Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 275

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawodawstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
1
Content available remote Krytyka Kodeksu Napoleona we Francji w XIX wieku
100%
XX
Kodeks Napoleona uważany jest dziś za jedno z największych osiągnięć sztuki legislacyjnej i jako prawny fundament nowoczesnego społeczeństwa. Mimo to, w wieku XIX wcale liczne były jego krytyki, dziś, po ponad 200 latach, warto przypomnieć. Omówienie w głównych zarysach, krytyki Kodeksu Napoleona w XIX wieku we Francji wymaga najpierw wskazania i zdefiniowania przeciwników prawodawstwa napoleońskiego. Kodeks Napoleona, uchwalony w roku 1804, budził zdecydowanie większą sympatię prawników niż polityków czy myślicieli politycznych. Krytycy kodeksu - nie będąc prawnikami - nie wnikali w szczegóły, w poszczególne artykuły, decydując się raczej na ocenę ogólnych idei filozoficznych, politycznych i prawnych, na jakich kodeks ten jest oparty. Nie jest to więc krytyka stricte prawnicza, lecz przede wszystkim polityczna i światopoglądowa. Zdecydowanie ułatwia to klasyfikację wrogów kodeksu i ich rozpoznanie.(abstrakt oryginalny)
EN
This publication is about the Criticism of the Napoleon's Code during the 19th century. This document is noticed as one of the biggest achievements of the legislative art and the legislative foundation of the modern society. However, there were many criticisms in the 19th century. It is worth today, over 200 years later, to mention those critical opinions. The main feature of the Napoleon's Code criticism is the fact of its developing on the political Right. In the 19th century and today Napoleon, his life, achievements and particularly his legend were always the French left and liberals' property that is those political environments which carried out the French Revolution and shaped the political and social world due to their ideas. The Napoleon's legend is very important here. Just the Napoleon III 's rules - who considered himself as the heir of his big ancestor - caused the certain sobriety and appearing the voices that the Empire II 'creator and usurper's ancestor yet was 'a despot' who invoked on the ideas of the Revolution thanks to them to obtain the reign and next to distort it by the despotic rules.(original abstract)
XX
Lobbing, który w Polsce kojarzy się negatywnie, na Zachodzie jest postrzegany jako jeden z elementów tworzenia dobrego prawa. Polityk powinien bowiem korzystać z różnych informacji i opinii. Bez podstawowej wiedzy, ważenia merytorycznych argumentów, refleksji i zastanowienia nie jest to możliwe. Ważne, by proces ten był przejrzysty. Przyjęta w Polsce w 2005 r. ustawa o działalności lobbingowej miała uporządkować zasady wpływania reprezentantów różnych grup interesu na proces legislacyjny: definiowała pojęcie, rolę, zadania oraz dopuszczalne ramy prawne pracy zawodowych lobbystów. W praktyce jednak jej zapisy okazały się nieadekwatne do rzeczywistości. Oficjalne informacje o skali działalności lobbingowej kreują fikcję. Artykuł jest próbą ukazania aktywności zawodowych lobbystów w parlamencie od momentu obowiązywania ustawy.(abstrakt oryginalny)
EN
Poland, as one of only a few countries in the world, decided to regulate lobbying activities by special legislation. In 2005, Parliament passed a bill on lobbying activity in the legislative process (law on lobbying or lobbying law). The law came into force during March 2006. Along with secondary laws, it determines the legal regulations of lobbying in Poland. Despite much criticism, the law for lobbying was not a subject of interest for politicians, until 2010. For almost four years after its implementation, decision-makers were passive, although the Ministry of Interior and Administration responsible for monitoring the implementation of this law, had reports proving it did not work properly. The only adjustments that have been made to this law resulted from changes in the mode of preparation of drafts of the normative acts by the government, but these amendments were rather minor. In 2009 some of the representatives of the gambling industry were accused for illegally lobbying members of the government and deputies of the ruling party. Most experts consider the law on lobbing to be fiction. In accordance to the law, there were only 28 lobbyists in Polish Parliament in March 2013. No "official" lobbyists were interested in participating in the regulations or law. However, everyone in Poland knows that hundreds of "unofficial" lobbyists continually influence law-making process.(original abstract)
3
Content available remote Istnienie Senatu w Polsce
100%
XX
Senat jest od wieków zakorzeniony w Polskim systemie ustrojowym. Powołany do istnienia w 1989 r. w wymiarze politycznym, był ważną koncesją udzieloną na rzecz opozycji, który miał balansować wybrany w niedemokratycznej procedurze Sejm. Od początków był wiązany z symbolem suwerenności Rzeczypospolitej. Równocześnie restytucja Senatu dokonana została bez pomysłu na jego funkcjonowanie, która zrodziła wątpliwości co do samego istnienia, jego miejsca i roli. Obecnie najczęściej powoływanym argumentem na rzecz istnienia Senatu jest jego rola w procesie stanowienia prawa. Niestety brak szczegółowym badań empirycznych i analiz przepisów nie pozwalają z całą stanowczością zweryfikować tezy o potrzebie istnienia Senatu. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, zostały zarysowane dodatkowe kompetencje Senatu, które wpływają na jego podmiotowość tj. udział w sprawach z zakresu UE, rozpatrywanie petycji obywateli oraz korzystanie z inicjatywy ustawodawczej nastawionej na porządkowanie systemu prawnego poprzez dostosowanie prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The Senate has a long history rooted in the Polish political system. Called into existence in 1989, in the political, was an important concession granted to the opposition, which had a balance elected parliament undemocratic procedure. From the beginning he was associated with the symbol of the sovereignty of the Polish Republic. At the same time the Senate restitution to be made without an idea in its operation, which gave birth to doubts as to the existence, its place and role. Currently, most often cites, the argument for the existence of the Senate is its role in the lawmaking process. Unfortunately there are no detailed empirical studies and analyzes regulations do not allow us to verify the thesis forcefully on the need for the Senate. Over the last few years, you can extract the additional powers of the Senate, which affects its subjectivity that is involved in matters of EU citizens' petitions and the use of a legislative initiative to organize the set of the legal system by adapting the law to the judgments Constitutional Court.(original abstract)
XX
Tak doniosłe staje się określenie zasad współdziałania Sejmu i Senatu w postępowaniu ustawodawczym, w szczególności zaś określenie, w jakich granicach po uchwaleniu ustawy przez Sejm, Senat władny jest kształtować treść przyszłego prawa. Należałoby przede wszystkim podjąć próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak daleko w ostateczną treść ustawy uchwalonej przez Sejm może ingerować Senat w drodze poprawki. (fragment tekstu)
EN
The subject of the elaboration are problems connected with competency boundaries of the Senate of the Republic of Poland as an organ authorised to co-decide on a form of statute. The basis problem was made a question of boundaries of an amendment being passed by this organ. An effort was undertaken to prove whether a resolution of the Senate in matter of the amendment to act passed by Sejm of the Republic of Poland can in an arbitrary way penetrate into a matter regulated in act completing the stage of legislative proceedings at Sejm. In order to find an answer to such a posed question proposals of meanings of terms "amendment" and "normative novelty" were presented.(original abstract)
XX
Autor przedstawia pewne wątpliwości związane z tzw. derywacyjną koncepcją wykładni prawa. Najważniejsze z tych wątpliwości dotyczyły normatywnego charakteru tego modelu wykładni oraz zakresu jego stosowalności. Sformułował następnie najmocniejszy argument, jaki przemawia za przyjęciem koncepcji derywacyjnej. Zgodnie z tym argumentem, uznanie logiki klasycznej za narzędzie budowania modelu wykładni prawa wymusza akceptację odróżnienia przepisu prawnego od normy prawnej i, co za tym idzie, uznanie pojęcia derywacji.
EN
The paper is an attempt to approach the so-called derivational conception of legal interpretation from a logical perspective. Some important doubts around the conception are presented. The most important one concerns the normative character of this model of interpretation and its field of applicability. The strongest argument supporting the conception formulated in the paper is that the use of classical logic for constructing a model of legal interpretation entails acceptance of the distinction that exists between a legał rule and a legal norm and therefore it leads to acceptance of the derivational conception itself. This argument is then criticised from the perspective of the so-called defeasible logics. The application of those logics enables one to undermine the basis on which the derivational conception is constructed.
XX
Po tym jak Najwyższa Rada Republiki Łotwy przyjęła Deklarację o Odzyskaniu Niepodległości przez Republikę Łotwy w dniu 4 maja 1990 roku, w kraju tym rozpoczęto wprowadzać istotne zmiany w systemach politycznym, gospodarczym i społecznym. 14 października 1992 przyjęte zostały pierwsze ustawy reformujące księgowość, były to: Ustawa o Rachunkowości i Ustawa o Rocznych Sprawozdaniach Przedsiębiorstw. Pierwsza z ustaw reguluje zagadnienie kontroli działalności gospodarczej przez biegłych rewidentów; druga ustala, konieczność sporządzania sprawozdań rocznych, na koniec każdego roku księgowego, i na początku lub końcu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. (JW)
EN
After the Supreme Council of the Republic of Latvia passed the Declaration On Restoration of Independence of the Republic of Latvia on 4 May 1990, essential changes have taken place in country's political, economic and social systems. First legislative acts relating to the accounting reform were passed on 14 October 1992; they were: the Act on Accounting and the Act on Annual Reports of Businesses. The former regulates why and what kind of business activity needs the inspection of a certified auditor. The latter specifies that at the beginning or the end of business activities, and at the end of every reporting year the enterprise shall draw up the annual report. (JW)
XX
Artykuł dotyczy problematyki zasad w legislacji administracyjnej zarówno w Polsce, jak i w wybranych państwach systemu common law. Już sama liczba stanowionych aktów wykonawczych w stosunku do ustaw ukazuje jej znaczenie. W 2018 r. w Polsce weszło w życie 11 284 rozporządzeń, 3357 ustaw i obowiązywało aż 350 000 aktów prawa miejscowego [www.http://barometrprawa.pl/
EN
obadaniu, dostęp: 9.03.2019]. W Wielkiej Brytanii rocznie stanowi się ok. 3500 aktów wykonawczych tzw. statutory instrument, podczas gdy aktów ustawowych ok. 1000 [http://www.parliament.uk/about/how/delegated/, dostęp: 14.03.2019]. Połowa aktów prawnych stanowionych w Związku Australijskim składa się z delegowanych aktów prawnych, a nie z ustaw [https://www/arc.ag.gov. au/Doduments/1Raport+35++Rulemaking+by+Commonwealth+Agencies+1992,pdf, dostęp: 14.03.2019]. Powoduje to konieczność realizowania przez władzę wykonawczą wielu zasad tworzących model prawidłowej legislacji. Wagę i doniosłość tego tematu podkreślają bardzo krytyczne oceny doktryny co do stanu legislacji w Polsce [Polinceusz 2014, s. 173; Zalasiński 2008, s. 8; Bąkowski 2018, s. 583]. Uwagi te nie spotykają się jednak ze zdecydowaną reakcją prawodawcy. Istotną wartością będzie zatem sięgnięcie do podstawowych zasad stanowienia prawa przez administrację w innych porządkach prawnych, w celu sformułowania postulatów de lege lata i de lege ferenda. (fragment tekstu)
XX
W dniach 16-19 czerwca 1999 r. odbyła się tradycyjna, coroczna, czterdziesta szósta już konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Ubezpieczeniowej (PIA), którą w tym roku gościła stolica Słowacji Bratysława. W Konferencji brał udział przedstawiciel Wiadomości Ubezpieczeniowych, które są rzeczywistym członkiem tego stowarzyszenia począwszy od 1976 roku. Ponadto w Konferencji uczestniczyło 22 przedstawicieli czasopism ubezpieczeniowych z Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Szwajcarii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. W Konferencji wzięli udział również przedstawiciele europejskiego komitetu ubezpieczycieli CEAPR Committee, panowie Jacęues Leglu, Patrick Painon, Hannu Kokkonen i Gregor Kozak.(fragment tekstu)
9
100%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja warunków i technik negocjacyjnych, które wpływają na sukces poprawek Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej. W pierwszym kroku postawiono hipotezy dotyczące wpływu określonych czynników na skuteczność postulatów PE. Następnie zweryfikowano je za pomocą regresji logistycznej. Analiza empiryczna wykazała, że jeśli Parlament Europejski chce zwiększyć skuteczność swoich poprawek w zwykłej procedurze ustawodawczej, powinien podejmować siedem działań. Po pierwsze, łączyć kilka projektów w pakiet. Po drugie, formułować swoje postulaty w taki sposób, aby uzyskać dla nich poparcie ze strony Komisji. Po trzecie, negocjować projekty legislacyjne w trialogach. Po czwarte, prezentować w negocjacjach spójne stanowisko, czyli zgłaszać poprawki popierane przez znaczną większość posłów. Po piąte, przeciągać negocjacje na okres bliski końca kadencji PE. Po szóste, desygnować na sprawozdawcę projektu posła, który pochodzi z kraju pełniącego w tym samym czasie funkcję prezydencji w Radzie. Po siódme, prowadzić negocjacje z Radą w okresie, gdy państwo pełniące prezydencję jest bardzo zapracowane.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to identify the conditions that affect the success of the European Parliament's amendments in the ordinary legislative procedure. In the first step, hypotheses were delineated predicting the impact of specific factors on the effectiveness of EP demands. Subsequently, they were verified using the logistic regression. The results revealed that the EP is more likely to be successful in this procedure if it takes seven actions. First, it bundles several legislative proposals in one package. Second, it persuades the European Commission to support its amendments. Third, it negotiates the legislative proposals in trilogues. Fourth, it is cohesive during negotiations. Fifth, it prolongs negotiations with the Council until the end of parliamentary term. Sixth, it designates a rapporteur from a country acting at the same time as the Council Presidency. Seventh, it negotiates with the Council when the Presidency legislative workload is high.(original abstract)
XX
Procedura informowania Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE o normach, projektach przepisów technicznych oraz aktów prawnych dotyczacych usług społeczeństwa informacyjnego powstała w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, bez zbędnych barier w handlu i ograniczeń w przepływie usług. Jakkolwiek obowiązek notyfikacji spoczywa na administracji państwowej, to jego niedochowanie może mieć istotne skutki prawne dla podmiotów gospodarczych i zwykłych obywateli.
XX
Artykuł ma odpowiedzieć na pytanie, czy prawodawca może odsyłać do takich (szeroko rozumianych) pozaprawnych norm postępowania, które są niezgodne z obowiązującym prawem. (fragment tekstu)
EN
This paper attempts to analyze the problem of the out-of-system references to the norms conflicting with legal order. The author tries to research the problem taking as a startingpoint a question if the lawmaker is authorized to enact provisions (norms) referring back to such - other than legal - norms (or evaluations) that conflict with legal order. Especially it can happen when the lawmaker uses so-called general clauses or when the legal norm refers to some codes of professional ethics, which were not created by the lawmaker but by another body. It is possible then that a social norm (or the norm of the code), which is a norm of reference, turns out to be in conflict with some legal norms. The answer for above-mentioned question is - according to the author - negative and this fact has several important consequences for the method of controlling the conformity of the normative act with the superior act. The most important of these consequences is that the subject of a control should be a legal provision that refers to the out-of-system norm and not such a norm itself. The controller must check if the provision refers to social norms that conform with legal order - within this range the provision itself conforms with legal order, outside - it doesn't. Such a method lets the controller adjudicate in what range the provision (and the norm that is constructed on its basis) conforms with legal order (and so is binding) and in what range it doesn't conform with a legal system (and so is not binding). Simultaneously, such a method doesn't let the controller (for example Constitutional Tribunal) interfere in the rule of reference which after all is not of a legal kind. (original abstract)
XX
Pierwszego stycznia 2002 roku weszła w Niemczech w życie Ustawa o modernizacji prawa zobowiązań, powszechnie nazywana reformą prawa zobowiązań (Schuldrechtsreform). Była to największa nowelizacja niemieckiego kodeksu cywilnego od czasu jego wejścia w życie 01.01.1900 roku. Reforma BGB stanowiła wynik prawie dwudziestoletnich prac nad modernizacją prawa zobowiązań. (fragment tekstu)
EN
On 1 January 2002 the Act on the Modernisation of the Law of Obligations (Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26 November 2001, BGBl I, 3138 ff.) entered into force, which fundamentally changed large parts of the German law of obligations. The aim of the reform was not only a need of cover gaps in the over hundred years old German Civil Code (BGB) regulations concerning the national obligation law. Beyond that was the reform aimed at bringing some of the most outdated parts of the German Civil Code into line with modern international developments. According to this, during the preparation of the reform the stipulations of Community law (expecially the need of implementation by 1 January 2002 the Directive 1999/44/EC of the European Parliament and Council on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees) and the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) as well as the Principles of European Contract Law (PECL) were taken into consideration. In the end, a number of specific statutes aiming at the consumer protection have been integrated into the BGB as well as many areas of the law of obligations (for instance sales contracts, credit transactions, etc.) have been affected. However, the largest changes concerned the breach of contract, which one of the part is the regulation of initial impossibility of performance. According to the old § 306 BGB, a contract, the performance of which was impossible, was void. § 307 BGB (old version) allowed the purchaser to recover his negative interest if the vendor knew or should have known about the impossibility. It was incorrectly said that the rule from the old § 306 BGB has its origin in Roman law, more precisely in the Celsus phrase impossibilium nulla obligatio est (D.50.17.185). According to the new § 311 a BGB a contract is not invalid merely because at the time it was concluded performance of the obligation assumed was impossible. The new regulation stays in line with Art. 4:102 PECL and Art. 3.3 Principles of International Commercial Contracts (The Unidroit-Principles). (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest (...) zaproponowanie tezy, iż ZTP (Zasady techniki prawodawczej) nie mogą stanowić wzorca do rozpatrywania wadliwości uchwał jednostek samorządu terytorialnego, ze względu na wadliwość samych ZTP, albowiem Zasady te, w zakresie regulowania kwestii wydawania aktów prawa miejscowego, zostały wydane z przekroczeniem delegacji ustawowej zawartej w ustawie o Radzie Ministrów. (fragment tekstu)
XX
W polskiej teorii wykładni kluczowe znaczenie przypisuje się pojęciu "racjonalnego prawodawcy", traktując założenia co do racjonalności prawodawcy jako głęboką strukturę prawniczego dyskursu interpretacyjnego. Co więcej, liczne odwołania do tego pojęcia występują także w orzecznictwie sądowym - koncepcja oparta na założeniu racjonalności prawodawcy funkcjonuje nie tylko na gruncie teorii prawa, lecz również w prawniczej praktyce interpretacyjnej. Niniejszy artykuł stanowi próbę rekonstrukcji takiego sposobu argumentacji prawniczej, który odwołuje się nie tyle do idealizujących założeń na temat racjonalności prawodawcy, lecz do zamierzeń, które w sposób uzasadniony można przypisać rzeczywistemu prawodawcy.(fragment tekstu)
EN
The article focuses on the interpretative argument which appeals to the intentions of the participants of the legislative process in order to explain the meaning of legal texts. The author describes differences between the argument based on the intentions of the real lawgiver and the approach to legal interpretation based on the idea of the rationality of lawgiver. The main difference concerns ideal character of the presuppositons about the rationality of lawgiver contrasted with the approach concentrated on the attempt to discover actual intentions of the participants of the legislative process. The author also describes normative and conceptual arguments concerning interpretation of law based on the intentions of the real, historical lawgiver. It is argued that this approach to the legal interpretation is justified but should not be treated as one of many valid interpretative arguments which should be weighed against each other. The article contains also an example of the use of the above interpretative argument dicussed above.(original abstract)
XX
Artykuł dotyczy charakterystyki techniki zrównania świadczeń, dochodów, okoliczności i zdarzeń. Technika ta ma szerokie zastosowanie na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wynika ona z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, które zyskało odzwierciedlenie w art. 5 rozporządzenia. Co ważne, technikę zrównania należy odróżnić od techniki sumowania okresów. Należy również zakreślić ramy stosowania techniki zrównania z wyłączeniem obszaru ustalania ustawodawstwa właściwego. Stosowanie techniki zrównania wymaga przeprowadzenia testu proporcjonalności oraz testu adekwatności zrównywanych zdarzeń, okoliczności, dochodów lub świadczeń. Według autora art. 5 omawianego rozporządzenia wymaga zmiany, aby uwzględniał w większym stopniu zrównania systemowe i terytorialne między państwami członkowskimi UE, konieczne do zapewnienia skutecznej realizacji praw podmiotowych migrantów oraz realizacji zasady niedyskryminacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the characteristics of the legal technique of assimilation of income, benefits, facts and events. This technique has a wide ranging application within the EU Regulation No 883/2004 on the coordination of social security systems. It originated in the jurisprudence of the European Court of Justice, reflected subsequently in Art. 5 of the Regulation No 883/2004. In practice, it is necessary to distinguish it from the technique of the aggregation of periods. The application framework of the assimilation technique, excluding the determination of the law applicable, should also be clarified. Applying the assimilation technique requires a proportionality test and an equivalence test for the equality of events, facts, income or benefits. According to the author, wording of Art. 5 of Regulation No 883/2004 needs to be amended to take greater account of the systemic and territorial equality between EU Member States, necessary to ensure the effective use of migrants» rights and the implementation of the principle of non-discrimination. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zatem wyjaśnienie, jakie czynniki wpływają na zawieranie wczesnych porozumień legislacyjnych przez Parlament i Radę. W części pierwszej scharakteryzowano istotę wczesnych porozumień oraz zanalizowano częstotliwość ich występowania, materię oraz strukturę organizacyjną instytucji Unii Europejskiej, które je uchwalały. W części drugiej postawiono hipotezy dotyczące wpływu określonych czynników na zawieranie wczesnych porozumień. Zostały one wyprowadzone z założeń konstruktywizmu społecznego, ale uwzględniono również zmienne wynikające z teorii racjonalistycznych. W trzeciej części przeprowadzono empiryczną, ilościową weryfikację przedstawionych hipotez w oparciu o regresję logistyczną. Przypuszczenia zostały przetestowane na specjalnie skonstruowanej bazie aktów prawnych, składającej się z rozporządzeń, dyrektyw i decyzji uchwalonych w latach 1999-2009 w procedurze współdecydowania i będących przedmiotem poprawek Parlamentu. Wnioski zawarto w konkluzjach.(fragment tekstu)
EN
The article explores a new phenomenon that has recently emerged in the ordinary legislative procedure: the early informal legislative agreements. They can be defined as legislative acts which are negotiated informally in restricted and secluded trilogues by a group of representatives from the European Parliament the Council and the European Commission, and then adopted formally without any change under the first or early second reading. The aim of the article is to identify and explain the conditions under which early first-reading agreements are likely to occur. Based on social constructivism assumptions, a series of hypotheses are posed. They are complemented by control factors emphasized by rationalist theories. The hypotheses and factors are tested on an original and manually collected database consisting of 615 legislative acts (regulations, directives, decisions and framework decisions) adopted between 1999 and 2009 under the co-decision procedure (at present, ordinary legislative procedure) and subjected to at least one amendment proposed by the European Parliament. The results show that early agreements are better explained by constructivism than rationalism. First, early agreements are the result of socialization into cooperative norms, as their likelihood increases with the time informal trilogues have been in use. Second, early agreements are more likely when legislative acts are negotiated during the 20 months preceding the 2004 and 2009 elections to the European Parliament. Third, European Parliament committees have a profound impact on early agreements. They are likely in the LIBE and ECON whereas unlikely in TRAN and CULT. Fourth, there is no evidence that distributional, regulatory, formal or complex character of the legislative file affects the early conclusion. The only exception is the saliency of the act, although it loses its role when taking into account early second- reading agreements.(original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest analizie pogłębienia komplikacji systemu prawa w Polsce. Od dłuższego czasu, nie tylko w Polsce, mamy do czynienia ze zjawiskiem "inflacji prawa". W artykule przedstawiono na przykładzie Polski inicjatywy legislacyjne podejmowane w latach 2014-2020, których skutkiem było uproszczenie lub skomplikowanie systemu prawnego. Kluczowym elementem artykułu jest ocena tych inicjatyw i odwołanie się do metody badawczej opartej na analizie wpływu wprowadzonych regulacji mających element komplikacji systemu prawnego, a także analiza ilościowa działań ustawodawcy w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the analysis of the deepening complications of the legal system in Poland. For a long time, not only in Poland, we have been dealing with the phenomenon of "law inflation". The article presents, based on the example of Poland, the legislative initiatives taken in the years 2014-2020, which resulted in either a simplification or complication of the legal system. The key element of the article is the assessment of these initiatives and reference to the research method based on the analysis of the impact of the introduced regulations having an element of complicating the legal system, as well as the quantitative analysis of the legislator's actions in this area.(original abstract)
19
75%
XX
W opracowaniu przedstawione zostaną niektóre zmiany w ustawach samorządowych, a przede wszystkim w Ustawie o samorządzie gminnym, dokonane wskutek konkretnych zachowań organów samorządu. Działania te nazywane są także, zwłaszcza w publicystyce jako "obejście prawa", "naginanie prawa" czy "działanie na granicy prawa". Nie ulega jednak wątpliwości, że sposób interpretacji niektórych przepisów daleki był od pierwotnego założenia, któremu dany przepis miał służyć. Niektórym jednak działaniom nie można było przypisać naruszenia prawa, organy nadzoru, a także sądy administracyjne nie mogły tych działań unieważnić, jednakże w społecznym odbiorze działania te budziły zrozumiałe oburzenie. Można więc było te działania ocenić jako w pełni legalne, ale niezgodne z normami etycznymi czy zasadami współżycia społecznego. (fragment tekstu)
EN
In the article some amendments of statutes on local self-government made in the last twenty six years will be presented. There is no doubt about the fact that the way of interpretation of several legal provisions was far from the original interpretation concept based on the original purpose of these provisions. Although some activities of local self-government authorities could not in fact be considered illegal, negative social perception of these activities was intelligible to all - they were regarded as legal, but at the same time as unethical or contradictory to the rules of social community life. Local authorities representatives were sometimes unaware of such contradiction and let in this way the private interest dominate over the public interest. Such practice infringed also one of the basic principles of self-government according to which local authorities are obliged to realize and protect the common social interest of the local community. Moreover, this is also influencing the law modification and amendment process of the local self-government statutes; however this process is mainly politically driven. On one hand, this process shall actually have a perpetual character and it shall be adjusted to the evolving and changing social relationships; on the other hand, in the area of the administrative law often even unnecessary law is enacted as the local legislator knows this law might easily be changed or announced ineffective if needed. Frequent processing of law amendments decreases its substantive importance, contradicts its stability and consistency. For these reasons the impact of the modern legislative process is a cause of ever-growing concern. (original abstract)
20
Content available remote Zasady przyzwoitej legislacji w procesie stanowienia prawa podatkowego
75%
XX
Publikacja porusza problematykę "przyzwoitej legislacji", omawiając wymogi, jakie prawu podatkowemu już na etapie jego uchwalania stawia Konstytucja RP. Choć wynikające z konstytucyjnego podziału władz uprawnienie do kształtowania zasad prawnych systemu podatkowego stanowi domenę działania władzy ustawodawczej to należy zauważyć, że swoboda ustawodawcy w tej dziedzinie jest równoważona istnieniem po jego stronie obowiązku poszanowania nie tylko konstytucyjnych zasad odnoszących się do polityki podatkowej, ale również proceduralnych zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności poszanowania zasad "przyzwoitej legislacji", na które składają się: zakaz stanowienia przepisów z mocą wsteczną (lex retro non agit), nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis, nakaz formułowania przepisów w sposób zrozumiały oraz nakaz zachowania właściwego trybu pracy nad ustawą podatkową. Stosunek do tych zasad jest wyznacznikiem stosunku uczestników procesu tworzenia prawa do wartości i zasad konstytucyjnych, a ten przekłada się na jakość prawa podatkowego, a od strony praktycznej na realizację obowiązków i uprawnień organów podatkowych i podatników. (abstrakt oryginalny)
EN
Article reviews the rules of "the good tax legislation" stipulated by the Constitution of the Republic of Poland which apply from the earliest stages of the law-making process. In accordance with the constitutional division of powers the legal frames of the taxation system are shaped by the legislative powers. However, the legislators have to adhere to the constitutional principles on taxation law-making as well as the standards of the legal and democratic state. The rules of "the good tax legislation" are as follows: the law must not have retroactive force (lex retro non agit); a sufficient vacatio legis should be allowed between the law's publication and its entry into force; the wording of the regulations is to be clear and comprehensible; the statutory and legislative rules must be strictly followed in the law-making process. By adopting these principles the lawmakers signal their respect towards the constitutional values and standards which does improve the quality of tax legislation, administration and collection. (original abstract)
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.