Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Ogródki kawiarniane dekorowane roślinami pełnią ważną funkcję w życiu kulturalnym i turystycznym Krakowa oraz stanowią istotny element miejskiej zieleni. Celem przeprowadzonych w roku 2008 badań było opisanie aktualnego stanu dekoracji z roślin ozdobnych w ogródkach kawiarnianych na terenie Krakowa - w dzielnicy Stare Miasto: na Rynku Głównym i na Kazimierzu. Na Rynku Głównym do dekoracji ogródków kawiarnianych używa się zazwyczaj roślin sezonowych (85%), spośród których najczęściej sadzona jest Pelargonium x hortorum. Na Kazimierzu częściej wykorzystuje się rośliny wieloletnie (58,2%), spośród których najchętniej sadzony jest żywotnik zachodni. W prawie połowie badanych ogródków na Rynku Głównym projekt i urządzenie ogródków wykonały profesjonalne firmy ogrodnicze.
EN
The tea gardens play an important role in the cultural and touristic life in Krakow, and they are vital element of urban green. That seasonal gardens are decorated with ornamental plants grown in containers. The main aim of the observations, conducted in 2008, was to describe actual state of green decorations of tea gardens in Kraków, in Old City area (Main Market and Kazimierz district). At Main Market mainly annual plants are used for the tea gardens decorations (85%), and Pelargonium x hortorum is most popular. Perennials are more often planted in Kazimierz (58.2%), and Thuja occidentalis is commonly used among this type of plants. Half of the examined gardens was designed and planted by professionals.
PL
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 to sprawdzian umiejętności nie tylko dla naszych piłkarzy i organizatorów tego widowiska, ale także dla greenkeeperów, którzy odpowiadają za jakość zielonej murawy na wszystkich stadionach.
PL
W przeprowadzonych doświadczeniach badano wpływ substancji przeciwutleniajacych w pożywce (kwas askorbinowy 50 i 100 mg∙dm-3, AgNO3 50 i 200 mg∙dm-3, PVP 250 i 1000 mg∙dm-3) na organogenezę przylaszczki pospolitej (Hepatica nobilis Schreb.). Podstawowa pożywka do namnażania pąków kątowych zawierała makro- i mikroelementy według Murashige i Skooga (1962) oraz regulatory wzrostu BA (2,0 μM) i NAA (0,2 μM). Stwierdzono, że dodatek do pożywki azotanu srebra lub kwasu askorbinowego, niezależnie od stężenia, hamował namnażanie pąków kątowych przylaszczki. Ponadto na pożywkach zawierających AgNO3 obserwowano liczne witryfikacje i deformacje roślin oraz formowanie korzeni przybyszowych. Na pożywce zawierającej PVP obserwowano zahamowanie czernienia pożywki, a powstałe rośliny były lepsze jakościowo, ciemnozielone i prawidłowo wykształcone. Gdy pożywka zawierała PVP w koncentracji 250 mg∙dm-3, współczynnik namnażania pąków kątowych pozostał na podobnym, jak w przypadku pożywki kontrolnej, poziomie, podczas gdy wyższa koncentracja tego związku w pożywce hamowała namnażanie pędów.
EN
The present experiments aimed at examining the effect of antioxidant substances in the medium (ascorbic acid 50-100 mg∙dm3, AgNO3 50-200 mg∙dm-3, PVP 250-1000 mg∙dm-3) on the organogenesis of liverwort (Hepatica nobilis Schreb.). Basic medium for the multiplication of auxiliary buds contained macro- and microelements according to Murashige and Skoog (1962) and growth regulators: BA (2.0 μM) and NAA (0.2 μM). It was found that medium supplemented with silver nitrate or ascorbic acid, independently of the concentrations, inhibited the multiplication of shoot buds of liverwort. Moreover, plants cultured on AgNO3-supplemented media showed numerous vitrifications and deformations, and the formation of adventitious roots. When plants were cultured on the PVP-supplemented medium blackening was inhibited and plants were of better quality, dark green and well developed. When the medium contained PVP at a concentration of 250 mg∙dm-3, shoot bud multiplication coefficient remained at a similar level as in the control medium, while its higher concentration in the medium suppressed bud multiplication.
PL
Opisano metodę rozmnażania przylaszczki pospolitej (Hepatica nobilis SCHREB.) drogą wzbudzania pąków przybyszowych in vitro. Eksplantatami były liście przylaszczki pobierane z roślin rosnących w warunkach in vitro. Użyto pożywkę MS według Murashige i Skooga (1962) zawierającą różne stężenia: cytokininy BA (0,5-5,0 μM) i auksyny NAA (0,5-5,0 μM). Kultury utrzymywano w warunkach 16-godzinnego dnia lub w ciemności. Najwięcej pąków przybyszowych formowało się na eksplantatach liściowych na pożywce wzbogaconej w 5 μM BA i 0,5 μM NAA niezależnie od warunków świetlnych. Natomiast na pożywkach zawierających jednakowe ilości auksyn i cytokinin oraz z przewagą auksyn obserwowano formowanie licznych korzeni i kalusa. Pąki przybyszowe różnicowały pąki kątowe na pożywce zawierającej 2,0 μM BA i 0,2 μM NAA. Wydłużanie liści uzyskano na identycznej pożywce dodatkowo wzbogaconej w 3 μM GA3.
EN
A rapid system for Hepatica nobilis SCHREB. multiplication in vitro was described in the paper. Adventitious buds were induced on leaf segments derived from plants grown in vitro, on MS medium Murashige, Skoog (1962), supplemented with growth regulators: 5 μM BA and 0,5 μM NAA. On media contained balanced concentrations of BA and NAA or with NAA domination, callus and adventitious roots were induced. Adventitious buds formed secondary axillary buds on MS media containing 2 μM BA and 0,2 μM NAA. Prolongation and development of axillary shoots was obtained on the same media with addition of 3 μM GA3.
PL
W doświadczeniu określono przydatność sadzonek kłączowych oraz odpowiedniego terminu rozmnażania wegetatywnego przylaszczki pospolitej (Hepatica nobilis SCHREB.). Badania prowadzono na roślinach przylaszczki pobranych z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Sporządzano 3 typy sadzonek: z pąkiem wierzchołkowym i sadzonki kłączowe ze śpiącymi pąkami pachwinowymi, ze środowego i końcowego fragmentu kłącza. Sadzonkowanie przeprowadzono w dwóch terminach: w kwietniu i wrześniu 2003 roku. Najlepszym czasem pozyskiwania sadzonek wierzchołkowych okazał się okres kwitnienia roślin (kwiecień), natomiast termin podziału kłącza nie miał wpływu na regenerację sadzonek kłączowych z pąkami pachwinowymi. Fragmenty kłącza, pobierane bliżej pąka wierzchołkowego, częściej regenerowały pąki kątowe. Rośliny zregenerowane z sadzonek kłączowych zakwitały po 2 latach od podziału.
EN
Experiment was carried out to evaluate the possibility of using the rhizome cuttings and to determine the optimal time of Noble Liverleaf (Hepatica nobilis Schreb.) propagation. The plants from natural habitat from Jura Krakowsko-Częstochowska were used in tests. Three types of cuttings were made: cutting with the apical bud, and rhizome cuttings with the axillary buds from central and distant part of rhizome. Division was made in two terms: in April and September 2003. The highest percentage of rooted plants was obtained when the cuttings with apical bud were divided in April (at blooming). Time of propagation didn't affect the regeneration success for rhizome cuttings. The best regeneration rate had the rhizome cuttings from the rhizome closer to apical part. Plants obtained from rhizomes cuttings has been flowering two years after division.
PL
Ogrody przydomowe są ważnym elementem zieleni we współczesnych miastach. Oprócz wartości estetycznej i pozytywnego wpływu na zdrowie ludzi, mają duże znaczenie w podtrzymaniu różnorodności biologicznej. Woda jest istotnym elementem każdego krajobrazu i może być używana we wszystkich typach ogrodów, ze względu na naturalną zdolność do wkomponowywania się w krajobraz. Ogrody ze zbiornikami wodnymi zwiększają zróżnicowanie biologiczne gatunków roślin i zwierząt w środowisku miejskim. W roku 2009 przeprowadzono szczegółową inwentaryzację roślin towarzyszących zbiornikom wodnym w wybranych ogrodach przydomowych Krakowa (woj. małopolskie), Pilzna (woj. podkarpackie) i Skarżyska-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Niezależnie od obszaru badań, do obsadzenia oczek wodnych (strefa liści pływających) najczęściej stosowane były odmiany ogrodowe grzybienia (Nymphaea cultorum) i jego odmiany (75,6% oczek wodnych). W 20% ogrodów był to jedyny gatunek w całym zbiorniku wodnym. W nasadzeniach strefy wody płytkiej i bagiennej dominowała pałka wąskolistna (Typha angustifolia) - 44,4% założeń. W strefie nadbrzeżnej najczęściej sadzono funkie (Hosta sp.), miskanta chińskiego (Miscanthus sinensis), krwawnicę pospolitą (Lythrum salicaria). Stwierdzono słabe zróżnicowanie gatunkowe roślin w badanych ogrodach wodnych (maksymalnie 4 gatunki na zbiornik).
EN
Domestic gardens are an important part of green areas in modern cities. They have great aesthetic value and positive influence on the people health, and above all are of great importance in increasing biodiversity. Water is essential element of landscape architecture and can be used in all garden styles because of the facility to introduce water into landscape composition. Gardens with ponds increase the biological diversity of plants and animals in urban environment. The main object of observations conducted in year 2009 was detailed inventory of plants present in the ponds, in selected home gardens in Kraków (Małopolska), Pilzno (Podkarpacie) and Skarżysko-Kamienna (Świętokrzyskie). In between all inventoried water plants (in 75.6% water reservoirs) water lilies (Nymphaea cultorum) varieties were planted most often, irrespective on the place of survey. In 20% of gardens it was the only one species found in pond. In swamp and marsh zone dominated Lesser bulrush (Typha angustifolia), found in 44.4% of gardens. Coast zone plants were represented mainly by funkias (Hosta sp.), Chinese silver grass (Miscanthus sinensis), purple loosestrife (Lythrum salicaria). In surveyed water gardens there was noted very low species diversity, maximum 4 species per one pond.
EN
Shoot tips from in vitro plants of four rose species were cryopreserved by the droplet vitrification method. Optimized conditions involved exposure to loading solution for 20 min, then treatment with plant vitrification solution (PVS2) for 20 min (Rosa agrestis, R. canina and R. dumalis) or 30 min (R. rubiginosa) followed by freezing in liquid nitrogen. Survival rate ranged from 78.3 to 95.1%, depending on the species. Regrowth rate of shoot tips was 50.5% for R. agrestis, 63.2% for R. rubiginosa, 71.4% for R. dumalis and 78% for R. canina. The preculture of donor plants in a medium with 0.25 цЫ sucrose facilitated the isolation of shoot tips and increased regrowth rate after cryopreservation. Plant regeneration was carried out in Murashige and Skoog medium with 1 цЫ 6-benzylaminopurine, 1.5 цЫ gibberellic acid and 0.087 M sucrose. Plants regenerated from cryopreserved shoot tips did not display morphological alterations in comparison with non-cryopreserved shoot tip - derived plants.
PL
W pracy omówiono walory dekoracyjne 5 gatunków róż, występujących na stanowiskach naturalnych w południowo-wschodniej części Krakowa. Zaobserwowano ciekawy pokrój, liczne rozgałęzione pędy oraz ozdobne liście, obfite kwitnienie i owocowanie u Rosa canina (róża dzika), R. dumalis (róża sina) i R. rubiginosa (róża rdzawa). Pozostałe badane gatunki: Rosa agrestis (róża polna) i R. tomentosa (róża kutnerowa) rosły słabo, tworzyły nieliczne pędy, a kwitnienie i owocowanie było znacznie ograniczone. W pracy opisano także warunki glebowe na badanych stanowiskach. Krzewy rosły na glebach wytworzonych z trudno wietrzejących wapieni jurajskich o płytkiej warstwie próchnicznej (do 10 cm). Charakteryzowały się odczynem obojętnym lub słabo zasadowym, wysoką zasobnością w wapń i próchnicę oraz niską w przyswajalny fosfor. Na niektórych stanowiskach obserwowano podwyższony poziom rozpuszczalnego kadmu i ołowiu.
EN
Ornamental values of five wild roses species found in natural habitat in the south-east of Kraków were described. Decorative habit, dense branching, healthy leaves, abundant blooming, numerous fruits of Rosa canina, R. dumalis and R. rubiginosa) were observed. Other described species: Rosa agrestis and R. tomentosa were less vigorous, shrubs formed a few branches only, and limited flowering and fruiting were noticed. The soil conditions on investigated sites were also described. Rose shrubs were growing on slow weathering Jurassic limestone with shallow humus layer (10 cm deep), rich in calcium and organic matter. The soils were characterized by neutral or alkaline pH, and low level of available phosphorus. At some sites the higher levels of soluble cadmium and lead were found.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.