with Lithuania is determined; 3. The main variables having an impact on foreign tourist satisfaction with Lithuania are determined; and a general model of the index of tourist satisfaction of Lithuania is composed.
XX
Celem niniejszego opracowania jest usystematyzowanie wiedzy i nazewnictwa metod pomiaru satysfakcji klienta między innymi poprzez ich podział na trzy grupy najczęściej spotykane w literaturze. W artykule zaproponowano sklasyfikowanie tych metod według kryterium częstotliwości ich wymieniania w literaturze. (fragment tekstu)
EN
The article demonstrates methods of customer Satisfaction measurement, considers their division into three groups most frequently encountered in literature and aims at classifying the methods according to frequency of its appearing in literature criterion. Apparently, there are mentioned methods of customer Satisfaction following: ghost shopping - mystery shopping/silent shopping, focus groups, user groups, repeat customers, TRI:M and BASES. (original abstract)
20
80%
XX
W artykule poruszono tematykę problemu rzetelnego pomiaru zjawiska satysfakcji i lojalności klientów. Omówiono istotę analiz obu obszarów wraz z warunkami, jakie powinna spełniać metodologia badawcza, aby przynosić przedsiębiorstwom lub instytucjom wymierne korzyści rynkowe. Ponadto zaprezentowano najczęściej stosowane na świecie modele ścieżkowe pomiaru satysfakcji i lojalności klientów (SCSB, ACSI oraz EPSI) wraz z ich charakterystyką i prezentacją dotychczasowych wyników i analiz. Na koniec omówiono największą zaletę modeli ścieżkowych, czyli ich modularny charakter, który pozwala na pełną kontrolę procesu badawczego oraz umożliwia dokładne dopasowanie narzędzia do różnych sektorów oraz rynków.(abstrakt autora)
EN
The paper touches on the problem of reliable evaluation of customers' satisfaction and loyalty. It discusses the essence of analyses of the phenomena together with the conditions which research methodology should meet in order to be beneficial for entrepreneurs and companies. Moreover, it presents world-popular path dependency models of assessing customers' satisfaction and loyalty (SCSB, ACSI and EPSI) with their characteristics, attained results and analyses. Finally, it presents the greatest advantage of path models, i.e. their modular character, which enables full control of the research process and adjustment of tools for different sectors and markets with precision(author's abstract)
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.