Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydrorafinacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Badania procesów wodorowych w Politechnice Wrocławskiej
100%
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu wodorowego uszlachetniania ciekłych produktów pirolizy odpadowych poliolefin. Do uwodornienia surowców zawierających 40-50 % mas. składników nienasyconych zastosowano procesy hydrorafinacji na przemysłowym katalizatorze CoMo i hydrogenizacji na katalizatorze NiCr. Hydrorafinację najkorzystniej jest prowadzić w temp. 300 °C i pod ciśnieniem 6-7 MPa, wysyceniu ulega wówczas ok. 80 % mas. składników nienasyconych. W procesie uszlachetniania można też wykorzystać gaz koksowniczy, a także metanol jako czynnik donorowodorowy. Uszlachetnione ciekłe produkty pirolizy mogą stanowić bezsiarkowe komponenty paliw silnikowych.
EN
The results of hydrorefining of the liquid products obtained in the pyrolysis of waste polyolefins have been presented. The waste polyolefin pyrolytic products were composed of 40-50 wt. % of unsaturated components (Table 1). Hydrorefining was performed over an industrial CoMo catalyst while hydrogenation was carried out in the presence of a NiCr catalyst (Table 2). The highest yields in the hydrorefining process were obtained at 300 °C under 6-8 MPa pressure (Figs. 2-4). About 80 % of the unsaturated components underwent saturation. Coke-oven gas and methanol have also been found to be possible hydrogen donors in the hydrorefining process (Fig. 6). The hydrorefined products can be applied as non-sulfuric components in engine.
PL
Przedstawiono proces hydrorafinacji olejów napędowych i opałowych pozwalający na obniżenie zawartości siarki w tych produktach. Scharakteryzowano pod względem chemicznym przebieg tego procesu. Omówiono obecne i przyszłościowe wymagania jakościowe paliw płynnych. Przedstawiono wyniki badań olejów napędowych pochodzące z próby przemysłowej.
EN
Hydrorefining process of Diesel and light fuel oils that leads to deep desulphurization has been presented. The chemical course of this process has been characterized. The present and the future quality requirements liquid fuels have been discussed. The results of industrial researches of Diesel oils have been given.
6
Content available remote Źródła i wykorzystanie wodoru w rafineriach ropy naftowej
84%
PL
Przedstawiono bilans wodoru po wprowadzeniu instalacji hydrokrakingu do schematu rafinerii. Omówiono zużycie wodoru w procesach hydrokrakingu i hydrorafinacji oraz nawiązano do ich kluczowej roli w produkcji wysokojakościowych paliw silnikowych. Podkreślono znaczenie wodoru z reformingu benzyn i z odzysku. Podano wybrane informacje o rafineryjnych wytwórniach wodoru przerabiających wysokometanowy gaz ziemny. Wspomniano o produkcji wodoru metodą zgazowania gudronu.
EN
A review covering the H balance in a refinery incorporating a hydrocracking unit, consumption of H in hydrocracking and hydrorefining processes, hydrogen formed in gasoline reforming and recovery processes, and hydrogen made from high-methane natural gas and by gasification of gudron.
PL
Przedstawiono tendencje rozwojowe współczesnego przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. Omówiono problem usuwania związków organicznych zawierających azot i siarkę z surowców naftowych drogą procesów katalitycznych.
EN
Development prospects of contemporary petroleum industry are outlined. The problem of removal of organic compounds containing nitrogen and sulphur by way of catalytic reactions is discussed.
PL
Artykuł stanowi II część opracowania dotyczącego wodorowego uszlachetniania produktów pirolizy odpadowych poliolefin. Poddano hydrorafinacji zarówno surowe produkty pirolizy prowadzonej w skali przemysłowej, jak i uzyskane z nich frakcje paliwowe. Otrzymywane hydrorafinaty były w 90 % odsiarczone i zawierały niewielką ilość związków nienasyconych. Najtrudniejsza do uszlachetnienia okazała się frakcja wrząca w zakresie wrzenia oleju napędowego. Procesy hydrokrakingu prowadzone na dwóch różnych katalizatorach nie dały spodziewanych rezultatów. Konwersja najcięższych składników frakcji popirolitycznych nie przekraczała 25 % mas. Przeprowadzono również próby uszlachetniania surowców w procesie hydrorafinacji z konwersją składników ciężkich, w obecności metanolu.
EN
This paper is the second of a two-part series focusing on the hydrorefining of waste polyolefin pyrolysis products. The fuel fractions as well as the crude products obtained in the industrial scale pyrolysis of these waste polyolefins have been subjected to the hydrorefining process and the products evaluated. The hydrorefining products were found to have undergone extensive desulfurization (90 wt. %) and contained minimal amounts of unsaturated compounds (Fig. 2—5). The fractions whose boiling points corresponded to that of diesel oil were the most difficult to undergo hydrorefining. The hydrocracking process performed over two different types of catalysts did not produce the anticipated results. The conversion of the heaviest components of the pyrolysis fractions did not exceed 25 wt. %. The hydrorefining process of the raw materials in combination with the conversion of the heavy components has also been performed in the presence of methanol.
PL
W wyniku krakingu mieszaniny tworzyw sztucznych otrzymano frakcję węglowodorową o szerokim zakresie temperatury wrzenia, zawierającą związki heteroorganiczne. Z otrzymanego produktu wydzielono frakcję o zakresie temperatury wrzenia do 330°C. Frakcję tę poddano hydrorafinacji na katalizatorze stosowanym w rafineryjnych instalacjach hydroodsiarczania (NiMo/Al2O3). Stwierdzono całkowite hydroodchlorowanie frakcji pod ciśnieniem 3 MPa, przy przepływie surowca LHSV = 1 h-1, stosunku wodór/surowiec 300 Ndm3/dm3, w temperaturze 260°C i wyższej. W trakcie procesu przebiegało także nasycanie węglowodorów olefinowych. Konwersja rosła wraz ze wzrostem temperatury prowadzenia procesu. Ustalono, że chlorek amonu, tworzący się podczas chłodzenia produktu hydrorafinacji, osadza się na ściankach rurociągów i aparatów.
EN
The hydrocarbon fraction of vast boiling temperature range was obtained from cracking of waste plastics. The product contained heterorganic compounds. The fraction of boiling temperature below 330°C was isolated from the product by distillation and hydrorefined on NiMo/Al2O3 catalyst. Thecomplete hydrodechlorination was found at 3 MPa, LHSV=1 h-1, hydrogen/crude ratio 300 Ndm3/dm3 and temperature equal to 260°C and higher. Saturation of olefins during the process was also noticed. The higher temperature, the higher yield of olefins hydrogenation. The by- product of process was ammonium chloride fouled on pipes and vessels after cooling.
PL
Przeprowadzono kraking mieszanych odpadów poliolefinowych, w różnych warunkach temperatury, ciśnienia i czasu, w instalacji przemysłowej lub laboratoryjnej. Produkty rozdzielono na frakcje benzynową i olejowe metodą destylacyjną, a następnie poddano je hydrorafinacji. Wykazano, że zastosowanie w procesie krakingu łatwo dostępnego wodorotlenku wapnia znacznie zmniejsza zawartość chloru w ciekłych frakcjach węglowodorowych, a hydrorafinacja jest dobrą metodą uszlachetniania zarówno frakcji benzynowych, jak i olejowych. Przetworzone w ten sposób produkty krakingu odpadów poliolefinowych mogą, w zależności od składu i właściwości, służyć jako komponenty paliw, do produkcji parafiny stałej lub oleju parafinowego.
EN
The cracking of polyolefin waste mixtures performed in industrial and laboratory scale installations under conditions of varying temperature, pressure and reaction time has been carried out. The obtained products were separated into gasoline and oil fractions and then hydrorefined. The results confirm that the application of the easily available calcium hydroxide significantly reduces the amount of chlorine in the liquid hydrocarbon fractions (Table 1) and that hydrorefining is an effective method for the purification of petrol and oil fractions (Tables 2 and 3). Depending on their composition and properties, the products obtained according to the presented method of cracking of polyolefin wastes can be applied as fuel components, raw materials for the production of solid and oil paraffin (Table 4-7).
PL
Z produktu krakingu tworzyw sztucznych (głównie polietylenu) po hydrorafinacji wydzielono frakcje o zakresie temperatury wrzenia charakterystycznym dla benzyny silnikowej i oleju napędowego. Stwierdzono, że frakcja benzynowa charakteryzuje się na tyle niskimi wartościami liczby oktanowej, że można ją zmieszać z komercyjną benzyną silnikową w stosunku masowym nie większym niż odpowiednio 1:99. Wyższa zawartość tej frakcji sprawia, że skomponowane paliwo nie spełnia wymagań normy co do liczby oktanowej. Frakcja olejowa została wkomponowana do handlowego oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego. Wzrost ich zawartości niekorzystnie wpływa na własności niskotemperaturowe paliw. Niemniej jednak olej napędowy o zawartości 10% mas. frakcji i olej opałowy zawierający 20% mas. frakcji olejowej spełniają wymagania przedmiotowych norm.
EN
Gasoline and diesel oil fractions were separated from hydro-refined broad-boiling liquid product of plastic (mainly polyethylene) waste pyrolysis. The gasoline fraction had very low octane number (RON and MON), and it could be mixed with commercial gasoline at mass ratio 1:99 relatively. The higher share of the fraction caused that the composed fuel did not match the octane number standard requirements. The diesel oil fraction was mixed with commercial diesel oil and fuel oil. The more share of the fraction, the worse low-temperature properties of the composed fuels. However, diesel oil containing 10% mas. and fuel oil containing 20% mas. of the fraction met the standard requirements.
16
67%
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze zrozumieniem mechanizmu katalitycznego procesu głębokiego hydroodsiarczania (HDS). Omówiono rodzaje związków siarki występujących w surowcach naftowych oraz ich reaktywność w aspekcie drugiego stopnia hydrorafinacji. Opisano typy katalizatorów procesu HDS oraz przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem nowych katalizatorów (nie siarczkowych) mających potencjalne zastosowanie w drugim (głębokim) stopniu hydrorafinacji.
EN
The paper presents issues related to the understanding of the catalytic mechanism of the deep hydrodesulphurization process (HDS). The types of sulfur compounds present in petroleum products and their reactivity in terms of the second degree of hydrotreatment are discussed. The types of catalysts for the HDS process were described and the issues related to the use of new (non-sulfide) catalysts which have potential application in the second (deep) hydrotreatment are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.